Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2004-06-16

Detta är ett utdrag ur protokollet från Boo Områdesnämnd 2004-06-16 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka

___
	

§ 106
Detaljplan för del av Hasseludden och Kummelnäs, Lövberga (område D)
Dnr KFKS 1999/180-214
Beslut Områdesnämnden tillstyrker planförslaget och hemställer till kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Ärendet Planenheten har redovisat ärendet i en skrivelse daterad 1 juni 2004. Planområdet är beläget i norra Boo, mellan Kvarnsjön och Lövbergaviken. Syftet med planförslaget är att ersätta nuvarande områdesbestämmelser med en detaljplan, som ska ge förutsättningar för en utbyggnad med villor samt skydda den värdefulla kultur- och naturmiljön. Utbyggnaden förutsätter att vägarna rustas upp samt att hela området förses med kommunalt vatten och avlopp. Med hänsyn till områdets kultur- och naturvärden bör nuvarande fastighetsstruktur med stora tomter bibehållas, värdefull vegetation och naturmark ska bevaras, nuvarande vägsträckningar ska i huvudsak bibehållas och för vissa byggnader av stort kulturhistoriskt intresse föreslås skyddsföreskrifter. "Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo", godkänd av kommunstyrelsen 2001-02-19, § 25, utgör ett handlingsprogram för planarbetet och VA-utbyggnaden i Boo. Startpromemorian, tillstyrkt av Områdesnämnden Boo, 2001-12-12, § 329, och godkänd av kommunstyrelsen, 2002-02-18, § 26, bygger på dessa planeringsförutsättningar. Initiativet till detaljplaneläggningen har tagits av fastighetsägarna i området. Inventeringar och underlag till planen har till stor del utarbetats av en arbetsgrupp utsedd av fastighetsägarnas intresseförening. Planarbetet har skett i samarbete och i samråd med fastighetsägarnas arbetsgrupp samt i dialog med fastighetsägarna och vägföreningen. Områdesnämnden Boo beslutade 2003-06-11, § 180, att sända två alternativa planförslag på remiss och för samråd. Den huvudsakliga skillnaden är planbestämmelsen om huvudmannaskap för allmän platsmark. Samrådet pågick under tiden den 11 juni till den 1 september 2002. Samrådsmöte ägde rum den 16 juni 2002. Under samrådstiden inkomna synpunkter har sammanfattats och besvarats i en samrådsredogörelse daterad 2004-01-12. Områdesnämnden Boo beslutade 2004-01-28, § 21, att ställa ut det alternativförslag, som innebär kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Utställningstiden var från den 26 februari till och med den 26 mars 2004. Inkomna synpunkter under utställningen föranledde ingen revidering av planförslaget. Yrkanden Bo Ericson (mp) yrkade att Områdesnämnden Boo skulle skriva till Kommunstyrelsen och kräva att fastighetsägarna inte ska belastas med kostnaderna för de nya belysningsstolparna då kommunen bekostar ny exklusiv gatubelysning i andra delar av Nacka med våra skattemedel. Beslutsgång Ordföranden ställde först proposition på förslaget till beslut och fann att nämnden beslöt i enlighet med det. Därefter ställde hon proposition på Bo Ericsons tilläggsyrkande och fann att nämnden avslog det. Nämnden beslöt med avslag på Bo Ericsons tilläggsyrkande i enlighet med förslaget till beslut. Reservationer Bo Ericson (mp) reserverade sig mot beslutet. Anteckningar Den socialdemokratiska gruppen gjorde följande anteckning till protokollet: "Socialdemokraterna i Boo har under lång tid verkat för att fastighetsägarna i berörda planområden tidigt skall kunna utläsa de slutliga kostnaderna för framför allt vägar, vatten och avlopp som kommer att drabba den enskilde. En metod för den moderatledda majoriteten att så länge som möjligt mörklägga de slutliga kostnaderna har varit att låta aktuella planarbeten utgå från att enskild väghållning (administrerad av s.k. vägföreningar) skulle kunna bli aktuell. Härigenom har Nacka kommun sluppit ta ansvar för den i Plan- och Bygglagen annars stipulerade Gatukostnadsutredningen. Denna utredning har samma juridiska status som detaljplanen själv och skall slutligt fastställas av kommunfullmäktige, dvs. för gatukostnaderna skall det kunna utkrävas politiskt ansvar. Detta har den moderatledda majoriteten hittills försökt undvika. När nu överprövande myndigheter, rättsvårdande instanser och inte minst fastighetsägarna själva sagt nej till enskilda huvudmannaskap, finns det ingen annan möjlighet än att genomföra gatukostnadsutredningen. Socialdemokraterna har tidigare krävt - och upprepar detta krav - att Gatukostnadsutredningen genomförs som en av de första åtgärderna i detaljplaneprocessen. Gärna direkt efter att Start-PM har fastställt. Så har inte skett i detta fallet. Vad som dock är ännu mer betänkligt är att nämndens politiker inte själva fått tillgång till den sent genomförda gatukostnadsutredningen. Naturligtvis oacceptabelt ur demokratisk synpunkt. Vi socialdemokrater nöjer oss denna gången med en protokollsanteckning, men kommer att återkomma i det fall gatukostnadsutredningar i fortsättningen inte får den status de rätteligen måste ha i detaljplaneprocessen."
<- Tillbaka ___ § 110
Slutrapport om ansvar för och styrning av Velamsund
Dnr ONB 2003/120-219
Beslut Områdesnämnden noterar slutrapporten till protokollet med särskilt framhållande av: · Att verksamhet riktad mot barn och unga är särskilt prioriterad. · Den förtydligade ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och områdesnämnden. · Det förtydligade tjänstemannaansvaret. · Metoderna för förbättrad information och kommunikation till nämnden respektive intressenter. Områdesnämnden fastslår att de föreslagna målen och strategierna för verksamheterna tillsammans med gällande föreskrifter för naturreservatet, ska utgöra underlag för områdets utveckling samt prioritering av insatser och resurser. Områdesnämnden uppdrar åt presidiet, eller de personer presidiet utser, att särskilt följa utvecklingen och prioriteringen av insatser och resurser i enlighet med vad som föreslås i slutrapporten. Områdesnämnden uppdrar åt den politiska arbetsgruppen att ytterligare utreda styrfunktionen och återkomma under hösten. Områdesnämnden beslutar att översända slutrapporten till kommunstyrelsen för information. Ärendet Stadsledningskontoret har redovisat ärendet i en skrivelse daterad 10 juni 2004. Av skrivelsen framgår bl.a. följande: Områdesnämnden beslöt 2003-09-09 att utse en politisk arbetsgrupp för Velamsund. Arbetsgruppen har haft en rådgivande funktion. Nämnden beslöt vidare att arbetsgruppen skulle bestå av nämndens presidium eller av en representant som utsågs som personlig ersättare av var och en inom presidiet. I gruppen ingår Cathrin Bergenstråhle (m), Lennart Grudevall (fp) samt Nils Ruus (s). Direktör Mats Bohman och enhetschef Åsa Engwall har deltagit i gruppens möten och bistått densamma i dess arbete. Gruppen skulle redovisa sitt arbete under januari 2004. Till nämndens sammanträde den 28 januari gavs en information om arbetsgruppens arbete. Gruppen fick förlängt uppdrag med inriktningen att till nämndens sammanträde i maj få fram förslag avseende ansvar, styrning samt inriktning och strategi för verksamheterna på Velamsund. Gruppen har i arbetet inriktat sig på följande områden: · En klar och tydlig beslutsordning för ansvar och styrning av området · Tydligare riktlinjer och beslutsprinciper för de verksamheter som bedrivs inom naturvårdsområdet · En målsättning och strategi för verksamheternas utveckling under de kommande åren · En bättre samsyn bland intressenterna om syftet med området och vilka verksamheter som ska finnas och utvecklas. Som ett resultat av gruppens arbete finns en slutrapport. Rapporten är framtagen av Stadsledningskontoret som står för innehållet och förslagen i den. Arbetsgruppens synpunkter och tankar kring rapportens innehåll och förslag har inhämtats, men det är Stadsledningskontoret som står för innehållet och förslagen. Förslag till slutrapport presenterades för nämnden den 12/5. Förslaget skickades till alla intressenter, och den 24/5 hölls ett informations- och diskussionsmöte på Velamsund. När kommunen beslutade att inrätta Velamsund som naturvårdsområde angavs att ändamålet med området är "att i första hand säkerställa ett väl frekventerat frilufts- och rekreationsområde". "Inom området finns också kulturhistoriskt intressanta miljöer och lämningar, samt värdefull naturmiljö". Av de fastställda föreskrifterna framgår att syftet med förvaltningen av området är att vårda området så "att dess natur- och kulturvärden samt dess värden för friluftslivet bevaras." I en helhetsbedömning utgör Velamsund ett fantastiskt naturområde med stora möjligheter. Efter Erstavik, som kommunen inte äger, så är det kommunens största sammanhängande naturområde. Dessutom är kommunikationerna till området goda, även om de kan bli bättre. Därför är Velamsund en viktig resurs för hela kommunen. Vad det gäller verksamheter kopplade till miljö, miljöteknik och kretslopp ryms de väl inom ramen för de gällande föreskrifterna. De utgör ett inslag på Velamsund, och måste som andra verksamheter balanseras mot varandra. Vidare ska det framhållas att verksamhet med inriktning mot barn och unga är särskilt prioriterad. Vad det gäller det politiska ansvaret bör det följa antagna reglementen. Det innebär ett delat ansvar mellan kommunstyrelsen och Områdesnämnden Boo. Kommunstyrelsen ansvarar för mark- och byggnader. Områdesnämnden har rollen som förvaltare, med ansvar för mål, inriktning, utveckling och uppföljning av området inom ramen för antagna föreskrifter. Även tjänstemannaansvaret förtydligas genom att det inom varje process ska finnas en huvudansvarig för frågor som rör Velamsund, samt att en process har ett särskilt samordningsansvar. Ansvarsfördelningen mellan processerna är: · Idrott och fritid. Samordningsansvar. Ansvar för frågor som rör det rörliga friluftslivet och föreningar. · Miljö, folkhälsa och säkerhet. Ansvar för miljöfrågor. · Teknisk försörjning. Ansvar för naturvårds- och kulturmiljö- frågor. · Mark- och fastighetsförvaltning. Ansvar för byggnader. Information ska även förbättras genom att nämnden får rapporter om avvikelser, positiva och negativa, i förhållande till uppsatta mål och inriktningar i samband med tertialbokslut, samt verksamhetsberättelse och uppföljning mot uppsatta mål och inriktningar i samband med årsbokslut. Presidiet eller de personer som presidiet utser är med och tar fram prioriteringar vad det gäller investeringar och särskilt driftsunderhåll. I förhållande till intressenterna kommer informationen att förbättras genom avstämningsmöten en gång i halvåret med presidiet eller de personer presidiet utser. Det kommer även att hållas regelbundna möten med tjänstemän, och då särskilt den person som har ett övergripande samordningsansvar. Slutligen innehåller slutrapporten mål och strategier för verksamheterna i Velamsund. Syftet med att formulera mål och strategier för verksamheter på Velamsund är att ge en klar tydlig bild av hur området och de olika verksamheterna förväntas utvecklas under de kommande åren. Målen och strategierna förtydligar kommunens intentioner och prioriteringar med naturreservatet och ger vägledning vid ställningstagande till initiativ och förslag och vid avvägning mellan olika intressen och behov. De bildar en utgångspunkt vid den årliga budget- och uppföljningsprocessen, bland annat som stöd vid formulering av lokala mål avseende inriktning och önskade effekter. Finansiering kan vara kommunal och/eller privat. De fungerar även som riktlinjer vid löpande kommunala beslut. Yrkanden Bertil Damberg (s) yrkade för den socialdemokratiska gruppen att ärendet skulle återremitteras för att erhålla en genomlysning av styrformer för Velamsund med syfte att nå en uppstramning och tydligare ansvarsfördelning. Cathrin Bergenstråhle (m) yrkade med instämmande av Magnus Plathin-Sturaeus (m) att nämnden skulle besluta i enlighet med förslaget till beslut med följande tillägg: Områdesnämnden uppdrar åt den politiska arbetsgruppen att ytterligare utreda styrfunktionen och återkomma under hösten. Beslutsgång Ordföranden ställde först proposition på återremissyrkandet och fann att nämnden hade avslagit det. Votering begärdes och verkställdes. Mot återremiss röstade Susann Fogelström (m), Åsa Eklund (m), Cathrin Bergenstråhle (m), Magnus Plathin-Sturaeus (m), Lennart Grudevall (fp), Gunilla Grudevall-Sten (fp) och Birgitta Persson (kd). För återremiss röstade Bertil Damberg (s), Anders Huzelius (s), Dan Johansson (v) och Bo Ericson (mp). Nämnden beslöt att avslå återremissyrkandet med 7 röster mot 4. Därefter ställde ordföranden proposition på Cathrin Bergenstråhles yrkande och fann att nämnden beslöt i enlighet med det. Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut med följande tillägg: Områdesnämnden uppdrar åt den politiska arbetsgruppen att ytterligare utreda styrfunktionen och återkomma under hösten. Reservationer Dan Johansson (v) reserverade sig mot beslutet. Bo Ericson (mp) reserverade sig mot beslutet. Den socialdemokratiska gruppen lämnade följande reservation till protokollet: "Socialdemokraterna anser att det nu lagda förslaget om uppstyrning av verksamheterna på Velamsund har sina kvaliteter. Förslaget är dock inte tillräckligt tydligt när det gäller vem som beslutar vad. Vi är oroliga för att den röra av - som det förefaller - alltför många kockar (med eller utan beslutsmandat) inblandade kan komma att bestå. Socialdemokraterna har därför tillsammans vänster- och miljöpartierna velat återremittera rapporten för en översyn på denna punkt. Framför allt vill vi se om en stiftelsebildning bättre skulle garantera en tydligare möjlighet att styra upp ansvarförhållandena. Ett annat alternativ som också behöver belysas är möjligheten till bildande av ett kooperativ bestående av alla inblandade på Velamsund. Efter ett omfattande och tvärpolitiskt arbete med att utveckla Velamsund där socialdemokraterna tillfört arbetet erfaren och hög kompetens, väljer den moderatledda majoriteten att politisera frågan och i arrogansens tecken välja att köra över oppositionens berättigade krav på att få en mer gedigen genomlysning av olika möjliga och tydligare ledningsfunktioner. Av någon anledning förefaller den moderatledda majoriteten själva vilja ta det poliska ansvaret hellre än att fortsätta på den inslagna vägen som hittills inneburit ett tvärpolitiskt ansvar. En arbetsmodell som i sin tur naturligtvis innebär en beredskap att kompromissa. En modell som den moderatledda majoriteten tyvärr inte förefaller intresserad av. Detta är naturligtvis alarmerande för Boos framtid. Boo borde kunna mycket bättre."
<- Tillbaka ___ § 126
Anmälningsärenden

... 5 233 744/2003, 233 915/2003, 233 916/2003 och 233 917/2003 Kummelnäs 34:2, 34:4, 34:5 och 34:6Länsstyrelsens beslut 25 maj 2004 ang överklaganden av nämndens beslut att bevilja bygglov för nybyggnad av ett tvåvåningshus på varje fastighet ovan.Länsstyrelsen avslår överklagandena. 6 233 744/2003Kummelnäs 34:2Länsstyrelsens beslut 26 maj 2004 med anledning av anmälan avseende olovliga byggnadsarbeten på fastigheten.Länsstyrelsen överlämnar skrivelse med bilagor till Områdesnämnden Boo för handläggning. ...
<- Tillbaka ___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3