Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2003-06-11

Detta är ett utdrag från protokollet till Boo Områdesnämnds möte 2003-06-11 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vassa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan rekvireras från Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka
___


§ 148      Regnr M 01/597
Velamsund 1:177, Röde Orms väg 6, Saltsjö-Boo
Föreläggande vid vite att upphöra med infiltration av avloppsvatten
från vattenklosett

Beslut
Ägaren till fastigheten Velamsund 1:177, Bengt Berglund, föreläggs att
upphöra med infiltration av avloppsvatten från vattenklosett.
Föreläggandet är förenat med vite uppgående till 40 000 kronor. Beslutet
skall efterlevas senast den 1 oktober 2003.

Föreläggandet utfärdas med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken (SFS
1998:808) och med hänvisning till 9 kap. 7 § miljöbalken.

Ärendet
Miljö- och samhällsplaneringsenheten har redovisat ärendet i en
skrivelse den 26 maj 2003.

Klagomål angående dåligt avlopp inkom i december 2001 till Miljö och
samhällsplanering. Klagomålet gällde utsläpp av klosettvatten.
Fastigheten har bad-, disk- och tvättvatten (BDT) samt vattenklosett som
leds till en slamavskiljare. Avloppsvattnet infiltreras därefter genom
en infiltrationsanläggning som är mellan 30-40 år gammal.
Avloppsanläggningen bedöms inte uppfylla dagens krav på rening. Vid en
inspektion kunde det konstateras att det var blött i en sänka där
avloppet mynnade ut och att sänkan ledde ned mot en grannfastighet och
dess dricksvattenbrunn.

Tillstånd saknas för avloppsanläggningen, men det finns arkivuppgifter
om en sluten tank under mitten av 1970-talet samt noteringar om
slamavskiljare sedan slutet av 1970-talet. Den slutna tanken finns inte
kvar idag.

Fastighetsägaren har genom samtal, brev och föreläggande (§ 44/01)
uppmanats att inkomma med förslag till åtgärder som leder till en
förbättring av avloppsanläggningen. Ett muntligt förslag kom in till
Miljö och samhällsplanering om att avleda klosettvattnet till en sluten
tank. Förslaget inkom sommaren 2002, men ingen ansökan har inkommit.

Under 1980 inkom klagomål om att avloppsvatten rann från fastigheten
ned till en grannfastighet. Vattnet som rann in på grannfastigheten
analyserades med avseende på bakterier. Analysresultat visade inte några
tarmbakterier, men visade en halt av bakterier som normalt finns i bad-,
disk- och tvättvatten. Ärendet avskrevs och dåvarande fastighetsägare
till Velamsund 1:177 utförde inga åtgärder.


Skäl för beslut
En grannes brunn är placerad nedströms avloppsinfiltrationen, vilket
gör att den löper stor risk att förorenas av avloppsvattnet. Om
dricksvattenbrunnen förorenas av avloppsvatten innebär det en olägenhet
för människors hälsa. Särskilt WC-avloppsvatten innebär risk för
spridning av sjukdomsalstrande mikroorganismer som kan orsaka diarréer
och sprida andra sjukdomar och parasiter.

Avloppsvatten innehåller även höga halter näringsämnen, såsom kväve och
fosfor, vilket kan påverka dricksvatten, grundvattenkvaliteten och
näringsbalansen i närmiljön. Näringsämnena gör att sjöar och vattendrag
kan växa igen. För att minska belastningen på närmiljön måste åtgärder
vidtas för att förbättra avloppsanläggningen så att belastningen inte är
större än nödvändigt.

Övrigt
Fastigheten ligger i område B enligt 'Planeringsstrategi för
utvecklingsområden i Boo' (antagen av kommunstyrelsen 2001-02-19).
Detaljplanering har startat för området. Efter detaljplanering ska en
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ske.

Avgift
När områdesnämnderna behandlar ansökningar eller utövar tillsyn enligt
miljöbalken (SFS 1998:808) måste de som bedriver miljöfarlig verksamhet
betala en avgift till kommunen enligt särskild taxa. Taxan är fastställd
av Nacka kommunfullmäktige och är för närvarande 600 kronor i timmen.
När ärendet har avslutats kommer nedlagd tid i ärendet att debiteras.

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med miljö- och samhällsplaneringsenhetens
förslag.


Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet
går denne emot.
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men
skickas till Områdesnämnden Boo Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet
ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga
fick del av beslutet.

<- Tillbaka

___


§ 151      Dnr KFKS 349/2003 214
Detaljplan för del av Kummelnäs, Björnbergsområdet (Område E) Boo, Nacka
kommun - Alternativ A och B

Beslut
Områdesnämnden noterar till protokollet att Kummelnäs Vägförening har
inkommit med en kostnadsbedömning för utbyggnad av vägarna inom
planområdet

Ärendet
Planenheten har redovisat ärendet i en skrivelse den 26 maj 2003.

Områdesnämnden beslutade 2003-04-23, § 110, att återremittera ärendet
för att ge den lokala vägföreningen möjlighet att inkomma med ett
förslag på vägkostnaderna.

Kummelnäs Vägförening, som är väghållare inom planområdet, har nu
inkommit med en kostnadsbedömning för vägutbyggnaden, vilken bilägges
tjänsteskrivelsen.

Planområdet är beläget i Kummelnäs norr om f.d. Porsmosseverket, i norra
Boo. Planområdet omfattar ett 80-tal fastigheter bebyggda med fritidshus
och permanentbebodda hus.

Syftet med planförslaget är att ersätta nuvarande områdesbestämmelser,
från 1992 med en detaljplan, som ska ge förutsättningar för en utbyggnad
av villor. Utbyggnaden förutsätter att vägarna rustas upp samt att hela
området förses med kommunalt vatten och avlopp. Två alternativa
planförslag har utarbetats. Den huvudsakliga skillnaden är
planbestämmelsen om huvudmannaskap för allmän platsmark. Alternativ A
innebär kommunalt huvudmannaskap och alternativ B enskilt huvudmannaskap
för allmän plats.

I enlighet med Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo, som
godkändes av kommunstyrelsen 2001-02-19, § 25 och som utgör ett
handlingsprogram för planarbetet och VA-utbyggnaden i Boo, hanterades
detaljplanen ursprungligen med enkelt planförfarande men med förlängd
remisstid. Remisstiden har pågått under tiden 3 juni till den 16
september 2002. Samråds- och informationsmöte ägde rum den 17 juni 2002.

Miljö & Stadsbyggnad har sammanfattat inkomna remissvar och kommenterat
dessa i en samrådsredogörelse.

Beslutsgång
Områdesnämnden noterade till protokollet att Kummelnäs Vägförening har
inkommit med en kostnadsbedömning för utbyggnad av vägarna inom
planområdet.

<- Tillbaka

___


§ 157      Regnr 233 0122/1999
Kummelnäs 7:12 - Beatebergsvägen 3
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage

Beslut
Bygglov beviljas med stöd av 8 kap 12 § plan- och bygglagen (PBL), med
tillhörande föreskrifter och upplysningar.

Lovet innefattar mindre avvikelse från områdesbestämmelser vad avser
avstånd till fastighetsgräns. Avvikelsen är förenlig med planens syfte.

Ärendet
Bygg- och serviceenheten har redovisat ärendet i en skrivelse den 15 maj
2003.

Ärendet är redovisat i sammanträdesprotokoll den 8 december 1999, § 346.
Vid detta sammanträde med Områdesnämnden Boo återremitterades ärendet
för utredning av om fastighetsägaren tidigare använt vägen och i så fall
hur han använt vägen innan bygglov gavs.

Ägarna till fastigheten Kummelnäs 7:12, Kent Thörnblom och Anette
Stjernström har därefter yrkat hos Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun
att ett ca 80 kvm stort markområde skulle överföras från fastigheten
Kummelnäs 7:24 till Kummelnäs 7:12 samt att det servitut som belastade
samma område skulle upphävas.

Lantmäterimyndigheten beslöt den 5 november 2001 om marköverföring i
enlighet med yrkandet samt om ersättning för området och att servitutet
skulle upphävas utan ersättning. Detta beslut överklagades av
fastigheterna Kummelnäs 7:24, 7:10 och 7:22.

Under handläggningen av ärendet i fastighetsdomstolen har parterna
träffat överenskommelse och hemställt att fastighetsdomstolen skall
meddela utslag i enlighet med överenskommelsen.

Fastighetsdomstolen har därefter ändrat lantmäterimyndighetens beslut i
enlighet med parternas överenskommelse och meddelade dom den 11 april
2003, vilken vann laga kraft den 15 maj 2003.

I förlikningsavtalet mellan parterna står som punkt 4 'Parterna medger
att Områdesnämnden Boo i Nacka kommun beviljar bygglov för uppförande av
garage på fastigheten Kummelnäs 7:12 (jfr tidigare beslut den 22 mars
1999, § 186).'

Skäl till beslut
Bygg- och serviceenheten konstaterar att sökt bygglov för garage
innefattar avvikelse från områdesbestämmelser vad avser avstånd till
fastighetsgräns. Enheten bedömer avvikelsen som mindre och förenlig med
planens syfte.

Byggnadsföretaget bedöms inte strida mot bestämmelserna i 3 kap PBL.
Berörda sakägare har inte framfört erinringar mot garagebyggnationen.

Bygg- och serviceenheten föreslår områdesnämnden att bevilja bygglov
för garage med stöd av 8 kap 12 § PBL.

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med bygg- och serviceenhetens förslag.


Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet
går denne emot.
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men
skickas till Områdesnämnden Boo Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet
ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga
fick del av beslutet.

<- Tillbaka

___


§ 160      Regnr 233 0333/2003
Velamsund 14:56, Bågvägen 12
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus

Beslut
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus vilandeförklaras i
avvaktan på ny detaljplan för området, dock längst till den 23 april
2005. Till stöd för detta hänvisas till 8 kap 23 § plan- och bygglagen
(PBL).

Ärendet
Bygg- och serviceenheten har redovisat ärendet i en skrivelse den 27 maj
2003.

För området gäller en detaljplan som fastställts den 30 december 1950
(Byggnadsplan 105). Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med
fristående bostadshus i en våning samt uthus. Byggnaders sammanlagda yta
får på varje tomtplats upptaga högst 175m² varav uthus och dylika
byggnader högst 50m².

Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus om ca 57 m² byggnadsarea.

Ansökan om bygglov avser en tillbyggnad på ca 50 m² byggnadsarea.

Kommunstyrelsen beslöt att uppdra åt Miljö & Stadsbyggnad den 19
februari 1996 att utarbeta ett förslag till ny eller ändrad detaljplan
för området. Områdesnämnden Boo antog den 21 februari 2001 förslag till
ändring av detaljplanen för Velamsund 14:1 (B105) Bågvägen, Åbroddsvägen
m.fl. Kommunens beslut överklagades och Regeringen upphävde genom beslut
den 12 september 2002 Områdesnämndens beslut. Den 3 juni 2002 beslutade
Kommunstyrelsen att uppdra åt Miljö & Stadsbyggnad att starta
detaljplanearbete med normalt planförfarande för området.

Anstånd (vilandeförklaring) kan beslutas om ett planarbete påbörjats.
Det är enligt departementschefen (prop. 1985/86:1 s. 734) inte möjligt
att göra något entydigt uttalande om vad som skall förstås med att
påbörja ett planarbete. Oftast torde det finnas protokollförda beslut
som visar att frågan väckts, men om sådana inte finns bör det krävas att
kommunen kan peka på någon konkret åtgärd som har vidtagits av något
kommunalt organ i form av utredningar, förslag till program eller
liknande.
I avvaktan på den nya detaljplanen har områdesnämnden Boo möjlighet att
använda 8 kap 23 § PBL för att vilandeförklara ansökan om bygglov om
åtgärden innebär ändrad markanvändning.

Skäl till beslut
Föreslagen byggnadsåtgärd innebär ändrad markanvändning. Bygg- och
serviceenheten föreslår därför Områdesnämnden att med stöd av 8 kap 23 §
PBL, vilandeförklara ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus i
avvaktan på att ändrad eller ny detaljplan för området godkänts, dock
längst till den 23 april 2005.


Yrkande
Eva Thorn Larsson (s) yrkade för (s)-gruppen med instämmande av Bo
Ericson (mp) avslag på förslaget till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställde Eva Thorn Larssons yrkande mot bygg- och
serviceenhetens förslag till beslut och fann att nämnden beslöt i
enlighet med bygg- och serviceenhetens förslag.

Reservationer
Bo Ericson (mp) reserverade sig mot beslutet.

Den socialdemokratiska gruppen lämnade följande reservation till
protokollet:
'Medborgarna i Boo skall kunna bo på samma villkor som övriga Nackabor.
 Socialdemokraterna kräver därför att det omgående avsätts större
resurser för att snabbare genomföra en utbyggnad av VA i Boo.
Bygglov kan beviljas om sökande har en godtagbar lösning på VA.
Sökande själv måste ha friheten att avgöra om man har en
bostadssituation som göra att man omgående måste erhålla bygglov och
därmed senare även få betala till den kommunala VA-anslutningen.'


Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet
går denne emot.
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men
skickas till Områdesnämnden Boo Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet
ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga
fick del av beslutet.

<- Tillbaka

___


§ 161      Regnr 233 972/2002
Velamsund 14:85 - Åbroddsvägen 29
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Beslut
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus vilandeförklaras
i avvaktan på ny detaljplan för området, dock längst till den 23 augusti
2004. Till stöd för detta hänvisas till 8 kap 23 § plan- och bygglagen
(PBL).

Ärendet
Bygg- och serviceenheten har redovisat ärendet i en skrivelse den 27 maj
2003.

För området gäller en detaljplan som fastställts den 30 december 1950
(byggnadsplan 105). Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med
fristående bostadshus i en våning samt uthus. Byggnaders sammanlagda yta
får på varje tomtplats upptaga högst 175m² varav uthus och dylika
byggnader högst 50m².

Fastigheten är idag bebyggd med ett fritidshus.

Områdesnämnden beslutade den 6 oktober 1998, § 254 att med stöd av 8 kap
23 § PBL vilandeförklara ansökan om förhandsbesked. Den 23 augusti 2000,
§ 208, beslutade Områdesnämnden att ge positivt förhandsbesked avseende
tillbyggnad av fritidshus till enbostadshus. Eftersom ansökan om bygglov
ej gjorts inom två år har förhandsbeskedet upphört att gälla. En ny
ansökan om förhandsbesked har därför lämnats in.

Ansökan om förhandsbesked, till vilken ej fogats ritningar, avser
uppförande av ett enbostadshus i en våning med en byggnadsarea om 150m².

Kommunstyrelsen beslöt att uppdra åt Miljö & Stadsbyggnad den 19
februari 1996 att utarbeta ett förslag till ny eller ändrad detaljplan
för området. Områdesnämnden Boo antog den 21 februari 2001 förslag till
ändring av detaljplanen för Velamsund 14:1 (B105) Bågvägen, Åbroddsvägen
m.fl. Kommunens beslut överklagades och Regeringen upphävde genom beslut
den 12 september 2002 Områdesnämndens beslut. Den 3 juni 2002 beslutade
Kommunstyrelsen att uppdra åt Miljö & Stadsbyggnad att starta
detaljplanearbete med normalt planförfarande för området.

Anstånd (vilandeförklaring) kan beslutas om ett planarbete påbörjats.
Det är enligt departementschefen (prop. 1985/86:1 s. 734) inte möjligt
att göra något entydigt uttalande om vad som skall förstås med att
påbörja ett planarbete. Oftast torde det finnas protokollförda beslut
som visar att frågan väckts, men om sådana inte finns bör det krävas att
kommunen kan peka på någon konkret åtgärd som har vidtagits av något
kommunalt organ i form av utredningar, förslag till program eller
liknande. I avvaktan på den nya detaljplanen har områdesnämnden Boo
möjlighet att använda 8 kap 23 § PBL för att vilandeförklara ansökan om
bygglov/förhandsbesked om åtgärden innebär ändrad markanvändning.

Skäl till beslut
Föreslagen byggnadsåtgärd innebär ändrad markanvändning. Bygg- och
serviceenheten föreslår därför Områdesnämnden att med stöd av 8 kap 23 §
PBL, vilandeförklara ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus i avvaktan på att ändrad eller ny detaljplan för området
godkänts, dock längst till den 23 augusti 2004.

Yrkande
Eva Thorn Larsson (s) yrkade för (s)-gruppen med instämmande av Bo
Ericson (mp) avslag på förslaget till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställde Eva Thorn Larssons yrkande mot bygg- och
serviceenhetens förslag till beslut och fann att nämnden beslöt i
enlighet med bygg- och serviceenhetens förslag.

Reservationer
Bo Ericson (mp) reserverade sig mot beslutet.

Den socialdemokratiska gruppen lämnade följande reservation till
protokollet:
'Medborgarna i Boo skall kunna bo på samma villkor som övriga Nackabor.
Socialdemokraterna kräver därför att det omgående avsätts större
resurser för att snabbare genomföra en utbyggnad av VA i Boo.
Bygglov kan beviljas om sökande har en godtagbar lösning på VA.
Sökande själv måste ha friheten att avgöra om man har en
bostadssituation som göra att man omgående måste erhålla bygglov och
därmed senare även få betala till den kommunala VA-anslutningen.'


Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet
går denne emot.
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men
skickas till Områdesnämnden Boo Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet
ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga
fick del av beslutet.

<- Tillbaka

___


§ 171      Regnr 233 0027/2003
Kummelnäs 8:1 - Hasseludden
Ansökan om bygglov för mobilteletorn och teknikbodar

Beslut
Bygglov för mobiltelemast, teknikbodar och stängsel avslås med stöd av
att förutsättningarna enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen inte är
uppfyllda.

Ärendet
Bygg- och serviceenheten har redovisat ärendet i en skrivelse den 20 maj
2003.

Områdesnämnden har den 13 februari 2002 § 42 antagit en vägledning för
prövning av mobilteleanläggningar.

För området gäller områdesbestämmelser som vann laga kraft 26 november
1992.

Enligt kommunens översiktsplan 2002, framtida markanvändning, är området
avsatt som mark för bostäder

Området omfattas ej av den 'Planeringsstrategi för utvecklingsområden i
Boo' som områdesnämnden beslutade om under 2000.

Luftfartsverket har yttrat sig över ansökan den 2 maj 2002 och har ingen
erinran mot föreslaget torn.

Länsstyrelsen i Stockholms län har med yttrande den 5 februari 2003,
ifråga om naturvård- kulturmiljövårds- och friluftsintressen, inget att
erinra mot det föreslagna stationsläget.

Ansökan om bygglov avser ett mobilteletorn med en höjd av 54 meter. I
anslutning till tornet föreslås teknikbodar och ett stängsel. Tornet
föreslås en placering i slänten väster om Lövbergavägen och f.d.
reningsverket Porsmossen

Föreslagen anordning ingår i den utbyggnad av tredje generationens
mobiltelenät 3G/UMTS som pågår i landet och som enligt de licenser som
Post- och Telestyrelsen, PTS, lämnat till teleoperatörerna, skall vara
utbyggt den 31 december 2003. Flera telebolag har under hand begärt
anstånd med färdigställandet.

Föreslaget torn är en av 14 mobilteleanordningar som med kungörelse den
1 april 2003, i dags- och lokalpress redovisats för boende i Nacka
kommun m.fl. med hänvisning till en utställning på Stadshuset och
ytterligare information på kommunens hemsida. Möjligheten till yttrande
upphörde den 29 april 2003 och har beträffande flertalet ansökningar
utnyttjats i hög grad av föreningar och boende m.m. Erinringarna tar i
huvudsak upp anordningarnas påverkan i landskapet och i boendemiljön,
inskränkningar på tillgängligheten av markområden och oro för strålning.


Skäl till beslut
Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen, PBL, skall bygglov för åtgärder
inom områden som ej omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden bl.a.
uppfyller kraven i 2 kap. och vidare uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och
10-18 §§.

Bygg- och serviceenheten gör den bedömningen att anläggningen inte
uppfyller kraven enligt 2 kap 1 § vad avser lokalisering. Enligt
lagrummet skall mark- och vattenområden användas för det eller de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet
och läge samt föreliggande behov. Platsen där anläggningen föreslås
ligga, är begränsat och avståndet till bostäder är ringa.

Tornet blir vidare väl synligt för omgivningen och i synnerhet det ringa
avståndet till angränsande bostäder skulle innebära att tornet genom sin
höjd kommer att innebära sådan olägenhet som enheten bedömer som
betydande på det sätt 3 kap. 2 § PBL avser.

Sammanfattningsvis anser bygg- och serviceenheten att kraven för bygglov
enligt 8 kap 12 § PBL inte är uppfyllda. Områdesnämnden föreslås avslå
sökt bygglov för begärd mobilteleanläggning.

Yrkanden
Bo Ericson (mp) yrkade att ärendet skulle återremitteras för att inhämta
ny lagstiftning och för att man ska kunna fatta beslut om alla
ansökningar på en gång.

Eva Thorn Larsson (s) med instämmande av Gunilla Grudevall-Sten (fp)
yrkade att nämnden skulle besluta i enlighet med bygg- och
serviceenhetens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Lennart Grudevall (fp) ställde först proposition på Bo
Ericsons återremissyrkande och fann att nämnden hade avslagit det.

Därefter ställde han proposition på Eva Thorn Larssons yrkande och fann
att nämnden beslöt i enlighet med det.

Nämnden beslöt alltså i enlighet med bygg- och serviceenhetens förslag.

Susann Fogelström (m) deltog p.g.a. jäv inte i handläggningen av
ärendet.

Reservation
Bo Ericson (mp) lämnade följande reservation till protokollet:
'Samtliga skrivelser från de närboende och föreningar avstyrker med
eftertryck förslaget till att uppföra en 3G-mast i deras område.
Anledningen är deras oro för den okända strålningen och för den
förfulade miljön.
Trots det föreslår bygg och serviceenheten på Miljö- &
Stadsbyggnadskontoret att områdesnämnderna ska tillstyrka byggloven för
ett antal 3G-master!


Vi anser att innan man överhuvudtaget planerar 3G-systemets genomförande
skall Miljö- & Stadsbyggnadskontoret:
· presentera en genomgång av de forskningsrapporter som hittills
 skrivits i ämnet
· redovisa andra kommuners och andra länders ställningstaganden
· redovisa de hittills gjorda erfarenheterna av 2G-systemet

Om ovanstående punkter ger som resultat att 3G-systemet kan anses vara
acceptabelt,
kräver vi att även alla följande punkter uppfylls för att ett beslut ska
kunna fattas:
· att ett förslag redovisas där alla master från alla entreprenörer
 (Vodafone, Tele 2 m.fl.), som måste byggas i Nacka är med - för att få
 den önskade täckningen.
· att miljökonsekvensbeskrivning (MKB), görs både för alla master
 separat samt för alla master tillsammans görs - framför allt gällande
 strålningen.
· att fotomontage görs, så att det klart framgår masternas inverkan på
 landskapsbilden.
· att det finns en stark opinion i Nacka för 3G-masterna.
· att det finns en stor majoritet av de närboende och föreningar som
 tillstyrker masternas placering.

Vi är helt emot att områdesnämnderna ger bygglov till masterna en i
sänder. Då kommer masterna att börja placeras ut på de platser som redan
har förfulats eller bullerstörda.
Vi anser att områdesnämnderna ska fatta beslut om bygglov samtidigt för
alla master.'


Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet
går denne emot.
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men
skickas till Områdesnämnden Boo Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet
ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga
fick del av beslutet.

<- Tillbaka

___


§ 172      Dnr KFKS 95/1999 214 och
        Dnr KFKS 32/2002 214
Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och
Söder Grävlingsberg, Boo, Nacka kommun
Alternativ A (kommunalt huvudmannaskap) och B (enskilt huvudmannaskap)
Upprättad på Miljö & Stadsbyggnad i maj 2003 Normalt planförfarande

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendet
Planenheten har redovisat ärendet i en samrådsredogörelse.

De boende i Söder Grävlingsberg har under senare år visat intresse för
en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp inom området. Intresset för
utbyggnad hänger samman med en omvandling från fritidsbostäder till
permanentbostäder, vilket erfordrar en utökning av byggrätterna.

Miljö & Stadsbyggnad har i diskussioner med representanter för de boende
i området framfört att en omvandling måste lösas i samband med en
detaljplaneläggning.
Syftet med en detaljplaneläggning är en omvandling av områdets
användning för att möjliggöra permanentboende på alla fastigheter genom
en utökning av byggrätterna. Områdets kvaliteter i landskapsbild och
bebyggelsemiljö ska bevaras och skyddas och avstyckningar ska generellt
inte vara tillåtet. Stora delar av området omfattas av riksintresse för
bl.a. kulturmiljön. Detaljplaneläggningen syftar till en förbättring av
de sanitära förhållandena samt att minska belastningen på Karbosjön och
Rudträsk. Enskilda vatten- och avloppsanläggningar kommer att ersättas
med kommunala anläggningar. En omvandling till permanent boende innebär
vidare att vissa, för fastighetsägarna gemensamma frågor, måste ses
över. Det gäller t.ex. vägförbättringar, gång- och cykelförbindelser,
utnyttjande av allmänna ytor m.m.

Kummelnäs 6:2 KB, markägare av Grävlingsberg, har framställt önskemål om
att utveckla Grävlingsberg genom en komplettering av ett 15-tal nya
villatomter. Innan en avstyckning och ny bebyggelse kan tillåtas, krävs
först en upprustning av den kultur-historiska miljön i området samt att
viss naturmark och strandzonen omvandlas till allmän platsmark.

När hela området är utbyggt kommer ca 210-215 villor, en förskola och
ett kapell, att finnas. Hustyper och byggrätter har anpassats till de
topografiska förhållandena. Befintligt vägnät har bibehållits. Vissa
åtgärder föreslås för att klara trafiksäkerheten. Två allmänna
lekplatser föreslås i området.


Områdesnämnden Boo beslutade den 15 maj 2002 § 134, att sända
rubricerade plan-förslag på remiss till berörda samrådsinstanser.
Remisstiden har pågått under tiden 3 juni till den 16 september 2002.
Samråds- och informationsmöten ägde rum den 10 och 11 juni 2002.

Miljö & Stadsbyggnad har sammanfattat inkomna remissvar och kommenterat
dem.

Större föreslagna justeringar och kompletteringar av planförslaget
Två alternativ ställs ut, kommunalt alternativt enskilt huvudmannaskap
för den allmänna platsmarken (gator, gångvägar, lekplatser,
strandpromenad, naturmark). Eftersom plan- och bygglagen har kommunalt
huvudmannaskap som huvudregel, men en stor opinion bland fastighetsägare
samt vägföreningarna vill behålla det enskilda huvudmannaskapet, ställs
två alternativ ut. För att enskilt huvudmannaskap ska gälla, krävs
enligt lag särskilda skäl. Det är tveksamt om de särskilda skälen är
tillräckliga.
Byggrätterna ändras så att en andel av tomtarean får bebyggas genom en
procentsiffra, med en begränsning i högsta byggnadsarea. Detta innebär
en utökning.
·    Byggrätterna ändras på de fastigheter där det anses motiverat.
·    Bestämmelserna för värdefulla byggnader och områden (q) ändras.
Skydds-bestämmelser vilka inkluderar rivningsförbud, skiljs från
varsamhetsbestämmelser. Bestämmelsen om den värdefulla miljön
omformuleras och gäller hela planområdet.
·    Prickmark och plusprickad mark justeras där det anses motiverat.
·    Bärighetsbestämmelsen för vägarna ändras. Bestämmelsen omformuleras
till att gälla en bärighet enligt Anläggnings AMA 98. Denna bestämmelse
gäller endast i det fall kommunen inte är huvudman.
·    Vägområdena justeras där det anses motiverat. Det innebär bredare
vägområden på vissa platser. Intrång på privat tomtmark redovisas med
rött på separat karta.
·    Upprustnings- och gestaltningsprogram för Grävlingsberg.
·    Gränsen mellan allmän platsmark och kvartersmark justeras inom
Grävlingsberg och Dalen.
·    Ruinerna inom Grävlingsberg får ändrad markanvändning, till område för
kulturellt ändamål.
·    Två byggrätter för permanentvillor inom Grävlingsberg utgår.

Planenhetens förslag till beslut
1. Detaljplaneförslaget upprättat i maj 2003 ställs ut.
2. Hos länsstyrelsen göra framställan att strandskyddsförordnandet
enligt 7 kap 15 § miljöbalken upphävs inom kvartersmark och de delar av
vattenområdet som betecknats med WB.

Yrkanden
Eva Thorn Larsson (s) yrkade för (s)-gruppen att ärendet skulle
återremitteras för att genomföra en gatukostnadsutredning och en
trafikutredning. Kostnaden ska i första hand täckas av Kommunstyrelsen.
Om Kommunstyrelsen inte beviljar anslaget ska uppdrag ges till
Nämndkontoret att ge finansieringslösning.

Lennart Grudevall (fp) med instämmande av Susann Fogelström (m) yrkade
att ärendet skulle bordläggas.

Beslutsgång
Ordföranden ställde först proposition på om ärendet skulle avgöras i dag
eller inte varvid hon fann att nämnden hade beslutat att ärendet inte
skulle avgöras i dag.

Därefter ställde hon återremissyrkandet mot bordläggningsyrkandet varvid
hon fann att nämnden hade beslutat i enlighet med bordläggningsyrkandet.

Votering begärdes och verkställdes.

För bordläggningsyrkandet röstade Susann Fogelström (m), Åsa Eklund (m),
Magnus Plathin-Sturaeus (m), Dan Andersson (m), Lennart Grudevall (fp)
och Gunilla Grudevall-Sten (fp).

För återremissyrkandet röstade Eva Thorn Larsson (s), Anders Huzelius
(s), Nils Ruus (s) och Bo Ericson (mp).

Birgitta Persson (kd) avstod från att rösta.

Nämnden beslöt alltså med 6 röster mot 4 och en som avstod att bordlägga
ärendet.

Peter Zethraeus (m) deltog p.g.a. jäv inte i handläggningen av ärendet.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen lämnade följande reservation till
protokollet:
'Socialdemokratiska gruppen yrkar på återremiss och reserverar oss till
förmån fört vårt återremissyrkande.

-    att en gatukostnadsutredning genomförs
-    att en trafikutredning genomförs
-    att kostnaden täcks av i första hand KS
-    att om KS ej beviljar anslaget att uppdrag ges till nämndkontoret att
ge finansieringslösning.'

<- Tillbaka

___


§ 179      Dnr ONB 114/2001 214
Detaljplan för del av Kummelnäs, Björnbergsområdet (Område E) Boo, Nacka
kommun
Alternativ A (kommunalt huvudmannaskap) och B (enskilt huvudmannaskap)
Upprättad på Miljö & Stadsbyggnad i april 2003 Normalt planförfarande

Beslut
1. Detaljplaneförslaget upprättat i april 2003 ställs ut.

2. Hos länsstyrelsen görs framställan att strandskyddsförordnandet
enligt 7 kap 15 § miljöbalken upphävs inom kvartersmark och de delar av
vattenområdet som betecknats med WB.

3. Det ska i genomförandebeskrivningens redogörelse för det kommunala
alternativet rörande huvudmannaskap för vägar och parkmark tydligt
redogöras för kommunens intentioner vad det gäller framtida
vägbeläggning.

4. Vidare ska det tydligt redovisas att den mark som idag ägs av
fastighetsägarföreningar etc. och som i planen klassificeras som
parkmark övergår i kommunens ägo vid kommunalt huvudmannaskap. Inlösen
sker genom att ett köpeavtal upprättas ingen ersättning utgår dock.

5. Nämndkontoret får i uppdrag att i samband med utställningen informera
om att Kummelnäs Vägförening har inkommit med en kostnadsbedömning för
utbyggnad av vägarna inom planområdet

Ärendet
Ärendet återremitterades den 23 april 2003 för att ge den lokala
vägföreningen möjlighet att inkomma med ett förslag på vägkostnaden
senast den 31 maj 2003. Återremissen behandlas i ett annat ärende.

Planenheten har redovisat ärendet i en samrådsredogörelse från april
2003.

De boende i området har under senare år visat intresse för en utbyggnad
av kommunalt vatten och avlopp inom området. Intresset för utbyggnad
hänger samman med en omvandling från fritidsbostäder till
permanentbostäder vilket erfordrar en utökning av byggrätterna.

Miljö & Stadsbyggnad har i diskussioner med representanter för de boende
i området framfört att en omvandling måste lösas i samband med en
detaljplaneläggning.


Syftet med en detaljplaneläggning är en omvandling av områdets
användning för att möjliggöra permanentboende på alla fastigheter genom
en utökning av byggrätterna. Områdets kvaliteter i landskapsbild och
bebyggelsemiljö ska bevaras och skyddas och avstyckningar ska generellt
inte vara tillåtet.

Detaljplaneläggningen syftar till en förbättring av de sanitära
förhållandena. Enskilda vatten- och avloppsanläggningar kommer att
ersättas med kommunala anläggningar. En omvandling till permanentboende
innebär vidare att vissa, för fastighetsägarna gemensamma frågor, måste
ses över. Det gäller t.ex. vägförbättringar, gång- och
cykelförbindelser, utnyttjande av allmänna ytor m.m.

När hela området är utbyggt kommer ca 80 villor att finnas. Hustyper och
byggrätter har anpassats till de topografiska förhållandena. Befintligt
vägnät har bibehållits. Vissa åtgärder föreslås för att klara
trafiksäkerheten.

I enlighet med Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo, som
godkändes av kommunstyrelsen 2001-02-19, § 25 och som utgör ett
handlingsprogram för planarbetet och VA-utbyggnaden i Boo, hanterades
detaljplanen ursprungligen med enkelt planförfarande men med förlängd
remisstid. Remisstiden har pågått under tiden 3 juni till den 16
september 2002. Samråds- och informationsmöte ägde rum den 17 juni 2002.

Miljö & Stadsbyggnad har sammanfattat inkomna remissvar och kommenterat
dem.

Större föreslagna justeringar och kompletteringar av planförslaget
- Det enkla planförfarande har övergått till normalt planförfarande.
- De föreslagna byggrätterna på befintliga grönområden har tagits bort.
- Byggrätterna utökas.
- Två alternativ kommer att ställas ut, kommunalt och enskilt
huvudmannaskap för den allmänna platsmarken (vägar, gångvägar,
naturmark, lekplats etc.).

Planenhetens förslag till beslut
1.   Detaljplaneförslaget upprättat i april 2003 ställs ut.
2.   Hos länsstyrelsen görs framställan att strandskyddsförordnandet
enligt 7 kap 15 § miljöbalken upphävs inom kvartersmark och de delar av
vattenområdet som betecknats med WB.

Yrkanden
Eva Thorn Larsson (s) yrkade för (s)-gruppen att ärendet skulle
återremitteras för att genomföra en gatukostnadsutredning och en
trafikutredning. Kostnaden ska i första hand täckas av Kommunstyrelsen.
Om Kommunstyrelsen inte beviljar anslaget ska uppdrag ges till
Nämndkontoret att ge finansieringslösning.


Peter Zethraeus (m) yrkade att nämnden skulle besluta i enlighet med
planenhetens förslag till beslut med följande tillägg:

'Det ska i genomförandebeskrivningens redogörelse för det kommunala
alternativet rörande huvudmannaskap för vägar och parkmark tydligt
redogöras för kommunens intentioner vad det gäller framtida
vägbeläggning.

Vidare ska det tydligt redovisas att den mark som idag ägs av
fastighetsägarföreningar etc. och som i planen klassificeras som
parkmark övergår i kommunens ägo vid kommunalt huvudmannaskap. Inlösen
sker genom att ett köpeavtal upprättas ingen ersättning utgår dock.

Nämndkontoret får i uppdrag att i samband med utställningen informera om
att Kummelnäs Vägförening har inkommit med en kostnadsbedömning för
utbyggnad av vägarna inom planområdet.'

Nils Ruus (s) yrkade avslag på Peter Zethraeus yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställde först proposition på återremissyrkandet varvid hon
fann att nämnden hade avslagit det.

Därefter ställde hon Peter Zethraeus yrkande mot Nils Ruus
avslagsyrkande varvid hon fann att nämnden hade beslutat i enlighet med
Peter Zethraeus yrkande.

Nämnden beslöt alltså i enlighet med planenhetens förslag med Peter
Zethraeus tilläggsyrkanden.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen lämnade följande reservation till
protokollet:
'Socialdemokratiska gruppen yrkar på återremiss och reserverar oss till
förmån fört vårt återremissyrkande.

-    att en gatukostnadsutredning genomförs
-    att en trafikutredning genomförs
-    att kostnaden täcks av i första hand KS
-    att om KS ej beviljar anslaget att uppdrag ges till nämndkontoret att
ge finansieringslösning.'

<- Tillbaka

___


§ 180      Dnr KFKS 180/1999 214
Detaljplan för del av Hasseludden och Kummelnäs, Lövberga (Område D) i
Nacka kommun. Alternativ A och B
Upprättad på Miljö & Stadsbyggnad i maj 2003

Beslut
Områdesnämnden beslutar att sända planförslaget på remiss och samråd
till berörda remissinstanser.

Ärendet
Planenheten har redovisat ärendet i en skrivelse den 26 maj 2003.

Planområdet är beläget i norra Boo, mellan Kvarnsjön och Lövbergaviken -
Höggarnsfjärden.

Detaljplan saknas. För området gäller områdesbestämmelser OB 3 som vann
laga kraft 1992. Områdesbestämmelserna reglerar fritidshusens storlek
och innehåller bestämmelser till skydd för kulturhistorisk bebyggelse
och befintlig vegetation. Hela planområdet berörs av riksintresse för
kulturminnesvården och riksintresse för kust och skärgård. Större delen
av planområdet omfattas av strandskyddsförordnande enligt
7 kap. 13-17 § miljöbalken.

Nacka översiktsplan 2002, som antogs av kommunfullmäktige den 20
november 2002, tar fasta på den markanvändning och de
planeringsförutsättningar som redovisats i 'Planeringsstrategi för
utvecklingsområden i Boo'.

Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo, godkänd av
kommunstyrelsen den 19 februari 2001, § 25, utgör ett handlingsprogram
för planarbetet och VA-utbyggnaden i Boo. Föreliggande område har här
givits prioritet 1, vilket innebär att området ska detaljplaneläggas och
förses med kommunalt vatten och avlopp. Enligt tidsplanen ska
detaljplanearbetet påbörjas under 2001.

Initiativet till detaljplaneläggningen har tagits av fastighetsägarna i
området. Inventeringar och underlag till planen har till stor del
utarbetats av en arbetsgrupp utsedd av fastighetsägarnas
intresseförening. Planarbete har skett i samarbete och i samråd med
fastighetsägarnas arbetsgrupp samt i dialog med fastighetsägarna och
vägföreningen.

Två alternativa planförslag har utarbetats. Den huvudsakliga skillnaden
är planbestämmelsen om huvudmannaskap för allmän platsmark. Alternativ A
innebär kommunalt huvudmannaskap och alternativ B enskilt huvudmannaskap
för allmän plats.


Planområdet är i huvudsak redan ianspråktaget för bebyggelse. Syftet med
planförslaget är att ersätta nuvarande områdesbestämmelser med en
detaljplan, som ska ge förutsättningar för en utbyggnad av villor samt
skydda den värdefulla kultur- och naturmiljön. Utbyggnaden förutsätter
att vägarna rustas upp samt att hela området förses med kommunalt vatten
och avlopp. Med hänsyn till områdets kultur- och naturvärden bör
nuvarande fastighetsstruktur med stora tomter bibehållas, värdefull
vegetation och naturmark ska bevaras, nuvarande vägsträckningar ska i
huvudsak bibehållas samt för vissa byggnader av stort kulturhistoriskt
intresse föreslås skyddsföreskrifter.

Mot bakgrund av riksintressena för kulturminnesvården samt kust och
skärgård krävs stor varsamhet och anpassning till områdets unika miljö.
I planförslaget har därför skyddsföreskrifter införts för naturmark och
kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Vidare föreslås ingen nybildad
tomt understiga 2000 m2.

Med dessa förutsättningar bedöms planområdet innehålla cirka 35 tomter
för villabebyggelse.

Tidsplanen för planarbetet redovisar samråd under juni - augusti och
utställning under november 2003 samt antagande av kommunfullmäktige
under 2:a kvartalet 2004. Under förutsättning av att detaljplanen inte
överklagas kan den vinna laga kraft till sommaren 2004. Genomförandet är
bland annat beroende av vilket huvudmannaskap för allmän platsmark som
väljs, varför en mer detaljerad tidsplan inte kan anges förrän ett
alternativförslag beslutats.

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med planenhetens förslag.

<- Tillbaka

___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3