Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2004-09-15

Detta är ett utdrag ur protokollet från Boo Områdesnämnd 2004-09-15 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka

___
	

§ 147
Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg
Dnr KFKS 1999/95-214, Dnr KFKS 2002/32-214
Beslut Områdesnämnden noterar informationen till protokollet. Ärendet Planenheten har redovisat ärendet i en skrivelse daterad 30 augusti 2004. Kommunstyrelsens arbetsutskott uttalade i sitt yttrande under utställning angående detaljplan för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg, (10/12 2004, § 279) att en utredning om hur ett alternativ med enskilt huvudmannaskap för vägar, vatten och avlopp skulle utfalla bör göras innan beslut i sak fattas. Slutsats Planenheten har med anledning av detta yttrande gjort en genomgång av de ekonomiska och juridiska förutsättningar för kommunalt respektive enskilt huvudmannaskap för allmänna platser och VA. Ett genomförande av detaljplanen med enskilt huvudmannaskap för vatten och avlopp medför orimliga ekonomiska konsekvenser för vissa fastighetsägare samt strider mot principen om likställighet för kommuninnevånarna. Stadsbyggnad föreslår därför att detaljplanen genomförs med kommunalt vatten och avlopp. Kommunstyrelsens arbetsutskott har informerats om utredningen den 24/8 2004. Utredningen skickas härmed till områdesnämnden för information. Beslutsgång Nämnden beslöt i enlighet med planenhetens förslag. Peter Zethraeus (m), Bertil Damberg (s) och Karin Norman (s) deltog p.g.a. jäv inte i handläggningen av ärendet.
<- Tillbaka ___ § 148
Kummelnäs 1:575, Kummelnäsvägen 7, Saltsjö-Boo, Yttrande till miljödomstolen i mål M 30063-04
Dnr M 00/258
Beslut Områdesnämnden Boo antar Miljö, Folkhälsa & Säkerhets förslag till yttrande till Miljödomstolen. Paragrafen justeras tisdagen den 28 september. Ärendet Miljö, Folkhälsa & Säkerhet har redovisat ärendet i en skrivelse daterad 31 augusti 2004. Av skrivelsen framgår följande: Områdesnämnden Boo förelade den 26 september 2001 ägaren till fastigheten Kummelnäs 1:575 att upphöra med att infiltrera avloppsvatten från vattentoalett på fastigheten. Fastighetsägaren överklagade beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslöt 2 februari 2004 att avslå överklagandet. Fastighetsägaren har överklagat länsstyrelsens beslut till miljödomstolen. Nämnden har beretts möjlighet att yttra sig till miljödomstolen. Nämnden beslutade återremittera ärendet. Fastighetsägaren har meddelat att en redovisning av anläggningen lämnades in i början på 1997. Enheten för Miljö, Folkhälsa & Säkerhet har gått igenom miljöakten och bygglovakten för att klargöra vilken dokumentation som finns om avloppsanläggningen. Anläggningen beskrivs i ett brev och med en ritning som hade inkommit 1997-02-04. Enheten har skickat en kopia av handlingarna till fastighetsägaren och bett att få en bekräftelse på att det är den ritningen som lämnats in. Enheten har inte fått svar på om så är fallet. Enheten har bett att få komma ut och se anläggningen på plats. Fastighetsägaren har inte meddelat någon lämplig tidpunkt. Fastighetsägaren har kompletterat handlingarna till miljödomstolen med ett yttrande från tillverkaren av Aquatron och en avhandling av Björn Vinnerås vid Statens lantbruksuniversitet. Miljödomstolen har berett Områdesnämnden Boo tillfälle att avge yttrande. Nämndens beslut § 234 från 26 september 2001, länsstyrelsens beslut från 2 februari 2004 och överklagandet av länsstyrelsens beslut bifogas tjänsteskrivelsen. Yrkanden Karin Norman (s) yrkade att ärendet skulle återremitteras för förtydligande av vilken lagstiftning som gäller relativt till detta fall samt hur en fastighetsägare ska agera relativt till detta. Beslutsgång Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att nämnden avslog det. Därefter ställde hon proposition på förslaget till beslut och fann att nämnden hade bifallit det. Votering begärdes och verkställdes. För bifall till förslaget till beslut röstade Susann Fogelström (m), Peter Zethraeus (m), Magnus Plathin-Sturaeus (m), Börje Wessman (m), Lennart Grudevall (fp), Gunilla Grudevall-Sten (fp) Birgitta Persson (kd ) och Dan Johansson (v). För avslag på förslaget till beslut röstade Nils Ruus (s), Karin Norman (s) och Bo Ericson (mp). Med åtta röster mot tre beslöt nämnden i enlighet med förslaget till beslut. Bertil Damberg (s) deltog p.g.a. jäv inte i beslutet. Reservationer Den socialdemokratiska gruppen lämnade följande reservation till protokollet: "2004-04-28 återremitterade Boo Områdesnämnd ärendet då den ansåg att det i det förelagda förslaget till beslut inte klargjorts vilken lagstiftning som gällde mot bakgrund av de i tiden erhållna tillstånd som fastighetsägaren fått och det eventuella "brottet". Dessutom beslöts att kontakt skulle tas med fastighetsägaren för att klargöra huruvida det finns en resorptions-anläggning, vilket nämnden hävdar, eller en infiltrationsanläggning som fastighetsägaren hävdar och att yttrandet kompletteras med relevant information om vilka handlingar som de facto finns respektive inte finns i ärendet/akten. Det fanns befogad anledning att utgå från att motstridiga uppgifter finns i frågan. Vi socialdemokrater anser det rent allmänt vara av största vikt att medborgare i sina kontakter med kommunala myndigheter anser sig behandlade på ett korrekt och rättvist sätt. Det är därför enligt vår mening anmärkningsvärt att de begärda underlagen, enligt vår uppfattning, inte tillförts ärendet. Vi kan t ex inte se något klargörande av vilken lagstiftning som gällde vid tillfället för det aktuella "brottet", om tillstånd krävdes eller om anmälan var tillräcklig. Att ensidigt hävda att "Nacka inte tillåter Aquatrone" klarlägger inte ärendets legala problemställningar. Enligt vad vi socialdemokrater har kunnat utröna, har fastigheten erhållit tillstånd för åtminstone infiltrationsanläggning och mulltoalett vid ett bygglovsärende så tidigt som 1990 och att det är dessa tillstånd som genom ett antal kontakter med kommunen föranlett fastighetsägaren för sin del leva i den tron att tillstånd erhållits. Hur dessa kontakter skall tolkas, skall senare prövas på laga väg, men att nämndens ledamöter under hela den tid detta ärende processats (sedan 2000) inte fått möjlighet att ta del av handlingar som kan uppfattas som stärkande för den enskilde fastighetsägaren, anser vi vara allvarligt. Vi ifrågasätter därför varför ex vis varken bygglov diarie nr 1990-000125 (inkl bygglovsföreskrifter) medtagits. Liksom tillstånd # D102/90 eller minnesanteckning diariefört 1997-03-18 (ärendenr MI 1997 55) eller den kontrollplan från mars 1977, som med noteringar ligger till grund för av Nacka kommun utfört slutbevis för fastigheten. De här nämnda dokumenten saknas i beslutsunderlaget, vilket för oss är allvarligt och sänker trovärdigheten i Nacka kommuns myndighetsutövning."
<- Tillbaka ___ § 153
Information om infartsparkering och bussterminal Orminge centrum

Beslut Informationen noteras till protokollet. Ärendet Översiktsplanerare Andreas Totschnig informerade i ärendet. Han informerade om att det planeras en ny infartsparkering i Orminge centrum norr om Edövägen mellan Kanholmsvägen och Mensättravägen. Den kommer att rymma ca 100 platser. Man planerar också att göra en ny eller ombyggd bussterminal som bättre motsvarar framtidens krav. Den planeringen har dock inte kommit lika långt. När det gäller bussterminal diskuteras tre olika alternativ. Det första är att ha kvar den i det läge den har men bygga ut den. Det andra är att förlägga den öster om Hantverkshuset utefter Mensättravägen. Det tredje som SL förordar är att placera terminalen i den gröna slänten mellan Hantverkshuset och den befintliga infartsparkeringen. Nämnden tackade för informationen och noterade den till protokollet. Anteckningar Den socialdemokratiska gruppen gjorde följande anteckning till protokollet: "Det är bra att arbete med infartsparkering och busshållplats i Orminge centrum nu kommit igång. För oss socialdemokrater är det viktigt att invånarna i Boo snarast, genom exempelvis genomförandet av ett öppet möte - men också på andra sätt - får möjlighet att tidigt reagera på den nu framtagna informationen om infartsparkering och busshållplats i Orminge centrum. Den socialdemokratiska gruppen utgår från att en plan för informationsinsatser tas fram."
<- Tillbaka ___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3