Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2005-08-31

Detta är ett utdrag ur protokollet från Boo Områdesnämnd 2005-08-31 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka

___
	

§ 134
Ändrade tomtstorlekar i Kummelnäs

Beslut Ärendet bordläggs. Ärendet Den 9 mars 2005 ställde socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet följande fråga: "Kommunens tjänstemän har nyligen i formella och protokollförda sammanhang informerat att beslut fattats av områdesnämnden i Boo och stadsledningen om förändrade tomtstorlekar. Tomtstorlekar som definitivt kommer att förändra Kummelnäsområdets karaktär. Från minoritetens sida har vi inte varit med om att fatta beslut om förändrade tomtstorlekar. Vi är därför mycket förvånade över denna information. Vi vill därför vid nästa sammanträde ha klargörande information om var och när beslut fattats. Samt vilka besluten är och dess konsekvenser." Planenheten har genom stadsledningskontoret fått i uppdrag att svara på ovanstående fråga. I en skrivelse den 19 augusti har planenheten lämnat ett svar som enheten föreslår att nämnden ska anta som svar på frågan. Handlingar i ärendet Skrivelse från socialdemokraterna den 9 mars 2005 rubr. Ändrade tomtstorlekar i Kummelnäs. Skrivelse från Planenheten den 19 augusti 2005 rubr. Ändrade tomtstorlekar i Kummelnäs. Yrkanden Ordföranden yrkade att ärendet skulle bordläggas. Beslutsgång Nämnden beslöt att bordlägga ärendet.
<- Tillbaka ___ § 135
Tillfälligt förhöjt arvode till nämndens 1:e vice ordförande

Beslut Områdesnämnden beslutar att nämndens 1:e vice ordförande, Gunilla Grudevall-Steen, uppbär arvode som ordförande fr o m 9 juni 2005 och fram till dess att ny ordförande för nämnden trätt i tjänst. Ärendet Gunilla Grudevall har gått in som ordförande för områdesnämnden Boo under Susann Fogelströms sjukskrivning. Susann Fogelström har aviserat att hon avsäger sig sitt uppdrag som ordförande. Processen med att välja ny ordförande har inletts. När ny ordförande kan träda i tjänst är idag oklart. Som förste vice ordförande uppbär Gunilla Grudevall-Steen idag ett arvode om 55 158 kr/år motsvarande 4 596,50 kr/månad. Med tanke på att Gunilla Grudevall-Steen i praktiken fungerat som ordförande fr o m den 9 juni, föreslås att hennes arvode utökas med 4 596,50 kr/mån fr om detta datum och fram till dess att ny ordförande trätt i tjänst. Det totala arvodet uppgår därmed till 9 193 kr/mån vilket motsvarar månadsarvodet för ordförande i nämnden. Handlingar i ärendet Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse 29 augusti 2005. Beslutsgång Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut. Gunilla Grudevall-Sten (fp) och Lennart Grudevall (fp) deltog p.g.a. jäv inte i handläggningen av ärendet.
<- Tillbaka ___ § 137
Anmälningsärenden

... 3 233 299/2002Kummelnäs 1:178Kammarrättens underrättelser 23 juni 2005 om att nämnden har tillfälle att senast 18 juli komma in med skriftligt yttrande över skrivelser ang tilläggsavgift resp bygglov. 4 M 05-349Kummelnäs 7:5Naturvårdsverkets överklagande 12 juli 2005 till Länsstyrelsen av myndighetsutskottets beslut 7 juni 2005 § 29 att medge strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus samt uthus. ...
<- Tillbaka ___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3