Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2003-04-23

Detta är ett utdrag från protokollet till Boo Områdesnämnds möte 2003-04-23 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vassa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan rekvireras från Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka
__


§ 110		Dnr ONB 114/2001 214
Detaljplan för del av Kummelnäs, Björnbergsområdet (Område E) Boo, Nacka kommun
Alternativ A (kommunalt huvudmannaskap) och B (enskilt huvudmannaskap)
Upprättad på Miljö & Stadsbyggnad i april 2003 Normalt planförfarande

Beslut
Ärendet återremitteras för att ge den lokala vägföreningen möjlighet att inkomma med ett förslag på
vägkostnaden senast den 31 maj 2003.

Ärendet
Planenheten har redovisat ärendet i en samrådsredogörelse från april 2003.

De boende i området har under senare år visat intresse för en utbyggnad av kommunalt vatten och
avlopp inom området. Intresset för utbyggnad hänger samman med en omvandling från fritidsbostäder
till permanentbostäder vilket erfordrar en utökning av byggrätterna.

Miljö & Stadsbyggnad har i diskussioner med representanter för de boende i området framfört
att en omvandling måste lösas i samband med en detaljplaneläggning.

Syftet med en detaljplaneläggning är en omvandling av områdets användning för att möjliggöra
permanentboende på alla fastigheter genom en utökning av byggrätterna. Områdets kvaliteter i
landskapsbild och bebyggelsemiljö ska bevaras och skyddas och avstyckningar ska generellt inte
vara tillåtet.

Detaljplaneläggningen syftar till en förbättring av de sanitära förhållandena. Enskilda vatten-
och avloppsanläggningar kommer att ersättas med kommunala anläggningar. En omvandling till
permanentboende innebär vidare att vissa, för fastighetsägarna gemensamma frågor, måste ses över.
Det gäller t.ex. vägförbättringar, gång- och cykelförbindelser, utnyttjande av allmänna ytor m.m.

När hela området är utbyggt kommer ca 80 villor att finnas. Hustyper och byggrätter har anpassats
till de topografiska förhållandena. Befintligt vägnät har bibehållits. Vissa åtgärder föreslås för
att klara trafiksäkerheten.

I enlighet med Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo, som godkändes av kommunstyrelsen
2001-02-19, § 25 och som utgör ett handlingsprogram för planarbetet och VA-utbyggnaden i Boo,
hanterades detaljplanen ursprungligen med enkelt planförfarande men med förlängd remisstid.
Remisstiden har pågått under tiden 3 juni till den 16 september 2002. Samråds- och informationsmöte
ägde rum den 17 juni 2002.

Miljö & Stadsbyggnad har sammanfattat inkomna remissvar och kommenterat dem.

Större föreslagna justeringar och kompletteringar av planförslaget
- Det enkla planförfarande har övergått till normalt planförfarande.
- De föreslagna byggrätterna på befintliga grönområden har tagits bort.
- Byggrätterna utökas.
- Två alternativ kommer att ställas ut, kommunalt och enskilt huvudmannaskap för den allmänna
platsmarken (vägar, gångvägar, naturmark, lekplats etc.).

Förslag till beslut
1.	Detaljplaneförslaget upprättat i april 2003 ställs ut.
2.	Hos länsstyrelsen göra framställan att strandskyddsförordnandet enligt 7 kap 15 §
miljöbalken upphävs inom kvartersmark och de delar av vattenområdet som betecknats med WB.

Yrkande
Nils Ruus (s) med instämmande av Dan Johansson (v) yrkade att nämnden skulle besluta i enlighet
med planenhetens förslag till beslut.

Susann Fogelström (m) yrkade för den borgerliga gruppen att ärendet skulle återremitteras för
att ge den lokala vägföreningen möjlighet att inkomma med ett förslag på vägkostnaden senast
den 31 maj 2003.

Beslutsgång
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att nämnden beslöt i enlighet
med det.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen lämnade följande reservation till protokollet:

'Efter 40 års byggnadsförbud är det angeläget att få en snabb handläggning och beslut på alla
detaljplaneärenden i Boo. Brådskan finns dels hos alla som idag är trångbodda och önskar bygga
ut sina fastigheter och, dels ur miljösynpunkt.

Trots detta förlänger den borgerliga majoriteten hanteringen i ett utställningsbeslut efter
att en föredömlig utredning förelagts nämnden. Skälet uppges vara behov av att den enskilda
vägföreningen skall ges möjlighet att ta fram egen bedömning av kostnader för vägupprustning
inom aktuellt planområde. Detta trots att både plan- och bygglagen och kommunens tjänstemän
föreskriver kommunalt huvudmannaskap såvida ej särskilda skäl föreligger för enskilt
huvudmannaskap. Sådana skäl torde inte föreligga i det aktuella fallet. Den borgerliga
majoritetens hantering av frågan är ett sätt att återigen försena ärendet trots att sakägare
redan getts möjlighet att inkomma med sina synpunkter under utställningstiden.'

<- Tillbaka

___


§ 114
Anmälningsärenden (endast de rörande Kummelnäs är medtagna)

...

5	233 965/2000
	Kummelnäs 1:652
	Länsstyrelsens beslut den 4 april 2003 ang. överklagande av nämndens beslut den 12 december
	2001 § 313 att förelägga om rivning av en utan bygglov utförd plastinklädnad av uterum
	på fastighetens altan.

	Länsstyrelsen förelägger ägarna att vid vite av 15 000 kr för envar av dem att senast tre
	månader efter det att beslut eller dom vinner laga kraft har rivit plastinklädnaden.

...

11. Kommunfullmäktiges beslut 2003-03-10 § 5 att delegera till ONB att anta detaljplanen
    för Kummelnäs 7:5 m.fl.

...

13. Skrivelse den 21 februari 2003 från Jan Sjölund m.fl. ang. skrivelse om förbättrade
    möjligheter för skolbarn att ta sig till Sågtorpskolan och Backeboskolan samt svar den
    18 mars 2003 från Nämndkontoret.

<- Tillbaka

___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3