Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2003-03-12

Detta är ett utdrag från protokollet till Boo Områdesnämnds möte 2003-03-12 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vassa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan rekvireras från Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka
__


§ 57
Sammanträdesordningen
A- och B-ärenden

Beslut
Områdesnämnden antar en sammanträdesordning som ger nämnden möjlighet att fatta beslut i flera ärenden på en gång.

Det gäller ärenden med följande kännetecken:

1. Det ska vara ett beslutsärende.
2. Handlingarna i ärendet ska vara utskickade i förväg.
3. Ingen ska vilja ge någon kompletterande upplysning i ärendet, muntligt eller skriftligt.
4. Ingen ska önska en föredragning av ärendet eller få någon kompletterande upplysning i ärendet.
5. Ingen ska lägga något annat förslag till beslut i ärendet än det som föreslås i tjänsteskrivelsen.
6. Ingen ska vilja lämna någon reservation eller anteckning till protokollet i ärendet.

Ärendet
Nämnddirektören har redovisat ärendet i en skrivelse den 27 februari 2003.

Under förra mandatperioden införde Områdesnämnden Boo på grund av den stora ärendemängden en sammanträdesordning som man tog över från Byggnadsnämnden.

Man beslöt i början på varje sammanträde i ett antal ärenden i klump. Man kallade dessa sammanförda ärenden för A-ärenden. De ärenden som behandlades var för sig, kallades för B-ärenden.

Denna sammanträdesordning ledde till en snabb behandling av de ärenden där alla utan diskussion var beredda att ta beslut i enlighet med det förslag som fanns i tjänsteskrivelsen.

Det gick till så att ordföranden i början på sammanträdet föreslog vilka ärenden som skulle behandlas som A-ärenden. Därefter hörde ordföranden efter vilka av dessa som nämnden var enig om skulle behandlas som A-ärenden. Om någon hade någon invändning rörande något ärende blev det naturligtvis ett B-ärende.

Eftersom denna ordning fungerade bra i den tidigare områdesnämnden föreslås även denna nämnd anta ovanstående förslag angående sammanträdesordning.

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med nämnddirektörens förslag.

<- Tillbaka

___


§ 80		Dnr ONB 35-36/2001 214
Detaljplan för områdena 'F och G', del av Kummelnäs
Nacka kommun
Normalt planförfarande

Beslut
Områdesnämnden beslutar uppdra åt Miljö & Stadsbyggnad att genomföra detaljplanerna med normalt förfarande.

Områdesnämnden beslutar vidare uppdra åt Miljö & Stadsbyggnad att lägga plangränsen mellan de två detaljplaneområdena i Kummelnäsvägen.

Ärendet
Miljö & Stadsbyggnad har redovisat ärendet i en skrivelse den 30 januari 2003.

I planeringsstrategi för utvecklingsområden för Boo har områdena F och G givits prioritet 1. Områdenas avgränsning överensstämmer med gällande detaljplaner från 1987 och 1988. Detaljplaneringen skulle genomföras med enkelt planförfarande. Motivet till detta var bland annat att åtgärden endast avsåg en förändring av gällande planbestämmelser utan att markanvändningen ändrades.

Inom flera detaljplaner inom kommunen har man från centralt håll ifrågasatt användningen av enkelt planförfarande i den typ av planärenden som här avses. Inom det närliggande planområdet Bågvägen-Åbroddsvägen har Boverket ansett att enkelt förfarande inte bör tillämpas. Denna typ av planområden har ett större allmänintresse och kräver stora kommunala investeringar.

Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening har i en skrivelse från december 2002 begärt att detaljplaneområdena F och G ska delas upp så att dessa enbart berör Kummelnäs Västra Fastighetsägareförening respektive Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening.

Bakgrunden till detta är att man i den västra föreningen förordar kommunalt huvudmannaskap och i den östra enskilt. Enligt PBL kan man inte ha två huvudmän i samma plan. Gränsen mellan föreningarna går i Kummelnäsvägen.

Detaljplanerna för F och G måste efter vad som framkommit under senare tid handläggas med normalt förfarande.

Med hänsyn till vad som framkommit om de olika fastighetsägareföreningarnas verksamhetsområden och inställning till huvudmannaskapsfrågan så bör plangränsen mellan områdena F och G läggas i Kummelnäsvägen. Själva Kummelnäsvägen kommer inte att ingå i någon av planerna. Däremot kommer mark att reserveras för en kommande ombyggnad av Kummelnäsvägen. Markreservationen ska kunna medge en körbana om 6,5 m, SL:s krav, och gång- och cykelbana om 2,5 m alternativt enbart en gångbana om 1,5 m. Det totala vägområdet blir då ca 11 m.


Miljö & Stadsbyggnad föreslår att detaljplanerna genomförs med normalt förfarande.

Miljö & Stadsbyggnad föreslår att plangränsen mellan de två detaljplaneområdena F och G läggs i Kummelnäsvägen.

Yrkande
Eva Thorn Larsson (s) yrkade för (s)-gruppen att Miljö & Stadsbyggnads förslag skulle avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställde proposition på Miljö & Stadsbyggnads förslag och på Eva Thorn Larssons avslagsyrkande och fann att nämnden beslöt i enlighet med Miljö & Stadsbyggnads förslag.

Peter Zethraeus (m), Bertil Damberg (s) och Karin Norman (s) deltog p.g.a. jäv inte i handläggningen av ärendet.

Reservation
(s)-gruppen lämnade följande reservation till protokollet:

'Vi socialdemokrater motsätter oss det av den moderatledda majoriteten fattade beslutet och reserverar oss särskilt

1. mot att tjänsteskrivelsen hänvisar till uppfattningar inom två fastighetsägarföreningar, där den ena genom brev avgivit sina synpunkter. Det är uppenbart att argumentationen i tjänsteskrivelsen bygger på den information som detta brev innehåller. Det är anmärkningsvärt att den andra fastighetsägareföreningens åsikt inte inhämtats. Som ärendet nu presenterats, skall nämndens ledamöter fatta beslut som bygger på ren hörsägen. Vi socialdemokrater är oroade över att den moderatledda majoriteten anser sig kunna fatta beslut på dessa grunder.

Den fastighetsförening, vars åsikter oemotsagda nu förelagts ONB för beslut, företräds dessutom i nämnden genom ledamot i den moderata gruppen.

2. mot ett beslut som kan tolkas som tendentiöst och vägledande vad gäller nämndens kommande ställningstaganden till huvudmannaskap för allmän platsmark inom kommundelen Boo och därigenom också kan komma att föregå det enligt PBL (inom ramen för normalt planförfarande) stadgade samrådet, något som skulle kunna uppfattas som obstruktion mot Plan- och Bygglagens intentioner avseende demokratiskt inflytande. Fastighetsägare inom 'nya' G kan mycket väl vilja förorda kommunalt huvudmannaskap, liksom att motsatsen är lika möjlig inom F. Nämnden har ingen anledning att ta ställning i förväg.


3. mot att det aktuella ärendet är uppdelat i två beslutsdelar: a. ändrade områdesgränser och b. övergång från förenklat till normalt planförfarande. Dessa två beslut är av helt olika art. Att 'smyga in' övergången till normalt planförfarande på sätt som här sker, innebär ett försvårande för berörda fastighetsägare att följa den demokratiska beslutsprocessen i ett för dem viktigt ärende. Vi anser att övergången till normalt planförfarande kräver ett nytt Start-PM och att den information som det i tjänsteskrivelsen refereras till har genomförts under felaktiga förutsättningar (enkelt planförfarande) och därför måste göras om.

PBL ger inte fastighetsägareföreningar någon särskild status i frågor som gäller huvudmannaskap för allmän platsmark. Det är den enskilde fastighetsägaren som är rättssubjekt. Olika fastighetsägareföreningars synpunkter i skilda frågor har ingen som helst relevans i sammanhanget. Den moderatledda majoritetens beslut i ärendet kan tolkas som ett obilligt sätt att desinformera såväl allmänhet som fastighetsägare och deras organisationer. Härigenom kan det tänkas att vissa fastighetsägare gynnas på bekostnad av andra, något som i så fall står i direkt motsats till intentionerna i Plan- och bygglagen.'

<- Tillbaka

___


§ 82		Dnr ONB 1/2003 219
Avstyckning från Kummelnäs 7:25, Beatebergsvägen 1
Prövning enligt 4 kap 25a § fastighetsbildningslagen

Beslut
Områdesnämnden beslutar att lämna medgivande till den begärda avstyckningen.

Ärendet
Miljö & Stadsbyggnad har redovisat ärendet i en skrivelse den 7 januari 2003.

Enligt 4 kap 25a § fastighetsbildningslagen ska om tillåtligheten enligt 3 kap 3 § samma lag kan ifrågasättas ärendet prövas av områdesnämnden. Prövningen avser områden som saknar detaljplan. Inom områden med områdesbestämmelser ska också prövning ske enligt nämnda lagrum.

Nämnden kan antigen lämna medgivande till den sökta åtgärden eller vägra att lämna medgivande. Ett avslag från nämnden kan överprövas hos länsstyrelsen.

Kummelnäs 7:25, om 7360 kvm, är belägen mellan Kummelnäsvikens inre del samt Beatebergsvägen och Föreningsvägen. Den övre delen av fastigheten mot Beatebergsvägen ligger ca 20 m högre än Kummelnäsviken. Fastigheten sluttar brant ner mot Kummelnäsviken.

Fastigheten är bebyggd med en permanentbostad i en och två våningar med en byggarea om ca 180 kvm.

Sökanden önskar avstycka en tomt om ca 4 000 kvm. Tomtens utformning har anpassats efter bestämmelserna om minsta tomtstorlek för fritidshus, 4 000 kvm, i gällande områdesbestämmelser. I en brant sluttning åt öster föreslås att en byggnad om ca 70 kvm får uppföras, ca 10-13 m över Kummelnäsviken och ca 25 m från stranden.

För fastigheten gäller områdesbestämmelser, OB3 och OB16, bestämmelser om strandskydd samt riksintresse för kulturmiljövården, kust och skärgård.

Miljö & Stadsbyggnads bedömning
Den föreslagna avstyckningen strider mot bestämmelserna i 3 kap 3 § fastighetsbildningslagen av följande skäl.

Avstyckningens utsträckning och form kommer att försvåra områdets ändamålsenliga användning.

Den föreslagna bebyggelsens placering är olämplig med hänsyn till topografin och närheten till stranden.

En avstyckning enligt förslaget kommer med hänsyn till form och storlek att försvåra framtida planläggning.

Den föreslagna avstyckningen och byggnadens placering strider dessutom mot riksintressena vad gäller kulturmiljövården, kust och skärgård.

Miljö & Stadsbyggnad föreslår därför att områdesnämnden inte lämnar medgivande till den begärda avstyckningen.

Förslag till beslut
Områdesnämnden beslutar att inte lämna medgivande till den begärda avstyckningen enligt 4kap 25a§ fastighetsbildningslagen.

Yrkande
Ordförande Susann Fogelström (m) yrkade för majoritetsgruppen att nämnden skulle lämna medgivande till den begärda avstyckningen.

Nils Ruus (s) yrkade för (s)-gruppen med instämmande av Bo Ericson (mp) att nämnden skulle besluta i enlighet med Miljö & Stadsbyggnads förslag, dvs inte lämna medgivande till den begärda avstyckningen.

Beslutsgång
Ordföranden ställde proposition på sitt eget yrkande och på Nils Ruus yrkande och fann att nämnden hade beslutat i enlighet med hennes eget yrkande.

Nämnden beslöt alltså att lämna medgivande till den begärda avstyckningen.

Peter Zethraeus (m) deltog p.g.a. jäv inte i handläggningen av ärendet.

Reservation
Bo Ericson (mp) reserverade sig till protokollet.

Den socialdemokratiska gruppen lämnade följande reservation till protokollet.

'S-gruppen reserverar sig mot beslutet, då den förslagna avstyckningen strider mot bestämmelserna i 3 kap 3 § i fastighetsbildningslagen av följande skäl. Avstyckningen utsträckning och form kommer att försvåra områdets ändamålsenliga användning. Den förslagna bebyggelsens placering är olämplig med hänsyn till topografin och närheten till stranden. Den förslagna bebyggelsens placering är olämplig med hänsyn till form och storlek att försvåra framtida planläggning.

Den förslagna avstyckningen och byggnadens placering strider dessutom mot riksintressen vad gäller kulturmiljövården, kust och skärgård.'

<- Tillbaka

___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3