Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2005-09-20

Detta är ett utdrag ur protokollet från Boo Områdesnämnd 2005-09-20 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka

___
	

§ 142
Kummelnäs 1:178 - Karbovägen 1
Yttranden till Kammarrätten avseende tillbyggnad av fritidshus som uppförts utan lov
Beslut Områdesnämnden antar bygglovenhetens två förslag till yttranden till Kammarrätten. Ärendet Den 18 maj 2005 yttrade sig Områdesnämnden Boo till Kammarrätten i mål nr 8413-03 och mål nr 8416-03 avseende tilläggsavgift respektive bygglov för tillbyggnad som uppförts utan lov. Med anledning av att sökande har inkommit med ytterligare en skrivelse i ärendet har Områdesnämnden Boo beretts tillfälle att yttra sig senast den 18 juli 2005. Anstånd har beviljats till den 30 september 2005. Sökanden önskar få besked om den redan uppförda tillbyggnaden kan beviljas bygglov i efterhand enligt förslag till ny detaljplan och skälen till att detaljplanen ännu inte är antagen samt när den beräknas antas av kommunfullmäktige. Nämnden konstaterar att huvudbygganden efter tillbyggnaden får en total byggnadsyta på 89 kvm, vilket ryms inom det förslag till byggrätt som föreslagits för ovannämnda fastighet i den nya detaljplanen. Nämnden konstaterar dock att frågan är hypotetisk och bedömer den som irrelevant i det aktuella fallet. Områdesnämnden avstår från att yttra sig i frågorna kring detaljplanen. Handlingar i ärendet Byggenhetens tjänsteskrivelse den 5 september 2005 Byggenhetens två förslag till yttranden daterade 5 september 2005 Skrivelse till Kammarrätten daterad den 22 juni 2005 från Advokatfirman Åberg & Co Yrkanden Bertil Damberg (s) yrkade avslag på förslaget till beslut till förmån för sökandens ansökan. Beslutsgång Ordföranden ställde byggenhetens förslag till beslut mot Bertil Dambergs yrkande och fann att nämnden hade beslutat i enlighet med byggenhetens förslag till beslut. Votering begärdes och genomfördes. För byggenhetens förslag röstade Åsa Eklund (m), Cathrin Bergenstråhle (m), Peter Zethraeus (m), Daniel Claesson (m), Gunilla Grudevall-Sten (fp), Lennart Grudevall (fp) och Birgitta Persson (kd). För Bertil Dambergs yrkande röstade Bertil Damberg (s), Anders Huzelius (s), Dan Johansson (v) och Henrik Sundström (mp). Nämnden beslöt med 7 röster mot 4 i enlighet med Byggenhetens förslag till beslut. Reservationer Den socialdemokratiska gruppen lämnade följande reservation till protokollet: "Vi socialdemokrater anser att den moderatledda majoriteten i detta fall - som i så många andra - låter orättvisa och olikhet inför lagen vara den politiska metoden. I fall efter fall är det slumpen som avgör hur den enskilde behandlas. Denna godtycklighet måste få ett slut! Fastighetsägarna i Boo måste kunna känna förtroende för de beslut de folkvalda politikerna fattar. Vid ett och samma nämndsammanträde fattar den borgerliga majoriteten beslut avseende fastigheten Kummelnäs 7:8 och 1:178. Två, som vi socialdemokrater ser det, fullständigt lika ärenden vad avser sakskäl för att kunna tillämpa en generösare bedömning av den sökandes sakskäl hanteras och beslutas helt olika. Här anförs i förslag till beslut gällande Kummelnäs 7:8 följande argument: Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser, Ob3. Dessa ger en utbyggnadsmöjlighet för fritidshus till 45 m2 och 20 m2 uthus eller garage. Fastigheten ligger inom område "A" i Planeringsstrategin för utvecklingsområden i Boo. Område "A" har prioritet tre. Detaljplanearbete kommer tidigast att startas upp 2008, vilket innebär att det inte kommer att finnas någon detaljplan förrän tidigast ca 2013. Det föreligger inte någon akut sanitär olägenhet inom området och många fastigheter är redan permanentklassificerade. Inom områden som ska ingå i kommande detaljplaner föreslår planenheten i princip alltid avslag för liknande ansökningar. Det är ofta olämpligt att föregripa det kommande detaljplanearbetet genom att "rycka ut" en enskild fastighet som ges möjlighet att bygga. Mot bakgrund av att det kommer att dröja flera år innan en detaljplan kommer att tas fram och att flertalet fastigheter inom området redan är permanentklassificerade anser Planenheten dock att det kan vara lämpligt att göra ett undantag från principen i detta enskilda fall. Dessa skäl skulle naturligtvis även anförts som skäl till beslutet avseende Kummelnäs 1:178 i yttrandet till Kammarrätten. Nacka kommun skulle där ha återtagit sin tidigare ståndpunkt i ärendet och beviljat bygglov i efterhand. Dock med förutsättningen att fastighetsägaren betalar de avgifter som krävs för beviljande i efterhand. Allt annat anser vi socialdemokrater vara uttryck för politiskt hyckleri från den moderatledda majoriteten." Dan Johansson (v) reserverade sig mot beslutet. Henrik Sundström (mp) reserverade sig mot beslutet.
<- Tillbaka ___ § 145
Detaljplan för Kummelnäs 1:492, 1:494 och 1:508 Thomasvägen
Dnr ONB 2004/96-214
Beslut Ärendet återremitteras för att undersöka möjligheterna att planera t.ex. äldreboende i radhuslägenheter, Ärendet För de tre tomterna gäller detaljplan (DP 19) som fastställdes 1989. Den anger bostäder i en våning men saknar utöver detta bebyggelsereglerande innehåll. Den sammanlagda tomtarealen är ca 3000 kvm. Fastighetskontoret avser avyttra fastigheterna och har inkommit med ansökan om planändring för att genom tillägg av planbestämmelse få en överensstämmelse med intilliggande kvarter. Den familj som initialt var intresserad av en större byggrätt på grund av ett handikappat barn, lät i juli meddela att intresset för tomten inte längre kvarstod. Tillägget till planbestämmelserna utarbetades därmed utifrån byggrätterna för angränsande bebyggelse och skickades ut på samråd. Områdesnämnden Boo beslutade att påbörja planarbetet den 16 februari 2005 § 25. Planförslaget har hanterats med enkelt planförfarande, d.v.s. detaljplanen antas av Områdesnämnden Boo efter samråd med berörda sakägare och myndigheter. Samråd har skett med Länsstyrelsens planmyndighet, Infrastrukturenheten och Lantmäterimyndigheten. Planhandlingarna har tillsänts sakägare samt föreningar och andra berörda enligt fastighetsförteckning. Inga synpunkter har inkommit under samrådstiden. Inga ändringar är gjorda i detaljplaneförslaget efter samrådet. Handlingar i ärendet Planenhetens särskilda utlåtande den 2 september 2005 Planenhetens tillägg till planbestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning upprättad i juli 2005 samt plankarta från juli 2005 Yrkanden Dan Johansson (v) med instämmande av Bertil Damberg (s) och Henrik Sundström (mp) yrkade att ärendet skulle återremitteras för att undersöka möjligheterna att planera t.ex. äldreboende i radhuslägenheter, Beslutsgång Ordföranden ställde proposition på återremissyrkande och fann att nämnden beslöt i enlighet med det.
<- Tillbaka ___ § 146
Detaljplan för fastigheten Kummelnäs 7:8, Västra Uppfartsvägen 1

Beslut Områdesnämnden antar detaljplanen Ärendet Detaljplanen syftar till att medge uppförande av en villa och ett garage på fastigheten. Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser, Ob3. Dessa ger en utbyggnadsmöjlighet för fritidshus till 45 m2 och 20 m2 uthus eller garage. Fastigheten ligger inom område "A" i Planeringsstrategin för utvecklingsområden i Boo. Område "A" har prioritet tre. Detaljplanearbete kommer tidigast att startas 2008, vilket innebär att det inte kommer att finnas någon detaljplan förrän tidigast ca 2013. Det föreligger inte någon akut sanitär olägenhet inom området och många fastigheter är redan permanentklassificerade. Det är ofta olämpligt att föregripa det kommande detaljplanearbetet genom att "rycka ut" en enskild fastighet som ges möjlighet att bygga. Mot bakgrund av att det kommer att dröja flera år innan en detaljplan kommer att tas fram och att flertalet fastigheter inom området redan är permanentklassificerade anser nämnden dock att det kan vara lämpligt att göra ett undantag från principen i detta enskilda fall. Områdesnämnden Boo beslutade 2005-02-16 § 26 att påbörja planarbetet och teckna avtal om plankostnaderna. Planförslaget har varit ute för remiss och samråd under tiden 2005-06-30 till 2005-08-22. Inga synpunkter på förslaget har inkommit. Planförslaget har hanterats med s.k. enkelt planförfarande, dvs. detaljplanen antas av Områdesnämnden Boo efter samråd med berörda sakägare och myndigheter. Samråd har skett med Länsstyrelsens planmyndighet, Infrastrukturenheten och Lantmäterimyndigheten. Planhandlingarna har tillsänts sakägare samt föreningar och andra berörda enligt fastighetsförteckning. Handlingar i ärendet Planenhetens särskilda utlåtande den 5 september 2005 Planenhetens plan- och genomförandebeskrivning och plankarta upprättad i juli 2005 plankarta Beslutsgång Nämnden beslöt i enlighet med Planenhetens förslag till beslut. Anteckningar Den socialdemokratiska gruppen gjorde följande anteckning till protokollet: "För oss socialdemokrater är det alldeles självklart att alla fastighetsägare i princip skall förfoga över rätten att utveckla sitt boende efter egna önskemål och förutsättningar. Ett av de få skäl som vi kan se för att samhället - och då i synnerhet politiker - ska lägga sig i enskilda fastighetsägares önskemål är om de uppenbarligen kan komma att menligt skada boendet för andra, exempelvis kringboende. Vi anser att den moderatledda majoriteten i decennier misskött sin uppgift att medge en successiv utveckling av Boo. Detta har skett under en så lång period att det idag är uppenbart för oss socialdemokrater att förbud mot att utveckla boendet för en mängd fastighetsägare inte längre är en framkomlig väg. Politikers försumlighet skall inte drabba enskilda. Det här aktuella beslutet är därför bra och bör följas av många fler i samma anda. Det är därför häpnadsväckande att den moderatledda majoriteten under samma nämndsammanträde avvisar möjligheten att på ett rättvist sätt hantera ägaren till fastigheten Kummelnäs 1:178 önskemål att på motsvarande sätt utveckla SITT boende. Vi motsätter oss kraftfullt dessa av den moderatledda, som det förefaller fullständigt slumpmässiga, orättvisa besluten och de konsekvenser de får för enskilda." Peter Zethraeus (m) gjorde följande anteckning till protokollet: "Ärendets tidigare hantering saknar logik. I ett område, som getts utökad byggrätt för fritidshus p.g.a. av dess låga prioritering i planeringsstrategin för Boo, ges undantag för permanentbebyggelse, medan avslag rekommenderas för andra fastighetsägare inom samma område, eller i område med högre prioritetsordning (och därmed mindre byggrätt för fritidshus). Jag är rädd att beslutet kommer att orsaka stora problem i kommande prövningar av undantag, och därmed rycka sönder planeringsarbetet. Den enda logiken i att planen nu antas är att den en gång startades, det hade inte varit rättvist mot fastighetsägaren att i detta läge terminera en plan som getts klartecken tidigare."
<- Tillbaka ___ § 149
Ändring genom tillägg till Detaljplan 201, ändring av Byggnadsplan (detaljplan)
för del av Kummelnäs 1:840 (B83) Tessinvägen, Sergelvägen m.fl.
Beslut Områdesnämnden antar ändringen av detaljplanen. Ärendet Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra byggnader med en lägre takvinkel än 27 grader. I gällande detaljplaner för ett flertal områden i Boo finns en bestämmelse som anger att tak skall ha en taklutning om minst 27 grader och i några av planerna är även den maximala takvinkeln reglerad till 34 grader. Ett flertal fastighetsägare inom dessa detaljplaneområden har i bygglovskedet inkommit med ansökningar om att anordna plana tak eller tak med en lägre lutning än 27 grader på sina villor. Några av dessa ansökningar har också lett till ansökningar om ändring av detaljplaner. Områdesnämnden Boo beslutade att påbörja planarbetet den 9 mars 2005 § 45. Planförslaget har hanterats med s.k. enkelt planförfarande, dvs. detaljplanen antas av Områdesnämnden Boo efter samråd med berörda sakägare och myndigheter. Samråd har skett med länsstyrelsens planmyndighet, infrastrukturenheten och lantmäterimyndigheten. Samråd har pågått under perioden 11 juli 2005 till och med den 12 september 2005. Kungörelse om samråd har införts i dagstidningarna samt lokaltidningarna. Planförslagen har varit uppsatta i kommunens utställningshall samt i biblioteken i Boo och i Forum Nacka. Inga synpunkter har inkommit under samrådet. Handlingar i ärendet Särskilt utlåtande 5 september 2005 Bilaga: Förslag till detaljplan - Antagandehandlingar Beslutsgång Nämnden beslöt i enlighet med Planenhetens förslag till beslut.
<- Tillbaka ___ § 158
Ändrade tomtstorlekar i Kummelnäs

Beslut Områdesnämnden antar Planenhetens tjänsteskrivelse den 19 augusti 2005 som svar på frågan från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställd på områdesnämnden den 9 mars 2005. Ärendet Den 9 mars 2005 ställde socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet följande fråga: "Kommunens tjänstemän har nyligen i formella och protokollförda sammanhang informerat att beslut fattats av områdesnämnden i Boo och stadsledningen om förändrade tomtstorlekar. Tomtstorlekar som definitivt kommer att förändra Kummelnäsområdets karaktär. Från minoritetens sida har vi inte varit med om att fatta beslut om förändrade tomtstorlekar. Vi är därför mycket förvånade över denna information. Vi vill därför vid nästa sammanträde ha klargörande information om var och när beslut fattats. Samt vilka besluten är och dess konsekvenser." Planenheten har genom Stadsledningskontoret fått i uppdrag att svara på ovanstående fråga. I en skrivelse den 19 augusti har planenheten lämnat ett svar som enheten föreslår att nämnden ska anta som svar på frågan. Nämnden bordlade ärendet den 20 september 2005. Handlingar i ärendet Skrivelse från (s), (v) och (mp) den 9 mars 2005 rubr. Ändrade tomtstorlekar i Kummelnäs. Skrivelse från Planenheten den 19 augusti 2005 rubr. Ändrade tomtstorlekar i Kummelnäs. Beslutsgång Områdesnämnden antog Planenhetens tjänsteskrivelse den 19 augusti 2005 som svar på frågan från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställd på områdesnämnden den 9 mars 2005. Anteckningar Den socialdemokratiska gruppen gjorde följande anteckning till protokollet: Vi socialdemokrater noterar att tjänsteskrivelsen på punkt efter punkt hänvisar till beslut i Områdesnämnden och kommunstyrelsen. Vi vill här påpeka att vi socialdemokrater i samtliga de fall detaljplanearbetet dels avvikit från den av samtliga partier överenskomna Planeringsstrategin för utvecklingsområden dels avvikit från svensk lagstiftning SKRIFTLIGT reserverat oss mot den moderatledda majoritetens beslut att såväl förtäta nu existerande villaområden som att av politiska skäl fördyra utbyggnad av VA och upprustning av vägar. Vi är införstådda med att den moderatledda majoriteten nu i panik försöker spackla över en rad misstag som begåtts, när det gäller utveckling av boendet i Boo. Vi tycker dock att när man nu överger löftet om bevarad karaktär för stora områden i Boo, så har den moderatledda majoriteten svikit ett löfte man gett fastighetsägarna. Genom sin misslyckade planeringsstrategi kommer den moderatledda majoriteten att överlämna ett överexploaterat, trafikskadat och miljöförstört Boo till kommande generationer. De instrument den moderatledda politiken, i strid med svensk lagstiftning under lång tid, försökt ersätta en normal samhällsutveckling med är dels försöken att snabbt och lustigt fatta beslut utan att allmänhet och fastighetsägare hunnit med i svängarna - genom att stridigt med överprövande instanser använda sig av förenklade planförfaranden - dels genom att framhärda med privata lösningar inom den infrastruktur som vi alla är i behov av genom att aktivt verka för enskilda huvudmannaskap för allmän platsmark, dvs våra vägar. Den moderatledda majoriteten har genom politiska experiment nu försatt samhällsplanerings-arbetet i katastrofala lägen genom de galopperande kostnaderna. Att förtäta våra småhusområden är inget annat än panikåtgärder av en politisk ledning som tappat greppet. Det som bekymrar oss socialdemokrater är att dessa ärenden i kommunstyrelse och Områdesnämnd ofta redan förefaller vara beredda av tjänstmännen. Utan att någon politisk beredning i de aktuella frågorna genomförts med oss socialdemokrater närvarande. För samhällsutvecklingen viktiga frågor undanhålls enligt vår uppfattning minoriteten - trots att den också är demokratiskt vald - som därmed inte ges möjlighet att delta i beredningen av viktiga samhällsplaneringsärenden. De är häpnadsväckande nog ofta redan färdigberedda när de kommer till de beslutande organen. De avslutande raderna i tjänsteskrivelsen är ovanligt tydlig. Där står att läsa: "Planenheten arbetar för närvarande med en översyn av förnyelseplaneringen. Steg 1 i detta arbete förväntas vara klart den 31 augusti." Vi noterar att även detta är en nyhet för oss socialdemokrater. Vi avser därför att återkomma med frågan om hur direktiven för denna översyn ser ut. Vi har ett otal gånger agerat för att en översyn skall komma till stånd. Att vi inte ens är informerade om att en sådan översyn nu pågår visar den moderatledda majoritetens förakt för demokratiska spelregler och samarbete. Då den 31 augusti nu passerat, kan det kanske till och med tänkas att vi socialdemokrater snart kan få ta del av de resultat planenheten kommit fram till. Eller är det så att även denna information först måste filtreras av den moderatledda majoritetens centrala företrädare?" Peter Zethraeus (m) gjorde följande anteckning till protokollet: "Det är inte annat än att man kan bli lite besviken när tjänstemannakåren sedan i mars arbetat med ett svar på frågan om "Områdesnämndens nya direktiv" för tomtstorlekar i Kummelnäs utan att egentligen komma någon vart. Skrivelsen undviker att svara på frågan, undanhåller viktig information och baseras på en direkt feltolkning av planeringsstrategins avsikt och syfte. En viktig utgångspunkt för planeringen av de sk utvecklingsområdena i Boo har varit ett bevarande av områdenas karaktär. Det är helt uppenbart att en kraftig förtätning och upplösande av nuvarande fastighetsindelning därför är i konflikt med planläggningens syfte, nämligen att möjliggöra permanentbosättning med bevarande av områdenas karaktär. Det är för alla tydligt, och kan även läsas i tjänsteskrivelsen för ärendet, att i dokumentet "Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo (tillstyrkt av ONB 2001-01-24, godkänt av KS 2001-02-19) framgår att avsikten i förnyelseplaneringen är att behålla områdenas struktur avseende vägnät och fastighetsindelning. Någon större förtätningsgrad är därför inte att vänta. Ändå menar man från tjänstemannahåll att avsikten med att ingen preciserad undre kvadratmeter-gräns för tomtstorlekar finns är att "det ska finnas möjlighet att anpassa antalet fastigheter och tomtstorlekar till de givna förhållandena i varje område". Varifrån kommer denna analys? Avsikten är ju uppenbar. Planering ska enligt strategin i första hand ske utifrån en bibehållen fastighetsindelning. Tjänstemannatolkningen om att anpassa antalet fastigheter och tomtstorlekar till de givna förhållandena i varje område är tvärtom i klar konflikt med strategins avsikt rörande tomtstorlekarna. Tjänsteskrivelsen undviker även att ta upp det faktum att Nacka kommun under hösten/vintern 2004 höjde VA-taxan. Enligt den taxeutredning som gjordes vid höjningen innebär den nya taxan att alla planer i Mål & Budget under mandatperioden är i balans totalt sett i hela kommunen och att VA-underskotten inte längre ska vara ett hinder vid planeringen i Boo. Planerna bör alltså kunna genomföras enligt planeringsstrategin. Jag menar att planeringen i Boo måste utgå från en bibehållen fastighetsindelning. Det är den strategi som är förankrad och samrådd med fastighetsägare och föreningar. I annat fall måste hela strategiarbetet göras om. Undantagsvis kan de fastighetsägare som tydligt önskar få sin fastighet delad ges en kritisk prövning utifrån de för fastigheten gällande förutsättningarna såsom topografi, bevarande av områdets karaktär etc. Här är principen om relationstal en bra metod. Det får emellertid aldrig bli utgångspunkten vid detaljplanering, i så fall kommer planeringens syfte om ett bevarande av områdenas karaktär aldrig att kunna uppnås. Varje kvartersindelning bör låsas i planskedet för att bevara den i planen satta fastighetsindelningen för framtiden och underlätta kostnadsfördelning vid gatukostnadsutredning etc. Ett sådant tillvägagångssätt skulle i största möjliga mån säkra Planeringsstrategins syfte. Tjänsteskrivelsen missar helt målet. Inget belägg lyfts t ex fram för att motivera det sätt man från tjänstemannahåll i flera sammanhang refererar tomtstorleksfrågan som ONBs nya direktiv om minskade tomtstorlekar, nu senast i ärendet om detaljplan för vägarna i Norra Boo ("områdesnämndens senaste direktiv när det gäller tomtstorlekar"). Man har från tjänstemannahåll helt enkelt hänvisat till felaktiga uppgifter, hur tänker man rätta till det?"
<- Tillbaka ___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3