Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2005-02-16

Detta är ett utdrag ur protokollet från Boo Områdesnämnd 2005-02-16 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka

___
	

§ 14
Information om infartsparkering vid Rikets sal
Dnr ONB 2005/13-514
Beslut Informationen noteras till protokollet. Ärendet Infrastruktur har informerat om ärendet i en skrivelse daterad 28 januari 2005. Storstockholms lokaltrafik (SL) vill anlägga en ny infartsparkering i Boo vid Rikets sal. Infartsparkeringen kommer att ligga nära busshållplats Boo kommunalhus som har god busstrafik. § Marken ägs av Nacka kommun och ligger på prickmark i den gällande planen. § Planen medger att anlägga parkeringsplatser. § I gällande plan finns ett förbud mot utfart längs Värmdövägen. Dispens från utfartsförbudet krävs för att kunna anlägga infartsparkeringen. § Marklov behövs. § Infartsparkeringen omfattar ca 20 platser. § Anläggningen byggs med medel från SL. § Ett avtal mellan SL och Nacka kommun ska upprättas. Infartsparkeringens läge och trafiklösningen framgår av till skrivelsen bifogad karta.
<- Tillbaka ___ § 19
Utredning angående trafik och vägar i Norra Boo
Dnr ONB 2005/14-539
Beslut Informationen noteras till protokollet. Ärendet Anna Galli från WSP redovisade den utredning angående trafik och vägar i Norra Boo daterad december 2004, som WSP gjort på uppdrag av Nacka kommun. Av ingressen till utredningen framgår att det i området pågår en successiv förtätning och konvertering från fritids- till permanentboende. Inom området pågår arbete med flera detaljplaner som ska ge förutsättningar för permanentboende. Utredningen syftar till att ge en helhetsbild av området bland annat när det gäller trafiksäkerhet. Syftet är också att kartlägga och bedöma det framtida kommunikationsbehovet både för persontrafik och för kollektivtrafik i hela norra Boo och omfattar förslag till översiktlig trafikstruktur med förslag till riktlinjer för att förbättra trafiksituationen för alla trafikantgrupper. Utredningen är tänkt att ge ett bra planeringsunderlag när det gäller trafiksäkerhet, framkomlighet mm inför pågående och kommande planläggning. Nämnden tackade för informationen och noterade den till protokollet. Anteckningar Den moderata gruppen gjorde följande anteckning till protokollet: "- Kollektivtrafiklösningen att dra in busstrafiken över Lövbergavägen i stället för som nu Kummelnäs/Vikingshillsvägen är mindre lyckad. Den något matematiskt begåvade kan räkna ut hur mycket tid det handlar om som ska göra restiden kortare, sträckan är 1,5 km kortare - en buss kör c:a 50 km/tim med 2 min tidsvinst. Lövbergavägstraden passerar två dagis, dessutom är det 30-zoner på flera ställen vilket gör att restiden blir längre. Den största tankemissen är dock att man på det här viset tar bort möjligheten att åka buss från hela Norra Boo till Sågtorpsskolan (där merparten av barnen går i skolan). Ett ganska dåligt genomtänkt förslag med andra ord. Bättre är att bibehålla Kummelnäs/Vikingshillstraden som idag och låta buss 417 gå upp till Porsmosseverket och vända där. - Trafiklösningarna i Kummelnäs söder om Grävlingsberg bygger helt på beräknade trafikvolymer, trots att kommunen faktiskt gjort mätningar. Dessa mätningar visar på c:a 100 fordonsrörelser per dygn på Drottningvägen resp. Viktoriavägen. I WSP:s utredning uppskattar man trafikvolymen till det dubbla och beräknar sedan framtida volymer till 500 fordonsrörelser per dygn. På det underlaget baserar man sedan åtgärdsplanerna. Ett resonemang som med andra ord är helt gripet ur luften. - I samband med planläggningen för Kummelnäs söder om Grävlingsberg har kommunen givit Länsmuseet i uppdrag att dokumentera och beskriva de värden som finns och som bör bevaras i området. Länsmuseet nämner Drottningvägen som en av de mest bevaransvärda vägsträckorna (WSP pekar ut den som genomfartsled att bredda och förse med gångbana). Länsmuseet lägger stor vikt vid grusvägarna. (WSP anser att alla vägytor skall asfalteras) osv. Bör man inte kunna förvänta sig att WSP skulle tagit större hänsyn till den utredningen?"
<- Tillbaka ___ § 21
Stora Höggarn

Beslut Informationen noteras till protokollet. Ärendet Christer Rosenström chef för enheten Miljö, Folkhälsa & Säkerhet informerade i ärendet. Av informationen framgick följande: I oktober 2004 informerade han nämnden om att NCC ville använda ön Stora Höggarn som ligger i Höggarnsfjärden mellan Lidingö, Vaxholm och Nacka kommuner och hör till Lidingö för mellanlagring och behandling av förorenade massor. NCC skulle bli tvungen att ansöka hos Miljödomstolen om tillstånd enligt Miljöbalken för att bedriva en sådan verksamhet. En sådan ansökan var inte längre aktuell. Christer Rosenström informerade om att Lidingö kommun nu i stället hade gett lov för upplag av bergmassor från sprängning av farleden och även strandskyddsdispens för detta till den 31 december 2008. Nämnden tackade för informationen och noterade den till protokollet.
<- Tillbaka ___ § 25
Detaljplan för Kummelnäs 1:494, 1:492 och 1:508, Thomasvägen
Dnr ONB 2004/96-214
Beslut Områdesnämnden uppdrar åt Planenheten att upprätta förslag till detaljplan. Ärendet Planenheten har redovisat ärendet i en skrivelse daterad 8 februari 2005. För de tre tomterna gäller detaljplan (DP 19) som fastställdes 1989. Den anger bostäder i en våning men saknar utöver detta bebyggelsereglerande innehåll. Den sammanlagda tomtarealen är ca 3000 m2. Fastighetskontoret avser avyttra fastigheterna och har inkommit med ansökan om planändring för att genom tillägg av planbestämmelse få en överensstämmelse med intilliggande kvarter. Underhand har det visat sig att en av tomterna eventuellt kan vara av intresse att förvärva för en familj med ett handikappat barn. Nyligen har en planändring gjorts för Kummelnäs 36:5, Frans Mobergs väg 15, för denna familjs räkning. När planen, DP 333, vann laga kraft den 4 oktober 2004 lät fastighetsägaren meddela att han inte längre var intresserad av att sälja tomten. Nämnda familjs utrymmesbehov bedöms till 260 kvm + 30 kvm byggnadsarea i ett plan. Förslagsvis kan den västra tomten utvidgas till ca 1100-1200 kvm och de andra två minskas till ca 900 kvm vardera. Byggrätten för de mindre tomterna får lämpligen en överensstämmelse med intilliggande kvarter d.v.s. en sammanlagd bruttoarea om 200 kvm. Med hänsyn till tomternas storlek och topografi kan byggrätten med fördel vara två våningar istället för en våning med suterrängvåning. På nämndens sammanträde den 26 januari 2005, § 9, återremitterades ärendet med hänvisning till att avtal skall skrivas med familjen innan planenheten får i uppdrag att påbörja planarbetet. Innan arbetet med detaljplanen påbörjas avser planenheten att avvakta om köpeavtal upprättas med familjen. Om avtal inte skrivs, avser planenheten att fortskrida med planarbetet men med byggrätter om 200 kvm bruttoarea per fastighet, samt bibehålla nuvarande fastighetsstorlek om ca 1000 kvm per tomt Skäl till beslut Detaljplaneförslaget är av begränsad omfattning och bedöms sakna allmänintresse samt strider inte mot översiktsplanen. Förslaget föreslås hanteras som enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens regler 5 kap 28 §. Beslutsgång Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut. Anteckningar Den moderata gruppen gjorde följande anteckning till protokollet: "Vi förstår inte varför övriga partier var emot detta planförslag på förra mötet! Vi tyckte då och vi tycker fortfarande att det är ett enkelt ärende där alla fakta talar för ett bifall. I dag finns ingen bruttoareabegränsning. När de tre tomterna nu tomtgränsjusteras föreslås det bli två lite mindre tomter och en större tomt med byggrätt i proportion till detta. Detta svarar väl mot översiktsplanen. Vi moderater tycker att tjänstemannaförslaget är bra. Vi reserverade oss mot de öviga partiernas återremiss förra nämnden som vi tyckte var helt ologisk och vi ställde oss dessutom väldigt frågande till på det sätt som återremissen formulerades. Kan man överhuvudtaget villkora en plan till att enbart gälla för en viss familj men exkludera andra? Är detta lagligt? Och vad är syftet med formuleringen? Kommunen äger i dag dessa fastigheter och (s) och de andra vill teckna ett bindande köpeavtal med en specifik familj innan de beviljar planen. Om familjen sedan skulle vilja sälja fastigheten, vill (s) i enlighet med sitt resonemang ändra planen då? Återigen vad finns det för underliggande motiv? Mycket underligt resonemang! Vi tyckte att det var ett bra förslag från början och kan bara beklaga den försening övriga partier bidragit till i detta ärende." Den socialdemokratiska gruppen gjorde följande anteckning till protokollet: "Vid nämndens sammanträde den 26 januari i år tog socialdemokraterna, kristdemokraterna och folkpartiet gemensamt initiativ för att lösa den uppkomna frågan om detaljplaneläggningen i det aktuella ärendet på ett så förnuftigt och pragmatiskt sätt som möjligt. Att som moderaterna utgå från, att alla beslut som man inte själv tagit initiativ till inte bara är dåliga, utan som i det aktuella fallet omöjliga, har än en gång visat sig vara en ofruktbar modell när det gäller att skapa samförståndslösningar som syftar till att i en besvärlig situation skapa en win/win-situation för alla inblandade. Vi socialdemokrater vill därför uttrycka vår tillfredsställelse med att politik också kan vara att ta ansvar. Att ta ansvar utan att hela tiden snegla över egna kortsiktiga politiska vinster."
<- Tillbaka ___ § 26
Detaljplan för fastigheten Kummelnäs 7:8, Västra Uppfartsvägen 1
Dnr ONB 2005/6-214
Beslut Områdesnämnden ger Planenheten i uppdrag att påbörja planarbetet med enkelt planförfarande samt att teckna avtal om plankostnaderna. Ärendet Planenheten har redovisat ärendet i en skrivelse daterad 31 januari 2005. Ägaren till rubricerad fastighet har inkommit med en begäran om planändring för att medge uppförande av en villa samt uthus/garage. Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser, Ob3. Dessa ger en utbyggnadsmöjlighet för fritidshus till 45 m2 och 20 m2 uthus eller garage. Fatigheten ligger inom område "A" i Planeringsstrategin för utvecklingsområden i Boo. Område "A" har prioritet tre. Detaljplanearbete kommer tidigast att startas upp 2008, vilket innebär att det inte kommer att finnas någon detaljplan förrän tidigast ca 2013. Det föreligger inte någon akut sanitär olägenhet inom området och många fastigheter är redan permanentklassificerade. Området omfattas av riksintresset för kustområdet och skärgården. Hela Nackas kust omfattas av riksintresset som sträcker sig ca 300 m upp på land. Dessutom omfattas området av riksintresset för kulturmiljövården. Nackas norra kust omfattas i sin helhet. Riksintressena skall skyddas i kommande detaljplaner. Planenhetens bedömning Inom områden som ska ingå i kommande detaljplaner föreslår planenheten i princip alltid avslag för liknande ansökningar. Det är ofta olämpligt att föregripa det kommande detaljplanearbetet genom att "rycka ut" en enskild fastighet som ges möjlighet att bygga. Mot bakgrund av att det kommer att dröja flera år innan en detaljplan kommer att tas fram och att flertalet fastigheter inom området redan är permanentklassificerade anser Planenheten dock att det kan vara lämpligt att göra ett undantag från principen i detta enskilda fall. Planenheten föreslår därför att detaljplanearbete skall sättas igång för att möjliggöra uppförande av en villa med uthus/ garage på fastigheten. Frågor som bör utredas i detaljplanearbetet Under planarbetet skall byggnadens placering, storlek samt utformning diskuteras. Riksintresset skall beaktas och tillgodoses. Inventering av för landskapsbilden värdefulla träd skall göras, dessa skall skyddas i detaljplanen. Samråd skall ske med samtliga berörda grannar. Planförslaget, som är av begränsad omfattning, saknar allmänintresse samt ej strider mot översiktsplanen, anses kunna hanteras med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens regler 5 kap 28§. Yrkanden Nils Ruus (s) yrkade avslag på förslaget till beslut. Cathrin Bergenstråhle (m) yrkade bifall till förslaget till beslut. Beslutsgång Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut. Reservationer Den socialdemokratiska gruppen lämnade följande reservation till protokollet: "Ärendet är av sådan principiell natur att vi i vår reservation vill upprepa vad som föredragits i tjänstemannaförslaget: " Inom områden som ska ingå i kommande detaljplaner föreslår planenheten i princip alltid avslag för liknande ansökningar. Det är ofta olämpligt att föregripa det kommande detaljplanearbetet genom att "rycka ut" en enskild fastighet som ges möjlighet att bygga. Mot bakgrund av att det kommer att dröja flera år innan en detaljplan kommer att tas fram och att flertalet fastigheter inom området redan är permanentklassificerade anser Planenheten dock att det kan vara lämpligt att göra ett undantag från principen i detta enskilda fall." För oss socialdemokrater är detta ett djupt orättfärdigt beslut! Den moderatledda majoriteten har till exempel helt nyligen kallblodigt avslagit motsvarande ansökningar från fastighetsägare som själva bebott sin fastighet i 35 år. I det nu aktuella fallet bebyggs en fastighet där ingen tidigare bott. Att många fastigheter i omgivningen permanentklassificerats är ett ytterst tveksamt skäl till att bevilja undantag från viktiga principer. Vi socialdemokrater utgår från att ärendet inte håller för en överprövning. Vi är också övertygade om att berörda tjänstemän delar vår uppfattning. Ärendet är ytterligare ett exempel på den arrogans som bara ett långvarigt maktinnehav möjliggör."
<- Tillbaka ___ § 36
Val av ledamot i Områdesnämnden Boos myndighetsutskott
Dnr ONB 2003/118-002
Beslut Gunilla Grudevall-Sten (fp) väljs till ny ledamot i Områdesnämnden Boos myndighetsutskott i stället för Lennart Grudevall (fp) som avsagt sig uppdraget. Ärendet Stadsledningskontoret har redovisat ärendet i en skrivelse daterad 16 februari 2005. Lennart Grudevall (fp) som har blivit entledigad som 1:e vice ordförande i Områdesnämnden Boo från den 1 mars 2005 har avsagt sig uppdraget som ledamot i nämndens myndighetsutskott. Folkpartiet har till ny ledamot i Områdesnämnden Boos myndighetsutskott nominerat Gunilla Grudevall-Sten (fp) som från och med den 1 mars 2005 är 1:e vice ordförande i Områdesnämnden Boo. Beslutsgång Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut. Den socialdemokratiska gruppen och Bo Ericson (mp) deltog inte i beslutet.
<- Tillbaka ___ § 39
Bussfil från Orminge centrum t.o.m. påfarten vid Värmdöleden
Gunilla Grudevall-Sten (fp) 26 januari 2005
Beslut Nämnden noterar informationen till protokollet och lägger skrivelsen till handlingarna utan åtgärd. Ärendet Gunilla Grudevall-Sten (fp) lämnade den 26 januari 2005 en skrivelse med följande lydelse: "Önskar få utrett om det finns en möjlighet att få till en bussfil från Ormingecentrum/Q8 macken till och med påfarten vid Värmdöleden, alltså utmed Ormingeleden. Har uppstått stora förseningar för bussarna sedan Södralänken öppnades." Direktör Mats Bohman påpekade att förslaget redan finns upptaget som ett projekt i den investeringsbudget som nämnden just antagit. Han föreslog att nämnden därför skulle lägga skrivelsen till handlingarna utan åtgärd.
<- Tillbaka ___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3