Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2003-12-03

Detta är ett utdrag ur protokollet från Boo Områdesnämnd 2003-12-03 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka

___
	

§ 299
Investeringsbudget 2004, Områdesnämnden Boo

Beslut Områdesnämnden fastställer förslaget till investeringsbudget 2004 men låser endast medlen för att förbättra trafiksäkerheten vid Boo Gårds skola. Ärendet Direktör Mats Bohman och controller Barbro Moegelin har redovisat ärendet i en skrivelse daterad 2003-11-24. Ramen för investeringsbudgeten avseende år 2004 har fastställts av kommunfullmäktige den 24 november 2003 till 6,2 mkr. På grund av kommunens ekonomiska situation har ramen i förhållande till den av nämnden begärda investeringsramen minskats med 5,5 mkr. Staben för nämndstöd har upprättat ett förslag till fördelning av investeringsmedel. Fördelningen av nämndens investeringar framgår av nedanstående specifikation med kommentarer. Förslag till åtgärder På grund av att kommunens ekonomiska situation förändrades radikalt under 2003 kunde få arbeten startas och förberedas på ett optimalt sätt. Den kanske viktigaste aspekten beträffande nedskärningarna gäller i vilken mån planering av kommande ombyggnadsprojekt kan bedrivas. Arbetena med att förbättra trafiksäkerheten vid Boo Gårds skola kunde inte sättas igång under 2003 p.g.a. det uppkomna ekonomiska läget under våren. Trafiksituationen är inte helt tillfredsställande för yngre skolbarn och förberedelser för projektet har därför pågått under 2003. Ansökan om statligt bidrag har ånyo inlämnats inför beslut under 2004. Generellt gäller att statligt finansierade projekt skall vara färdigställda samma år som projektbidraget beslutats. Nämnden har tidigare uttalat att situationen vid Backeboskolan tillhör kategorin av projekt av mer prioriterad karaktär. Då arbetena med trafiksäkerheten vid Backeboskolan innehåller andra frågor som måste lösas innan ev. bygghandlingar för vägområdet kan tas fram är det inte möjligt att prioritera detta projekt under 2004. Inom vägområdet kan skönjas att asfaltsbeläggningen slits snabbare jämfört med tidigare undersökningar från 1998. Det årliga behovet för att vidmakthålla kapitalprojekt bedöms vara cirka 3 milj kr. I årets budget föreslås att fotgängarnas säkerhet prioriteras vilket medför att beläggningsarbeten skjuts till 2005 och framåt. Utrymmet i budgeten 2004 medger inte heller åtgärder för att omhänderta dagvatten eller att utföra förnyelse av belysning inom vägar och parker. Under 2001 beslöt områdesnämnden att nyttja beviljat statsbidrag för funktionsanpassning av ett flertal busshållplatser. Arbetet med att anpassa den offentliga miljön är lagstadgad och senast 2010 ska den offentliga miljön vara så förbättrad att människor med funktionshinder inte ska hindras i sin vardag. Behovet av stimulerande lekplatser i Boo fortsätter. Det årliga behovet för att hålla samtliga lekplatser intakta bedöms uppgå till minst 300 tkr. Under året bör arbetet med att förbättra säkerheten vara prioriterat men även nya lekredskap behövs för att få stimulerande miljöer. Nämnden föreslås investera i gång- och cykelvägar samt trottoarer vid Boo Gårds skola och Sågtorpsskolan (förbindelse norrut mot Rensättra) om sammanlagt 2,3 milj kr. Säkerheten vid korsningen Mensättravägen - Norrholmsvägen föreslås förbättras med trafiksignalerat övergångsställe. Övriga trafikljussignaler byts ut enligt underhållsplan. Det totala utrymmet för trafiksäkerhet föreslås uppgå till 800 tkr. Därutöver föreslås att 500 tkr reserveras för förbättringar inom kollektivtrafiken. P.g.a. den kärva kommunalekonomin får flera renoveringar och upprustningar av sportanläggningarna skjutas framåt i tiden. Under 2003 har arbeten för att lägga konstgräs på Bovallen pågått. Vallen har även fått ny belysning. Medel för 2004 (1 000 tkr) är till för att betala ökade kostnader för investeringen från 2003 och betala resterande del av belysningen. Det som är mycket akut är sargen på Björknäs IP. Denna måste bytas ut p.g.a. ökad risk för personskador. Nämnden föreslås reservera 800 tkr för utbyte av sargen. Till detta tillkommer behov av upprustning av bollplaner och motionsspår. Även äldre ungdomar och vuxna är i behov av rörelse: Därför föreslås att motionsspåret i Krokhöjden rustas under 2004. Reinvesteringar och skydd och säkerhet Vägar och trafiksäkerhet 2 600 tkr Planerade projekt Väg, park och idrott 3 600 tkr Totalt 6 200 tkr Förslag till beslut Områdesnämnden fastställer förslag till investeringsbudget 2004. Yrkanden Susann Fogelström (m) yrkade att områdesnämnden skulle fastställa förslaget till investeringsbudget men endast låsa medlen för att förbättra trafiksäkerheten vid Boo Gårds skola. Anders Huzelius (s) yrkade följande: Socialdemokraterna yrkar att ytterligare investeringsmedel tillförs Boo Områdesnämnd, enligt vårt budgetförslag i Kommunfullmäktig. Vår första prioritering är att vi skyndsamt bygger gång- och cykelbana efter Kummelnäsvägen enligt det förslag vi lagt tidigare under året. Beslutsgång Ordföranden ställde först proposition på sitt eget yrkande och fann att nämnden hade beslutat i enlighet med det. Därefter ställde hon proposition på Anders Huzelius tilläggsyrkande och fann att nämnden hade avslagit det. Votering begärdes och verkställdes. För avslag på tilläggsyrkandet röstade Susann Fogelström (m), Åsa Eklund (m), Peter Zethraeus (m), Magnus Plathin-Sturaeus (m), Lennart Grudevall (fp), Gunilla Grudevall-Sten (fp) och Birgitta Persson (kd). För bifall till tilläggsyrkandet röstade Bertil Damberg (s) och Anders Huzelius (s). Nämnden beslöt med 7 röster mot 2 att avslå tilläggsyrkandet. Dan Johansson (v) deltog inte i beslutet med hänvisning till Vänsterpartiets budgetförslag i Kommunfullmäktige. Bo Ericson (mp) deltog inte i beslutet med hänvisning till Miljöpartiets budgetförslag i Kommunfullmäktige. Reservation Den socialdemokratiska gruppen lämnade följande reservation till protokollet: "Den av den moderatledda majoriteten beslutade investeringsbudgeten motsvarar, som vi socialdemokrater ser det, inte på långa vägar de behov som föreligger. Då den moderatledda ledningen av Nacka kommun under en lång rad år misskött kommunens ekonomi, är det naturligt inte möjligt att idag och under ett enskilt år återställa nödvändig investeringsnivå. För majoriteten av kommunens invånare torde det dock stå klart att kommunen saknar all framförhållning när det gäller så enkla saker som säkerhet och skötsel i våra gemensamma utrymmen som lekparker och på idrottsplatser. I stora delar av kommundelen Boo finns inte ens några gemensamma utrymmen i form av parker, lekparker etc. På motsvarande sätt kräver hela Orminge centrum en rejäl anpassning till rådande förhållanden, liksom andra nödvändiga investeringar i förskolor, skolor, bostäder, infrastruktur etc, etc. För att kunna hålla en av landets lägsta skattesatser och genom att sälja ut stora delar av kommunens tillgångar, har den moderatledda ledningen för Nacka inlett en standardsänkning av kommunens ansvar som är otillfredsställande. Socialdemokraterna anser att ansvaret för infrastruktur, som allmän platsmark och vägar, är en kommunal angelägenhet, liksom vår gemensamma trafikmiljö och har därför avsatt 5 miljoner kronor till dessa ändamål. Det är för oss självklart att beslut omedelbart måste fattas om att sanera bort de värsta trafikfällorna och då de som främst utgör faror för våra barn. Inte ens en misskött ekonomi för stå hindrande i vägen. Det är därför självklart att den moderatledda majoriteten med lite god vilja kunnat gått oss socialdemokrater till mötes och tillsammans med miljö- och vänsterpartiet ha avsatt nödvändiga medel för att fortsätta dragningen av gång- och cykelbana på Kummelnäsvägen från Boo prästgård och till Rotkärrsskogen. Främst för att undvika framtida men i form av möjliga skador, men också i förbättrad livsmiljö och kvalitet för många människor. Vi reserverar oss därför mot den av majoriteten beslutade investeringsbudgeten till förmån för eget tilläggsyrkande och med hänvisning till socialdemokraternas förslag i kommunfullmäktige."
<- Tillbaka ___ § 307
Information om detaljplan för Kummelnäs 11:118 m.fl. Porsmosseverket
Dnr KFKS 1999/146
Komplettering till startpromemoria med program Beslut Områdesnämnden noterar informationen till protokollet. Ärendet Planhandläggare Anna Kuling informerade i ärendet med stöd av skrivelse daterad 2003-11-17. Av informationen framgick bl.a. följande: Fastighetsägaren Nacka kommun har begärt planändring för Porsmosseområdet. Startpromemoria med program för detaljplanearbete godkändes av Kommunstyrelsen den 21 augusti 2000. Enligt startpromemorian är syftet med detaljplanearbetet "Att skapa ett område för dels småindustri och kontor och dels för bostäder." Den 27 augusti 2003 presenterades en idéskiss över området, som under sommaren 2003 utarbetats av en praktikant på Miljö & Stadsbyggnad. Skissen har under hösten 2003 vidareutvecklats till föreliggande komplettering av tidigare start-PM och program. Förslaget till markanvändning, som ska ligga till grund för kommande detaljplan, innehåller blandad bebyggelse med mindre flerfamiljshus, grupphusbebyggelse, enfamiljshus, äldreboende, barnstuga/förskola samt lokaler för småindustri/hantverk. Integrerat i detta ingår ytor för rekreation och umgänge. Porsmosseverket togs i drift tidigt 70-tal och har fungerat som lokalt reningsverk till 1999. Avloppsreningsanläggningen är numera tagen ur drift och avloppsvattnet leds via sjöledningar till Käppalaverket på Lidingö. Området planeras för bostäder och hantverk/verksamheter. En blandad bebyggelse innehållande flerbostadshus, gruppbebyggelse, friliggande bostäder, barnstuga samt lokaler för hantverk/verksamheter föreslås. Det finns även möjlighet att inrymma äldreboende. Integrerat i detta ingår ytor för rekreation och umgänge. Förslaget är upprättat med hänsyn till befintliga anläggningar och till landskapsbilden. Det nedlagda reningsverkets byggnader är intressanta, om än inte omistliga, och lämpar sig för verksamheter som inte medför omfattande tung trafik eller miljöstörningar. Förslaget ger möjlighet att bevara en del av dessa byggnader. Speciellt de runda tegelbyggnaderna, i den östra delen av området, har en mycket originell utformning och placering och kan vara användbara för hantverk/verksamheter. Även några av de byggnader som ligger strax söder om ovan nämnda, kan bevaras. De kan eventuellt kompletteras med nya byggnader och bilda ett område för hantverk/verksamheter. Pumphuset, som ligger i områdets nordvästra del intill Lövbergavägen, sparas då det fortfarande är i drift. De befintliga villorna och fritidshusen som ligger inom planområdet kompletteras med nya bostäder. I den norra delen av området, på Rensättravägens södra sida, föreslås områden med flerbostadshus i 2-4 våningar. I dalgångens norra del föreslås en barnstuga med 2 avdelningar samt tillhörande gård för lek. Mellan barnstugan och hantverksbebyggelsen föreslås flerbostadshus alternativt gruppbebyggelse i 2 våningar. I områdets sydvästra del föreslås friliggande bostadshus, utmed Lövbergavägen. Utmed hela Rensättravägens östra sida föreslås friliggande bostäder och gruppbebyggelse i 2 våningar. Dalgången i områdets mitt föreslås vara öppen i den södra delen vilken även skuggas av branten. Den djupa bassängen i områdets mitt föreslås fyllas igen och ge utrymme för bostäder och natur. Så mycket som möjligt av den befintliga vegetationen bör sparas. Flertalet av de fina ekarna och lönnarna kommer att sparas. Stora träd ska i största möjligaste mån sparas och kompletteras med nya träd. Norr om Rensättravägen, i områdets norra del, föreslås befintlig vegetation sparas som naturmark. Hela det branta stråket i områdets södra del sparas som naturmark. Det fina skogsbrynet, i områdets mittdel, föreslås sparas som ett grönområde mellan de nya bostäderna. Torpet Annelund i områdets norra del föreslås bevaras. Den grundare runda bassängen föreslås utformas som en allmän lekplats inom området. Den befintliga byggnaden i dalgångens sydvästra del föreslås rivas och ersättas med en bollplan. Konsekvenser på omgivningen p.g.a. buller och luftföroreningar mm från föreslaget verksamhetsområde ska studeras närmare under planarbetet. Gränsvärden för immissioner kommer att anges i planbestämmelserna för verksamheten. Konsekvenserna för miljön ska beskrivas i en särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) hörande till detaljplanen. Som en del av MKB:n ska även hälsokonsekvenser beskrivas i en hälsokonsekvensbeskrivning (HKB). Bebyggelsen inom planområdet beräknas ge upphov till cirka 350 fordon/dygn. De vägar som förblir trafikerade inom området är Lövbergavägen och Rensättravägen. Eventuellt kan Rensättravägen stängas för genomfartstrafik österut. Angöring till planerad bebyggelse anordnas från de befintliga vägarna inom området samt från en nybyggd gata från Lövbergavägen, som betjänar ny bebyggelse mitt i området. En gång- och cykelbana planeras att utmed Lövbergavägen norra sida. Rensättravägen kompletteras med en gångbana. Ett internt gång- och cykelstråk planeras genom dalgången i öst-västlig riktning knyter samman planområdet med Lövbergaviken i väster samt Kummelvägen i öster, vilken leder ut till Sågsjön. En exploatering av planområdet kan ge underlag för en förbättrad kollektivtrafik i närområdet. Erforderlig parkering ska anordnas i anslutning till varje bebyggelsetyp och verksamhet. Området ska anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät. VA-försörjningen behöver byggas ut i området. Dagvattnet inom planområdet förutsätts omhändertas lokalt (LOD). Miljöstation för hushållssopor, tidningar, m.m. ska anordnas inom planområdet. Ett område för placering av en 3G-mast reserveras inom planområdet. En lämplig placering är på höjden i områdets sydvästra del, intill Lövbergavägen. Kommunen äger marken inom området förutom två villafastigheter och ett grönområde. Kommunens avsikt är att sälja fastigheter till enskilda respektive till exploatörer via markanvisningstävling. Nacka kommun ska vara huvudman för allmänna anläggningar. Kostnader för upprustning av vägarna mm fördelas enligt plan- och bygglagens regler på dem som har nytta av upprustningen, d.v.s. fastighetsägarna inom planområdet. Fastighetsägarnas kostnader för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet baseras på den för hela kommunen gällande VA-taxan. Programarbetet bedrivs av Miljö & Stadsbyggnad i samarbete med övriga berörda förvaltningar, samt i samråd med länsstyrelsen, fastighetsbildningsmyndighet, berörda grannar och föreningar inom området. Preliminär tidplan: Samråd 1:a kvartalet 2004 Utställning 3:e kvartalet 2004 Antagande 4:e kvartalet 2004 Områdesnämnden tackade för informationen och noterade den till protokollet. Susann Fogelström (m) deltog p.g.a. jäv inte i handläggningen av ärendet.
<- Tillbaka ___ § 315
Anmälningsärenden

... 2 233 299/2002 och 221 0007/2002Kummelnäs 1:178Länsrättens dom 20.11.2003 ang överklagande av Länsstyrelsens beslut 10.1.2003 att avslå överklagandet av nämndens beslut om bygglov, byggnadsavgift och rivningsföreläggande.Länsrätten avslår överklagandet. 3 221 0007/2002 och 233 299/2002Kummelnäs 1:178Länsrättens dom 20.11.2003 ang tilläggsavgift.Länsrätten förpliktar fastighetsägarna att solidariskt betala 15 000 kr i tilläggsavgift. ... 9 Skrivelse från Mats Limnefelt till Susann Fogelström skickad den 17 november 2003 ang detaljplan för Björnberget och svar från Susann Fogelström och Mats Bohman daterad 24 november 2003. ...
<- Tillbaka ___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3