Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2004-03-24

Detta är ett utdrag ur protokollet från Boo Områdesnämnd 2004-03-24 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka

___
	

§ 53
Redovisning av planeringen för att ta fram en plan för utvecklingen i Boo
Dnr ONB 2003/174-219
Beslut Områdesnämnden noterar informationen till protokollet. Ärendet Direktör Mats Bohman informerade i ärendet med stöd av skrivelse från stadsledningskontoret daterad 3 februari 2004. Områdesnämnden har som ett av sina lokala mål för mandatperioden att ta fram en plan för utvecklingen i Boo. Denna bygger på den strategi för utvecklingsområden som nämnden antog år 2000. Bertil Damberg har för socialdemokraterna tagit upp frågan att utvärdera den nämnda strategin. Huvudansvaret för att arbeta med att ta fram planen ligger inom stadsbyggnadsprocessen. Under innevarande år kommer man att inleda detta arbete genom att ta fram och politiskt förankra en kommungemensam strategi/policy för förnyelseplanering. I detta arbete kommer nämndens ledamöter att involveras på olika sätt. I arbetet kommer det att bli nödvändigt att ta hänsyn till en mängd olika aspekter, såsom huvudmannaskapsfrågor, kostnader för gatu- och VA-utbyggnad samt gestaltnings- och trafikfrågor. Strategin/policyn kommer sedan att ligga till grund för det konkreta arbetet med en plan för utvecklingen i Boo som kan färdigställas våren 2005. Eftersom frågan om strategier för att utveckla förnyelseområden inte enbart är en fråga för Boo, så måste även erfarenheter och tankar från andra områden i kommunen tas hänsyn till. Ett sådant område är Älgö, där det för närvarande pågår en större genomlysning av hur området ska hanteras och utvecklas inom ramen för projektet "Vägval Älgö". Beslutsgång Nämnden tackade för informationen och noterade den till protokollet. Anteckningar Den socialdemokratiska gruppen gjorde följande anteckning till protokollet: Socialdemokraterna i Områdesnämnden Boo anser svaret fullständigt otillräckligt. Det vittnar om en skrämmande brist på insikt i gällande regelverk och det samhälleliga ansvaret för gemensam infrastruktur. Den s k Planeringsstrategi för utvecklingsområden som den moderatledda majoriteten säger sig arbeta efter är i praktiken sedan länge upphävd av bl a Regeringsrätten. Socialdemokraterna anser därför det vara allvarligt att det av oss tagna initiativet att revidera denna strategi återkommer som ett av nämnddirektören handlagt informationsärende. Vi vill i detta sammanhang understryka att nämnden i Plan- och Byggärenden utgör myndighet i förhållande till allmänhet och enskilda. Att en sådan myndighet med öppna ögon medverkar till att fatta felaktiga beslut grundade på bristfälliga och inaktuella underlag är allvarligt. Att Områdesnämnden Boo dessutom inte visar intresse att grundligt revidera sina strategier och beslutsunderlag är något vi socialdemokrater fortsättningsvis anser den moderatledda majoriteten får ta det fulla ansvaret för. Socialdemokraterna i Boo vill samtidigt framhålla det utmärkta exemplet i dagens ärendelista - detaljplaneområde W - på fördömligt exempel på hur ett detaljplanearbete kan bedrivas i harmoni med svenskt regelverk. Följaktligen är det stoppat av den moderatledda majoriteten."
<- Tillbaka ___ § 54
Pågående planarbeten

Beslut Informationen noteras till protokollet. Ärendet Planenheten informerade om pågående planarbeten enligt sammanställning daterad 8 mars 2004. Beslutsgång Nämnden tackade för informationen och noterade den till protokollet. Anteckningar Den socialdemokratiska gruppen gjorde följande anteckning till protokollet: "Socialdemokraterna vill veta varför det händer så lite med alla de planer som under buller och bång från den moderatledda majoriteten dragit igång. Vi vill också veta vad som är orsaken till det, i synnerhet beträffande detaljplaneområdet Söder Grävlingsberg (som nu pågått i snart 5 år) och Orminge centrum. Vet inte, eller förstår inte den moderatledda majoriteten hur bråttom och nödvändigt arbetet med Orminge C är för företagarna i centrum? Likaså för oss Boo-bor. S-gruppen kräver att man tar sitt ansvar. Beträffande seniorbostäderna tycks något vara på gång, vilket är utmärkt."
<- Tillbaka ___ § 55
Förslag till yttrande i laglighetsprövning av beslut att avslå ansökan om planändring Fastigheten Kummelnäs 19:1
Dnr KFKS 2003/209-214
Beslut Områdesnämnden antar planenhetens förslag till yttrande över Jan-Olov Sundelins överklagande av nämndens beslut den 11 februari 2004, § 34, att avslå ansökan om ändring av gällande detaljplan (byggnadsplan) för fastigheten Kummelnäs 19:1. Ärendet Planenheten har redovisat ärendet i en skrivelse daterad 17 mars 2004. Jan- Olov Sandelin har överklagat områdesnämndens beslut den 11 februari 2004, § 34, att avslå ansökan om ändring av gällande detaljplan (byggnadsplan) för fastigheten Kummelnäs 19:1. Prövningen sker enligt reglerna för laglighetsprövning i 10 kap. kommunallagen. Denna form av överprövning av ett kommunalt beslut innebär kortfattat att länsrätten endast kan pröva om beslutet är tillkommet i laga ordning och om det strider mot någon lag. Länsrätten kan endast upphäva kommunens beslut, den kan inte sätta ett annat beslut i dess ställe. Jan-Olov Sandelin åberopar som grund för att beslutet skall upphävas att det skulle strida mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen genom att andra fastighetsägares ansökningar om motsvarande ändringar skulle ha beviljats. Som grund åberopas skrivningar i de skriftliga reservationerna i beslutet. Som redovisas i förslaget till yttrande har områdesnämnden inte ändrat någon detaljplan för enskild fastighet på det sätt klaganden önskar, sedan arbetet med planeringsstrategin inleddes. I området pågår planarbete och samråd är planerat till andra delen av år 2004. Planenheten har i föreslaget yttrande bemött denna fråga. Enheten föreslår att nämnden antar det föreslagna yttrandet. Yrkanden Nils Ruus (s) yrkade för den socialdemokratiska gruppen att nämnden skulle tillstå att den fattat beslut på felaktiga grunder. Beslutsgång Ordföranden ställde Nils Ruus yrkande mot planenhetens förslag till beslut och fann att nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut. Reservationer Den socialdemokratiska gruppen lämnade följande reservation till protokollet: "Socialdemokraterna motsätter sig planenhetens förslag till yttrande och vidhåller att den så kallade Planeringsstrategin i väsentliga delar upphävts av Regeringsrätten. Därmed föreligger de skäl som planenheten anför. Samtidigt är det ovedersägligt att flera fastighetsägare nyligen beviljats motsvarande omklassning av sina fastigheter. Några prejudikat i form av att ändringar inte beviljats under detaljplanearbete känner inte vi socialdemokrater och många andra i området boende till. Snarare torde det omvända förhållandet gälla, då beslut ofta upplevts såväl slumpmässiga, orättvisa och oförutsägningsbara. Härigenom har använts en beslutsmodell som allvarligt minskat allmänhetens förtroende för samhällsplaneringen."
<- Tillbaka ___ § 63
Anmälningsärenden

... 4. 233 744/2003, 233 915/2003, 233 916/2003, 233 917/2003Kummelnäs 34:2, 34:4, 34:5 och 34:6 Länsstyrelsens delbeslut 10 februari 2004 ang överklagande med inhibitionsyrkande av nämndens delegationsbeslut den 22 december 2003 § 1148 och den 8 januari 2004 §§ 1,2 och 3 att bevilja bygglov för nybyggnad av fyra tvåbostadshus, marklov för åtta parkeringsplatser och rivningslov för en byggnad.Länsstyrelsen avslår inhibitionsyrkandet. 5. 233 744/2003, 233 915/2003, 233 916/2003, 233 917/2003Kummelnäs 34:2, 34:4, 34:5 och 34:6 Länsstyrelsens remiss 11 februari 2004 av överklagande av nämndens delegationsbeslut den 22 december 2003 § 1148 och den 8 januari 2004 §§ 1,2 och 3 att bevilja bygglov för nybyggnad av fyra tvåbostadshus, marklov för åtta parkeringsplatser och rivningslov för en byggnad.Länsstyrelsen hemställer om nämndens yttrande över klagomålen. ...
<- Tillbaka ___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3