Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2005-05-18

Detta är ett utdrag ur protokollet från Boo Områdesnämnd 2005-05-18 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka

___
	

§ 85
Förslag till ansökan om statsbidrag för utbyggnad av trafiksäkerhetshöjande åtgärder år 2006
Dnr ONB 2005/53
Beslut 1. Områdesnämnden uppdrar åt Infrastruktur att ansöka hos Vägverket om statsbidrag för utbyggnad av gång- och cykelbana utmed Sockenvägen mellan Örnbergsstigen och Anarisvägen. 2. Områdesnämnden uppdrar åt Infrastruktur att ansöka hos Vägverket om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder avseende utbyggnad av gång- och cykelbana utmed Kummelnäs- och Vikingshillsvägen. Ärendet Vägverket har i uppdrag att lämna statsbidrag till landets kommuner för utbyggnad av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på kommunalt eller enskilt allmänt upplåtna vägar. Bidraget som lämnas är upp till 50 % av kostnaden för åtgärden. Ansökan skall lämnas till Vägverket första veckan i oktober år 2005. Vid ansökningstillfället skall projektet vara projekterat och kostnadsberäknat. Eftersom 50 % av kostnaden skall täckas av Områdesnämndernas investeringsbudget för år 2006 skall ärendet vara beslutat i nämnden innan budgetförhandlingar har börjat. Både öster och väster om sträckan Örnbergsstigen och Anarisvägen finns idag utbyggda gång- och cykelvägar. Den saknade länken på denna sträcka längs Sockenvägen gör att boende längs vägen inte har tillgång till en sammanhängande gång- och cykelstråk. Därför hänvisas cykeltrafiken till körbanan bland bilarna. Detta medför ökad risk för trafikolyckor för oskyddade trafikanter. Åtgärden innebär att en gång - och cykelbana byggs mellan Örnbergsstigen och Anarisvägen för att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Effekten av den nya länken är att trafikanterna får ett sammanhängande och säkrare gång- och cykelväg. Kommunen sökte statsbidrag för detta objekt under innevarande år men Vägverket beslutade att andra objekt inom kommunen fick bidrag. Gång- och cykelbanans sträckning framgår av tjänsteskrivelsens bilaga 1. Kostnaden för utbyggnad bedöms till ca 2,2 mkr. Infrastrukturs förslag till beslut Områdesnämnden beslutar att uppdra åt Infrastruktur att ansöka hos Vägverket om statsbidrag för utbyggnad av gång- och cykelbana utmed Sockenvägen mellan Örnbergsstigen och Anarisvägen Handlingar i ärendet Infrastrukturs tjänsteskrivelse daterad 28 april 2005. Yrkanden Bertil Damberg (s) yrkade att nämnden skulle besluta i enlighet med Infrastrukturs förslag till beslut och dessutom uppdra åt Infrastruktur att ansöka hos Vägverket om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder avseende utbyggnad av gång- och cykelbana utmed Kummelnäs- och Vikingshillsvägen. Beslutsgång Nämnden beslöt i enlighet med Bertil Dambergs yrkande.
<- Tillbaka ___ § 89
Kummelnäs 1:178 - Karbovägen 1
Dnr (bygg) 233 0299/2002
Yttrande till kammarrätten avseende tillbyggnad av fritidshus som uppförts utan bygglov - tilläggsavgift Beslut Områdesnämnden antar bygglovenhetens förslag till yttrande till kammarrätten i mål nr 8413-03 avseende överklagad ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus som uppförts utan bygglov - tilläggsavgift. Ärendet Områdesnämnden beslutade den 15 maj 2002 § 127 att avslå bygglov för en tillbyggnad som uppförts utan lov och påföra ägarna en byggnadsavgift samt förelägga med vite att riva den aktuella tillbyggnaden och slutligen överlämna ärendet till länsrätten för prövning av tilläggsavgift. Sökanden överklagade till länsstyrelsen som avslog överklagandet den 10 januari 2003. Ärendet överklagades sedan vidare till länsrätten, som i två domar den 20 november 2003 dels avslog överklagandet om tillbyggnaden, byggnadsavgiften samt rivningsföreläggandet och dels förpliktade paret Nolbratt att solidariskt betala 15 000 kr i tilläggsavgift. Ärendet är överklagat till kammarrätten. Kammarrätten förelägger Områdesnämnden Boo att inom en månad från mottagandet d.v.s. senast den 18 april 2005 inkomma med skriftligt svar på överklagandet. Anstånd har beviljats till och med den 29 maj 2005. Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser för norra Boo som medger en huvudbyggnad på 45 kvm på tomten. På fastigheten har uppförts ett fritidshus på 49 kvm med bygglov. En tillbyggnad på 40 kvm har uppförts på en befintlig grund utan lov. Nämnden konstaterar efter genomgång av ärendet att nya avgörande fakta inte har framkommit i ärendet, som kan föranleda en ändring av tidigare beviljat beslut. Nämnden bedömer tidigare beslut som korrekt. Områdesnämnden vidhåller ståndpunkten i beslutet den 15 maj 2002 och hemställer att kammarrätten avslår överklagandet samt fastställer områdesnämndens beslut. Handlingar i ärendet Bygglovenhetens tjänsteskrivelse daterad 28 april 2005. Bygglovenhetens förslag till yttrande daterat 3 maj 2005 i kammarrättens mål nr 8413-03. Beslutsgång Nämnden beslöt att anta bygglovenhetens förslag till yttrande till kammarrätten i mål nr 8413-03 avseende överklagad ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus som uppförts utan bygglov - tilläggsavgift.
<- Tillbaka ___ § 95
Kummelnäs 1:178 - Karbovägen 1
Dnr (bygg) 233 0299/2002
Yttrande till kammarrätten avseende tillbyggnad av fritidshus som uppförts utan bygglov Beslut Områdesnämnden antar bygglovenhetens förslag till yttrande till kammarrätten i mål nr 8416-03 avseende överklagad ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus som uppförts utan bygglov. Ärendet Områdesnämnden beslutade den 15 maj 2002 § 127 att avslå bygglov för en tillbyggnad som uppförts utan lov och påföra ägarna en byggnadsavgift samt förelägga med vite att riva den aktuella tillbyggnaden och slutligen överlämna ärendet till länsrätten för prövning av tilläggsavgift. Sökanden överklagade till länsstyrelsen som avslog överklagandet den 10 januari 2003. Ärendet överklagades sedan vidare till länsrätten, som i två domar den 20 november 2003 dels avslog överklagandet om tillbyggnaden, byggnadsavgiften samt rivningsföreläggandet och dels förpliktade paret Nolbratt att solidariskt betala 15 000 kr i tilläggsavgift. Ärendet är överklagat till kammarrätten. Kammarrätten förelägger Områdesnämnden Boo att inom en månad från mottagandet d.v.s. senast den 18 april 2005 inkomma med skriftligt svar på överklagandet. Anstånd har beviljats till och med den 29 maj 2005. Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser för norra Boo som medger en huvudbyggnad på 45 kvm på tomten. På fastigheten har uppförts ett fritidshus på 49 kvm med bygglov. En tillbyggnad på 40 kvm har uppförts på en befintlig grund utan lov. Nämnden konstaterar efter genomgång av ärendet att nya avgörande fakta inte har framkommit i ärendet, som kan föranleda en ändring av tidigare beviljat beslut. Nämnden bedömer tidigare beslut som korrekt. Områdesnämnden vidhåller ståndpunkten i beslutet den 15 maj 2002 och hemställer att kammarrätten avslår överklagandet samt fastställer områdesnämndens beslut. Handlingar i ärendet Bygglovenhetens tjänsteskrivelse daterad 28 april 2005. Bygglovenhetens förslag till yttrande daterat 3 maj 2005 i kammarrättens mål nr 8416-03. Yrkanden Bertil Damberg (s) yrkade att ärendet skulle återremitteras för omskrivning av yttrandet till förmån för att den sökande beviljas bygglov för tillbyggnad under förutsättning att va anordnats enligt gällande bestämmelser. Beslutsgång Nämnden avslog Bertil Dambergs återremissyrkande. Nämnden beslöt därefter att anta bygglovenhetens förslag till yttrande till kammarrätten i mål nr 8416-03 avseende överklagad ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus som uppförts utan bygglov. Reservationer Dan Johansson (v) reserverade sig mot beslutet. Den socialdemokratiska gruppen lämnade följande reservation till protokollet: "Det skall naturligtvis inte vara tillåtet att bygga utan bygglov. I ärende § 89 bland dagens ärenden har fastighetsägaren också fått stå till svars för detta. Vi socialdemokrater anser därmed att rättvisa skipats. Att därefter även tvinga en barnfamilj att riva den del av fastigheten som obetydligt överskrider den area som planmässigt tillåts för många andra fastighetsägare -75 kvm - och som är en norm som accepterats för fastigheter som ligger i områden som får vänta på permanentning - är enligt vår åsikt en rent repressiv åtgärd från den moderatledda majoritetens sida. I beslut § 90 i dagens nämnd har en enig nämnd medgivit ett helt område (planområde W) att fastigheterna får utökas till 75 kvm i avvaktan på att en senfärdig och moderatledd kommun skall detaljplanelägga för permanentbebyggelse. Kravet på likhet inför lagen borde ge den aktuelle fastighetsägaren samma möjligheter."
<- Tillbaka ___ § 102
Ändrade tomtstorlekar i Kummelnäs

Beslut Nämnden ger Stadsledningskontoret i uppdrag att utforma ett skriftligt svar på frågan till nästa sammanträde. Ärendet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställde den 9 mars 2005 en fråga med följande lydelse: "Kommunens tjänstemän har nyligen i formella och protokollförda sammanhang informerat att beslut fattats av områdesnämnden i Boo och stadsledningen om förändrade tomtstorlekar. Tomtstorlekar som definitivt kommer att förändra Kummelnäsområdets karaktär. Från minoritetens sida har vi inte varit med om att fatta beslut om förändrade tomtstorlekar. Vi är därför mycket förvånade över denna information. Vi vill därför vid nästa sammanträde ha klargörande information om var och när beslut fattats. Samt vilka besluten är och dess konsekvenser." Beslutsgång Nämnden beslöt att uppdra till stadsledningskontoret att lämna ett skriftligt svar på frågan till nästa sammanträde. Anteckning Den socialdemokratiska gruppen gjorde följande anteckning till protokollet. "Vi socialdemokrater anser det vara av yttersta vikt att det seriösa arbete som genomförs ute i planområdena, inte minst genom fastighetsägarnas föreningar, inte saboteras genom att helt nya förutsättningar plötsligt påstås föreligga. Det är särskilt allvarligt när sådan information kommer från kommunens tjänstemän. Det är därför av vikt att gå till botten med varifrån den aktuella informationen kommer. Det torde vara av särskilt intresse för den moderatledda majoriteten att ingen kan rikta misstankar åt att politiska motiv skulle kunna ligga bakom."
<- Tillbaka ___ § 103
Kollektivtrafiken mellan Orminge centrum och Skurubron

Beslut Informationen noteras till protokollet. Ärendet Dan Johansson (v), Bertil Damberg (s) och Bo Ericson (mp) ställde den 9 mars 2005 en fråga med följande lydelse: "Vad kan kommunen göra för att förbättra kollektivtrafiken mellan Orminge centrum och Skurubron?" Direktör Mats Bohman svarade att för närvarande pågår utbyggnad av busskörfält på Ormingeleden. Dessutom ska ett mitträcke byggas för att höja trafiksäkerheten. Diskussioner pågår med vägverket om att tillskapa ett busskörfält på Värmdöleden från Ormingepåfarten fram till Skurubron. Vidare har en preliminär kalkyl gjorts över vad det skulle kosta att förlänga det befintliga busskörfältet på Värmdövägen upp till Centralplan. Kostnaden är uppskattad till 300 tkr. Beslut om projektering och byggande av detta körfält bör dock avvakta till dess man har kunnat se effekterna av de insatser som nu görs på Ormingeleden. Nämnden fann frågan besvarad och noterade informationen till protokollet.
<- Tillbaka ___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3