Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2005-03-09

Detta är ett utdrag ur protokollet från Boo Områdesnämnd 2005-03-09 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka

___
	

§ 43
Detaljplan för Kummelnäs 32:1 (Lövbergavägen 8 C)
Dnr ONB 2004/118-214
Beslut Områdesnämnden ger planenheten i uppdrag att påbörja ett planarbete och att teckna avtal om plankostnaderna. Ärendet Planenheten har redovisat ärendet i en skrivelse daterad 21 februari 2004. Fastighetsägarna har inkommit med en begäran om planläggning för att kunna bygga en carport på det som idag är prickmark. För att kunna medge en utbyggnad av en carport på den tänkta platsen krävs en detaljplan där prickmarken minskas. Förändringsområdet ligger vid Lövbergavägen i Kummelnäs i kommundelen Boo och omfattar fastigheten Kummelnäs 32:1. För området gäller detaljplan DP 69 som vann laga kraft 8/11 1991. Marken är i denna planlagd för friliggande bostadshus varav största bruttoarea per tomt är 200 m² ovan mark, varav uthus och garage får uppta högst 40 m². Minsta tomtstorlek är 1200 m². Marken är punktprickad 9 m från fastighetsgräns närmast gatan, dvs. den får inte bebyggas. I Nacka översiktsplan 2002 är området avsett för enbostadshus. Områdesnämnden återremitterade ärendet den 1/12 2004, § 204 för att beslutet att starta ett planarbete skulle föregås av en belysning och ett klarläggande att ett sådant beslut ej begränsar den kommande planeringen av f.d. Porsmossen. Efter besök på platsen och en sektionsmätning som fastighetsägaren låtit göra konstateras att uppförandet av ett garage på den föreslagna platsen inte försvårar en framtida utbyggnad av Lövbergavägen eller gång- och cykelväg. Pga. nivåskillnaderna är sikten inte ett problem. Den branta uppfarten inne på tomten bör dock förbättras genom en sänkning av marknivån för att åstadkomma ett vilplan närmast vägen. Ärendet som är av begränsad omfattning, överensstämmer med gällande översiktsplan. Det avses därför hanteras med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens regler 5 kap 28 §. Beslutsgång Nämnden beslutade i enlighet med tjänstemannaförslaget.
<- Tillbaka ___ § 45
Ändring av takvinkelbestämmelse i detaljplanerna 163, 200, 201, 225, 226, 233
Dnr ONB 2005/6-214
Beslut Områdesnämnden uppdrar åt planenheten att upprätta förslag till ändring av rubricerade detaljplaner med enkelt planförfarande. Ärendet Planenheten har redovisat ärendet i en skrivelse daterad 23 februari 2005. I gällande detaljplaner för rubricerade områden finns en bestämmelse som anger att tak skall ha en taklutning om minst 27 grader och i några av planerna är även den maximala takvinkeln reglerad till 34 grader. Syftet med bestämmelserna är att skapa en enhetlig miljö som anknyter till traditionen i området. I det klimat vi har i Sverige är det dessutom oftast lämpligt med en taklutning som överstiger 27 grader. Ett flertal fastighetsägare inom ovan nämnda detaljplaneområden har i bygglovskedet inkommit med ansökningar om att anordna plana tak eller tak med en lägre lutning än 27 grader på sina villor. Några av dessa ansökningar har också lett till ansökningar om ändring av detaljplaner. En sådan ändring av detaljplan 226 vann laga kraft 20 september 2002 för Grävlingsstigen 5 och 7. En ny ansökan om att göra en ändring av detaljplan 233 för Roddarvägen 6 har lämnats in i december 2004. Gällande planer Detaljplan 163 omfattar Lillebo, del av Kil och Velamsund i Boo. Detaljplanen vann laga kraft 12 mars 1998. Takutformningen regleras med en bestämmelse om att minsta taklutning skall vara 27 grader. Detaljplan 200 omfattar Insjön, del av Kil och Velamsund i Boo. Detaljplanen vann laga kraft 21 maj 1999. Även denna detaljplan har en bestämmelse om att minsta taklutning skall vara 27 grader. Detaljplan 201 är en "Ändring av byggnadsplan för del av Kummelnäs 1:840 (B83) Tessinvägen, Sergelvägen med flera, Nacka kommun". I ett tillägg till detaljplanen anges att tak på huvudbyggnad skall ges en lutning mot horisontalplanet mellan 27 och 34 grader. En otydlighet i detaljplanen gällande möjligheten att anordna källare, har klarats ut genom ett beslut i Områdesnämnden Boo som vann laga kraft 11 oktober 2002 (Dp 296). Detaljplan 225 är en "Ändring av del av byggnadsplan för del av fastigheten Lännersta 1:441 jämte Lännersta 1:841 m.fl. fastigheter i Boo socken (B80) Tjäderstigen, Falkvägen samt delar av Sunnebovägen och Ekallén, Nacka kommun." Ändringen omfattar bland annat samma bestämmelse gällande taklutningen enligt ovan. En otydlighet i detaljplanen gällande möjligheten att anordna källare, har klarats ut genom ett beslut i Områdesnämnden Boo som vann laga kraft 11 oktober 2002 (Dp 297). Detaljplan 226 är en "Ändring av byggnadsplan för del av Boo gård i Boo socken (B81) Mellanvägen och Ekallén med flera, Nacka kommun. Ändringen omfattar bland annat samma bestämmelse gällande taklutningen enligt ovan. En otydlighet i detaljplanen gällande möjligheten att anordna källare, har klarats ut genom ett beslut i Områdesnämnden Boo som vann laga kraft 11 oktober 2002 (Dp 298). Detaljplan 233 är en "Ändring av byggnadsplan för del av Boo gård i Boo socken (B82) Galärvägen, Roddarvägen samt del av Drabantvägen, Nacka kommun". Ändringen omfattar bland annat samma bestämmelse gällande taklutningen enligt ovan. En ändring gällande möjligheten att anordna källare har gjorts även för denna detaljplan (Dp 299). Detaljplan 242 är en "Ändring av Byggnadsplan för del av Boo gård i Boo socken (B99) Kornettvägen, Husarvägen och Dragonvägen del B". Ändringen omfattar bland annat samma bestämmelse gällande taklutningar enligt ovan. En ändring gällande möjligheten att anordna källare har gjorts även för denna detaljplan. (Dp 317) Planenhetens bedömning Bestämmelsen om taklutning i dessa detaljplaner har varit föremål för diskussion inom kommunen. Diskussionen har som tidigare nämnts lett till att ändringar gjorts för enskilda fastigheter för att möjliggöra plana tak. Dessa beslut innebär i förlängningen att alla som i framtiden ber om att få göra en ändring av bestämmelsen för sin fastighet sannolikt också kommer att beviljas en planändring. Istället för att avsätta resurser för varje enskilt kommande fall så anser planenheten att en ändring bör göras generellt för dessa detaljplaner. Planenheten föreslår därför att bestämmelsen om minsta taklutning ändras för samtliga rubricerade detaljplaner för att möjliggöra tak som är flackare än 27 grader. Planarbetets bedrivande Planområdena omfattar flera hundra fastigheter. Det gör att utskick inte kommer att göras till varje enskild fastighet utan samrådet kommer istället att kungöras i orts- och lokaltidningarna samt läggas ut på kommunens webbplats samt i biblioteket i Boo och Utställningshallen i Stadshuset som vanligt. Planförslaget som är av begränsad omfattning, saknar allmän intresse samt ej strider mot översiktsplanen, anses kunna hanteras med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens regler 5 kap 28 §. Beslutsgång Nämnden beslutade i enlighet med tjänstemannaförslaget.
<- Tillbaka ___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3