Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2006-09-26

Detta är ett utdrag ur protokollet från Boo Områdesnämnd 2006-09-26 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka

___
	

§ 145
Överklagan av länsstyrelsens beslut 2006-08-23, Kummelnäs 7:5, Strandskyddsdispens
Dnr M 05-344
Beslut Områdesnämnden antar Miljöenhetens förslag till överklagan över länsstyrelsens beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ärendet Länsstyrelsen har beslutat att upphäva Områdesnämndens beslut från den 7 juni 2005, § 29, Kummelnäs 7:5 i vilket nämnden medgav dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av ett bostadshus samt ett uthus. Områdesnämnden anser att särskilda skäl föreligger varför en dispens från strandskyddet ska kunna medges. Ärendet överklagas därför till miljödomstolen. Områdesnämnden antar Miljöenhetens förslag till yttrande till Miljödomstolen. Handlingar i ärendet Miljöenhetens tjänsteskrivelse 2006-09-08 Miljöenhetens förslag till överklagande 2006-09-08 Kartor Länsstyrelsens beslut 2006-08-23 rörande Kummelnäs 7:5 Yrkanden Dan Johansson (v) yrkade avslag på förslaget till beslut. Gunilla Grudevall-Sten (fp) yrkade med instämmande av Cathrin Bergenstråhle (m) bifall till förslaget till beslut. Beslutsgång Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Peter Zethraeus (m) deltog p.g.a. jäv inte i handläggningen av ärendet. Reservationer Den socialdemokratiska gruppen och Dan Johansson (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för Länsstyrelsens beslut.
<- Tillbaka ___ § 146
Förslag till mål och budgetramar 2007 - 2009

Beslut 1. Områdesnämnden föreslår Kommunstyrelsen att utöver föreslagen budgetram öka ramen med 736 tkr för att förstärka resurserna inom infrastruktur- och miljöområdet samt för information om stadsbyggnadsprojekt. 2. Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag hur huvudmannaresurserna inom teknisk försörjning samt idrott och fritid kan samordnas och stärkas. 3. Områdesnämnden godkänner förslag till mål för 2007 enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 och föreslår att Kommunfullmäktige fastställer dem. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2006, § 127 om budgetdirektiv och ekonomiska ramar för 2007-2009. De ekonomiska ramarna för nämndernas budgetarbete utgör grunden för de förslag som nämnderna ska redovisa senast den 27 september 2006. Områdesnämnden ges här tillfälle till yttrande över Kommunstyrelsens revideringar beträffande driftbudgeten. I ärendet föreslår stadsledningskontoret justeringar av målen och målnivåerna som korresponderar med förslagen till budgetram. Mål och målnivåer föreslås godkännas av nämnden för att fastställas av kommunfullmäktige. I Nacka kommun som expanderar och exploaterar finns ett mycket stort behov av kompetens i form av dels landskapsingenjörer och dels väg- och trafikingenjörer. Bedömningen är att huvudmannaresurserna behöver förstärkas med 3 mkr totalt för områdesnämnderna. Detta kan lösas till stor del genom samordning. I projektet som gör en översyn av strategier och organisation för teknisk försörjning samt idrott och fritid har framkommit att uppgifter och ansvar av huvudmannakaraktär både finns inom enheten för Infrastruktur liksom inom Teknisk produktion. Vad gäller samordning så finns de ekonomiska resurserna redan i områdesnämndernas ramar och utgör en del i den ersättning som Teknisk produktion får för de entreprenader man utför åt nämnderna. Men en utökning inom trafiksäkerhetsområdet behövs och kostnader för drift och kapitalkostnader för den gemensamma vägdatabas som byggs upp i kommunen från och med i år. För Boos del 256 tkr respektive 128 tkr. Inför 2007 bör ambitionsnivån höjas för att klara de krav som medborgare och verksamhetsutövare ställer inom miljöområdet kommande år. Utökade resurser föreslås med 128 tkr för att hantera viktiga frågor kring energi, nytt vattendirektiv, miljöstrategiska frågor i planeringen mm. Miljöbalkens område behöver förstärkas med 160 tkr. Då kan tiden för planerad tillsyn öka, djurskyddsarbete kan genomföras på rimlig nivå och utvecklingsarbete inom tillsynen och strandskyddsfrågorna genomföras. En bra dialog med och mellan invånare, förtroendevalda, andra intressenter och kommunens tjänstemän blir viktigare och viktigare inom samhällsbyggnadsområdet. Ambitionsnivå behöver utökas med inriktning på stadsbyggnadsprojekt och kommunalteknik med 64 tkr för Boos del. Utvecklingsområden för Områdesnämnden Boo De föreslagna utvecklingsområdena är kopplade till kommunens övergripande mål. God kommunal service/Gator och vägar: - Förbättring av gator och vägar är av största vikt. I detta inbegrips att förbättra framkomligheten, utveckla trafiksäkerheten och få till ett bättre underhåll. Åtgärderna som krävs är både på lång och kort sikt såsom att få till en ny Skurubro, förbättra framkomligheten och trafiksäkerhet kring den nuvarande Skurubron, förbättrad framkomlighet på tillfartsvägar till Värmdöleden, fortsatt satsning på trafiksäkerhet kring skolor och förskolor. Starkt medborgarinflytande - Nämnden har idag flera metoder för att kommunicera med medborgare. Trots detta svarar mindre än hälften att de har möjlighet att framföra sina åsikter. Sätten att föra dialog med medborgare behöver därför utvecklas. Stor valfrihet/Idrott - Trots att det idag inte finns några mätningar som visar huruvida idrottsanläggningarna motsvarar barn och ungdomars önskemål och intressen, bedöms de inte göra det i den utsträckning som är önskvärd och möjlig. Därför behöver satsningar göras på att tillskapa ytterligare förutsättningar, såsom en BMX-bana, replokaler för musik och förbättrade förutsättningar för att rida. God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling/Stadsbyggnad - En tredjedel av dem som tillfrågats i attitydundersökningen anser inte att kommundelen utvecklas på ett bra sätt. Detta kan självklart tolkas på många sätt, men avgörande för att Boo ska utvecklas på ett långsiktigt bra sätt är att planeringen och utveckling av förnyelseområdena kan ske i väsentligt högre tempo än de senaste åren. De principer som nu finns antagna vad det gäller förnyelseplaneringen ger förutsättningar för att öka takten. - Utöver förnyelseområdena är utvecklingen av Orminge Centrum ytterst viktig för kommundelen. Trygg och säker kommun/Gator, parker och idrott - Fortsatta satsningar på att förebygga, minska och ta bort klotter. - Se över belysning i gångtunnlar och på parkvägar och andra faktorer som befrämjar säkerheten. Handlingar i ärendet Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse 2006-09-13 Bilaga 1. målmatris Bilaga 2 prioriterade områden Yrkanden Gunilla Grudevall-Sten (fp) yrkade att nämnden skulle besluta i enlighet med förslaget till beslut. Beslutsgång Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut. Reservationer Den socialdemokratiska gruppen reserverade sig till förmån för sitt eget förslag i KF. Dan Johansson (v) lämnade följande reservation till protokollet: "(v) reserverar sig till förmån för vårt eget förslag till mål och budget för perioden där bland annat satsningen på ett äventyrsbad i Orminge simskolor vid våra utebad ett idrottscentrum med konstgräsplan på Myrsjön och höjda löner inom kvinnoyrken kräver utökade budgetramar. (v) tänker finansiera detta genom en del av den skattehöjning på ungefär 50 öre som vi föreslagit."
<- Tillbaka ___ § 148
Kummelnäs 1:178 - Karbovägen 1
Yttrande till kammarrätten avseende tillbyggnad av fritidshus som uppförts utan lov
Beslut Områdesnämnden antar bygglovenhetens förslag till yttrande till kammarrätten. Ärendet Den 18 maj och 20 september 2005 yttrade sig Områdesnämnden Boo till kammarrätten i mål nr 8413-03 och mål nr 8416-03 avseende tilläggsavgift respektive bygglov för tillbyggnad som uppförts utan lov. Med anledning av att detaljplanen för Grävlingsberg och söder Grävlingsberg, Boo där ovannämnda fastighet ingår antogs av kommunfullmäktige 2005-12-12, § 288 anmodas Områdesnämnden Boo yttra sig senast den 10 april 2006. Anstånd har beviljats till den 6 oktober 2006. Yttrande skall avse om förutsättningarna för meddelande av bygglov för tillbyggnaden på ovannämnda fastighet förändras när den antagna detaljplanen vinner laga kraft. Nämnden konstaterar att kammarrätten åsyftar yttrande beträffande mål nr 8416-03, som avser en tillbyggnad som uppförts utan lov. Nämnden yttrar sig således endast i detta mål. Gällande detaljplan 391 vann laga kraft 2006-06-09. Enligt planen får inte bygglov ges förrän angiven utformning av vägarna på allmän plats uppfylles. Detta innebär att vägarna skall dimensioneras för en trafikmängd på mer än 50 lätta fordon/dygn samt för tunga fordon med ett axeltryck på 10 ton och boggiaxeltryck på 16 ton. Utbyggnaden av vägarna skall samordnas med utbyggnaden av va-nätet, där bland annat en huvudvattenledning måste anläggas. Utbyggnaden är inte påbörjad. Enligt sökandens uppgifter (uppmätningsritningar inlämnade 2006-08-21 och av kommunen upprättad nybyggnadskarta 2006-08-28) konstaterar nämnden att husets totala byggnadsyta efter tillbyggnad är 100 kvm, byggnadshöjden 3,4 meter, taklutningen 29 grader och avståndet till gatan 5,5 meter (mot tillåtna 6 meter). Nämnden konstaterar vidare att två hushörn är placerade ca en halvmeter in på mark som enligt planen inte får bebyggas (prickmark). Nämnden bedömer att avvikelserna avseende underskridande av avståndet till gata och placeringen av två hushörn på prickmark är av mindre omfattning och förenliga med planens syfte. Vid en framtida bygglovhantering kommer dessa avvikelser att skickas till berörda grannar för yttrande. Därefter kan sannolikt ett positivt bygglovbeslut skrivas ut. Handlingar i ärendet Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2006-09-11 Bygglovenhetens förslag till yttrande 2006-09-11 Nybyggnadskarta, situationsplan och husritningar Beslutsgång Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.
<- Tillbaka ___ § 151
Ta chansen och bygg ut VA i Eriksvik och gång- och cykelbana i Kummelnäs!
Bertil Damberg (s) och Karin Norman (s) 22 augusti 2006
Beslut Nämnden avslår skrivelsens förslag till beslut. Ärendet Ärendet bordlades den 30 augusti 2006. Bertil Damberg (s) och Karin Norman (s) hade lämnat följande skrivelse. "Bygg ut VA i Eriksvik samtidigt som Värmdös avloppsledning dras till Käppala via Nacka. Vi vet nu att Värmdös ledande politiker gärna ser att deras avloppsdragning via Nacka skapar fördelar för oss i Boo genom att samordna med VA-utbyggnad i våra utvecklingsområden. Vi vet att Värmdö inte lägger sig i hur avloppsledningarna dras hos oss i Nacka, vilket innebär att hotet med ledningar via Kilsviken och Sågsjön i realiteten inte finns. De ser gärna lösningar som underlättar för oss i Nacka i samband med att deras avloppsledning ska dras. Vi vet också att boende i Eriksvik ser det som en chans att i samband med att ledningen från Värmdö dras, att även göra en utbyggnad av VA i deras område. De föreslår att ledningen dras via Boo Strandväg och kan i samband med det upplåta gemensamt ägd mark för att möjliggöra en lösning som såväl håller avloppsledningarna borta från Kilsviken och som avsevärt förbättrar projektets ekonomi. Vi anser att det är unikt att de kringboende inte bara lägger ned tid och kraft på att väcka opinion mot projektet, utan här visar ett sådant samhällsansvar att man kommer med ett eget förslag där man dessutom är beredd att medverka som delfinansiär. Vi socialdemokrater finner alldeles särskilda skäl till att stödja ett sådant initiativ. Vi socialdemokrater i Boo har under många år försökt snabba på utbyggnaden av VA i våra utvecklingsområden, både med tanke på miljön såväl som med tanke på de familjer som bor där och som vill utveckla sitt boende. Vi ser här även en chans att se till att den utbyggnad av gång- och cykelväg, som vi socialdemokrater länge arbetat för, och nu även delvis fått majoriteten med oss på, ytterligare kan förbättras genom en förlängning om Värmdös ledning dras genom Kummelnäsvägen. Kanske kan vi även här snabba på VA-utbyggnaden genom att jobba från "flera håll" i den här frågan. Vi föreslår därför att Boo Områdesnämnd ställer sig bakom det förslag till lösning som fastighetsägareföreningarna i Eriksvik och Baggensvik har tagit fram som lösning på hur Värmdös avloppsledning kan dras för att orsaka så ringa miljöpåverkan som möjligt." På sammanträdet informerade direktör Mats Bohman om att myndighetsutskottet den 15 september hade medgett dispens från strandskyddsbestämmelserna för nedgrävning av en avloppsledning i en stig vid Kilsviken och längs Värmdövägen fram till Kummelnäsvägen. Ansökan gällde Värmdö kommuns avloppsledning. Mot bakgrund av dessa nya fakta föreslog Mats Bohman att nämnden inte skulle ställa sig bakom det förslag som beskrevs i den aktuella skrivelsen. Beslutsgång Nämnden beslöt i enlighet med Mats Bohmans förslag.
<- Tillbaka ___ § 156
Detaljplan för Kummelnäs 11:103 (Hedevägen 6)
Enkelt planförfarande
Beslut Informationen noteras till protokollet. Ärendet Fastigheten ligger på Hedevägen i Kummelnäs i norra Boo och ingick tidigare i den större detaljplanen för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg. Fastighetens landyta är ca 3 800 m². För fastigheten, som omfattas av strandskydd, gäller områdesbestämmelser som medger en huvudbyggnad på högst 45 m² samt uthus 20 m². Fastigheten består av två delar vilka delas av med en allmän stig, 2,0-2,5 m bred. Den nedre delen närmast Höggarnsfjärden är bebyggd med några äldre sjöbodar och uthus samt en brygga. Den övre delen är obebyggd och inhägnad med ett staket. Tidigare har där dock funnits ett garage som rivits. I samband med detaljplaneringen av Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg begärde kommunen att områden med strandskydd inom planen skulle hävas. Länsstyrelsen upphävde i sitt beslut inte strandskyddet för just denna fastighet. Länsstyrelsens beslut uppfattades av kommunen som orimligt i förhållande till vad den enskilde förlorar och det allmänna vinner och överklagades av Områdesnämnden Boo liksom av fastighetsägaren. Eftersom strandskyddet då fortfarande gällde kunde inte en detaljplan med en byggrätt på fastigheten föras vidare till antagande. Fastigheten undantogs därför när kommunfullmäktige antog detaljplanen. Detaljplanen för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg med fastigheten Kummelnäs 11:103 undantagen, vann laga kraft den 9 juni 2006. Regeringen avslog överklagandena angående strandskyddet den 29 juni 2006 hänvisande till att något förslag till detaljplan som omfattar fastigheten inte fanns. Frågan om själva strandskyddet har därför inte prövats. Därefter har diskussion förts med länsstyrelsen med även ett gemensamt besök på platsen för att hitta en lösning som både tillgodoser behovet av fria allmäntillgängliga ytor och den enskilde fastighetsägarens önskemål att få bebygga sin fastighet. En del av fastigheten närmast vändplanen kommer att föreslås utgöra naturområde för att säkerställa en allmän utsiktspunkt. Den resterande östra delen av fastigheten kommer att föreslås få en byggrätt. Planenhetens bedömning Planenheten avser att upprätta förslag till detaljplan med enkelt planförfarande och i sammanhanget begära att strandskyddet upphävs för kvartersmark och vattenområde betecknat med WB. Områdesnämnden har tidigare tillstyrkt startpromemoria för området. Detaljplaneförslaget är av begränsad omfattning och bedöms sakna allmänintresse. Vidare strider det inte mot översiktsplanen och bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Förslaget föreslås hanteras med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens regler 5 kap 28 §. Preliminär tidsplan är samråd i oktober 2006 och antagande i december 2006. Handlingar i ärendet Planenhetens tjänsteskrivelse 2006-09-11 Bilaga 1 Översiktsbild Bilaga 2 Intyg från närboende Beslutsgång Nämnden tackade för informationen och noterade den till protokollet. Peter Zethraeus (m) deltog p.g.a. jäv inte i handläggningen av ärendet.
<- Tillbaka ___ § 160
Handläggning av bygglovsansökningar inom Grävlingsbergsplanen

Beslut Nämnden beslutar att ta upp ärendet på dagens sammanträde. Informationen noteras till protokollet. Ärendet Direktör Mats Bohman informerade om att bygglovenheten har mottagit ett antal bygglovsansökningar sedan detaljplanen för Grävlingsberg och söder Grävlingsberg vunnit laga kraft. I planen finns ett funktionskrav på att vägar ska dimensioneras för en trafikmängd på mer än 50 lätta fordon/dygn samt för tunga fordon med ett axeltryck på 10 ton och boggiaxeltryck på 16 ton samt en planbestämmelse om att bygglov inte får ges förrän angiven utformning av vägarna på allmän plats uppfylles. Eftersom de allmänna platserna inom planområdet har enskilt huvudmannaskap är det vägföreningarna som ska garantera att bestämmelsen är uppfylld för att bygglov ska kunna ges. Miljö & Stadsbyggnad ska i samarbete med vägföreningarna utforma en praxis för bygglovhanteringen. Detta principärende kommer nämnden att få ta ställning till på ett kommande sammanträde. Beslutsgång Nämnden tackade för informationen och noterade den till protokollet.
<- Tillbaka ___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3