Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2003-08-27

Detta är ett utdrag från protokollet till Boo Områdesnämnds möte 2003-08-27 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan rekvireras från Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka
___


§ 196      Regnr 233 0646/2001
Velamsund 14:86, Åbroddsvägen 31
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Beslut
1.   Som svar på ansökan om förhandsbesked meddelas att nybyggnad av
enbostadshus kan tillåtas med stöd av 8 kap 34 § plan- och bygglagen
(PBL).
2.   Detta förhandsbesked upphör att gälla om inte ansökan om bygglov görs
inom två år från dagen för detta beslut.
3.   Förhandsbeskedet ger ingen rätt att påbörja byggnadsarbetena.

Ärendet
Bygg- och serviceenheten har redovisat ärendet i en skrivelse den 14
augusti 2003.

Områdesnämnden beslöt den 21 augusti 2002, § 198 att med stöd av 8 kap
23 § PBL, vilandeförklara ansökan om förhandsbesked (inkommen
2001-07-11) som längst till den 11 juli 2003.

För området gäller en detaljplan som fastställts den 30 december 1950
(f.d. Byggnadsplan). Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med
fristående bostadshus i en våning samt uthus. Byggnaders sammanlagda yta
får på varje tomtplats uppta högst 175m² varav uthus och dylika
byggnader högst 50m².

Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus om ca 68m² byggnadsarea och en
gäststuga om ca 27m² byggnadsarea samt en carport.

Ansökan om förhandsbesked avser uppförande av ett nytt enbostadshus i en
våning med en byggnadsarea om 148m².

Kommunstyrelsen beslöt att uppdra åt Miljö & Stadsbyggnad den 19
februari 1996 att utarbeta ett förslag till ny eller ändrad detaljplan
för området. Innan en sådan ändrad eller ny detaljplan godkänts kan
bygglov ej beviljas för åtgärder som innebär ändrad markanvändning.

Skäl till beslut
Det pågående arbetet med att införa detaljplan för området är ej
avslutat. Med hänvisning till att vilandeförklaringen av ansökan om
förhandsbesked har upphört den 11 juli 2003 föreslås Områdesnämnden att
som svar på förhandsbeskedet meddela att den begärda byggnadsåtgärden
kan tillåtas enligt 8 kap 34 § PBL.

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med bygg- och serviceenhetens förslag.


Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet
går denne emot.
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men
skickas till Områdesnämnden Boo Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet
ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga
fick del av beslutet.

<- Tillbaka

___


§ 197      Dnr ONB 72/2000 214
Detaljplan för Velamsund 14:2 m.fl.
Enkelt planförfarande

Beslut
Områdesnämnden beslutar avslå begäran om planändring för Velamsund 14:2,
14:3, 14:5 och 14:61.

Ärendet
Miljö & Stadsbyggnad har redovisat ärendet i en skrivelse den 13 augusti
2003.

Regeringen upphävde den 12 september 2002 beslutet av Områdesnämnden Boo
den 21 februari 2001 om ändring av detaljplan för del av Velamsund 14:1,
(B105) Bågvägen, Åbroddsvägen m.fl.

Kommunstyrelsen beslöt den 3 juni 2002 att uppdra åt Miljö &
Stadsbyggnad att starta detaljplanebetet med normalt förfarande för det
aktuella området. Beslutet skulle endast gälla under förutsättning att
regeringen upphävde områdesnämndens antagandebeslut.

Genom att en start av den nya detaljplanen formellt trädde i kraft i
samband med regeringens beslut så kommer ansökan om bygglov inom området
att hanteras som tidigare.

Ansökan om planändring för de fem fastigheterna avser rätt att få bygga
villor på 150 kvm i ett plan och uthus om 35+15 kvm. Kretsloppsanpassat
avlopp skulle anläggas enligt kommunens krav.

Att tillåta en planläggning enligt fastighetsägarnas förslag skulle
försvåra den kommande detaljplanen. Det är allmänt känt att
fastighetsägare som redan har de nyttigheter som kommande plan ska ge
övriga, ofta är motståndare till en planläggning. Ur ekonomisk synpunkt
kan det inte vara rimligt att investera stora belopp i
kretsloppsanläggningar när området ska förses med kommunalt vatten och
avlopp.

Miljö & Stadsbyggnad föreslår att områdesnämnden avslår begäran om
planändring för berörda fastigheter.

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med miljö- och samhällsplaneringsenhetens
förslag.

<- Tillbaka

___


§ 210      Dnr KFKS 146/1999
Detaljplan för Kummelnäs 11:118 m.fl.
Porsmosseverket

Beslut
Områdesnämnden noterade informationen till protokollet.

Ärendet
Planchef Micaela Lavonius informerade i ärendet med stöd av skrivelse
den 12 augusti 2003. Av informationen framgick följande:

Fastighetsägaren Nacka Kommun har initierat planändring av området.
Porsmosseverket med sin avloppsreningsanläggning är numera taget ut
drift och avloppsvattnet leds via sjöledningar till Käppalaverket på
Lidingö. Syftet med planläggningen enligt startpromemorian är att skapa
ett område för dels småindustri och kontor och dels för bostäder.
Programsamråd har genomförts.

Planarbetet har fördröjts p.g.a. hög arbetsbelastning på Miljö &
Stadsbyggnad. Under sommaren 2003 har arkitektstuderande Karin Norén
utarbetat en illustrationsplan över området som är tänkt att ligga till
grund för det fortsatta planarbetet.

Planområdet
Planområdet är beläget i nordvästra Kummelnäs i norra Boo. Bebyggelsen
inom området för avloppsreningsverket består av ett 10-tal byggnader,
alla specifikt anpassade till sin tidigare funktion. Därutöver finns tre
villor för åretruntboende samt fyra fritidshus. För området gäller
detaljplan, spl 78, fastställd 1967.

Skissförslag augusti 2003

Bebyggelse och anläggningar
Förslaget är upprättat med hänsyn till befintliga anläggningar och till
landskapsbilden. Det nedlagda reningsverkets byggnader är intressanta,
om än inte omistliga, och lämpar sig för verksamheter som inte medför
omfattande tung trafik eller miljöstörningar. I skissen bevaras
byggnaderna i huvudsak. Speciellt några tegelbyggnader i den östra delen
har en mycket originell utformning och placering, och kan vara
attraktiva för kontor eller hantverk. Det får prövas om bevarandet är
tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Rivning och nybyggnad bör
möjliggöras i planen. Angöring till verksamheterna föreslås från
Lövbergavägen respektive från Rensättravägen.

Området korsas under mark av en huvudledning för spillvatten som inte
kan flyttas.

Dalgången i områdets mitt föreslås vara öppen med undantag för en
förskola. De djupa bassängerna kan eventuellt fyllas igen och nyttjas
för odling. Den grundare runda bassängen kan utformas som lekplats.

Äldreboende föreslås i nordväst närmast Lövbergavägen.

Det svagt kuperade skogsområdet föreslås bebyggas med grupper av låga
flerbostadshus och småhus som angörs från Rensättravägen. I området norr
om Rensättravägen föreslås ett antal nya småhus. Även i öster och väster
föreslås nya småhus tillkomma på nybildade fastigheter.

Huvudmannaskap, teknisk försörjning mm
Kommunen är huvudman för Lövbergavägen i dag och föreslås vara så även
framgent. En gång- och cykelbana föreslås utefter Lövbergavägen.
Kummelnäs vägförening föreslås även fortsättningsvis vara huvudman för
Rensättravägen. Det uppdelade huvudmannaskapet på vägarna innebär att
området måste delas upp i två detaljplaner då huvudmannaskapet för
allmän platsmark ej får vara delat.

Området föreslås anslutas till kommunens vatten och avloppsnät. Detta
innebär att i Rensättravägen kommer kommunala ledningar läggas i enskild
väg. Dagvatten förutsätts omhändertas lokalt.

Miljöfrågor mm
Konsekvenser på omgivningen p.g.a. buller och luftföroreningar m.m. från
föreslaget småindustriområde ska studeras närmare under planarbetet.
Gränsvärden för immissioner kommer att anges i planbestämmelserna.

En miljökonsekvensbeskrivning samt en hälsokonsekvensbeskrivning skall
upprättas som en integrerad del av planarbetet.

Planremiss och samråd beräknas genomföras under fjärde kvartalet 2003
och första kvartalet 2004, utställning under andra kvartalet 2004 och
ett antagande av planförslaget under tredje kvartalet år 2004.

Nämnden tackade för informationen och noterade den till protokollet.

På grund av jäv deltog inte Susann Fogelström (m) i handläggningen av
detta ärende.

<- Tillbaka

___


§ 213      Dnr KFKS 58/2001 214
Utvecklan av talan i överklagande av beslut av Länsstyrelsen i
Stockholms län i ärende 18513-03-2465 angående upphävande av strandskydd
inom detaljplan för Kummelnäs 7:5 och del av Kummelnäs 7:6 i Nacka
kommun

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendet
Miljö & Stadsbyggnad har redovisat ärendet i en skrivelse den 21 juli
2003.

Länsstyrelsen har meddelat avslag på kommunens begäran om upphävande av
strandskydd inom förslag till detaljplan för Kummelnäs 7:5 och del av
Kummelnäs 7:6 i Nacka kommun. Planen hanteras med normalt planförfarande
och har varit på utställning.

Miljö & Stadsbyggnad anser att det föreligger särskilda skäl till att
upphäva strandskyddet för en del av fastigheten. Dessutom anser Miljö &
Stadsbyggnad att den så kallade proportionalitetsprincipen bör beaktas.

Ordföranden för Områdesnämnden Boo, Susann Fogelström, har med
delegationsbeslut den 17 juni 2003 överklagat länsstyrelsens beslut och
bett om anstånd med att utveckla talan.

Miljö & Stadsbyggnad föreslår att nämnden fullföljer överklagandet och
utvecklar talan enligt bifogat förslag där ärendet redovisas
ytterligare.

Yrkande
Nils Ruus (s) yrkade att nämnden skulle avslå förslaget till beslut.

Susann Fogelström (m) yrkade att nämnden skulle besluta i enlighet med
förslaget till beslut.

Dan Johansson (v) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

Beslutsgång
Ordföranden ställde proposition på bordläggningsyrkandet och fann att
nämnden beslöt att bordlägga ärendet.

<- Tillbaka

___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3