Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2004-04-28

Detta är ett utdrag ur protokollet från Boo Områdesnämnd 2004-04-28 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka

___
	

§ 66
Kummelnäs 1:575, Kummelnäsvägen 7, Saltsjö-Boo
Dnr (miljö) M 00/258
Beslut Ärendet återremitteras så att det för nämnden klargörs vilken lagstiftning som gällde mot bakgrund av de i tiden erhållna tillstånd som fastighetsägaren fått och det eventuella "brottet", så att kontakt tas med fastighetsägaren för att klargöra huruvida det finns en resorptionsanläggning vilket nämnden hävdar eller en infiltrationsanläggning som fastighetsägaren hävdar och så att yttrandet kompletteras med relevant information om vilka handlingar som de facto finns respektive inte finns i ärendet/akten. Motstridiga uppgifter finns i frågan. Ärendet Miljö, folkhälsa och säkerhet har redovisat ärendet i en skrivelse daterad 22 april 2004. Områdesnämnden Boo förelade den 26 september 2001 ägaren till fastigheten Kummelnäs 1:575 att upphöra med att infiltrera avloppsvatten från vattentoalett på fastigheten. Fastighetsägaren överklagade beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslöt 2 februari 2004 att avslå överklagandet. Fastighetsägaren har överklagat länsstyrelsens beslut till miljödomstolen. Miljödomstolen bereder nu Områdesnämnden Boo tillfälle att avge yttrande senast 7 maj 2004. Nämndens beslut § 234 från 26 september 2001, länsstyrelsens beslut från 2 februari 2004 och överklagandet av länsstyrelsens beslut bifogas tjänsteskrivelsen. Förslag till beslut Områdesnämnden Boo antar Miljö, Folkhälsa & Säkerhets förslag till yttrande till Miljödomstolen. Yrkanden Karin Norman (s) yrkade för den socialdemokratiska gruppen att ärendet skulle återremitteras så att det för nämnden klargörs vilken lagstiftning som gällde mot bakgrund av de i tiden erhållna tillstånd som fastighetsägaren fått och det eventuella "brottet", så att kontakt tas med fastighetsägaren för att klargöra huruvida det finns en resorptionsanläggning vilket nämnden hävdar eller en infiltrationsanläggning som fastighetsägaren hävdar och så att yttrandet kompletteras med relevant information om vilka handlingar som de facto finns respektive inte finns i ärendet/akten. Motstridiga uppgifter finns i frågan. Beslutsgång Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att nämnden hade avslagit det. Votering begärdes och verkställdes. För återremissyrkandet röstade Peter Zethraeus (m), Birgitta Persson (kd), Anders Huzelius (s), Nils Ruus (s), Karin Norman (s) och Bo Ericson (mp). Mot återremissyrkandet röstade Susann Fogelström (m), Åsa Eklund (m), Cathrin Bergenstråhle (m), Lennart Grudevall (fp) och Gunilla Grudevall-Sten (fp). Med 6 röster mot 5 beslöt nämnden att återremittera ärendet i enlighet med Karin Normans yrkande. Bertil Damberg (s) deltog p.g.a. jäv inte i handläggningen av ärendet.
<- Tillbaka ___ § 67
Detaljplan för fastigheten Kummelnäs 36:5, Frans Mobergs väg 15
Dnr ONB 2004/44-214
Beslut Områdesnämnden ger Stadsbyggnad i uppdrag att påbörja planarbetet med enkelt planförfarande samt att teckna avtal om plankostnaderna. Paragrafen justeras den 29 april. Ärendet Planenheten har redovisat ärendet i en skrivelse daterad 14 april 2004. Fastigheten Kummelnäs 36:5, Frans Mobergs väg 15 ligger i västra Kummelnäs. Fastigheten omfattas av Detaljplan 19. Enligt gällande detaljplan får fastigheten inte bebyggas till mer än sammanlagt 200 m2 bruttoarea plus 40 m2 garage eller uthus. Fastighetsägarna ansöker hos områdesnämnden att genom en planändring ges möjlighet att bygga en villa på 260 m2. Byggnaden avses uppföras i ett plan. Som skäl till en utökning av byggrätten för fastigheten framhålls behovet av att kunna bygga handikappanpassat. Familjens son har ett multihandikapp som kräver assistans flera dagar i veckan. Assistentens behov samt sonens handikapp ger extra ytkrav för boendet. Efter samtal med handikapporganisationer samt sakkunniga inom kommunen har familjen konstaterat att den yta som krävs för att kunna ge vård i hemmet uppgår till minst 260 m2. Stadsbyggnads bedömning Efter besök på platsen konstateras att fastigheten är väl lämpad för att skapa ett handikappanpassat boende. Tomten är relativt plan och möjliggör placering av ett envåningshus med en ljus och skyddad uteplats. Fastigheten är idag obebyggd. Stadsbyggnad anser att en byggnad av den storlek som föreslås kan accepteras. Eftersom garage inte avses uppföras kommer den sammanlagda byggnadsvolymen inte att avvika från det övriga området i sådan omfattning att landskapsbilden anses påverkas på ett negativt sätt. Stadsbyggnad anser således att ett detaljplanearbete bör startas. Frågor som bör utredas i detaljplanearbetet Under planarbetet skall byggnadens placering samt utformning diskuteras. Samråd skall ske med samtliga berörda grannar. Grannarnas synpunkter skall vara vägledande för detaljplanens utformning. Planförslaget, som är av begränsad omfattning, saknar allmänintresse samt ej strider mot översiktsplanen, anses kunna hanteras med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens regler 5 kap 28 §. Beslutsgång Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut. Nämnden beslöt att paragrafen skulle justeras den 29 april. Anteckningar Socialdemokraterna gjorde följande anteckning till protokollet: "Socialdemokraterna tillstyrker den begärda planändring vars syfte är att tillgodose familjens utökade behov av yta pga av familjemedlems handikapp. Dock vill vi peka på tidigare beslut där socialdemokraterna verkat för andra familjers möjlighet att få en utökad boyta pga av familjemedlems svåra handikapp, senast i ärendet Björknäs 1:820, där ansökan gällde en utökning på endast 8 procent utöver tillåtna byggnadsarea, dvs en, enligt praxis, mindre avvikelse. Vid detta tillfälle avslogs ansökan av den moderatledda majoriteten med motivering att ansökan stred mot detaljplanen. I detta ärende tillstyrker den moderatledda majoriteten en ansökan med vida större avvikelse. Vi vill med denna protokollsanteckning fästa uppmärksamhet på det faktum att våra medborgare från tid till annan behandlas olika av den moderatledda majoriteten, trots att de faktiskt kan uppvisa samma motiv till begärda avvikelser vid sina ansökningar. Detta är ur demokratisk synvinkel helt oacceptabelt och undergräver medborgarnas tillit till vår myndighetsutövning och till den demokratiska beslutsordningen. I Boo präglas besluten av moderatledda majoritetens nycker - till förfång för våra medborgare!"
<- Tillbaka ___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3