Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2004-02-11

Detta är ett utdrag ur protokollet från Boo Områdesnämnd 2004-02-11 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka

___
	

§ 32
Kummelnäs 34:2, 34:4, 34:5 och 34:6, Kalvhagsvägen 1/Lövbergavägen 42
Dnr (bygg) 233 744/2003, 917/2003, 915/2003 och 916/2003
Beslut Informationen noteras till protokollet. Ärendet Odd Störtebecker chef för byggenheten informerade om de bygglov för rubricerade fastigheter, som byggenheten vid årsskiftet beviljade på delegation. Byggloven har överklagats och inhibition av dem har begärts. Odd Störtebecker belyste bl.a. flera saker som har ifrågasatts i överklagandena, som rätten att fatta besluten på delegation, överensstämmelse med plan och bristen på samråd med närboende. Nämnden tackade för informationen och noterade den till protokollet. Anteckning Den socialdemokratiska gruppen gjorde följande anteckning till protokollet: "Den moderatledda majoriteten i Boo Områdesnämnd har skapat en planeringsmodell i Boo som i hög utsträckning bygger på att tjänstemän på delegation ger bygglov inom ramen för gällande detaljplaner. Tyvärr är erfarenheten den, att dessa delegationsbeslut i stor utsträckning för många förefaller godtyckliga och stridande mot vad som av flertalet uppfattar kunna rymmas inom aktuella planer. Då den moderatledda majoriteten under en lång följd av år underlåtit att ta fram fungerande riktlinjer för planarbetet inom kommundelen - och när riktlinjer funnits har de t o m underkänts av överprövande myndighet - är det inte förvånande att delegationsinstrumentet i allt högre grad kommit att uppfattas som ett slumpmässigt och orättvist system. Tjänstemännen har helt enkelt saknat fungerande vägledning från ansvariga politiker. Således anser ansvariga tjänstemän att delegationsbeslutet i detta ärende ryms inom den gällande detaljplanen. Vi socialdemokrater anser att en sådan tolkning innebär en ytterst tänjbar tolkning av planen. Vi förstår att motivet till den fastighetsombildning, som i all hast och utan någon som helst demokratisk öppenhet, genomfördes i slutet av 2003 naturligtvis avser att stödja argumenten om planenlighet. Tre fastigheter har, som vi förstår det, hastigt och lustigt blivit fyra. Några motsvarande fastighetsombildningar har inte genomförts på länge i det aktuella området. Att dessa fyra nya fastigheter ligger inom ett av Kummelnäs absolut känsligaste delar är värt att påpeka. Detaljplanen, DYP 19, laga kraftförklarades 1989-04-28 med löpandetid om 15 år, alltså fram till 2004-04-28. Denna detaljplan säger bl.a.: "Fastighetsbildningen bör genomföras i ett enda sammanhang och beröra all den mark som redovisas i fastighetsplanen." Att nu, nära 15 år efteråt, genomföra ombildningar och förtätningar av fastigheter, måste av många ses som ett ytterst flexibelt sätt att tolka planen. Inte minst när planen vidare slår fast: "För att möjliggöra ett bevarande av områdets karaktär och befintliga miljövärden får ej tomtplatserna göras för små, nybebyggelsen ska anpassas till kulturmiljön samt hänsyn måste tas till de delar där en förändring av befintlig natur angivits särskild känslig." Det bör observeras att de hårda ytor som det beviljade bygglovet (bl.a. innebärande ett antal parkeringsplatser) kommer att på ett ytterst tveksamt sätt, genom dagvattenavrinning, påverka Sågsjöns utlopp som genom det som bevaransvärd biotop klassade Näckdjupet fortsätter precis utmed de nu aktuella fastigheterna för att slutligt rinna ut i Kummelnäsviken. Någon anvisning om omhändertagande av dagvatten finns inte i det beviljade bygglovet. Vid den av socialdemokraterna begärda informationen om det aktuella och på delegation fattade beslutet om bygglov framfördes av ansvariga tjänstemän att bygglovet alltså ansågs ligga inom detaljplanens bestämmelser, men också att "gamla" planer ofta var otydliga just när det gäller bindande anvisningar. Detta besked är för oss socialdemokrater förvånande, då det i just den aktuella planens regler för Placering och Utformning av byggnader på tomten (§ 5) går att läsa: 2 mom På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffran anger (i det aktuella fallet en romersk I:a, således 1 våning) 3 mom På med V 2 får där terrängen så medger sluttningsvåning anordnas utöver angivet våningsantal (gäller dessa fastigheter) 4 mom På med I betecknat område får huvudbyggnad icke uppföras till större höjd än 4.0 meter, dock får på den sida sluttningsvåning anordnas byggnads höjd icke uppföras till större höjd än till högst 6,0 meter. Det är för många svårt att förstå hur flerfamiljsfastigheter med suterrängvåning inte skall bli högre än 6,0 meter. Då ett flertal kringboende överklagat bygglovet, blir bl. a. detta en fråga för överprövande myndighet. 7 mom På med V 1 betecknat område skall huvudbyggnader uppföras fristående. Det är möjligt att en ytterst tänjbar tolkning av den aktuella detaljplanen möjliggör att det just på dessa fastigheter går att uppföra parvillor utan att de uppfattas som annat än fristående. Problemet är varför alla andra fastigheter i området (en från början inplanerad bostadsrätt inräknad) utgörs av fristående enfamiljsfastigheter! Något stöd för att dessa fastigheter skulle användas för parvillor finns inte i den aktuella planen. Det har under ett antal år - och i politisk enighet - talats om att utveckla Norra Boo med varsam hand och med ett bevarande av områdenas karaktärer. Vi socialdemokrater kan, som redan påpekats, konstatera att den politik för samhälleplanering som drivits av den moderatledda majoriteten inte längre garanterar fastighetsägarnas intresse på dessa punkter."
<- Tillbaka ___ § 34
Detaljplan för Kummelnäs 19:1, Solviksvägen 28, Enkelt planförfarande
Dnr KFKS 2003/209-214
Beslut Områdesnämnden beslöt avslå ansökan om ändring av gällande detaljplan (byggnadsplan) för Kummelnäs 19:1. Ärendet Planenheten har redovisat ärendet i en skrivelse daterad 24 januari 2004. Kummelnäs 19:1 ligger inom område för vilket gäller detaljplan (f.d. byggnadsplan) fastställd den 22 mars 1988. Planens syfte var att frysa pågående markanvändning och därigenom förhindra en oönskad expansion inom området innan kommunalt vatten och avlopp dragits fram. Fastigheterna delas därför in i två olika klasser, permanentbebodda fastigheter och fritidsfastigheter. Bostadshusen för permanentbruk fick en byggarea om 160 kvm medan fritidshusen endast fick 45 kvm byggarea. Kummelnäs 19:1 har klassats som fritidshus. Fastighetsägaren vill nu få fastigheten klassad som permanenthus. Skäl för beslut Detaljplaneringen för område F, inom vilket Kummelnäs 19:1 ligger, har startat. En antagen detaljplan kan föreligga om ca 1½-2 år. Det vore ur många synpunkter fel att i detta skede göra en planändring för en fastighet inom området. Ett flertal fastighetsägare skulle kunna åberopa liknande argument. Ju fler som fått sina önskemål tillgodosedda innan detaljplanen vinner laga kraft desto mindre motiverad är man till den nya planen. Varje nytt tillstånd före detaljplanens upprättande innebär en låsning i planen. Stadsbyggnad föreslår därför att områdesnämnden avslår ansökan om ändring av gällande byggnadsplan. Yrkanden Nils Ruus (s) yrkade för den socialdemokratiska gruppen med instämmande av Dan Johansson (v) att nämnden skulle bevilja ansökan. Lennart Grudevall (fp) yrkade att nämnden skulle bifalla planenhetens förslag till beslut. Beslutsgång Ordföranden ställde proposition på bifall till planenhetens förslag mot avslag på planenhetens förslag till beslut. Nämnden beslöt i enlighet med planenhetens förslag till beslut. Bertil Damberg (s) deltog p.g.a. jäv inte i handläggningen av detta ärende. Reservationer Den socialdemokratiska gruppen lämnade följande reservation till protokollet: "Med hänvisning till socialdemokraternas inställning till att det sedan mer än 30 år vidmakthållna byggförbudet skapar orimliga konsekvenser för den enskildes rättmätiga intressen reserverar vi oss mot beslutet. Området är visserligen under detaljplaneläggning. När denna kan vara klar är ytterst osäkert. Besked som fastighetsägare i området anser sig ha fått från tidigare ansvariga moderata politiker i Områdesnämnden i Boo har inneburit att detaljplaneläggningen - med därtill väsentligt utvidgade byggrätter - skall ha varit verkställd under 2003. Med tanke på den moderatledda majoritetens oförmåga att skapa en fungerande modell för samhällsutvecklingen i Boo, kan inte ett avslag i detta ärende anses som annat än rent repressivt. Inte minst med tanke på att flera andra fastighetsägare inom samma detaljplaneområde som Kummelnäs 19:1 ligger, för inte så länge sedan fått godkännande av områdesnämnden, för precis den åtgärd som här nu avslås av den moderatledda majoriteten. Oavsett att de som har att ansvara för dessa tidigare positiva beslut nu anser att man tidigare gjort fel, kräver respekten för likhet inför lagen - trots alla andra mer eller mindre genomtänkta motiv för avslag - att den här aktuella fastighetsägarens ansökan behandlas i enlighet med av nämnden tidigare fattade beslut så att ansökan får en positiv behandling." Bo Ericson (mp) reserverade sig mot beslutet.
<- Tillbaka ___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3