Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2004-05-12

Detta är ett utdrag ur protokollet från Boo Områdesnämnd 2004-05-12 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka

___
	

§ 85
Planering för införande av hastighetsgräns till 30 km/tim inom
Kummelnäs- och Boo Gårds vägföreningars väghållningsområde
Dnr ONB 2002/128 och 2003/80
Beslut 1. Områdesnämnden beslutar att uppdra åt Infrastruktur att utforma lokala trafikföreskrifter om 30 km/tim på enskilda vägar inom Boo Gård vägförenings område under år 2004 för en uppskattad kostnad av 75 tkr. 2. Områdesnämnden återremitterar ärendet i den del som berör Kummelnäs vägförenings område för ytterligare analys av möjligheten att tidigarelägga införandet av 30 km/tim på Kummelnäs vägförenings vägar till 2004. Ärendet Infrastruktur har redovisat ärendet i en skrivelse daterad 26 april 2004 reviderad 4 maj 2004. Kummelnäs vägförening har i ansökan 2002-09-14 önskat få infört 30 km/tim på alla vägar där den föreningen är väghållare. Boo Gårds vägförening har på samma sätt 2003-05-16 ansökt att 30 km/tim skall införas på alla vägar där den föreningen är väghållare. Frågan om hastighetsbegränsning till 30 km/tim har länge diskuterats inom föreningarna. Vägarna har till större delen varit gruslagda smala vägar inom sommarstugeområden. Hos båda föreningarna har dock omfattande planarbeten startat och stor inflyttning av främst barnfamiljer har ställt nya krav på vägarnas trafiksäkerhet. Många vill ha blomlådor, vägbulor, avsmalningar och andra åtgärder för att dämpa fordonsförarnas "vilda framfart". 30 km/tim har då ofta föreslagits som första åtgärd. Kommunen är beslutsmyndighet för hastighetsbegränsningar på alla kommunala och "privata" enskilda vägar. Med anledning av detta måste kommunen ta ansvar för uppmärkning och underhåll av vägmärken när det gäller hastighetsbegränsningar inom tättbebyggt område. Vägföreningarnas vägar ligger helt inom tättbebyggt område. I tidigare diskussioner med nämnden har önskemål funnits att försöka hålla ett huvudvägnät genom bostadsområdena med 50 km/tim. I Kummelnäs är för närvarande Kummelnäsvägen och Vikingshillsvägen sådana huvudvägar. Det innebär att två stycken 30- och 50 km/tim-vägmärken måste uppsättas invid samtliga väganslutningar till Kummelnäsvägen och Vikingshillsvägen. Vi uppskattar uppskyltning för hela vägföreningens vägnät till ca 150 tkr. I Boo Gård är Boovägen och Sockenvägen sådana huvudvägar. Det innebär att två stycken 30- och 50 km/tim-vägmärken måste uppsättas invid samtliga väganslutningar till Sockenvägen och Boovägen. Vi uppskattar uppskyltning för hela vägföreningens vägnät till ca 75 tkr. Några anslutningar är kommunens redan planlagda områden som ansluter med kommunalt huvudmannaskap. Infrastrukturs synpunkter och förslag Vägmärkesuppsättning har historiskt belastat områdesnämndernas drift- och underhållsbudget. År 2003 fanns inget ekonomiskt utrymme för att besluta om och uppsätta vägmärken för 30 km/tim på vägarna inom de två vägföreningarna. Under denna vår har tyvärr konstaterats att nämndens drift/underhållsbudget inte klarar av att bekosta en vägmärkesuppsättningen i båda föreningarna som totalt beräknas kosta ca 225 tkr. Vi föreslår därför att vi i år satsar på ett område. Vi föreslår Boo Gårds Vägförenings vägar av två skäl. Det ena skälet är att kommunen har infört 30 km/tim både öster och väster om Boo Gårds vägförenings gränser. En 30 km/tim-zon i Boo Gård ger därmed ett homogent och likartat hastighetsbegränsat område i hela sydöstra Boo. Det andra skälet är att kommunen i år arbetar mycket med trafiksäkerhetshöjande åtgärder i området runt Boo Gård och begränsningarna kommer därför att kunna upplevas som extra motiverade och viktiga. Totalkostnad för detta inom Boo Gård i år blir ca 75 tkr. En komplettering med några målade "30" i vägen kan eventuellt utföras senare om ekonomiskt utrymme finns. I Kummelnäsområdet är 30 km/tim redan infört på extra känsliga vägavsnitt. En trafikutredning för norra Boo, upphandlad av konsultföretaget WSP kommer att redovisas under maj/juni. Den kommer att ytterligare belysa frågorna om vilka hastighetsgränser som i framtiden kommer att vara lämpliga. Till tjänsteskrivelsen bifogas kartor på av föreningarna föreslagen områdesutbredning med vägmärkesuppsättning. Förslag till beslut Områdesnämnden beslutar att uppdra åt Infrastruktur att utforma lokala trafikföreskrifter om 30 km/tim på enskilda vägar inom Boo Gård vägförenings område under år 2004 för en uppskattad kostnad av 75 tkr samt planera för införandet av 30 km/tim på Kummelnäs vägförenings vägar under våren 2005 för en uppskattad kostnad av 150 tkr. Yrkanden Lennart Grudevall (fp) yrkade att nämnden skulle återremittera ärendet i den del som berör Kummelnäs vägförenings område för ytterligare analys av möjligheten att tidigarelägga införandet av 30 km/tim på Kummelnäs vägförenings vägar till 2004. Beslutsgång Nämnden beslöt i enlighet med Lennart Grudevalls återremissyrkande vad avser Kummelnäs vägförening och i enlighet med förslaget till beslut vad avser Boo Gårds vägförening.
<- Tillbaka ___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3