Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2002-12-04

Detta är ett utdrag från protokollet till Boo Områdesnämnds möte 2002-12-04 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vassa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan rekvireras från Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka
___


§ 304		Regnr 221 15/2000
Kummelnäs 1:103 [ ]
Utdömande av försuttet vite

Beslut
Områdesnämnden beslutar att överlämna ärendet till Länsrätten Stockholms län med ansökan om utdömande av
försuttet vite om 10 000 kr samt 15 000 kr (3x5000 kr).

Ärendet
Bygg- och serviceenheten har redovisat ärendet i skrivelse den 18 november 2002.

Områdesnämnden beslutade vid sammanträde den 23 augusti 2000 påföra ägaren till Kummelnäs 1:103, [ ]
byggnadsavgift med 6300 kr för olovligt upplag. Vidare beslutade områdesnämnden att förelägga [ ] att vid
vite av 10 000 kr senast den 1 november 2000 ha borttagit det upplagda materialet och att om rättelse
inte åstadkommits vid nämnda tidpunkt därefter påföra [ ] ett löpande vite om 5000 kr per månad till dess
områdesnämnden kunnat konstatera att fastigheten ställts i vårdat skick. I beslutet ingick även ett
förbud att återuppföra upplagen. Från beslutet undantogs det material i form av leca-block som kunde
visas hänförligt till ett bygglov för tillbyggnad och carport beviljat 1997-07-02. Upplysningsvis kan
påpekas att detta lov upphört att gälla i och med att fem år förflutit från dagen för beslutet om lov.

[ ] överklagade beslutet.

Länsstyrelsen beslutade den 25 januari 2002 att beträffande vitesföreläggande att städa tomten endast
göra den ändringen att föreläggandet skall ha fullgjorts senast den 1 juni 2002 och att förbudet att åter
uppföra upplagen sedan de tagits bort skulle kvarstå.

[ ] överklagade länsstyrelsens beslut

Länsrätten beslutade den 27 juni 2002 att ändra länsstyrelsens dom endast på så sätt att den tid då
föreläggandet skall ha fullgjorts bestämdes till två månader efter det att [ ] fått del av länsrättens
dom.

Enligt länsstyrelsen delgavs [ ] domen genom enkel delgivning den 28 juni 2002. Domen har ej överklagats
och vann därmed laga kraft den 2 augusti 2002.

Vid besök på plats den 15 oktober 2002 kan konstateras att fastigheten fortfarande ej är att betrakta som
satt i vårdat skick. Visserligen har bl.a. ett tältbyggnation tagits bort men tomten är fortfarande i
sådant skick att föreläggandet inte kan anses fullgjort och fog därmed finnes för utdömande av vite.

Skäl till beslut
Länsrättens beslut från den 27 juni 2002 har ej överklagats och beslutet har därmed vunnit laga kraft.

Bygg- och serviceenheten konstaterar vid besök på plats den 15 oktober 2002, att föreläggande att
bortföra upplag från Kummelnäs 1:103 samt sätta tomt i vårdat skick inte till fullo har efterkommits inom
utsatt tid. Därmed har också tre månader löpt från det att [ ] fått del av länsrättens dom.

Bygg- och serviceenheten föreslår områdesnämnden Boo att besluta överlämna ärendet till Länsrätten
Stockholms län med ansökan om utdömande av försuttet vite.

Nämnden beslöt i enlighet med bygg- och serviceenhetens förslag.

Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet går denne emot.
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Områdesnämnden Boo
Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill
överklaga fick del av beslutet.

<- Tillbaka

___


§ 306		Regnr 233 0617/2002
Velamsund 1:206 Sångfågelvägen 13
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och förråd

Beslut
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus vilandeförklaras i avvaktan på ny detaljplan för
området, dock längst till den 25 juni 2004. Till stöd för detta hänvisas till 8 kap 23 § plan- och
bygglagen (PBL).

Ärendet
Bygg- och serviceenheten har redovisat ärendet i skrivelse den 18 november 2002.

Fastigheten ligger inom riksintresset Norra kusten och omfattas av detaljplan som fastställts 21 mars
1946 ( Byggnadsplan 98). Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med fristående bostadshus i en
våning om högst 150m² byggnadsarea samt uthus om högst 30m² byggnadsarea. Huvudbyggnad får ej förläggas
närmare tomtgräns än 6 m och uthus ej närmare än 4,5 m och avståndet mellan byggnader får ej understiga
12 m. Byggnadshöjden får för huvudbyggnad vara högst 4,5 m och för uthus högst 2,5 m (med totalhöjd om
högst 3 m). Tak får ha högst 30 graders lutning.

Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus med ca 70m² byggnadsarea.

Ansökan om bygglov avser nybyggnad av enbostadshus med källardel om 150 m² byggnadsarea, samt förråd om
ca 27m² byggnadsarea.

Kommunstyrelsen i Nacka kommun har den 19 februari 1996 § 40 beslutat ge Miljö och stadsbyggnad i uppdrag
att utarbeta ett förslag till ny eller ändrad detaljplan för området. Områdesnämnden Boo antog den 5 juni
2002, §182, en startpromemoria med program för del av Velamsund, område B (Riset och Sångfågelvägen) i
Boo, Nacka kommun.

Skäl till beslut
Föreslagen byggnadsåtgärd innebär ändrad markanvändning. Bygg- och serviceenheten föreslår Områdesnämnden
att med stöd av 8 kap 23 § PBL, vilandeförklara ansökan om bygglov för enbostadshus och förråd i avvaktan
på att ny detaljplan för området införts, dock längst till den 25 juni 2004.

Nämnden beslöt i enlighet med bygg- och serviceenhetens förslag.


Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet går denne emot.
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Områdesnämnden Boo
Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill
överklaga fick del av beslutet.

<- Tillbaka

___


§ 307		Regnr 233 750/2002
Velamsund 14:33, Bågvägen 23
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Beslut
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus vilandeförklaras i avvaktan på ny detaljplan för
området, dock längst till den 22 augusti 2004. Till stöd för detta hänvisas till 8 kap 23 § plan- och
bygglagen (PBL).

Ärendet
Bygg- och serviceenheten har redovisat ärendet i skrivelse den 11 november 2002.

För området gäller en detaljplan som fastställts den 30 december 1950 (f.d. Byggnadsplan 105). Enligt
detaljplanen får fastigheten bebyggas med fristående bostadshus i en våning samt uthus. Byggnaders
sammanlagda yta får på varje tomtplats upptaga högst 175m² varav uthus och dylika byggnader högst 50m².
Huvudbyggnad får ej förläggas närmare gräns än 6 m och uthus ej närmare gräns än 4,5 m. Avstånd mellan
byggnader skall vara minst 12 m men kan där så är lämpligt minskas dock ej under 3 m. Byggnadshöjden får
för huvudbyggnad vara högst 4 m och för uthus högst 2,5 m.

Fastigheten är bebyggd med ett mindre fritidshus samt uthus.

Ansökan om förhandsbesked  avser nybyggnad av ett enbostadshus i en våning samt inredd vind (taklutning
ca 38 grader) med en byggnadsarea om ca 100 m². Placeringen är föreslagen där nuvarande fritidshus är
beläget.

Kommunstyrelsen beslöt att uppdra åt Miljö & Stadsbyggnad den 19 februari 1996 att utarbeta ett förslag
till ny eller ändrad detaljplan för området. Innan en sådan ändrad eller ny detaljplan godkänts kan
bygglov ej beviljas för åtgärder som innebär ändrad markanvändning.

Områdesnämnden Boo antog den 21 februari 2001 förslag till ändring av detaljplanen för Velamsund 14:1
(B105) Bågvägen, Åbroddsvägen m.fl. Kommunens beslut är överklagat och ligger hos Miljödepartementet.
Ärendet är ännu inte behandlat av regeringen.

Anstånd (vilandeförklaring) kan beslutas om ett planarbete påbörjats. Det är enligt departementschefen
(prop. 1985/86:1 s. 734) inte möjligt att göra något entydigt uttalande om vad som skall förstås med att
påbörja ett planarbete. Oftast torde det finnas protokollförda beslut som visar att frågan väckts, men om
sådana inte finns bör det krävas att kommunen kan peka på någon konkret åtgärd som har vidtagits av något
kommunalt organ i form av utredningar, förslag till program eller liknande.
I avvaktan på lagakraftvunnen detaljplan har områdesnämnden Boo möjlighet att använda 8 kap 23 § PBL för
att vilandeförklara ansökan om bygglov om åtgärden innebär ändrad markanvändning.

Skäl till beslut
Föreslagen byggnadsåtgärd innebär ändrad markanvändning. Bygg- och serviceenheten föreslår därför

Områdesnämnden att med stöd av 8 kap 23 § PBL, vilandeförklara ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus i avvaktan på att ändrad eller ny detaljplan för området godkänts, dock längst till den 22
augusti 2004.

Nämnden beslöt i enlighet med bygg- och serviceenhetens förslag.


Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet går denne emot.
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Områdesnämnden Boo
Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill
överklaga fick del av beslutet.

<- Tillbaka

___


§ 308		Regnr 233 773/2002
Velamsund 14:51, Bågvägen 2
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus

Beslut
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus vilandeförklaras i avvaktan på ny detaljplan för
området, dock längst till den 30 augusti 2004. Till stöd för detta hänvisas till 8 kap 23 § plan- och
bygglagen (PBL).

Ärendet
Bygg- och serviceenheten har redovisat ärendet i skrivelse den 11 november 2002.

För området gäller en detaljplan som fastställts den 30 december 1950 (f.d. Byggnadsplan). Enligt
detaljplanen får fastigheten bebyggas med fristående bostadshus i en våning samt uthus. Byggnaders
sammanlagda yta får på varje tomtplats upptaga högst 175m² varav uthus och dylika byggnader högst 50m².
Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus om drygt 60 m² byggnadsarea samt uthus. Byggnaden är enligt
kommunens arkiv klassat som fritidshus.

Ansökan om bygglov avser en tillbyggnad på ca 35 m² byggnadsarea samt loft.

Kommunstyrelsen beslöt att uppdra åt Miljö & Stadsbyggnad den 19 februari 1996 att utarbeta ett förslag
till ny eller ändrad detaljplan för området. Innan en sådan ändrad eller ny detaljplan godkänts kan
bygglov ej beviljas för åtgärder som innebär ändrad markanvändning.

Områdesnämnden Boo antog den 21 februari 2001 förslag till ändring av detaljplanen för Velamsund 14:1
(B105) Bågvägen, Åbroddsvägen m.fl. Kommunens beslut är överklagat och ligger hos Miljödepartementet.
Ärendet är ännu inte behandlat av regeringen.

Anstånd (vilandeförklaring) kan beslutas om ett planarbete påbörjats. Det är enligt departementschefen
(prop. 1985/86:1 s. 734) inte möjligt att göra något entydigt uttalande om vad som skall förstås med att
påbörja ett planarbete. Oftast torde det finnas protokollförda beslut som visar att frågan väckts, men om
sådana inte finns bör det krävas att kommunen kan peka på någon konkret åtgärd som har vidtagits av något
kommunalt organ i form av utredningar, förslag till program eller liknande.
I avvaktan på lagakraftvunnen detaljplan har områdesnämnden Boo möjlighet att använda 8 kap 23 § PBL för
att vilandeförklara ansökan om bygglov om åtgärden innebär ändrad markanvändning.

Skäl till beslut
Föreslagen byggnadsåtgärd innebär ändrad markanvändning. Bygg- och serviceenheten föreslår därför

Områdesnämnden att med stöd av 8 kap 23 § PBL, vilandeförklara ansökan om bygglov för påbyggnad av
fritidshus i avvaktan på att ändrad eller ny detaljplan för området godkänts, dock längst till den 30
augusti 2004.
Nämnden beslöt i enlighet med bygg- och serviceenhetens förslag.


Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet går denne emot.
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Områdesnämnden Boo
Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill
överklaga fick del av beslutet.

<- Tillbaka

___


§ 309		Regnr 233 0613/2002
Velamsund 14:79, Åbroddsvägen 17
Ansökan om bygglov för påbyggnad av fritidshus (höjning av tak)
Återremiss

Beslut
Ansökan om bygglov för påbyggnad av fritidshus vilandeförklaras i avvaktan på ny detaljplan för området,
dock längst till den 20 juni 2004. Till stöd för detta hänvisas till 8 kap 23 § plan- och bygglagen
(PBL).

Ärendet
Bygg- och serviceenheten har redovisat ärendet i skrivelse den 28 augusti 2002 reviderad den 11 november
2002.

Områdesnämnden Boo återremitterade ärendet vid sammanträdet den 11 september 2002, för förtydligande av
nämndens möjligheter att vilandeförklara ansökan.

För området gäller en detaljplan som fastställts den 30 december 1950 (f.d. Byggnadsplan). Enligt
detaljplanen får fastigheten bebyggas med fristående bostadshus i en våning samt uthus. Byggnaders
sammanlagda yta får på varje tomtplats upptaga högst 175m² varav uthus och dylika byggnader högst 50m².
Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus om ca 80 m² byggnadsarea, tre förrådsbyggnader samt en carport
avsedd för en bil. Byggnaden är enligt kommunens arkiv klassat som fritidshus (sportstuga).

Ansökan om bygglov avser en höjning av sadeltaket till en lutning på ca 38 grader.

Kommunstyrelsen beslöt att uppdra åt Miljö & Stadsbyggnad den 19 februari 1996 att utarbeta ett förslag
till ny eller ändrad detaljplan för området. Innan en sådan ändrad eller ny detaljplan godkänts kan
bygglov ej beviljas för åtgärder som innebär ändrad markanvändning.

Områdesnämnden Boo antog den 21 februari 2001 förslag till ändring av detaljplanen för Velamsund 14:1
(B105) Bågvägen, Åbroddsvägen m.fl.
Kommunens beslut är överklagat och ligger hos Miljödepartementet. Ärendet är ännu inte behandlat av
regeringen.

Anstånd (vilandeförklaring) kan beslutas om ett planarbete påbörjats. Det är enligt departementschefen
(prop. 1985/86:1 s. 734) inte möjligt att göra något entydigt uttalande om vad som skall förstås med att
påbörja ett planarbete. Oftast torde det finnas protokollförda beslut som visar att frågan väckts, men om
sådana inte finns bör det krävas att kommunen kan peka på någon konkret åtgärd som har vidtagits av något
kommunalt organ i form av utredningar, förslag till program eller liknande.
I avvaktan på lagakraftvunnen detaljplan har områdesnämnden Boo möjlighet att använda 8 kap 23 § PBL för
att vilandeförklara ansökan om bygglov om åtgärden innebär ändrad markanvändning.

Skäl till beslut
Föreslagen byggnadsåtgärd innebär ändrad markanvändning. Bygg- och serviceenheten föreslår därför
Områdesnämnden att med stöd av 8 kap 23 § PBL, vilandeförklara ansökan om bygglov för påbyggnad av
fritidshus i avvaktan på att ändrad eller ny detaljplan för området godkänts, dock längst till den 20
juni 2004.
Nämnden beslöt i enlighet med bygg- och serviceenhetens förslag.


Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet går denne emot.
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Områdesnämnden Boo
Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill
överklaga fick del av beslutet.

<- Tillbaka

___


§ 310		Regnr 233 846/2001
Velamsund 14:82, Åbroddsvägen 23
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Beslut
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus vilandeförklaras i avvaktan på ny detaljplan för
området, dock längst till den 15 oktober 2003. Till stöd för detta hänvisas till 8 kap 23 § plan- och
bygglagen (PBL).

Ärendet
Bygg- och serviceenheten har redovisat ärendet i skrivelse den 11 november 2002.

För området gäller en detaljplan som fastställts den 30 december 1950 (f.d. Byggnadsplan 105). Enligt
detaljplanen får fastigheten bebyggas med fristående bostadshus i en våning samt uthus. Byggnaders
sammanlagda yta får på varje tomtplats upptaga högst 175m² varav uthus och dylika byggnader högst 50m².
Huvudbyggnad får ej förläggas närmare gräns än 6 m och uthus ej närmare gräns än 4,5 m. Avstånd mellan
byggnader skall vara minst 12 m men kan där så är lämpligt minskas dock ej under 3 m. Byggnadshöjden får
för huvudbyggnad vara högst 4 m och för uthus högst 2,5 m.
Fastigheten är bebyggd med ett mindre fritidshus samt uthus.

Ansökan om förhandsbesked  avser nybyggnad av enbostadshus i en våning samt inredd vind (taklutning ca 38
grader) med en byggnadsarea om ca 120 m². Placeringen är föreslagen på syd-västra delen av tomten.

Kommunstyrelsen beslöt att uppdra åt Miljö & Stadsbyggnad den 19 februari 1996 att utarbeta ett förslag
till ny eller ändrad detaljplan för området. Innan en sådan ändrad eller ny detaljplan godkänts kan
bygglov ej beviljas för åtgärder som innebär ändrad markanvändning.

Områdesnämnden Boo antog den 21 februari 2001 förslag till ändring av detaljplanen för Velamsund 14:1
(B105) Bågvägen, Åbroddsvägen m.fl. Kommunens beslut är överklagat och ligger hos Miljödepartementet.
Ärendet är ännu inte behandlat av regeringen.

Anstånd (vilandeförklaring) kan beslutas om ett planarbete påbörjats. Det är enligt departementschefen
(prop. 1985/86:1 s. 734) inte möjligt att göra något entydigt uttalande om vad som skall förstås med att
påbörja ett planarbete. Oftast torde det finnas protokollförda beslut som visar att frågan väckts, men om
sådana inte finns bör det krävas att kommunen kan peka på någon konkret åtgärd som har vidtagits av något
kommunalt organ i form av utredningar, förslag till program eller liknande.
I avvaktan på lagakraftvunnen detaljplan har områdesnämnden Boo möjlighet att använda 8 kap 23 § PBL för
att vilandeförklara ansökan om bygglov om åtgärden innebär ändrad markanvändning.

Skäl till beslut
Föreslagen byggnadsåtgärd innebär ändrad markanvändning. Bygg- och serviceenheten föreslår därför
Områdesnämnden att med stöd av 8 kap 23 § PBL, vilandeförklara ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus i avvaktan på att ändrad eller ny detaljplan för området godkänts, dock längst till den 15
oktober 2003.

Nämnden beslöt i enlighet med bygg- och serviceenhetens förslag.


Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet går denne emot.
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Områdesnämnden Boo
Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill
överklaga fick del av beslutet.

<- Tillbaka

___


§ 312		Dnr KFKS 58/2001 214
Detaljplan för Kummelnäs 7:5, Jenny Linds väg 6, Nacka kommun
Upprättad på Miljö & Stadsbyggnad i november 2002

Beslut
Områdesnämnden beslutar att rubricerat förslag till detaljplan övergår till normalt planförfarande och
ställs ut.

Ärendet
Miljö & Stadsbyggnad har redovisat ärendet i en skrivelse den 25 november 2002.

Mot bakgrund av inkomna synpunkter under samrådstiden föreslår Miljö & Stadsbyggnad att planarbetet
övergår till normalt planförfarande och att planen ställs ut.

Planarbetet syftar till att möjliggöra byggnation av en permanentbostad samt garage/ uthus. För att
områdets karaktär och kvaliteter skall bevaras måste stor hänsyn tas till omgivande miljö och
landskapsbild vid utformning och placering av tillkommande bebyggelse.

Planområdet ligger i norra Boo, på Eols Udde. Fastigheten är en sjötomt som gränsar till Höggarnsfjärden
och Stockholms inlopp i norr. I väster gränsar fastigheten mot en permanentbebyggd fastighet, i söder mot
en obebyggd tomt och i öster mot Västra Uppfartsvägen.

Förslaget har hanterats enligt plan och bygglagens regler för enkelt planförfarande.

Samråd har skett med länsstyrelsens planmyndighet och lantmäterimyndigheten. Planhandlingarna har också
tillsänts sakägare samt föreningar och andra berörda i området.
Inkomna synpunkter under samrådet har föranlett till följande ändringar i planförslaget:
Miljö & Stadsbyggnad föreslår att planarbetet övergår till normalt förfarande. Infarten till fastigheten
har flyttats så att den ligger på nuvarande Kummelnäs 7:6. Planen förutsätter fastighetsbildning så att
infarten tillförs Kummelnäs 7:5. Byggrätten för garagebyggnaden har flyttats för att minska risken för
att det ska skymma utsikten för omgivande fastigheter. Byggrätten för förrådet vid stranden har flyttats.

Beslutshandlingar i ärendet utgörs av koncept till utställningshandlingar.

Nämnden beslöt i enlighet med Miljö & Stadsbyggnads förslag.

<- Tillbaka

___


§ 328		Dnr ONB 2000/126 484
Velamsund - Smådjursverksamhet

Beslut
Områdesnämnden uppdrar till Nämndkontoret att vidta erforderliga åtgärder för att starta en
smådjursverksamhet våren 2003 enligt etapp1 redovisad i tjänsteskrivelse den 21 november 2002.

Ärendet
Miljö & Stadsbyggnad har redovisat ärendet i en skrivelse den 21 november 2002.
Av skrivelsen framgår bl.a. följande:

Områdesnämnden beslöt 2001- 01 -24 'att uppdra till nämndkontoret att utreda förutsättningarna för att
utveckla djurverksamheten på Velamsund samt återkomma med konkreta förslag under våren 2001'.

Ett mål för verksamheten på Velamsund är att komplettera djurhållningen på Velamsund i enlighet med
naturreservatets intentioner, vilket innebär;
- En större variation av djurraser och deras ungar och ger ett ökat besöksvärde och mål för nya
  besökskategorier.
- Att olika raser betar olika växtarter och kompletterar varandra för bästa betesresultat och innebär ett
  bättre utnyttjande av det bete som behövs för att hålla alla ängsmarkerna öppna och förhindra
  igenväxningen av landskapet.
- Ett bevarande av gamla lantraser vilket är en viktig del i vårt kulturarv och  angeläget för att bevara
  den genetiska mångfalden och variationen.
- Att barn och ungdomar i pedagogiskt syfte har tillgång till olika sorters djur att umgås och få kontakt
  med.

Förslaget är att smådjursverksamheten förläggs på en del av den gamla ängsmarken vid Herrgårdsparken.

Idag disponerar Nacka Ridklubb betesmarken.
I anslutning till verksamheten uppförs torpet Lugnet och nyttjas som raststuga.

Området angörs väster ifrån på befintlig väg, via gamla huvudentrén till gamla Herrgården. Ängsmarken
iordningställs till betesmark genom att sly och träd avverkas och de gamla backdikena rensas. Byggnader
för djur och inhägnader uppförs utifrån verksamhetens omfattning och behov. I framtiden bör Parkstugan
ingå som en del i gårdsbildningen för smådjursverksamheten. Parkstugan är idag uthyrd som fritidshus och
en uppsägning av nuvarande hyresgäst bör övervägas.

Djur av olika svenska lantraser hålls inom det iordningställda området så att de på ett lättillgängligt
sätt, kan beskådas av besökare. Tillsyn av djuren sker morgon och kväll. (Jfr. djurhållning på
Nyckelviken.)

I ett senare utvecklingsskede kan djurverksamheten kompletteras med olika typer av pedagogisk verksamhet,
t.ex. guidning, kursverksamhet m.m.

Smådjursverksamheten byggs ut i etapper både för anläggningsdelar och verksamhet.

Etapp 1
Ängsmarken iordningställs och tillfart ordnas. Torpet Lugnet och erforderliga inhägnader uppförs.
Verksamhet bedrivs under sommarhalvåret, då sommarverksamhet inte förutsätter större byggnader för
vinterhållning av djur. Stor vikt läggs vid tillgänglighet och information, såväl skriftlig som muntlig
på platsen.
Djurbesättningen består första året av en ko med kalv, en tacka med lamm och en get med killing. Samtliga
djur ska ha dokumenterad och godkänd hälsostatus enligt gällande bestämmelser. Djurhållare engageras med
daglig tillsyn under sommarhalvåret, april till oktober. I första hand kommer djurhållare med verksamhet
på Velamsund att tillfrågas.
Kostnad för djurhållningen beräknas i storleksordningen 40 000 kronor per år.

Etapp 2
Verksamheten utvecklas till åretruntverksamhet vilket innebär att djurhållaren engageras under hela året
och att verksamheten kompletteras med erforderliga anläggningar. Driftkostnaden för verksamheten påverkas
naturligtvis utifrån verksamhetens utveckling. Vid en fullt utbyggd verksamhet kan även den pedagogiska
delen utvecklas med kursverksamhet och guidning m.m.

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med Miljö & Stadsbyggnads förslag.

<- Tillbaka

___


§ 339
Anmälningsärenden
(endast de rörande Kummelnäs)

...

Följande skrivelser och andra myndigheters protokoll och beslut anmäldes:

...

3. 221 23/1998
Kummelnäs 1:122
Länsstyrelsens beslut den 12 november 2002 ang överklagande av föreläggande den 26 augusti 1998 om
uppstädning av fastigheten.
Länsstyrelsen upphäver det överklagade föreläggandet eftersom Miljö & Stadsbyggnad meddelat att
föreläggandet är efterkommet och ingett fotografier som visat att så är fallet.

...

9. Skrivelse från Nacka kommuns revisorer med 'PM nr 4/2002 Granskning av verksamheten i Områdesnämnden i
Boo' av Ernst & Young. Slutsatsen i rapporten lyder: Granskningen av Områdesnämnden Boo har enligt vår
mening givit ett tillfredsställande resultat. I samband med granskningen av Områdesnämndens
myndighetsutövning har det framkommit att det finns ett behov av att se över och utvärdera rutinerna
kring bygglovstaxorna.

...

<- Tillbaka

___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3