Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2004-12-01

Detta är ett utdrag ur protokollet från Boo Områdesnämnd 2004-12-01 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka

___
	

§ 197
Ansökan om strandskyddsdispens för vatten och avloppsledning i Kummelnäsviken
Kummelnäs 7:25, 7:35 samt 11:42, Dnr M 04-956
Beslut Områdesnämnden Boo medger dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken 7 kapitlet 16 och 18 §§ ( SFS 1998:808) för vatten och avloppsledning över Kummelnäsviken med anslutningspunkter i land. Placering av ledning framgår av kartbilaga till tjänsteskrivelsen. Dispensen är tidsbegränsad och upphör när förbindelsepunkt till det kommunala va-nätet upprättats. Området ska då återställas till ursprungligt skick. Sökande ska anmäla till Miljö, Folkhälsa & Säkerhet när ledningen är nedlagd. Nämnden upplyser sökande om att dispens enligt andra avdelningen miljöbalken upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft. Ärendet Miljö, Folkhälsa & Säkerhet har redovisat ärendet i en skrivelse daterad 16 november 2004. Tre fastigheter i Kummelnäs (7:25, 7:35 Beatebergsvägen 1 samt 11:42 Lövbergavägen 45) har fått tillstånd av Tekniska nämnden till en provisorisk anslutning till kommunens va-nät. Fastigheterna ligger på norra sidan av Kummelnäsviken och anslutningspunkten ligger på den södra sidan vid Ättiksvägen. Vatten och avloppsledningarna kommer att läggas på botten och förankras med mindre betongblock var 10:e meter. En del av ledningen kommer att gå parallellt med en befintlig sjöledning. En viss begränsning av ankring i viken kan komma att införas. När förbindelsepunkt till det kommunala nätet upprättats ska den provisoriska ledningen tas bort och området återställas. Strandskydd gäller enligt miljöbalken 100 meter från strandlinjen på land och i vattenområdet. Skäl till beslut Vattenområdet är delvis redan ianspråktaget genom den befintliga ledningen. En viss påverkan på djur- och växtliv kommer att ske vid iläggandet av ledningen och även vid dess borttagande. Allmänhetens tillgänglighet till området påverkas endast genom ett mindre ankringsområde. Särskilda skäl bedöms föreligga för att erhålla dispens från strandskyddsbestämmelserna. Beslutsgång Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut. Beslutet om strandskydd får överklagas av Statens Naturvårdsverk och sökanden enligt P.M. som skickas till dem.
<- Tillbaka ___ § 204
Detaljplan för Kummelnäs 32:1 (Lövbergavägen 8 C)
Dnr ONB 2004/118-214
Beslut Ärendet återremitteras för att ett beslut rörande huruvida vi kan bevilja en planändring av Kummelnäs 32:1 eller ej måste föregås av en belysning och ett klarläggande att ett sådant beslut ej begränsar oss i den kommande planeringen av f.d. Porsmossen. Ärendet Planenheten har redovisat ärendet i en skrivelse daterad 15 november 2004. Förändringsområdet ligger vid Lövbergavägen i Kummelnäs, i kommundelen Boo och omfattar fastigheten Kummelnäs 32:1. För området gäller detaljplan DP 69, som vann laga kraft 8/11 1991. Marken är i denna planlagd för friliggande bostadshus varav största bruttoarea per tomt är 200 m² ovan mark, varav uthus och garage får uppta högst 40 m². Minsta tomtstorlek är 1 200 m². Marken är punktprickad 9 m från fastighetsgräns närmast gatan, d.v.s. den får inte bebyggas. I Nacka översiktsplan 2002 är området avsett för enbostadshus. Fastighetsägarna har inkommit med en begäran om planläggning för att kunna bygga en carport på det som idag är prickmark. För att kunna medge en utbyggnad av en carport på den tänkta platsen krävs en detaljplan där prickmarken minskas. Ärendet som är av begränsad omfattning, överensstämmer med gällande översiktsplan. Det avses därför hanteras med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens regler 5 kap 28 §. Områdesnämnden föreslås ge planenheten i uppdrag att påbörja ett planarbete och att teckna avtal om plankostnaderna. Yrkanden Susann Fogelström (m) yrkade att ärendet skulle återremitteras med följande motivering: "Då det på nämndmötet kom fram ny information som gjorde gällande att ett positivt beslut kunde komma att få konsekvenser för den planerade gång- och cykelbanan längs Lövbergavägen - i samband med detaljplaneläggning av f.d. Porsmossen - återremitteras ärendet så att det till fyllest blir belyst och besvarat exakt vilka konsekvenser det handlar om. Detta i sken av att det ännu ej är fattat några beslut om på vilken sida av vägen denna gång- och cykelbana kommer att ligga. Självklart kan vi ej fatta beslut som omöjliggör framtida gång- och cykelbana på den sida som vi finner vara den bästa. Det är inte heller vid denna tidpunkt klarlagt hur själva vägen kommer att påverkas i form av exempelvis breddning vid en eventuell bussförbindelse ner till f.d. Porsmossen. Ett beslut rörande huruvida vi kan bevilja en planändring av Kummelnäs 32:1 eller ej måste föregås av en belysning och ett klarläggande att ett sådant beslut ej begränsar oss i den kommande planeringen av f.d. Porsmossen." Beslutsgång Nämnden beslöt i enlighet med Susann Fogelströms återremissyrkande.
<- Tillbaka ___ § 210
Kapacitet och trafiksäkerhet på Skurubron
Den borgerliga gruppen i ONB den 10 november 2004
Beslut Områdesnämnden ger Planenheten och Enheten för Infrastruktur i uppdrag att kartlägga och utreda status och planeringsläget vad det gäller kapaciteten och trafiksäkerheten på Skurubron. I uppdraget ingår att både se över kapacitet och trafiksäkerhet på nuvarande bro, samt planeringen för en ny bro över Skurusundet. Vidare bör det undersökas vilka möjligheter det finns att samverka med Värmdö kommun i denna fråga. Ärendet Den borgerliga gruppen lämnade den 10 november 2004 en skrivelse med följande lydelse: "Den borgerliga gruppen i Områdesnämnden Boo föreslår att Planenheten och enheten för Infrastruktur får i uppdrag att kartlägga och utreda status och planeringsläget vad det gäller kapaciteten och trafiksäkerheten på Skurubron. Initiativet läggs mot bakgrund av att befolkningen i Boo och i Värmdö kommer att växa avsevärt under de kommande åren. I uppdraget ingår att både se över kapacitet och trafiksäkerhet på nuvarande bro, samt planeringen för en ny bro över Skurusundet. Vidare bör det undersökas vilka möjligheter det finns att samverka med Värmdö kommun i denna fråga." På sammanträdet föreslog direktör Mats Bohman att områdesnämnden skulle besluta att ge Planenheten och enheten för Infrastruktur i uppdrag att kartlägga och utreda status och planeringsläget vad det gäller kapaciteten och trafiksäkerheten på Skurubron. I uppdraget ingår att både se över kapacitet och trafiksäkerhet på nuvarande bro, samt planeringen för en ny bro över Skurusundet. Vidare bör det undersökas vilka möjligheter det finns att samverka med Värmdö kommun i denna fråga. Yrkanden Susann Fogelström (m) yrkade att nämnden skulle besluta i enlighet med Mats Bohmans förslag. Beslutsgång Nämnden beslöt i enlighet med Susann Fogelströms yrkande. Anteckningar Bo Ericson (mp) gjorde en anteckning till protokollet enligt bilaga 2.
<- Tillbaka ___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3