Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2002-11-06

Detta är ett utdrag från protokollet till Boo Områdesnämnds möte 2002-11-06 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vassa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan rekvireras från Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka
___§ 264
Ärendehantering, Plan, Bygglov och Miljö- och hälsoskydd

Beslut
1. Nämnden beslutar att behandla det extra ärendet på dagens sammanträde.
2. Nämnden beslutar i enlighet med Björn Källströms förslag.

Ärendet
Björn Källström (m) föreslog att nämnden skulle ta upp ett förslag om ärendehanteringen som ett extra
ärende på dagens sammanträde.

Han lämnade ett förslag daterat 2002-11-06 med följande lydelse:

'Handläggning av plan- och byggfrågor får inte fördröjas när arbetet med dessa har påbörjats utan skall
slutföras inom en rimlig tid och nämnden är ansvarig för detta. Nämnden skall också i pågående ärenden
kunna redovisa vilka ärenden som är under behandling och hur gamla dessa är.
Vi önskar en redovisning av Bygglovenheten över gamla ärenden som är äldre än 6 månader. Det gäller
samtliga ärenden även delegerade, förhandsbesked och anmälan om olovligt byggande.
Redovisningen skall avse redovisning per 2002-12-31 och redovisningen skall framföras till nämnden till
ONB vid Nämndens första sammanträde 2003. Det skall finnas datum som visar när ärendet påbörjades. Finns
det inga gamla ärenden vill vi att enheten redovisar detta på nämnden med en tjänsteskrivelse.
Nämnden önskar även en liknande redovisning för ärenden hos Miljö- och hälsoskyddsenheten att redovisas
vid nämndens första sammanträde 2003.'

Beslutsgång
Nämnden beslöt först att ta upp ärendet på dagens sammanträde och beslöt därefter i enlighet med Björn
Källströms förslag.

<- Tillbaka

___


§ 279		Projektnr 9387
Utveckling av centrumområdet i Orminge

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendet
Claes Berglund och Åke Stiberg från konsultfirman Carl Bro Stockholm AB informerade om det uppdrag som de
hade fått av Kommunstyrelsen på initiativ av Områdesnämnden Boo.

Uppdraget att planera för den framtida utvecklingen av Orminge centrum innebar att de skulle samordna
aktörerna i projektet och leda kommunens arbete.

Några av de frågor som ingick i uppdraget att belysa var trafiksäkerhet och framkomlighet för
kollektivtrafiken, infartsparkering, eventuell simhall, panncentralens läge, lägenheter för gamla och
unga, planering för en framtida snabbspårväg o.s.v.

Nämnden tackade för informationen och noterade den till protokollet.

<- Tillbaka

___


§ 283		Dnr KFKS 95/1999 214				och KFKS 32/2002 214
Detaljplan för del av Kummelnäs, område söder Grävlingsberg och Grävlingsberg i Boo Nacka kommun
Inkomna yttranden under samråd

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendet
Planarkitekt Per Jerling på planenheten informerade om de vanligast förekommande synpunkterna, som hade
kommit in under samrådet gällande de två planförslagen.

Det som de flesta hade synpunkter på var vägarnas utformning, huvudmannaskapet för vägarna, vatten och
avlopp, kostnader och genomförande, byggrätter och fastighetsstorlekar.

Nämnden tackade för informationen och noterade den till protokollet.

<- Tillbaka

___


§ 288
Anmälningsärenden
(endast de rörande Kummelnäs)

...

Inkomna skrivelser och andra myndigheters protokoll och beslut

...

4. 221 23/1998
Kummelnäs 1:122
Kallelse från Länsstyrelsen den 17 oktober 2002 till besiktning med anledning av föreläggande av ONB den
26 augusti 1998 avseende uppstädning av fastigheten och meddelande den 4 november om att besiktningen är
inställd och att ärendet kommer att avskrivas.

...

<- Tillbaka

___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3