Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2005-06-15

Detta är ett utdrag ur protokollet från Boo Områdesnämnd 2005-06-15 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka

___
	

§ 112
Startpromemoria för detaljplan för huvudvägar i Norra Boo
Lövbergavägen - Kummelnäsvägen - Vikingshillsvägen
Beslut Områdesnämnden noterar informationen till protokollet. Ärendet Projektledare Rolf Markman informerade i ärendet. Projektet syftar till att ge huvudvägarna i Norra Boo sådan standard och utformning att de klarar buss- samt gång- och cykeltrafiken på ett trafiksäkert sätt och att möjliggöra trafik- och VA-försörjning av intilliggande detaljplaneområden i den takt som behövs för deras utbyggnad. Avsikten är att utbyggnaden av vägar ska finansieras genom uttag av gatukostnadsersättningar enligt plan- och bygglagens regler. Detaljplanearbetet föreslås starta direkt efter kommunstyrelsens beslut. Förnyelseplaneringen i norra Boo har hittills varit inriktad på omvandling av fritidsbebyggelse till permanentbebyggelse och därmed sammanhängande frågor. I planområdena ingår inte huvudvägnätet i Norra Boo. Denna fråga är heller inte särskilt utförligt behandlad i Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo. För att erforderligt vägutrymme ska kunna säkerställas innan förnyelseplaneringen i Norra Boo kommit för långt måste en detaljplan för aktuella vägar tas fram. I detaljplanen för Söder Grävlingsberg har vissa reservationer för breddning av Kummelnäsvägen gjorts. Med hänsyn till detaljplanens formella läge kan inga ytterligare markreservationer göras. Handlingar i ärendet Planenhetens tjänsteskrivelse 2005-06-02 Förhandskopia på Start-PM för dp för huvudvägar i norra Boo 2005-06-02 Beslutsgång Nämnden noterade informationen till protokollet. Åsa Eklund (m), Peter Zethraeus (m), Bertil Damberg (s) och Henrik Sundström (mp) deltog p.g.a. jäv inte i handläggningen av ärendet. Anteckningar Cathrin Bergenstråhle (m) gjorde följande anteckning till protokollet: "Utredningen bör ges en rejäl översyn innan det görs till planförslag/start-PM. Den del av planen som definierar Drottningvägen som uppsamlingsväg baserar sig på en otidsenlig trafiksyn, och strävar till att etablera trafikstråk längst in i ett bostadsområde istället för att trycka ut trafiken till Kummelnäsvägen/Vikingshillsvägen. Detta kommer att generera framtida trafikproblem. Det finns ett starkt motstånd bland de boende i området att dra in bussen via Lövbergavägen. Den kommer då att passera två dagis, samt gå rakt igenom ett tätbebyggt område med 30 km hastighetsbegränsning (idag stadfäst genom farthinder, något som måste avlägsnas för att möjliggöra busstrafik). Restidsförkortningen för denna trafikomläggning blir försumbar (1,5 km kortare körsträcka 50 km/h = 2 min). Möjligheten för skolbarnen i området att ta bussen till Sågtorpsskolan försvinner dessutom (!). Istället borde bussdragningen kvarstå som idag, och istället bör Hasseluddsbussen gå upp Lövbergavägen och vända vid Porsmosseverket. Det är också anmärkningsvärt att tjänsteskrivelsen vid uppskattning av antalet fastigheter som berörs nämner att "med hänsyn till områdesnämndens senaste direktiv när det gäller tomtstorlekar så kan siffran bli avsevärt högre". Vilka direktiv avses??" Anders Huzelius (s) gjorde följande anteckning till protokollet: "Vi socialdemokrater anser det vara felaktigt att de boende i området ska bekosta vägar av allmänintresse. Vägar som har reguljär busstrafik och används av allmänheten ska naturligtvis finansieras av skattemedel. Vi har tidigare ställt frågan om vad våra skattemedel ska användas till; om inte till gemensamma lösningar i vår kommun? Om inte Kummelnäs-, Vikingshills- och Lövbergavägen är att betrakta som gemensamma vägar som ska gemensamt finansieras. Vad ska vi då ha skatten till? Vi måste ju få något tillbaka som skattebetalare! Det verkar som att vi får väldigt lite för våra skattepengar i Nacka, särskilt i Boo. Vi socialdemokrater är dessutom förvånande över sättet att bestämma jävssituationen i den här frågan. Eftersom vi är för en skattefinansiering av allmänna vägar i kommunen, så skulle det innebära att alla innevånare/förtroendevalda är berörda i alla liknande frågor och därmed också jäviga. Vilket är en demokratisk orimlighet! Den tolkning av jävsreglerna som här gjorts av ansvariga tjänstemän, anser vi socialdemokrater, i sig är en politisering av frågan." Bo Ericson (mp) gjorde följande anteckning till protokollet: "Förslaget till att finansiera utbyggnaden av huvudvägarna Lövbergavägen, Kummelnäsvägen och Vikingshillsvägen, genom att låta fastighetsägarna i området själva betala, i stället för att kommunen tar på sig dessa kostnader på samma sätt som i södra Boo och de flesta andra huvudvägarna i Nacka, är politiskt. Ett neutralt tjänstemannaförslag borde följa kommunallagens grundläggande likställighetsparagraf. Är det de handläggande tjänstemännens politiska åsikter som ligger bakom förslaget eller är det den borgliga majoriteten, som till stor del får sina vägar betalda av kommunen, som på informella möten ger tjänstemännen politiska direktiv. Detta mycket orättvisa förslag ligger dock helt i linje med den tjänsteskrivelse 00-06-29 från M&S samt Fastighetskontoret inför starten av "Planeringsstrategin för utvecklingsområdena i Boo", där chefstjänstemännen sammanfattade: "Utbyggnad och förbättringar liksom drift av det lokala vägnätet kommer sannolikt att i de flesta fall att ske under enskilt huvudmannaskap. Väl fungerande vägföreningar finns etablerade inom utredningsområdet, som kan ta hand om denna uppgift. Det betyder att den kommunala ekonomin i det avseendet inte berörs på annat sätt än att kostnaderna för det kommunala bidraget till vägföreningarna p.g.a. permanentboende kommer att öka." Detta förslag som låg till grund för hela planeringsstrategin, var ett försök från den borgliga majoriteten att försöka frångå huvudregeln som säger att kommunen inte får avsäga sig huvudmannaskapet för vägarna vid en detaljplanering. Men vilka är det som för fram dessa orättvisa förslag utan protokoll?"
<- Tillbaka ___ § 118
Ändring av områdesbestämmelser för Norra Boo (OB 3), Kummelnäs 1:121
Dnr ONB 2005/63-214
Beslut Områdesnämnden avslår begäran om att få Kummelnäs 1:121 omklassad från fritidshus till permanentbostad. Ärendet Fastigheten Kummelnäs 1:121 är belägen vid Solovägen i norra Boo. För området gäller områdesbestämmelser som vann laga kraft 26/11 1992. Enligt dessa är Kummelnäs 1:121 klassad som fritidsfastighet, vilket innebär en största tillåtna byggnadsarea om 45 m² samt uthus om 20 m². Fastigheten Kummelnäs 1:121 ligger i området Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg som är under planläggning. Samråd av planförslaget hölls sommaren 2002 och utställning hösten 2003. Planförslaget planeras att tas upp för antagande under hösten 2005. Ägaren till fastigheten har inkommit med en begäran om ändring av områdesbestämmelserna genom enkelt planförfarande avseende klassificeringen av fastigheten, från fritidshus till permanentbostad. Anförda skäl för ändring av områdesbestämmelserna motiverar inte en ändring av klassificeringen för berörd fastighet. Nämnden kan inte frångå den turordning i förnyelseplaneringen som är beslutad av kommunstyrelsen. Nämnden får ständigt förfrågningar om omklassificeringar av fritidshusfastigheter till permanentbostäder genom enkelt planförfarande, som vi måste säga nej till. Denna typ av ärenden kan inte prioriteras före förnyelseplaneringen. Avsikten med gällande områdesbestämmelser är bl.a. att motverka ytterligare permanentning i avvaktan på en VA-utbyggnad. En förändring av markanvändningen bör ske med detaljplan. I detta område pågår dessutom planarbete. Planenhetens förslag till beslut Områdesnämnden avslår begäran om att få Kummelnäs 1:121 omklassad från fritidshus till permanentbostad. Handlingar i ärendet Planenhetens tjänsteskrivelse 2005-05-17 Ansökan om planändring med bilagor. Yrkanden Bertil Damberg (s) yrkade att nämnden skulle bifalla ansökan om omklassning av fastigheten från fritidshus till permanentbostad. Beslutsgång Nämnden beslöt med avslag på Bertil Dambergs yrkande att avslå ansökan om omklassning. Reservationer Den socialdemokratiska gruppen lämnade följande reservation till protokollet: "Den planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo som Områdesnämnden i full politisk enighet beslutade om under 2000 har enligt oss socialdemokrater torpederats och skjutits i sank av den moderatledda majoritetens tombolaliknande politik. Tillåta utbyggnad här, förbjuda där. Tillåta omklassningar från fritidsboende till permanentfastighet där. Men inte här. Vi socialdemokrater anser att det gått så långt att det urholkar allmänhetens förtroende för den politiska makten. Dessutom har en under många år långt gången underlåtenhet att genomföra en nödvändig modernisering av stora områden i Boo. Fastighetsägare tvingas därför att leva under former som inte är värdiga ett modernt samhälle. Eftersom samhället - i Boo i mer än 30 representerat av en moderatledd majoritet - inte förmått tillfredsställa fastighetsägarnas intressen, anser vi socialdemokrater att det åligger oss politiker ett extra ansvar att inte ytterligare straffa de fastighetsägare som rättmätigt önskar utveckla sitt boende. Vi reserverar oss därför mot att ansökan om omklassning avslagits av den moderatledda majoriteten."
<- Tillbaka ___ § 121
Kummelnäs 1:121 - Solovägen 2
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus
Beslut Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus avslås med hänvisning till att förutsättningar saknas att bevilja lov enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen, PBL. Ärendet För området gäller områdesbestämmelser OB 3 som vann laga kraft den 26 november 1992. Enligt områdesbestämmelserna får fastigheten bebyggas med ett fritidshus med 45 kvm byggnadsarea i en våning med loft och uthus med en byggnadsarea om 20 kvm. Källarvåning får ej utföras. Fastigheten ligger inte inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Fastigheten är belägen inom planområde Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg. Detaljplaneförslaget beräknas tas upp för antagande under hösten 2005. Fastigheten som har en yta om 1 820 kvm är bebyggd med ett fritidshus om ca 51 kvm byggnadsarea i två våningar och källare och ett uthus om ca 20 kvm. Förslaget till tillbyggnad omfattar 13 kvm fördelat på två tillbyggnader, en i en våning och en del i två våningar. Huvudbyggnaden skulle få en byggnadsarea om ca 64 kvm. Därutöver innehåller ansökan skärmtak med en byggnadsarea om sammanlagt 19,8 kvm. Förslagen tillbyggnad är väl utformad med hänsyn till husets och tomtens karaktär. Sökanden har begärt ändring av områdesbestämmelserna för fastigheten så att bostad för permanentboende kan tillåtas. Denna ansökan behandlas som ett separat ärende. Skäl till beslut Nämnden konstaterar att föreslagen tillbyggnad strider mot gällande områdesbestämmelser och bedömer att den inte ryms inom begreppet mindre avvikelse då avvikelsen är 42 % jämfört med tillåten byggnadsarea för fritidshus. (Skärmtaken inte inräknade) Detta innebär att det saknas förutsättningar att bevilja bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 12 §. Ett yttrande över förslag till beslut från fastighetsägaren registrerades 2005-06-08. Bygglovenhetens förslag till beslut Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus avslås med hänvisning till att förutsättningar saknas att bevilja lov enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen, PBL. Handlingar i ärendet Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2005-05-31 rev. 2005-06-08 med karta och ritningar Skrivelser från sökanden 2005-05-31 och 2005-06-06 Yrkanden Bertil Damberg (s) yrkade att nämnden skulle bevilja ansökan om bygglov. Beslutsgång Nämnden beslöt med avslag på Bertil Dambergs yrkande att avslå ansökan om bygglov i enlighet med förslaget till beslut. Reservationer Den socialdemokratiska gruppen lämnade följande reservation till protokollet: "Den planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo som Områdesnämnden i full politisk enighet beslutade om under 2000 har enligt oss socialdemokrater torpederats och skjutits i sank av den moderatledda majoritetens tombolaliknande politik. Tillåta utbyggnad här, förbjuda där. Tillåta omklassningar från fritidsboende till permanentfastighet där. Men inte här. Vi socialdemokrater anser att det gått så långt att det urholkar allmänhetens förtroende för den politiska makten. Dessutom har en under många år långt gången underlåtenhet att genomföra en nödvändig modernisering av stora områden i Boo. Fastighetsägare tvingas därför att leva under former som inte är värdiga ett modernt samhälle. Eftersom samhället - i Boo i mer än 30 representerat av en moderatledd majoritet - inte förmått tillfredsställa fastighetsägarnas intressen, anser vi socialdemokrater att det åligger oss politiker ett extra ansvar att inte ytterligare straffa de fastighetsägare som rättmätigt önskar utveckla sitt boende. Vi reserverar oss därför mot att ansökan om bygglov avslagits av den moderatledda majoriteten." Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet går denne emot. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Områdesnämnden Boo Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.
<- Tillbaka ___ § 122
Återuppbyggnad av del av Långa Raden

Beslut Områdesnämnden Boo beslutar att översända stadsledningskontorets tjänsteskrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen med följande förtydligande när det gäller prioritering av upprustning, underhåll och återuppbyggnad av byggnader: 1. Uppförande av soprum i anslutning till, eller i en återuppbyggnad av, Långa raden för att uppfylla de myndighetskrav som finns kopplade till restaurangverksamheten. 2. Grundläggande upprustning för att tillse att Kils fisketorp står säkert och kan användas. 3. Upprustning av lokalerna för ridverksamheten med tanke på att denna vänder sig till den största mängden besökare på Velamsund. 4. Grundläggande upprustning av ladan i Knarrnäs, med intilliggande byggnader. 5. Återuppbyggnad av Långa raden i enlighet med det förslag som föreligger. Dock anser inte ONB att fastighetskostnader som kan härledas till allmänna, kommunala intressen ska belasta ONBs driftbudget för Velamsund. Ärendet Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 31 maj att remittera frågan om återuppbyggnad av den nedbrunna delen av Långa raden inklusive planerad förlängning av byggnaden för soprum m.m. till Områdesnämnden Boo för yttrande. I yttrandet ska detta projektet vägas mot de övriga investeringsprojekt avseende Velamsund som finns i flerårsbudgeten. Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och områdesnämnden när det gäller Velamsund är att kommunstyrelsen har en samordnande roll samt en roll som ägare av kommunens mark och fastigheter. Beslut om investeringar i fastigheter ligger på kommunstyrelsen. Områdesnämndens roll är förvaltare av naturreservatet i Velamsund. Det är utifrån detta uppdrag som områdesnämndens yttrande avges. Områdesnämnden beslutade den 13 april att inrätta ett särskilt utskott när det gäller Velamsund. Det har föregåtts av en politisk arbetsgrupp som inrättades i september 2003. Delegationen för utskottet omfattar att inom beslutade ramar och mål fatta beslut i ärenden som förvaltare av naturreservatet Velamsund. Delegationen gäller med den generella begränsningen att delegat inte får fatta beslut i följande slag av ärenden: · Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, · Framställningar eller yttranden till fullmäktige eller kommunstyrelsen liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, · Andra ärenden om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Med tanke på den andra generella begränsningen kan inte utskottet fatta beslut om yttrande i denna fråga. Fastigheter - status och behov av åtgärder Den politiska arbetsgruppen har i sitt arbete genomlyst tillgångar i form av natur, fastigheter, verksamheter och olika projekt. Det arbetet resulterade i en slutrapport där det i en särskild bilaga fanns belyst mål och strategier för verksamheter i Velamsund. Avsikten med att ta fram dessa mål och strategier var att ge en grund för kommande beslut om utveckling av Velamsund och prioritering av resurser. Givetvis är inte dessa mål och strategier huggna i sten utan måste ses över kontinuerligt. Det är en av uppgifterna för det nyinrättade utskottet. Vad som sägs i detta yttrande går att härröra till den genomlysning som den politiska arbetsgruppen gjort samt de formulerade målen och strategierna. Kommunen äger ett stort antal fastigheter i Velamsund, som har ett varierande behov av upprustning. Några har större betydelse när det gäller utvecklingen av Velamsund som naturreservat. Knarrnäsladan I den nordöstra delen i Knarrnäs ligger en relativt stor lada och ett lider. Idag uthyrs ladan med korttidskontrakt som förråd till en privatperson. Ladan har potentialer att utnyttjas betydligt bättre än idag. Verksamhet inom omsorgerna, som idag finns i Kärrtorp, är intresserade av att använda ladan i Knarrnäs som en bas för sin verksamhet, inte minst under vintertid. De personer som har daglig verksamhet på Kärrtorp skulle som en del i denna kunna bidra till upprustningen av Knarrnäs. Det förutsätter dock att kommunen gör vissa grundläggande underhållsåtgärder på bl.a. tak och elsystem. Det intilliggande lidret skulle kunna rustas till någon form av raststuga för de som går Boo-leden. Upprustningen av Boo-leden har genomförts etappvis, och den sista etappen kommer att slutföras i år och nästa år. Därmed blir leden betydligt mer tillgänglig. Samtidigt pågår en uppdatering av märkning och skyltning av leden från starten vid Boo Hembygdsgård i Orminge till gränsen mot Värmdö efter Knarrnäs. Boo-leden blir därmed än mer intressant och attraktiv. Vidare är det önskvärt att den djurhållning som idag finns i Kärrtorp, och eventuellt i framtiden vid Knarrnäs, kan göras än mer tillgänglig för allmänheten. Sammantaget kommer därmed området vid Knarrnäs att kunna vara till nytta för allmänheten i mycket större omfattning än vad det är idag. Kils fisketorp Kils fisketorp uppfördes för ett antal år sedan. Beroende på att huset delvis uppfördes på felaktigt sätt kan det inte nyttjas idag. Det finns en viss risk för att huset kan rasa, och därför får man inte vistas inne i huset. Det krävs en del grundläggande insatser för att tillse att huset står säkert och kan användas. Vad huset sedan ska användas till finns det flera tankar om, och åtgärderna för att iordningställa huset blir olika stora beroende på vilken verksamhet som ska finnas i huset. Det har förts fram tankar om att den som hyr huset skulle kunna stå för att iordningställa huset för det ändamål det ska användas och underhålla detsamma, mot att hyran reduceras. Det kan säkert finnas vinna-vinna-förhållande i en sådan lösning, och i detta yttrande görs ingen värdering av om en sådan uppläggning är möjlig eller förnuftig. Det ligger på Fastighetskontoret och ytterst kommunstyrelsen att värdera detta. Dock kan understrykas att man måste vara mycket tydlig i vem som bär vilket ansvar. I de pågående diskussionerna om nytt avtal med golfklubben är upprustningen av Nilstorpet en huvudfråga. Enligt arrendeavtalet har golfklubben ansvaret för att underhålla Nilstorpet, men klubben anser att kommunen har ett ansvar för visst grundläggande underhåll. Kils fisketorp skulle kunna komma till betydligt bättre användning än vad det görs idag. Idag kan man enbart beskåda det utifrån. En möjlighet är att använda det som kombinerad information och affär samt kanske något mindre museum. Med en sådan utformning kan verksamheten till viss del ligga inom ramen för nämndens uppdrag att förvalta och informera om Velamsund, och därmed skulle nämnden kunna stå för del av hyran för den upprustade fastigheten. Detta kan innebära att nämndens budgetram kan komma att behöva justeras. Långa raden I det förslag som föreligger för återuppbyggnad av Långa raden ingår återskapande av den verkstadslokal som förstördes vid brand samt tillskapande av ett lagerutrymme samt ett utrymme för sopor för främst restaurangens behov. Det sistnämnda är ett myndighetskrav. Återuppbyggnaden är kostnadsberäknad till 2,5 mkr. Kommunens avskrivningskostnader täcks inte av de hyresintäkter man får in av hyresgästerna. Därmed uppstår ett underskott som måste finansieras. Med tanke på att de verksamheter som kommer att nyttja lokalerna är kommersiella, och det inte finns någon direkt koppling mellan dessa och nämndens uppdrag som förvaltare av naturreservatet, kan det inte ligga inom nämndens ansvar att finansiera underskottet inom sin budgetram. Dock kan sägas att verksamheter i Långa raden har stor betydelse för att kunna erbjuda allmänheten en mångfald av verksamheter i Velamsund. En flyttning av affären till Kils Fisketorp som nämnts skulle möjliggöra för restaurangen att bredda sin verksamhet, vilket skulle kunna locka än fler besökare till Velamsund. Lokaler för ridverksamheten Kommunen äger de stall och lider som idag arrenderas av Nacka ridklubb. Diskussioner pågår med Nacka Ridhus AB och Nacka ridklubb om nya avtal. Det finns ett stort behov av underhåll på lokalerna. Ridverksamheten är ett viktigt inslag i Velamsund, och är kommunens enda ridskola som vänder sig till barn och ungdom. Torpet Lugnet Torpet Lugnet låg en gång på Boovägen. I samband med exploatering monterades torpet ner och fraktades till Velamsund. Delar av byggnadsmaterialet ligger under presenning, andra gör det inte, och totalt sett är de olika byggnadsdelarna i dåligt skick. Det kan inte anses försvarbart att lägga ner resurser på att bygga upp torpet, i förhållande till vilka relativt mindre värden det skulle tillföra. Det bör därför fraktas bort. Sammanfattande bedömning Utifrån områdesnämndens roll som förvaltare vore det mest optimala att genomföra viss grundläggande upprustning av ladan i Knarrnäs, insatser för att möjliggöra användning av Kils Fisketorp, återuppbygga Långa raden samt avsätta resurser att underhålla lokalerna för ridverksamheten. Därmed skulle Velamsund kunna fortsätta att utvecklas enligt de mål och strategier som finns, och utgöra ett än mer attraktivt område för allmänheten. Stadsledningskontorets förslag till beslut Områdesnämnden Boo beslutar att översända stadsledningskontorets tjänsteskrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen. Handlingar i ärendet Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse 2005-06-08 Kommunstyrelsens beslut den 31 maj 2005 § 153 Yrkanden Cathrin Bergenstråhle (m) med instämmande av Gunilla Grudevall-Sten (fp) och Birgitta Persson (kd) yrkade att nämnden skulle besluta följande: "Områdesnämnden Boo beslutar att översända stadsledningskontorets tjänsteskrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen med följande förtydligande när det gäller prioritering av upprustning, underhåll och återuppbyggnad av byggnader: 1. Uppförande av soprum i anslutning till, eller i en återuppbyggnad av, Långa raden för att uppfylla de myndighetskrav som finns kopplade till restaurangverksamheten. 2. Grundläggande upprustning för att tillse att Kils fisketorp står säkert och kan användas. 3. Upprustning av lokalerna för ridverksamheten med tanke på att denna vänder sig till den största mängden besökare på Velamsund. 4. Grundläggande upprustning av ladan i Knarrnäs, med intilliggande byggnader. 5. Återuppbyggnad av Långa raden i enlighet med det förslag som föreligger. Dock anser inte ONB att fastighetskostnader som kan härledas till allmänna, kommunala intressen ska belasta ONBs driftbudget för Velamsund." Beslutsgång Nämnden beslöt i enlighet med Cathrin Bergenstråhles yrkande. Bertil Damberg (s), Anders Huzelius (s) och Dan Johansson (v) deltog inte i beslutet. Anteckningar Cathrin Bergenstråhle (m), Åsa Eklund (m), Peter Zethraeus (m), Magnus Plathin-Sturaeus (m), Börje Wessman (m), Gunilla Grudevall-Steen (fp) och Birgitta Persson (kd) gjorde följande anteckning till protokollet: "Vi föreslår att kommunen omgående gör en flerårsplan för iordningställande av de byggnader som beskrivs i tjänsteskrivelsen. Den nedbrunna keramikverksstaden kan alternativt inrymmas i Kils fiskartorp, enligt förslag från keramikern själv. Som förvaltare av Nackabornas naturreservat Velamsund anser vi att den breda allmänhetens intressen bör prioriteras. Velamsunds ridanläggning är den enda ridanläggningen i kommunen som är öppen för allmänheten. 1000 barn, ungdomar, föräldrar och andra besöker anläggningen, varje vecka. Underhåll och upprustning har oss veterligen inte skett kontinuerligt. Ridanläggningen bör därför stå näst i tur då det gäller större fastighetsinsatser i Velamsund. Även dusch- och omklädningsrummen i Magasinet bör fräschas upp och erbjudas ridskolans elever. Många har allergiker i familjen och behöver därför kunna duscha och byta om efter stallbesök. Områdesnämnden Boo genomför nu upprustning av Booleden, en vandringsled genom bl.a. Velamsundsreservatet. För att öka attraktiviteten för allmänheten bör fastigheterna vid Knarrnäs lada renoveras och inredas t ex till raststuga och toaletter. I Ladan kan djuren från Kärrtorpets omsorgsverksamhet få inhysas under vinterhalvåret." Den socialdemokratiska gruppen gjorde följande anteckning tillprotokollet: "Vi socialdemokrater deltar för närvarande inte i beslut som rör Velamsund. Bakgrunden är att den moderatledda majoriteten genom ett oblygt maktspråk försökt utestänga partier som genom öppna och allmänna kommunalval erhållit representation i Nacka kommunfullmäktige. Den grupp som tillsatts av Områdesnämndens MAJORITET - och som alltså inte ens avsetts bestå av de i nämnden representerade partierna - är därför för närvarande helt och på egen hand ansvarig för de beslut som fattas i och för Velamsund."
<- Tillbaka ___ § 125
Anmälningsärenden

... 6 Skrivelse från Victor Brott, ordförande Kummelnäs VF den 13 juni 2005 om detaljplaneläggning av huvudvägarna i Norra Boo. ...
<- Tillbaka ___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3