Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2005-01-26

Detta är ett utdrag ur protokollet från Boo Områdesnämnd 2005-01-26 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka

___
	

§ 7
Ändring av områdesbestämmelser för Kummelnäs 7:35
Dnr ONB 2004/128-219
Beslut Områdesnämnden avslår begäran om att få Kummelnäs 7:35 omklassad från fritidshus till permanentbostad. Ärendet Planenheten har redovisat ärendet i en skrivelse daterad 10 januari 2005. Kummelnäs 7:35 om 4 275 kvm har avstyckats från Kummelnäs 7:25 för ca ett år sedan. Planenheten hade i skrivelse från den 7 januari 2003 föreslagit att områdesnämnden inte skulle lämna medgivande till den begärda avstyckningen enligt 4 kap 25a § fastighetsbildningslagen. Områdesnämnden beslutade att vid sitt sammanträde den 29 februari 2003 att lämna medgivande till den begärda avstyckningen. För fastigheten gäller områdesbestämmelser, OB3 och OB16, bestämmelser om strandskydd samt riksintresse för kulturmiljövården, kust och skärgård. Områdesbestämmelserna innebär att Kummelnäs 7:35 är klassad som fritidsfastighet på vilken får uppföras en byggnad i ett plan om 75 kvm eller i ett plan med loft om 60 kvm. Därutöver får en uthusbyggnad uppföras om 30 kvm. En anläggningsförrättning har genomförts för att förse Kummelnäs 7:25, 7:35 och 11:42 med kommunalt vatten och avlopp från Ättiksvägen fram till fastigheterna genom Kummelnäsviken. För att en fastighet ska kunna klassas som permanentbostad ska den vara bebyggd med ett bostadshus för vilket bygglov givits för permanentbostad eller, om inte sådan handling finns, det kan visas att fastigheten beboddes permanent när byggnaden uppförts. Att klassa om en nybildad obebyggd fastighet från fritidshus till permanentboende kan få allvarliga konsekvenser för liknande områden med områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser ger inte samma möjligheter att reglera permanentbebyggelsen som en detaljplan. Enskilda lösningar för att lösa vatten och avloppsfrågorna till det kommunala nätet kommer att medföra svårigheter när kommunalt vatten och avlopp ska införas i området. Det visar sig ofta att de permanentboende som har fullgoda bostäder och löst sina vatten och avloppsfrågor är mindre positiva till en detaljplaneläggning. Yrkanden Bertil Damberg (s) yrkade att nämnden skulle beslut i enlighet med planenhetens förslag till beslut. Beslutsgång Nämnden beslöt i enlighet med planenhetens förslag till beslut. Anteckningar Den moderata gruppen gjorde följande anteckning till protokollet: "Citat från tjänsteskrivelsen: "För att en fastighet ska kunna klassas som permanentbostad ska den vara bebyggd med ett bostadshus för vilket bygglov givits för permanentbostad eller, om inte sådan handling finns, det kan visas att fastigheten beboddes permanent när byggnaden uppförts." Detta var det enda hinder i ärendet som vi såg föreligga. I övrigt har vi moderater inget att anmärka mot en omklassificering." Den socialdemokratiska gruppen gjorde följande anteckning till protokollet. "I ett antal ärenden där fastighetsägare ansökt om omklassificering av fastigheter från fritidsboende till permanent, har nämnden konsekvent avslagit ansökan trots att fastighetsägarna bott mer än 30 år permanent på sin fastighet. Den moderatledda majoriteten har här enligt oss socialdemokrater fört en onödigt repressiv politik. Det är därför häpnadsväckande att det aktuella ärendet överhuvudtaget hamnar på politikernas bord. Frågan borde, inte minst med den mycket tydliga tjänstepromemorian, aldrig förelagts nämnden för politiskt beslut. Ärendet speglar med tydlighet den osäkerhet den moderatledda majoriteten sprider bland såväl medborgare som tjänstemän med sin politiska klåfingrighet och ambition att lägga sig i. Skälet till att vi socialdemokrater överhuvudtaget kommenterar ärendet är att - som vi uppfattat det - moderaterna mot bättre vetande och mot en i övrigt med tjänstemännen enig nämnd - försökte genomdriva ett, om så vore, djupt orättfärdigt beslut, dvs att tillåta denna fastighet omklassificering."
<- Tillbaka ___ § 9
Detaljplan för Kummelnäs 1:494, 1:492 och 1:508, Thomasvägen
Dnr ONB 2004/96-214
Beslut Nämnden återremitterar ärendet för att uppdra till fastighetskontoret att teckna bindande avtal med familjen enligt tjänstemannaförslaget. Familjen tecknar avtal under förutsättning att den i tjänstemannaförslaget angivna byggrätten ges. Ärendet Planenheten har redovisat ärendet i en skrivelse daterad 12 januari 2005. Den för det aktuella området gällande detaljplanen (DP 19) fastställdes 1989. Den anger bostäder i en våning men saknar utöver detta bebyggelsereglerande innehåll. Den sammanlagda tomtarealen är ca 3000 m2. Fastighetskontoret avser avyttra fastigheterna och har inkommit med ansökan om planändring för att genom tillägg av planbestämmelse få en överensstämmelse med intilliggande kvarter. Underhand har det visat sig att en av tomterna eventuellt kan vara av intresse att förvärva för en familj med ett handikappat barn. Nyligen har en planändring gjorts för Kummelnäs 36:5, Frans Mobergs väg 15, för denna familjs räkning. När planen, DP 333, vann laga kraft den 4 oktober 2004 lät fastighetsägaren meddela att han inte längre var intresserad av att sälja tomten. Nämnda familjs utrymmesbehov bedöms till 260 kvm + 30 kvm byggnadsarea i ett plan. Förslagsvis kan den västra tomten utvidgas till ca 1100-1200 kvm och de andra två minskas till ca 900 kvm vardera. Byggrätten för de mindre tomterna får lämpligen en överensstämmelse med intilliggande kvarter d.v.s. en sammanlagd bruttoarea om 200 kvm. Med hänsyn till tomternas storlek och topografi kan byggrätten med fördel vara två våningar istället för en våning med suterrängvåning. Skäl till förslag till beslut Detaljplaneförslaget är av begränsad omfattning och bedöms sakna allmänintresse samt strider inte mot översiktsplanen. Förslaget föreslås hanteras som enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens regler 5 kap 28 §. Yrkanden Bertil Damberg (s) med instämmande av Lennart Grudevall (fp), Birgitta Persson (kd) och Dan Johansson (v) yrkade att nämnden skulle återremittera ärendet för att uppdra till fastighetskontoret att teckna bindande avtal med familjen enligt tjänstemannaförslaget. Familjen tecknar avtal under förutsättning att den i tjänstemannaförslaget angivna byggrätten ges. Åsa Eklund (m) yrkade att nämnden skulle besluta i enlighet med Planenhetens förslag till beslut. Beslutsgång Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att nämnden biföll det. Reservationer Den moderata gruppen lämnade följande reservation till protokollet: "Vi förstår inte hur övriga partier kan vara mot detta planförslag! Vi tycker att det är ett enkelt ärende där alla fakta talar för ett bifall. I dag finns ingen bruttoareabegränsning. När de tre tomterna nu tomtgränsjusteras föreslås det bli två lite mindre tomter och en större tomt med byggrätt i proportion till detta. Detta svarar väl mot översiktsplanen. Vi moderater tycker att tjänstemannaförslaget är bra. Vi reserverar oss mot det nu tagna beslutet som vi dessutom anser är helt ologiskt och vi ställer oss dessutom väldigt frågande till på det sätt som återremissen formulerades. Kan man överhuvudtaget villkora en plan till att enbart gälla för en viss familj men exkludera andra? Är detta lagligt? Och vad är syftet med formuleringen? Kommunen äger i dag dessa fastigheter och (s) och de andra vill teckna ett bindande köpeavtal med en specifik familj innan de beviljar planen. Om familjen sedan vilja sälja fastigheten, vill (s) i enlighet med sitt resonemang ändra planen då? Återigen vad finns det för underliggande motiv? Mycket underligt resonemang! Beslutsformuleringen blir inte heller mer logisk om man nu skall resonera kring att det är ett visst behov som ligger bakom förslaget till olika tomtstorlekar och byggrätt. Att återremittera ärendet på det här viset - som (s) och övriga nu beslutat - underlättar ju inte för någon, det krånglar bara till det och drar ut på tiden!" Anteckningar Den socialdemokratiska gruppen gjorde följande anteckning till protokollet: "Vi socialdemokrater har i det aktuella ärendet intagit en ståndpunkt som till delar avviker från våra principiella värderingar. De principer som skall råda, är naturligtvis rättvisa och tydliga regler. I det aktuella förslaget beviljas en av fastigheterna en i förhållande till angränsande fastigheter väsentligt utvidgad byggrätt. Skälet till att vi socialdemokrater kan tänka oss att medverka till ett sådant beslut är att fastigheten är avsedd att användas av en familj med ett gravt handikappat barn, även om det funnits en politisk enighet om att beslut enligt Plan- och Bygglagen inte skall grundas på sociala hänsyn. Den aktuella familjen har, i enlighet med tjänstemannaskrivelsen varit inblandade i ett tidigare ärende, där utökad byggrätt beviljades av samma skäl som i det nu aktuella. Då något bindande avtal inte fanns mellan den fastighetsägare som ägde fastigheten och den avsedda blivande (med handikappat barn), valde den ägaren till fastigheten att "snuva" berörda genom att aldrig sälja fastigheten. Nämnden har därigenom på ett naivt och ogenomtänkt sätt genererat ett mervärde på den aktuella fastigheten uppgående till miljonbelopp och utan att den behövande familjen fått någon som helst hjälp och trots att orättvisan i förhållande till övriga fastigheter är uppenbar. Vi socialdemokrater vill därför att det skapas ordentliga garantier för att samma oseriösa process inte genomförs ytterligare en gång, nu med kommunen själv som den fastighetsägare som skapar mervärde för sin fastighet genom att gynna sig själv med ett orättvist beslut enligt PBL. Därför anser vi det nödvändigt att det skapas garantier för att den utökade byggrätten kommer den aktuella familjen till godo. Samma uppfattning har vänsterpartiet, miljöpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna. Endast moderaterna skiljer ut sig i frågan. Under nämndsammanträdet begärdes ajournering. Under detta uppehåll utformade ovan nämna partier gemensamt den text som nu ligger till grund för beslut i ärendet, samtidigt som moderaterna valde att sitta för sig själva för att sedan reservera sig mot en i övrigt enig nämnd. Med tanke på det ansvar moderaterna i egenskap av ordförandeparti i nämnden måste sägas ha, torde hanteringen av denna fråga, som vi socialdemokrater ser det, sakna motstycke i nämndens historia."
<- Tillbaka ___ § 12
Anmälningsärenden

... 2 233 744/2003, 915/2003, 916/2003 och 917/2003 Kummelnäs 34:2, 34:4, 34:5, 34:6, Kalvhagsvägen 1 / Lövbergavägen 42Länsrättens dom den 10 december 2004 ang överklagande av Länsstyrelsens beslut den 25 maj 2004 rörande bygglov. Länsrätten avslår överklagandena. ...
<- Tillbaka ___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3