Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2003-02-19

Detta är ett utdrag från protokollet till Boo Områdesnämnds möte 2003-02-19 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vassa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan rekvireras från Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka
__


§ 47		Dnr ONB 1/2003 219
Avstyckning från Kummelnäs 7:25 Beatebergsvägen 1
Prövning enligt 4kap 25a § fastighetsbildningslagen

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendet
Planenheten har redovisat ärendet i en skrivelse den 7 januari 2003.

Enligt 4 kap 25a § fastighetsbildningslagen ska om tillåtligheten enligt 3 kap 3 § samma
lag kan ifrågasättas ärendet prövas av områdesnämnden. Prövningen avser områden som
saknar detaljplan. Inom områden med områdesbestämmelser ska också prövning ske enligt
nämnda lagrum.

Nämnden kan antingen lämna medgivande till den sökta åtgärden eller vägra att lämna
medgivande. Ett avslag från nämnden kan överprövas hos länsstyrelsen.

Kummelnäs 7:25, om 7360 kvm, är belägen mellan Kummelnäsvikens inre del samt
Beatebergsvägen och Föreningsvägen. Den övre delen av fastigheten mot Beatebergsvägen
ligger ca 20 m högre än Kummelnäsviken. Fastigheten sluttar brant ner mot Kummelnäsviken.
Fastigheten är bebyggd med en permanentbostad i en och två våningar med en byggarea om ca
180 kvm.

Sökanden önskar avstycka en tomt om ca 4000 kvm. Tomtens utformning har anpassats efter
bestämmelserna om minsta tomtstorlek för fritidshus, 4000 kvm, i gällande
områdesbestämmelser. I en brant sluttning åt väster föreslås att en byggnad om ca 70 kvm
får uppföras, ca 10-13 m över Kummelnäsviken och ca 25 m från stranden.

För fastigheten gäller områdesbestämmelser, OB3 och OB16, bestämmelser om strandskydd
samt riksintresse för kulturmiljövården, kust och skärgård.

Planenhetens bedömning
Den föreslagna avstyckningen strider mot bestämmelserna i 3 kap 3 §
fastighetsbildningslagen av följande skäl.

Avstyckningens utsträckning och form kommer att försvåra områdets ändamålsenliga
användning.

Den föreslagna bebyggelsens placering är olämplig med hänsyn till topografin och närheten
till stranden.

En avstyckning enligt förslaget kommer med hänsyn till form och storlek att försvåra
framtida planläggning.

Den föreslagna avstyckningen och byggnadens placering strider dessutom mot riksintressena
vad gäller kulturmiljövården, kust och skärgård.

Planenheten föreslår därför att områdesnämnden inte lämnar medgivande till den begärda
avstyckningen.

Yrkande
Ordförande Susann Fogelström (m) yrkade för den borgerliga gruppen att ärendet skulle
bordläggas.

Beslutsgång
Nämnden beslöt att bordlägga ärendet

<- Tillbaka

___


§ 55
Anmälningsärenden

...

Följande skrivelser och andra myndigheters protokoll och beslut anmäldes:
(endast sådana som berör Kummelnäs)

...

3. 221 15/2000
Kummelnäs 1:103
Länsstyrelsens beslut den 16 januari 2003 ang överklagande av nämndens beslut den 4
december 2002, § 207 att ansöka om utdömande av vite med anledning av föreläggande att
städa fastighet.
Länsstyrelsen tar inte upp överklagandet till prövning.

...

<- Tillbaka

___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3