Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2004-08-25

Detta är ett utdrag ur protokollet från Boo Områdesnämnd 2004-08-25 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka

___
	

§ 134
Detaljplan för Kummelnäs 36:5, Frans Mobergs väg 15, Enkelt planförfarande
Dnr ONB 2004/44-214
Beslut Detaljplaneförslaget antas. Nämnden uppmanar planenheten att korrigera texten under rubriken plandata i plan- och genomförandebeskrivningen. Ärendet Planenheten har redovisat ärendet i en skrivelse daterad 2 augusti 2004. Fastigheten är idag obebyggd. Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten jämfört med gällande detaljplan för att möjliggöra handikappanpassning. Huvudbyggnad får enligt förslaget uppföras till 260 m2 byggnadsarea i en våning. Byggrätten för uthus/garage uppgår till 30 m2. Områdesnämnden Boo beslutade att påbörja planarbetet den 28 april 2004, § 67. Planförslaget har hanterats med s.k. enkelt planförfarande, d.v.s. detaljplanen antas av Områdesnämnden Boo efter samråd med berörda sakägare och myndigheter. Samråd har skett med länsstyrelsens planmyndighet och lantmäterimyndigheten. Planhandlingarna har tillsänts sakägare samt föreningar och andra berörda enligt fastighetsförteckning. De som haft synpunkter under samrådet har fått dem bemötta i en underrättelse som sänts till berörda fastighetsägare. Inga synpunkter har inkommit under underrättelsetiden. Inkomna synpunkter under samrådet har föranlett följande ändringar i planförslaget: · Rätten att bygga sluttningsvåning har tagits bort i förslaget. · Prickmark har införts mot grannarna Kummelnäs 11:88, 36:8 och 36:9. Planenhetens bedömning Mot bakgrund av vad som ovan framförts samt med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 1987, om delegation till områdesnämnden enligt plan- och bygglagen 5 kap. 29 §, att anta planer som hanteras som enkelt planförfarande, föreslår planenheten att områdesnämnden antar planförslaget. Beslutsgång Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut och med uppmaning till planenheten att korrigera texten under plandata i plan- och genomförandebeskrivningen Anteckningar Den borgerliga gruppen gjorde följande anteckning till protokollet: "Eftersom bygglovet medger avvikelse från gällande plan är det glädjande att planarbetet skett i så nära samråd med de kringboende att en för alla acceptabel lösning har kunnat nås." Den socialdemokratiska gruppen gjorde följande anteckning till protokollet: "Den föreslagna åtgärden ryms inom gällande regelverk. Det är en självklarhet för oss socialdemokrater att en fastighet skall kunna handikappanpassas, något den moderatledda majoriteten i tidigare ärenden nekande de sökande med hänvisning till att sociala skäl inte utgör saklig grund i bygglovsärenden. Vi utgår ifrån att den förändrade inställningen är att uppfatta som permanent och ger positiva signaler till fler som har behov av att handikappanpassa sitt boende."
<- Tillbaka ___ § 140
Anmälningsärenden

... 1 (bygg) 233 744/2003 m.fl.Kummelnäs 34:2, 34:4, 34:5, 34:6Föreläggande den 22 juni 2004 från Länsrätten till ONB att yttra sig över överklagande av Länsstyrelsens beslut den 25 maj 2004 ang. bygglov för tvåbostadshus. ...
<- Tillbaka ___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3