Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2006-06-14

Detta är ett utdrag ur protokollet från Boo Områdesnämnd 2006-06-14 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka

___
	

§ 104
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd - uppställning av
containrar för insamling av förpackningar (Kummelnäs 11:118 - Rensättravägen)
Beslut Bygglov för tillfällig åtgärd beviljas med stöd av 8 kap 14 § plan- och bygglagen att gälla till och med den 31 december 2011 med tillhörande föreskrifter och upplysningar. Ärendet För området gäller stadsplan 78 fastställd 15 juni 1967. Återvinningsstationen föreslås ligga inom ett område som enligt planen är avsett för allmänt ändamål. Denna skall delvis ersätta stationen vid Mensättra som ska avvecklas inom det snaraste. Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen har erinran. Skäl till beslut Enheten kan konstatera att motsvarande verksamheter på andra håll i kommunen tidvis har inneburit olägenheter. Dessemellan har det visat sig att anläggningarna inte medför större olägenheter än vad som får accepteras i ett tättbebyggt samhälle. Enheten föreslår att områdesnämnden beviljar bygglov för tillfällig åtgärd - anordnandet av en återvinningsstation att gälla till och med den 31 december 2011. Handlingar i ärendet Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2006-06-13 och karta. Beslutsgång Nämnden beslöt i enlighet med Bygglovenhetens förslag till beslut.
<- Tillbaka ___ § 110
Detaljplan för Kummelnäs 7:35
Dnr ONB 2005/140-214
Beslut Områdesnämnden uppdrar åt Planenheten att upprätta förslag till detaljplan för Kummelnäs 7:35 samt teckna avtal med fastighetsägaren om plankostnaderna. Ärendet Kummelnäs 7:35 om 4 275 kvm har avstyckats från Kummelnäs 7:25 för ca ett år sedan. Planenheten hade i skrivelse från den 7 januari 2003 föreslagit att områdesnämnden inte skulle lämna medgivande till den begärda avstyckningen enligt 4 kap 25a § fastighetsbildningslagen. Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 29 februari 2003 att lämna medgivande till den begärda avstyckningen. För fastigheten gäller områdesbestämmelser, OB3 och OB16, bestämmelser om strandskydd samt riksintresse för kulturmiljövården, kust och skärgård. Områdesbestämmelserna innebär att Kummelnäs 7:35 är klassad som fritidsfastighet på vilken får uppföras en byggnad i ett plan om 75 kvm eller i ett plan med loft om 60 kvm. Därutöver får en uthusbyggnad uppföras om 30 kvm. En anläggningsförrättning har genomförts för att förse Kummelnäs 7:25, 7:35 och 11:42 med kommunalt vatten och avlopp från Ättiksvägen fram till fastigheterna genom Kummelnäsviken. Områdesnämnden beslöt den 26 januari 2005 att inte medge omklassificering. Sökanden har inkommit med en ny ansökan och hänvisat till den detaljplan som upprättats för Kummelnäs 7:8, Västra Uppfartsvägen 1, där förutsättningarna var en obebyggd tomt som fick en byggrätt för permanentbebyggelse. För Kummelnäs 7:8 upprättades en detaljplan. Planenheten anser att för Kummelnäs 7:35 bör också upprättas en detaljplan om nämnden finner att ansökan ska bifallas. Härigenom slipper man bekymret med klassificeringen som inte skulle uppfylla villkoren i områdesbestämmelserna. I detaljplanen kan också regleras andra frågor som inte kan regleras i områdesbestämmelserna. Planenheten har tidigare ställt sig mycket tveksam till de önskemål som sökanden framfört. Med hänsyn till det hänvisade ärendet med de förutsättningar som där gällde kan det vara svårt att vidhålla tidigare inställning. En förutsättning för en positiv inställning från Planenheten är att ärendet genomförs med en detaljplan med enkelt planförfarande. Handlingar i ärendet Planenhetens tjänsteskrivelse 2006-05-29 med karta. Yrkanden Gunilla Grudevall-Sten (fp) yrkade att nämnden skulle besluta i enlighet med förslaget till beslut. Karin Norman (s) yrkade att nämnden skulle avslå förslaget till beslut. Beslutsgång Nämnden beslöt i enlighet med Gunilla Grudevall-Stens yrkande. Peter Zethraeus (m) deltog p.g.a. jäv inte i behandlingen av ärendet. Reservationer Den socialdemokratiska gruppen lämnade följande reservation till protokollet: "S-gruppen reserverar sig. Vi är emot att som den moderatledda majoriteten i en lång process se till att ett strandskyddat område av Riksintresse, först får styckas, och sedan något år senare får bebyggas med en villa. Detta är häpnadsväckande."
<- Tillbaka ___ § 111
Ändring av områdesbestämmelser för Velamsund 18:27 (Risvägen 1)

Beslut Områdesnämnden avslår begäran om att få Velamsund 18:27 omklassad från fritidshus till permanentbostad, genom enkelt planförfarande. Ärendet Fastigheten Velamsund 18:27 är belägen vid korsningen Vikingshillsvägen/Risvägen i norra Boo. För området gäller områdesbestämmelser som vann laga kraft 26/11 1992. Enligt dessa är Velamsund 18:27 klassad som fritidsfastighet, vilket innebär en största tillåtna byggnadsarea om 45 m² samt uthus om 20 m². Fastigheten Velamsund 18:27 ligger i område B (Riset) som är under planläggning. En Start-PM godkändes av kommunstyrelsen 26/8 2002, § 106. Utrednings- och inventeringsarbete pågår. Diskussioner med en referensgrupp bestående av boende i området har förts. Tidplanen har fördröjts framför allt pga. osäkerheten kring huvudmannaskapet för den allmänna platsmarken. För närvarande diskuteras två alternativ (kommunalt och enskilt). Planeringen är även i högsta grad beroende av den kommunala VA-utbyggnaden. Ägarna till fastigheten har inkommit med en begäran om ändring av områdesbestämmelserna genom enkelt planförfarande. Begäran biläggs. Många befinner sig i en trångbodd och besvärlig situation i förnyelseområdena. Planenheten kan dock inte frångå den turordning i förnyelseplaneringen som är beslutad av kommunstyrelsen. Planenheten får ständigt förfrågningar om omklassificeringar av fritidshusfastigheter till permanentbostäder genom enkelt planförfarande, som vi måste säga nej till. Denna typ av ärenden kan inte prioriteras före förnyelseplaneringen. Plan- och bygglagen (PBL) ger inte utrymme att ta hänsyn till sociala skäl. Avsikten med gällande områdesbestämmelser är bl.a. att motverka ytterligare permanentning i avvaktan på en VA-utbyggnad. En förändring av markanvändningen bör ske med detaljplan. I detta område pågår dessutom planarbete. Planenheten föreslår därför att ansökan avslås. Handlingar i ärendet Planenhetens tjänsteskrivelse 2006-05-29. Bygglovansökan med bilagor från sökande. Brevväxling mellan sökande och Cathrine Bergenstråhle den 18 och 19 april. Yrkanden Gunilla Grudevall-Sten (fp) yrkade att nämnden skulle besluta i enlighet med Planenhetens förslag till beslut. Nils Ruus (s) yrkade att nämnden skulle avslå Planenhetens förslag till beslut och ställa sig positiv till begäran om ändring av områdesbestämmelserna genom enkelt planförfarande. Beslutsgång Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat i enlighet med Gunilla Grudevall-Stens yrkande. Votering begärdes och verkställdes. För Gunilla Grudevall-Stens yrkande röstade Cathrin Bergenstråhle (m), Åsa Eklund (m), Peter Zethraeus (m), Magnus Plathin-Sturaeus (m), Gunilla Grudevall-Sten (fp), Lennart Grudevall (fp) och Birgitta Persson (kd). För Nils Ruus (s) yrkande röstade Nils Ruus (s), Karin Norman (s), Bo Ericson (mp) och Henrik Sundström (mp). Nämnden beslöt med 7 röster mot 4 i enlighet med Gunilla Grudevall-Stens yrkande. Reservationer Den socialdemokratiska gruppen lämnade följande reservation till protokollet: "S-gruppen reserverar sig till förmån för att den begärda omklassificeringen ska tillåtas. Här är ett bebott hus som är för litet. Det finns inget strandskydd av Riksintresse här. Den borgerliga majoriteten hänvisar till planarbetet, det har man gjort i åratal utan sätta till de resurser som erfordras." Anteckningar Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna gjorde följande anteckning till protokollet. "I området har detaljplanearbete påbörjats. Sökanden är en av många trångbodda i Boo som önskar föregå planprocessen. Ska vi följa gällande lagstiftning och likabehandlingsprincipen kan vi tyvärr inte tillmötesgå sökande. Kommunens resurser ska istället läggas på att snabbt få fram gällande detaljplaner. Vi ska göra allt vi kan för att skynda på detaljplanearbetet."
<- Tillbaka ___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3