Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2005-04-13

Detta är ett utdrag ur protokollet från Boo Områdesnämnd 2005-04-13 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka

___
	

§ 67
Detaljplan för Orminge 61:1 m.fl. (Livsmedelshall)
Dnr KFKS 2001/161-214
Beslut Detaljplaneförslaget ställs ut. Ärendet Planenheten har redovisat ärendet i en skrivelse daterad 30 mars 2005. Detaljplanearbete har pågått sedan 23 januari 2002. Ett förslag till detaljplan som hanterats med enkelt planförfarande antogs av Områdesnämnden Boo den 4 december 2002. Förslaget överklagades. Enligt beslut i regeringen den 21 oktober 2004 upphävdes antagandebeslutet. Planarbetet startades på nytt den 29 november 2004. Kommunfullmäktige har den 31 januari 2005 beslutat att delegera till Områdesnämnden Boo att anta detaljplanen. Förslaget till detaljplan har varit utsänt på samråd och remiss under tiden den 2 december 2004 till den 17 januari 2005. Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från kontor och hantverkslokaler till handelsändamål. Planförslaget medger en handelsbyggnad som omfattar ca 1700 m2 i nordöstra delen av fastigheten Orminge 61:1. Planen syftar också till att förbättra trafiksituationen i området. Sammanfattning av inkomna synpunkter Nedan listas de punkter i planförslaget som kommenterats mest i yttrandena. - Synpunkter på trafiklösningarna - Livsmedelshallens placering i Orminge centrum - Träd- och buskplanteringar önskas Sammanfattning av ändringarna som gjorts inför utställningen - Plangränsen har justerats i väster för att anpassas till detaljplanen för Senior Forum. Planarbetets bedrivande Planarbetet har bedrivits inom Planenheten i samarbete med övriga berörda enheter och verksamheter och i samråd med fastighetsägarna inom området samt föreningar. Planenheten föreslår att detaljplaneförslaget ställs ut. Yrkanden Susann Fogelström (m) yrkade bifall till förslaget till beslut. Bertil Damberg (s) med instämmande av Dan Johansson (v) yrkade avslag på förslaget till beslut. Beslutsgång Ordföranden ställde sitt bifallsyrkande mot Bertil Dambergs avslagsyrkande och fann att nämnden hade beslutat i enlighet med hennes eget yrkande. Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut. Reservationer Den socialdemokratiska gruppen lämnade följande reservation till protokollet: "Vi socialdemokrater motsätter oss bestämt att det byggs en livsmedelshall med en stor parkeringsplats på den aktuella fastigheten. Ett sådant beslut är i direkt strid med det beslut nämnden fattade bara för någon månad sedan, nämligen att tvärs över gatan bygga bostäder för äldre. Detta äldreboende är - vilket framgår av den till beslutet bifogade bullerutredningen - redan så bullerstört att den nu av den moderatledda majoriteten framtvingade livsmedelshallen med alla kund- och varutransporter kommer att förpesta livet för dem som skall bo i boendet avsett för äldre. Dessutom anser vi det olyckligt att Orminge centrumområdet fragmentiseras, d.v.s. planeras i små frimärksområden som inte hänger ihop i en helhet. Det fanns så sent som för ett år sedan en samstämmig uppfattning mellan oss socialdemokrater i Boo och folkpartiet att HELA centrumområdet skulle samplaneras. Denna samsyn har folkpartiet nu frånträtt. På vilka sakliga grunder är för oss socialdemokrater - om inte politiska piskor är skälet - fullständigt obegripliga." Anteckningar Dan Johansson (v) gjorde följande anteckning till protokollet: "Livsmedelshallen (Liedl) får en olämplig placering i förhållande till Orminge centrum och det nya äldreboendet på andra sidan Kanholmsvägen. Liedls placering försämrar trafiksituationen och bidrar både till ökat buller och ökade mängder bilavgaser. Liedls placering bör därför ses över i samband med den övriga planeringen av Orminge centrum istället för att snabbt och ogenomtänkt tvingas fram."
<- Tillbaka ___ § 68
Startpromemoria för program till detaljplan för Orminge centrum
Dnr KFKS 2005/193-214
Beslut Områdesnämnden tillstyrker startpromemorian. Ärendet Planenheten har redovisat ärendet i en skrivelse daterad 22 mars 2005. Den 2 juni 2003 gav kommunstyrelsen Miljö & Stadsbyggnad i uppdrag att utarbeta förslag till program för fördjupad översiktsplan för området. I samma beslut uppdrog kommunstyrelsen åt områdesnämnden i Boo att vidta erforderliga planerings- och genomförandeåtgärder för att genomföra utökning av infartsparkeringen och bussterminalen. Vidare gav kommunstyrelsen Miljö & Stadsbyggnad i uppdrag att utarbeta ett förslag till överenskommelse som innefattar kommunens, Atriums, Wallenstams (numera äger Lindén & Lovén Ormingehus), TTL Finans, och Storstockholms lokaltrafiks medverkan i genomförandet av omdaningen. Under hösten 2004 har ett projekt pågått med syftet att skapa en plattform för kommande utvecklings- och planarbete i Orminge centrum. Kommunen har gemensamt med fastighetsägare och andra intressenter utarbetat en målbild över hur det framtida Orminge centrum skulle kunna utvecklas. Nu när målbilden är klar kan nästa steg i arbetet inledas. Planeringsförutsättningar Orminge centrum har under senare år påverkats av omfattande externhandelsetableringar utmed väg 222. Samtidigt som underlaget för centrumet ökar genom befolkningsökningen minskar omsättningen. Utöver försäljningen krävs också insatser för att förbättra närmiljön i hela centrumområdet. Att det varit svårt att under senare år få igång ett förnyelsearbete har bl.a. berott på en splittring i markägoförhållandena. Dessa har inte ändrats, bortsett från att Ormingehus bytte ägare för ett år sedan. Målbildsprojektet har dock lett till att kommunen och de olika fastighetsägarna nu har en gemensam uppfattning om områdets utveckling. Kommande planarbete Som nämnts ovan finns det ett uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Orminge centrum. Planenheten anser att ett detaljplaneprogram i det här fallet är ett mer effektivt sätt att skapa en helhetsbild och samtidigt ett första steg i planarbetet. Ett detaljplaneprogram visar på hur området långsiktigt ska planeras samtidigt som kommunen tydligt anger att ett konkret planarbete nu påbörjas. Planenheten anser att en del tid kan sparas genom att inte genomföra det relativt omfattande arbete som en fördjupning av översiktsplanen innebär. I programmet utgör målbilden en viktig del. Tonvikten i programarbetet kommer att ligga mer på information och kommunikation och mindre på framtagandet av nya utredningar. En utredning som dock kommer att behövas är en beräkning av antalet P-platser i framtiden. Inom projektgruppen för målbildsarbetet har några av fastighetsägarna uttryckt en oro över att antalet parkeringsplatser eventuellt skulle kunna minska vid genomförandet av målbilden. För närvarande pågår ett planarbete (enkelt planförfarande) i syfte att möjliggöra handel i Hantverkshuset. Det arbetet beräknas vara klart sommaren 2005. I programområdets södra del pågår ett arbete med att möjliggöra en lokalisering av Lidl. Den planen är på väg att ställas ut. Området strax väster om "Lidltomten" planeras för bl.a. äldreboende. Det planförslaget är utställt under april. Sannolikt kommer ett planarbete för en ny bussterminal att inledas innan programarbetet för hela Orminge centrum är avklarat. En flyttning av bussterminalen är en nödvändig förutsättning för den tänkta utvecklingen av Orminge centrum. Programmet kommer att mynna ut i ett framtagande av ett antal detaljplaneförslag innehållande bl.a. bostäder och kommersiella lokaler. Finansiering Planenheten och exploateringsenheten arbetar för närvarande med att ta fram en idé för hur programarbetet skulle kunna finansieras. Samtidigt håller också en mer detaljerad tidplan på att tas fram. Den detaljerade tidplanen och finansieringsförslaget (förslag till programavtal) kommer att finnas tillgängligt till mötet i kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 maj 2005. Preliminär tidplan för programarbetet Planarbetet skulle kunna löpa enligt följande tidplan: Start-PM tillstyrkan ONB 13 april 2005 Start-PM tillstyrkan KSAU 17 maj 2005 (inkl finansiering) Start-PM beslut KS 31 maj 2005 (inkl finansiering) Programarbete juni - oktober (inkl samråd) Beslutsgång Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.
<- Tillbaka ___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3