Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2003-01-29

Detta är ett utdrag från protokollet till Boo Områdesnämnds möte 2003-01-29 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vassa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan rekvireras från Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka
___


§ 11		Regnr 233 987/2002
Velamsund 18:130, Ristorpsvägen 10
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och förråd samt ansökan om dispens från byggnadsförbud

inom strandskyddsområde, ansökan om rivningslov för befintligt fritidshus

Beslut
1.	Ansökan om nybyggnad fritidshus samt förråd beviljas med stöd av 8 kap 12 § plan- och bygglagen

(PBL) med tillhörande föreskrifter och upplysningar.
2.	Ansökan om rivningslov för befintligt fritidshus beviljas med stöd av 8 kap 16 § plan- och

bygglagen med tillhörande föreskrifter och upplysningar.
3.	Dispens från byggnadsförbud inom strandskyddsområde enligt 7 kap 16 § miljöbalken, medges för

sökta åtgärder.
4.	Som tomtplats i strandskyddshänseende bestäms ett område motsvarande byggnadernas yta på marken.
5.	Bygglovet förutsätter att en av kommunen godkänd VA-anläggning, enligt beslut § 184 Dnr M

02/1002, installeras innan byggnaden tas i bruk.

Ärendet
Bygg- och serviceenheten har redovisat ärendet i en skrivelse den 7 januari 2003.

Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser (OB3, laga kraft 1992-11-26).
Genom belägenhet inom strandskyddsområde (100 m från strandlinjen på land och i vatten) omfattas
fastigheten dessutom av byggnadsförbud enligt 7 kap 16 § miljöbalken. Fastigheten omfattas av en pågående
detaljplaneläggning av området Söder Grävlingsberg.

På fastigheten finns idag ett fritidshus om knappt 50 m² byggnadsarea. Föreslagen nybyggnad av fritidshus
har 49,5 m² byggnadsarea i en våning plus ett loft med en invändig nockhöjd om 2,10 m. Förrådet har en
föreslagen byggnadsarea om 20 m².

Bygg- och serviceenhetens skäl till förslag till beslut
Lovet innefattar mindre avvikelse från områdesbestämmelser vad avser högsta tillåtna byggnadsarea för
fritidshus. Avvikelsen är förenliga med syftet med planen. Berörda grannar har inte framfört erinringar
mot föreslagen byggnation. Bygg- och serviceenheten föreslår områdesnämnden att bevilja sökt bygglov med
stöd av 8 kap 12 § PBL.

Syftet med det rådande strandskyddet och allmänrättsliga intressen bedöms inte motverkas.

Förutsättningarna för allmänhetens möjligheter att fritt vistas eller färdas i området bedöms ej påverkas
ej heller livsvillkoren för djur- och växtriket. Föreslaget fritidshus och förråd föreslås uppföras inom
område som är att betrakta som redan etablerad hemfridszon.


Särskilda skäl som ligger till grund för bedömningen att bevilja undantag från strandskyddsbestämmelserna
är ersättningsbyggnad samt redan ianspråktagen tomt.

Bygg- och serviceenheten föreslår områdesnämnden att bevilja ansökan om dispens från byggnadsförbud inom
strandskyddsområde enligt 7 kap 16 § miljöbalken.

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med bygg- och serviceenhetens förslag.

Beslutet om strandskydd får överklagas av Statens Naturvårdsverk och sökanden enligt P.M. som skickas
till dem.

Beslutet om bygglov kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet går denne emot.

Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Områdesnämnden Boo
Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill
överklaga fick del av beslutet.

<- Tillbaka

___


§ 18
Pågående planarbeten

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendet
Planenheten informerade om pågående planarbeten enligt sammanställning den 13 januari 2003.

Anteckning
Den socialdemokratiska gruppen gjorde följande anteckning till protokollet:

''Den planeringsmodell som den borgerliga majoriteten i Nacka kommun under lång tid använt, har inneburit
att man konsekvent försökt använda sig av enkla planförfaranden. Dessa planärenden har genom sina
begränsade samrådsförfaranden upplevts som odemokratiska och har också regelmässigt överklagats. Planerna
måste därefter på nytt tas fram i enlighet med Plan- och Bygglagens normala planförfarande.

Hela förfaringssättet innebär bara en olägenhet för medborgarna. Tiden till genomförande förlängs på ett
för fastighetsägarna onödigt och menligt sätt. I det ändrade rättsläget som nu dessutom råder, vill vi
socialdemokrater påpeka att ett flertal ärenden på informationslistan skall ändras till normalt
planförfarande.''

<- Tillbaka

___


§ 25
Anmälningsärenden
(endast de rörande Kummelnäs)

...

Följande skrivelser och andra myndigheters protokoll och beslut anmäldes:

...

7. 221 24/2001
Kummelnäs 36:6
Länsstyrelsens beslut den 12 december 2002 angående överklagande av nämndens beslut den 17 oktober 2001,

§ 253 att lämna en anmälan av lekstuga utan åtgärd.
Länsstyrelsen undanröjer det överklagade beslutet och överlämnar ärendet till nämnden för förnyad
handläggning.

...

11. 221 7/2002
Kummelnäs 1:178, Karbovägen 1
Länsstyrelsens beslut den 10 januari 2003 angående överklagande av nämndens beslut den 15 maj 2002, § 127

att avslå bygglovsansökan för redan utförd tillbyggnad av fritidshus m.m.
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Byggnadsavgiften ska betalas till Länsstyrelsen inom två månader från
det att detta beslut vunnit laga kraft.

...

14. 221 22/2001
Kummelnäs 1:862 och 1:863
Länsstyrelsens beslut den 20 januari 2003 angående överklagande av nämndens beslut den 12 december 2001,

§ 314 om föreläggande att avlägsna uppställda bilar, övrigt upplag och hushållsavfall.
Länsstyrelsen avslår överklagandet i den del som avser avlägsnandet av uppställda bilar. Länsstyrelsen
bifaller överklagandet i den del som avser avlägsnandet av övrigt upplag och hushållsavfall och
återförvisar ärendet till områdesnämnden för förnyad utredning i den delen.

...

<- Tillbaka

___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3