Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2003-10-15

Detta är ett utdrag från protokollet till Boo Områdesnämnds möte 2003-10-15 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka
___


§ 240
Framtidens centrum - visionsprojekt för Orminge centrum
Uppföljning av projekt

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendet
Bo Ståldal från Boo Folkets hus rapporterade om rådslagsarbetet
Framtiden i centrum som startade i våras. Han redovisade särskilt
resultatet av medborgarenkäten som gjordes. Det kom in 158 svar och
önskemålen sammanfattades i större infartsparkering, gärna i två plan,
säkrare för gång- och cykeltrafikanter, bygg för unga, fler butiker och
konkurrerande matvarubutik, badhus, prioritera ungdom och kultur, synlig
närpolis och renare och grönare.

Han informerade om att rådslagsarbetet föreslås fortsätta med
dialogmöten i Nacka TV den 3-9 november med dom som har svarat på
enkäten och andra medborgare, med dialogmöte och gruppdiskussioner
söndag den 23 november med politiker, intressenter och medborgare och
sedan återkoppling med politiker och intressenter om vad som kommer att
hända med förslagen.

Thomas Hellström från Nordplan AB redovisade den rapport 'Utveckling av
Orminge centrum' som Nordplan gjort på uppdrag av näringslivschef Anders
Börjesson. De frågor som översiktligt bedöms är följande:
Bör Orminge centrum byggas ut? Med vad? Handel och/eller annat?
Hur påverkar en simhall - grovt skattat - handelns omsättning i centrum?
Hur påverkas centrums omsättning - mycket grovt skattat - av en flytt av
bussterminalen ut till Mensättravägen.

Direktör Mats Bohman informerade om att kommunen ska anlita en
projektledare för arbetet med en fördjupad översiktsplan för Orminge
Centrum.

Nämnden tackade för informationen och noterade den till protokollet.

<- Tillbaka

___


§ 263      Dnr KFKS 2003/631-214
Detaljplan för del av Bo, Dalkarlsvägen, Norrstigen m.fl. i Nacka kommun
Startpromemoria med program

Beslut
Områdesnämnden tillstyrker startpromemorian med program för rubricerad
detaljplan och överlämnar promemorian till kommunstyrelsen för
godkännande.

Ärendet
Miljö & Stadsbyggnad har redovisat ärendet i en skrivelse daterad
2003-10-06.

Delar av området ingår i 'Planeringsstrategi för utvecklingsområden i
Boo' där det fått beteckningen 'T'. Resterande del är ett så kallat PBL
5:8,1 område. Ett arbete med att ändra befintlig byggnadsplan B99 i norr
initierades 1999-09-15. Planarbete för den södra delen, område 'T'
initierades i september 2000. De två områdena slogs ihop till ett
planområde 2000-11-01. Planarbetet har skett med enkelt planförfarande.
Ett förslag till detaljplan antogs av Områdesnämnden i Boo 2001-06-13.
Beslutet överklagades av sakägare. Länsstyrelsen avslog överklagandena
2001-09-20, men regeringen upphävde områdesnämndens beslut 2003-09-04.

Detaljplanering av området har aktualiserats i samband med en
förestående utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i angränsande
områden.
Syftet med planläggningen
Miljö & Stadsbyggnad föreslår utifrån regeringens beslut samt skäl till
beslut att planarbetet övergår till normalt förfarande. Vidare föreslår
Miljö & Stadsbyggnad att en enkätundersökning genomförs för att utreda
huvudmannaskapsfrågan.

Planarbetet syftar till att möjliggöra permanentboende genom att förse
området med kommunalt vatten och avlopp samt öka byggrätterna för det
område som omfattas av områdesbestämmelser. Områdets speciella
kvaliteter, stora tomter med hus placerade efter de naturliga
förutsättningarna på platsen och de för landskapsbilden värdefulla
floran avses bevaras och skyddas. Avstyckningar av tomter ska inte
tillåtas om områdets karaktär anses påverkas negativt.

Planläggningen syftar vidare till en förbättring av de sanitära
förhållandena, enskilda vatten och avloppslösningar kommer i de flesta
fall att ersättas med kommunala anläggningar. Efter särskild prövning
kan enskilda kretsloppslösningar anläggas på fastigheter som har
förutsättningar för sådana. En omvandling till permanent boende innebär
vidare att vissa för fastighetsägarna gemensamma frågor måste ses över.
Det gäller t.ex. vägförbättringar, parkeringsmöjligheter samt gång och
cykelförbindelser.

Beskrivning av området
Läge
Planområdet är beläget i kommundelen Boos södra del och gränsar åt
väster, söder och öster mot områden som redan är eller kommer att bli
försörjda med kommunalt vatten och avlopp. I norr gränsar området mot de
fastigheter som i bullerutredningar konstaterats ha ett buller från
motorvägen som överstiger 55 dB(A).

Gällande planer
Södra delen av området omfattas av områdesbestämmelser som antogs 1992
(Ob2). Bestämmelserna medger fritidshus på 45 m2 och loft för de
fastigheter som inte är permanentklassificerade.

I gällande detaljplan för den norra delen av området (B99) som är från
1944 anges minsta tomtstorlek som 1700 m2. Minst 9/10-delar av tomtens
yta skall lämnas obebyggd, byggnadernas sammanlagda areal får ej
överstiga 200 m2.

Andra utredningar om området
Södra delen av området är betecknat som område 'T' i den reviderade
upplagan av utredningen 'Planeringsstrategi för utvecklingsområden i
Boo' upprättad på Miljö & Stadsbyggnad, godkänd av kommunfullmäktige.
Där har området fått prioritet ett, d.v.s. detaljplanearbete ska startas
upp så snart som möjligt.

Bebyggelse och tomtstorlekar
Området innefattar ca 90 fastigheter. Tomtstorlekarna är ovanligt
jämnstora och varierar mellan ca 1000 m2 och ca 2300 m2. Medelstorleken
för tomterna inom området är 1834 m2 Bebyggelsen har vuxit fram under
flera årtionden och är mycket varierad.

Landskapsbild
Husen har placerats varligt i den kuperade terrängen utifrån de
naturliga förutsättningarna på fastigheterna. Husen är i de flesta fall
placerade långt in från vägen och gömmer sig delvis bland träd och
buskar. I området finns några uppvuxna ekar av stort värde för
landskapsbilden.

Vägar, parkering och gemensamma ytor
Områdets vägnät har anpassats till de topografiska förutsättningarna och
det faktum att området huvudsakligen har använts för fritidshusändamål.
Vägarna är i allmänhet smala och av varierande standard. Delar av
vägnätet har dåliga siktförhållanden. Parkering sker huvudsakligen på
kvartersmark, d.v.s. den egna fastigheten. Eftersom området är kuperat
är ibland utrymmet för parkering begränsat.

Väghållare för området är Boo gårds vägförening. Vägområdena liksom
naturmarken, d.v.s. den allmänna platsmarken ägs av kommunen.

Vatten- och avloppsförsörjning
Flertalet av fastigheterna försörjs med vatten och avlopp genom enskilda
lösningar.
Frågeställningar som en ny plan ska behandla
Allmänt
I samband med en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska områdets
fastigheter kunna nyttjas för permanent boende. Byggrätten ska ökas för
de fastigheter som idag är klassificerade som fritidshusfastigheter.
Avstyckningar som påverkar landskapsbilden och områdets miljö negativt
ska inte tillåtas, fastighetsbildning i övrigt som främjar områdets
användning ska kunna prövas. Naturmarken skall bevaras som naturmark.

Byggrätter
I detaljplanearbetet ska diskuteras hur byggrätterna ska utformas för
att bibehålla områdets karaktär. Byggrätterna ska kunna formas olika
beroende på tomternas olika förutsättningar. Det kan gälla byggnadernas
placering på tomten samt höjd och storlek. Hänsyn ska tas till områdets
natur och topografi.

Natur- och kulturmiljö
Detaljplanen ska identifiera och ge skydd för de kultur- och
naturmiljöer som bör bevaras. Områdets gröna karaktär med hus i natur
ska bevaras.

Vägförbättringar
Området trafikförsörjs från Boovägen. Detaljplanen ska, med utgångspunkt
från dagens vägnät föreslå nödvändiga förbättringar av områdets
befintliga vägar. Området ska kunna fungera på ett trafiksäkert sätt för
permanent boende. Förbättringarna avser vägarnas bärighet,
mötesmöjligheter och god sikt i korsningar. Åtgärderna kan leda till
vissa intrång på enskilda fastigheter.

Vatten och avloppsförsörjning
Detaljplanen ska medge utbyggnad av kommunala avlopps och
vattenledningar med i huvudsak ett så kallat LPA - system. Detta system
innebär att varje fastighet förses med en egen pumpenhet som är försedd
med en skärande pump som finfördelar avloppsvattnet. Detta medger att
avloppsvattnet transporteras i ledningar med smala dimensioner under
tryck. Ledningssystemet förläggs grunt på ett konstant djup av ca 70 cm
vilket medför stora fördelar från kostnads- och miljösynpunkt.

Dagvatten ska tas omhand lokalt på de enskilda fastigheterna där så är
möjligt. Fastigheter som är placerade nedströms får inte ges
olägenheter.

Huvudmannaskap och genomförande
Kommunen skall vara huvudman för utbyggnad av vatten- och
avloppsledningar.

Huvudmannaskapet för allmänplatsmark skall tills vidare hållas öppen. En
enkätundersökning som visar vilken typ av huvudmannaskap som
fastighetsägarna i området föredrar skall genomföras.

Planarbetets bedrivande
Planarbetet skall bedrivas som ett normalt planförfarande av Miljö &
Stadsbyggnad i samarbete med övriga berörda verksamheter.
Startpromemorian har givits programkaraktär genom att de
frågeställningar som detaljplanen ska behandla har beskrivits utförligt.
Ett särskilt programsamråd har inte ansetts som nödvändigt.

Tidsplan
Planarbetet kan starta med en enkätundersökning samt inledande
diskussion med fastighetsägarna under vintern 2003/2004. Ett
detaljplaneförslag med tillhörande genomförandebeskrivning upprättas
under våren 2004. Samråd beräknas ske med fastighetsägarna inom
planområdet och andra som har intresse av planförslaget under våren
2004. Därefter kommer eventuella omarbetningar ske och planförslaget
ställs sedan ut under hösten 2004. Detaljplanen beräknas kunna antas
under vintern 2004/2005.

Yrkanden
Bertil Damberg (s) yrkade med instämmande av Bo Ericson (mp) att nämnden
skulle besluta i enlighet med förslaget till beslut men med ändring i
startpromemorian med program av andra meningen under rubriken Syftet med
planläggningen. Meningen skulle lyda 'Vidare föreslår Miljö &
Stadsbyggnad att huvudmannaskapet för allmän platsmark skall vara
kommunalt.'

Peter Zethraeus (m) yrkade för den borgerliga gruppen att nämnden skulle
besluta i enlighet med förslaget till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Susann Fogelström (m) ställde yrkandena mot varandra och fann
att nämnden hade beslutat i enlighet med förslaget till beslut.

Votering begärdes och verkställdes.

För Peter Zethraeus yrkande röstade Susann Fogelström (m), Åsa Eklund
(m), Cathrin Bergenstråhle (m), Peter Zethraeus (m), Magnus
Plathin-Sturaeus (m), Lennart Grudevall (fp) och Gunilla Grudevall-Sten
(fp).

För Bertil Dambergs yrkande röstade Bertil Damberg (s), Anders Huzelius
(s) och Bo Ericson (mp).

Dan Johansson (v) avstod från att rösta.

Nämnden beslöt med 7 röster mot 3 och 1 som avstod, i enlighet med
förslaget till beslut.Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen lämnade följande reservation till
protokollet:
'Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande om återremiss för omformulering av beslutsunderlaget.

Regeringsbeslutet daterat 2003-09-04 är enligt oss socialdemokrater
tydligt i fråga om förutsättningarna för enskilt eller kommunalt
huvudmannaskap i det aktuella detaljplanen. Vi socialdemokrater anser
det klart att regeringen upphäver beslutet om enskilt huvudmannaskap med
motiveringen att 'Regeringen anser, mot bakgrund av huvudregeln om
kommunalt huvudmannaskap, att det underlag som föreligger i ärendet inte
visar att det finns några särskilda skäl för ett enskilt
huvudmannaskap.' Vi anser därför att det tjänstemannaförslag till beslut
i det aktuella ärendet som daterats 2003-10-01 uttrycker samförstånd med
det avgivna regeringsbeslutet. Där föreslås att 'Kommunen skall vara
huvudman för allmän platsmark samt för utbyggnad av vatten- och
avloppsledningar.' Vi kan därför inte acceptera att ett nytt förslag
till beslut, daterat 2003-10-06 och som nu utgör den borgerliga
majoritetens beslut. Där står: 'Huvudmannaskapet för allmän platsmark
skall till vidare hållas öppen. En enkätundersökning som visar vilken
typ av huvudmannaskap som fastighetsägarna i området föredrar skall
genomföras.'

Vi socialdemokrater anser inte att Plan- och Bygglagen, liksom inte
heller dess förarbeten, på något sätt stöder tanken om att
samhällsplaneringen skall genomföras med hjälp av enkäter. Däremot borde
de instrument som anvisas av Plan- och bygglagen användas, i det här
fallet genomförandet av en s k gatukostnadsutredning. Medborgarna bör
kunna kräva att få tillgång till ett objektivt och vederhäftigt
beslutunderlag, därav instrumentet gatukostnadsutredning som är en del
av detaljplaneprocessen och som skall genomgå samråd och fastställas av
kommunfullmäktige. Det är den borgerliga majoritetens försök att tolka
gällande regelverk på egen hand som i det långa loppet skapat osäkerhet
hos fastighetsägarna och fördyrat detaljplanprocesserna i Boo.

Vi reserverar oss således mot den del av beslutet där huvudmannaskapet
för allmän platsmark hålls öppet.'

Bo Ericson (mp) lämnade följande reservation till protokollet:
'Regeringen tolkar lagen så, att frågan om det finns särskilda skäl för
kommunen att inte vara huvudman för allmänna platser inom ett
detaljplanerat område, är av sådan betydelse att den bör prövas av
kommunfullmäktige efter normalt planförfarande.
Jag anser att denna dom klart visar på att den planeringsstrategi som
utgick från att vägföreningarna skulle vara kvar, stred mot PBL.
Kommunens avsikt var att utbyggnaden av vägarna i förnyelseområdena i
Boo inte skulle belasta kommunens ekonomi annat än i höjda bidrag. Nacka
kommun har följt PBL ifråga om att ta ut alla kostnader för
upprustningarna av de allmänna platserna av fastighetsägarna i flera
tidigare planer, men inte givit fastighetsägarna en chans att på att
välja kommunalt huvudmannaskap. Dessa planer måste nu ändras så att det
blir kommunalt huvudmannaskap i alla planer för områden med
permanentboende.'

Anteckningar
Moderaterna (m) och Folkpartiet (fp) gjorde följande anteckning till
protokollet:
'Regeringsrättens utslag är positivt då den ger utrymme för en tolkning
där undantag från huvudregeln kan göras om en betydande och säkerställd
majoritet i ett område förordar ett enskilt huvudmannaskap framför ett
kommunalt. För oss i (m) och (fp) är det viktigt att ta hänsyn till de
synpunkter de boende i ett område framför och om möjligt tillmötesgå
dem. Till skillnad från oppositionen som enbart håller den kommunala
dörren öppen och den enskilda inte bara stängd utan även låst med dubbla
hänglås är vi i (m) och (fp) villiga att pröva huvudmannaskapsfrågan
förutsättningslöst utifrån de boendes åsikter i frågan.'

Dan Johansson (v) gjorde följande anteckning till protokollet:
'Skälet till att Vänsterpartiet inte deltog i beslutet är en irritation
över att det är svårt att överblicka följderna av ett beslut i nämnden.
Frågan om vad som menas med särskilda skäl står efter regeringens beslut
fortfarande öppen för tolkningar vilket också diskussionen i nämnden
visade. Samtidigt känns det otillfredsställande att genomföra en
enkätundersökning om det inte finns några reella valmöjligheter. Det
vore att kasta pengar i sjön och att lura sakägarna i
detaljplaneområdet.
I sakfrågan delar Vänsterpartiet lagstiftarnas intentioner om att
huvudregeln ska vara kommunalt huvudmannaskap.'

<- Tillbaka

___


§ 270
Anmälningsärenden

...

Följande skrivelser och andra myndigheters protokoll och beslut
anmäldes:

1.   221 0022/2001Kummelnäs 1:862 och 1:863Kronofogdemyndighetens utslag
2003-09-29 angående Nacka kommuns ansökan om särskild
handräckning.Kronofogdemyndigheten förpliktar svaranden att avlägsna
uppställda bilar från fastigheterna. Svaranden ska ersätta sökanden för
kostnader i målet med 645 kr.Utslaget kommer att verkställas i
handräckningsdelen utan särskild begäran från sökanden.

...

8.   Kommunfullmäktiges beslut § 122 och § 123, 2003-09-15. Begäran från
Eva Thorn Larsson (s) om entledigande från uppdraget som ledamot i ONB
och som 2:e vice ordförande i ONB beviljas.Val av ny ledamot och ny 2:e
vice ordförande bordläggs.

...

<- Tillbaka

___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3