Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2006-08-30

Detta är ett utdrag ur protokollet från Boo Områdesnämnd 2006-08-30 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka

___
	

§ 137
Ta chansen och bygg ut va i Eriksvik och gång- och cykelbana i Kummelnäs
Bertil Damberg (s) och Karin Norman (s) 22 augusti 2006
Beslut Nämnden bordlägger ärendet. Ärendet Bertil Damberg (s) och Karin Norman (s) hade lämnat en skrivelse med följande innehåll: "Ta chansen och bygg ut VA i Eriksvik och gång- och cykelbana i Kummelnäs! Bygg ut VA i Eriksvik samtidigt som Värmdös avloppsledning dras till Käppala via Nacka. Vi vet nu att Värmdös ledande politiker gärna ser att deras avloppsdragning via Nacka skapar fördelar för oss i Boo genom att samordna med VA-utbyggnad i våra utvecklingsområden. Vi vet att Värmdö inte lägger sig i hur avloppsledningarna dras hos oss i Nacka, vilket innebär att hotet med ledningar via Kilsviken och Sågsjön i realiteten inte finns. De ser gärna lösningar som underlättar för oss i Nacka i samband med att deras avloppsledning ska dras. Vi vet också att boende i Eriksvik ser det som en chans att i samband med att ledningen från Värmdö dras, att även göra en utbyggnad av VA i deras område. De föreslår att ledningen dras via Boo Strandväg och kan i samband med det upplåta gemensamt ägd mark för att möjliggöra en lösning som såväl håller avloppsledningarna borta från Kilsviken och som avsevärt förbättrar projektets ekonomi. Vi anser att det är unikt att de kringboende inte bara lägger ned tid och kraft på att väcka opinion mot projektet, utan här visar ett sådant samhällsansvar att man kommer med ett eget förslag där man dessutom är beredd att medverka som delfinansiär. Vi socialdemokrater finner alldeles särskilda skäl till att stödja ett sådant initiativ. Vi socialdemokrater i Boo har under många år försökt snabba på utbyggnaden av VA i våra utvecklingsområden, både med tanke på miljön såväl som med tanke på de familjer som bor där och som vill utveckla sitt boende. Vi ser här även en chans att se till att den utbyggnad av gång- och cykelväg, som vi socialdemokrater länge arbetat för, och nu även delvis fått majoriteten med oss på, ytterligare kan förbättras genom en förlängning om Värmdös ledning dras genom Kummelnäsvägen. Kanske kan vi även här snabba på VA-utbyggnaden genom att jobba från "flera håll" i den här frågan. Vi föreslår därför att Boo Områdesnämnd ställer sig bakom det förslag till lösning som fastighetsägareföreningarna i Eriksvik och Baggensvik har tagit fram som lösning på hur Värmdös avloppsledning kan dras för att orsaka så ringa miljöpåverkan som möjligt." Yrkanden Gunilla Grudevall-Sten (fp) yrkade att ärendet skulle bordläggas. Beslutsgång Nämnden beslöt att bordlägga ärendet.
<- Tillbaka ___ § 138
Anmälningsärenden

..... 3 Skrivelse från Sanna Strand ang beviljat bygglov för förskola på Kummelnäs 13:1, Solviksvägen och svar från Stadsledningskontoret 2006-06-26. .....
<- Tillbaka ___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3