Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2003-11-05

Detta är ett utdrag från protokollet till Boo Områdesnämnds möte 2003-11-05 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka
___


§ 284
Cykel- och gångbana på Kummelnäsvägen
Dnr ONB 2003/133-312
Karin Norman (s) Dan Johansson (v) Henrik Sundström (mp) 2003-09-02

Beslut
Skrivelsens förslag avslås.

Ärendet
Det förelåg en skrivelse undertecknad av Karin Norman (s), Dan Johansson
(v) och Henrik Sundström (mp) daterad 2003-09-02. Skrivelsen har
följande lydelse:
'Kummelnäs- och Vikingshillsvägen trafikeras idag av många cyklande och
gående trafikanter, framförallt barn och ungdomar som skall till skolan
i Sågtorp och Myrsjön. I stort sett hela vägen saknar cykel- och
gångbanor, vilket medför att de är utsatta för en väldigt farlig
trafiksituation.

Mot den bakgrunden föreslår den Socialdemokratiska gruppen att Boo
områdesnämnd uppdrar till Teknisk produktion, att med hög prioritet och
skyndsamhet som en första etapp projekterar och verkställer fortsatt
dragning av cykel- och gångbana från Boo prästgård fram till i första
hand, vägskälet Kummelnäs- och Vikingshillsvägen. Markägaren som är
kyrkan, kommer sannolikt inte att motsätta sig en sådan förbättring av
de gåendes och cyklandes trafikmiljö. Vilket måste underlätta i
sammanhanget.'

Yrkande
Ordförande Susann Fogelström (m) yrkade för den borgerliga gruppen att
förslaget skulle avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställde proposition på sitt yrkande och fann att nämnden
hade beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Votering begärdes och verkställdes.

För Susann Fogelströms yrkande röstade Susann Fogelström (m), Åsa Eklund
(m), Cathrin Bergenstråhle (m), Peter Zethraeus (m), Lennart Grudevall
(fp) och Gunilla Grudevall-Sten (fp).

Mot Susann Fogelströms yrkande röstade Bertil Damberg (s), Anders
Huzelius (s), Dan Johansson (v) och Bo Ericson (mp).

Birgitta Persson (kd) avstod från att rösta.

Med sex röster mot fyra och en som avstod beslöt nämnden att avslå
skrivelsens förslag.


Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen lämnade följande reservation till
protokollet:
'Den borgerliga majoriteten har hindrat att nödvändigt beslut om en
inledande sanering av trafikmiljön i norra Boo kan påbörjas - som första
och helt nödvändigt steg förlänga cykel- och gångbanan från Boo
Prästgård och fram till y-korset Kummelnäs- och Vikingshillsvägen. I en
snar framtid måste naturligtvis gång- och cykelbana anläggas utmed hela
den vägsträckning som trafikeras av kollektivtrafikbussar. Från y-korset
kan dock cykel- och fotgängare till nöds ta sig fram på angränsande
småvägar.

Kommundelen Boo är en av stockholmsregionens och därmed Sveriges
snabbast växande områden. Inte minst i de sk utvecklingsområdena,
tidigare sommarstugeområden, konverteras fastigheter som tidigare
brukats för fritid till åretruntbostäder. Dessa områden har under mycket
lång tid varit belagda med mångåriga byggförbud. Trots detta bosätter
sig nu alltfler familjer permanent i, inte minst i norra Boo. Det märks
inte i våra skolor och förskolor, som är fyllda till bristningsgränsen.
Sågsjöskolan är ett sådant exempel.

De människor som bebor i egna fastigheter i Norra Boo har små
möjligheter att påverka och utveckla sitt boende. Den moderatledda
majoriteten har under ett antal år försenat och hindrat att en normal
planering av att de tidigare som sommarstugor använda fastigheterna
kunnat konverteras till det permanentboende de idag de facto används
för. Härvid har den gemensamma och omgivande miljön kommit att utsättas
för orimliga och oplanerade påfrestningar.

Alla de som idag bor i de sk utvecklingsområdena betalar skatt till
Nacka kommun. Med den oerhört begränsade service som kommunen
tillhandahåller till de i norra Boo boende, måste hela
fastighetsägarekollektivet i området utgöra en av kommunens mest
utnyttjade mjölkkossor.

Den moderatledda majoriteten tycks anse att de boende i norra Boo skall
vara nöjda med att inleverera skatt utan att ens kunna begära ett
minimum av kommunal service och  att invånarna i kommundelen skall nöja
sig med överfyllda skolor, långa köer till förskolan, total avsaknad av
gemensamhetsytor i form av lekplatser, fotbollsplaner, promenadvägar etc
och dessutom en trafikmiljö som av de allra flesta anses vara direkt
livsfarlig.

Områdesnämnden Boo har själv vid inspektion av Kummelnäs- och
Vikingshillsvägarna konstaterat att de måste åtgärdas. Bredden måste
ökas i vägarnas fulla sträckning. Det finns inga andra vägsträckningar i
hela Nacka kommun, där så tättrafikerade vägar också skall hantera
dubbelriktad busstrafik som i rusningstrafik i form av ledbussar avsedda
för motorvägstrafik. För många boende i Kummelnäs och Vikingshill -
gående och för att inte nämna rullstolsbundna, barn till och från
skolan, barnvagnar eller äldre med rollator - är det utan fara för livet
idag omöjligt att ens komma ut från bostadsområdet utan tillgång till
egen bil eller med hjälp av kollektivtrafik

Vi tycker att det är orimligt att hänvisa till att något som helst
utredningsbehov föreligga innan medel för en högst rimlig första akut
förbättring av kummelnäs- och vikingshillsbornas trafikmiljö och anser
att det omedelbart kan avsättas medel till de 700 metrarna gång- och
cykelbana. Den politiska oppositionen i Nacka har här på ett
ansvarsfullt sätt försökt få till stånd en åtgärd som en första av en
rad nödvändiga sådana för att förbättra en farlig trafikmiljö. Att som
den moderatledda majoriteten avvisa dessa nödvändiga åtgärder genom att
gömma sig bakom dimridåer av utredningsbehov och vallöften kan inte
gärna tolkas som något annat än ett utslag av maktens arrogans. Eller en
kommunal ekonomi i så dåligt skick att kommuninvånarnas säkerhet får stå
tillbaka.

I socialdemokraternas budget finns medel reserverade för en gång- och
cykelbana enligt förslaget.'

Dan Johansson (v) reserverade sig mot beslutet.

Bo Ericson (mp) reserverade sig mot beslutet.

Anteckning
(m), (fp) och (kd) gjorde följande anteckning till protokollet:
'Trafiksäkerhet är ett viktigt ansvarsområde för nämnden varför vi i den
borgerliga gruppen tidigt fört upp frågan på dagordningen. Ansvarig
tjänsteman arbetar just nu med en inventering av olika väg-, gång- eller
cykelbanor som behöver åtgärdas.

Vi har även på mötet 2003-09-09 tagit beslut om olika mål gällande vår
verksamhet - (s) och (mp) valde att ej delta i beslutet och (v)
reserverade sig.
Ett av dessa mål under rubriken: Lokala mål för områdesnämnden Boo med
underrubriken: Samhällsutveckling och miljö lyder: Otrygga miljöer i Boo
skall inventeras och en åtgärdsplan med prioriteringar tas fram under
mandatperioden.

Avslag på ärendet då vi anser att detta viktiga arbete redan pågår.'

<- Tillbaka

___


§ 287
Anmälningsärenden

...

Följande skrivelser och andra myndigheters protokoll och beslut
anmäldes:

1       221 15/2000Kummelnäs 1:103 Länsrättens dom 2003-10-15 ang utdömande av
vite för ovårdad tomt.Länsrätten beslutar att fastighetsägaren ska
betala 15 000 kr i försuttet vite till staten.

...

8       Kommunfullmäktiges beslut 2003-10-13 §§ 135, 137 och 138.Val av
ersättare i ONB efter Veronica Flügge (kd) bordläggs. Ersättaren Bertil
Damberg (s) väljs till ledamot och 2:e vice ordförande i ONB efter Eva
Thorn-Larsson (s).

<- Tillbaka

___


§ 289
Framtiden i centrum - visionsprojekt för Orminge centrum
Uppföljning av projekt

Beslut
1. Nämnden beslutar att behandla ärendet på dagens sammanträde.

2. Informationen noteras till protokollet.

Ärendet
Ordförande Susann Fogelström (m) föreslog att ett extra ärende med
information om uppföljning av projektet Framtiden i centrum skulle
behandlas.

Nämnden beslöt att behandla ärendet.

Direktör Mats Bohman informerade om att han och Bosse Ståldal föreslog
att man skulle producera dialogprogram i Nacka TV kring rådslaget
Framtiden i centrum. Programmen skulle redovisa de idéer och åsikter som
framkommit i enkätsvaren och samtidigt problematisera frågorna genom att
redovisa möjligheter och begränsningar i förutsättningarna.

Tre program med olika teman skulle spelas in den 27 november och sändas
den 1 - 21 december.

Nämnden tackade för informationen och noterade den till protokollet.

<- Tillbaka

___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3