Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2002-10-09

Detta är ett utdrag från protokollet till Boo Områdesnämnds möte 2002-10-09 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vassa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan rekvireras från Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka
___


§ 256           Dnr ONB 209/2001 531
Velamsunds naturreservat - förslag till ny tillfartsväg för kollektivtrafik

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendet
Nämnddirektör Tor Samuelsson, konsult Lars Ståhl och områdesansvarig Roger
Grönwall på miljö- och samhällsplaneringsenheten informerade i ärendet.

De upplyste om att nämnden kommer att hålla ett offentligt informationsmöte
i ärendet den 23 oktober klockan 18.00.

Därefter kommer nämnden att ta ställning i frågan.

Nämnden tackade för informationen.

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteskrivelse 'Velamsunds naturreservat - förslag till ny tillfartsväg
för kollektivtrafik' av Tor Samuelsson den 1 oktober 2002.
2. 'Utvärdering av alternativa tillfartsvägar för kollektivtrafik till
Velamsund' av Lars Ståhl den 20 september 2002.
3. Trafikutredning Velamsund Norra delen JoW den 23 maj 2001.
4. Trafikutredning Velamsund Södra delen JoW den 22 maj 2002.

<- Tillbaka

___


§ 260           Dnr ONB 124/2002
Ansökan om bidrag till ny film om Boo

Beslut
Ett bidrag om 50 000 kronor utges till Boo Hembygdsförening avseende
produktionskostnader för en film om Boo.

Ärendet
Nämnddirektören har redovisat ärendet i en skrivelse den 27 september 2002.
Av skrivelsen framgår bl.a. följande:

Boo Hembygdsförening har ansökt hos Områdesnämnden Boo om ett bidrag för
produktionskostnader för en film om Boo. Ansökt belopp har preciserats i en
kompletterande e-post till 'gärna i storleksordningen 80 000 kronor'.

Boo Hembygdsförening har tagit initiativ till att producera en ny film om
Boo efter kontakter med Olof Thunberg och kultursekreterare i Nacka kommun.
I mitten av 1960-talet gjordes filmen 'Gamla Boo' som visade en rundresa i
Boo kommun för att i filmens form dokumentera miljön i det gamla Boo Filmen
överfördes till video 1990.

Den nya filmen följer samma idé som den gamla filmen om Boo: ramen i filmen
är en uppföljning av den gamla filmen och beskriver dagens miljö i Boo inför
den förändring som kommer ske där sportstugu- och fritidshusområden
förvandlas till områden för bostadsändamål.

Projektets ekonomi
I kostnadskalkyl för Nya Boofilmen tas upp kostnader som beräknas uppgå till
ca 195 000 kronor. Enligt Hembygdsföreningen tillkommer endast marginella
kostnader utöver detta.

Vad gäller inkomster har Hembygdsföreningen erhållit bidrag på 91 550 kronor
(augusti 2002).

Mellanskillnaden på ca 100 000 kronor, avser föreningen kunna täcka genom
försäljning av videokopior av filmen och omfördelning av budget för vård av
kulturminnesvärda byggnader. Även möjligheten att få ytterligare bidrag
undersöks.

Områdesnämndens uppgifter inom det kulturhistoriska verksamhetsområdet
Nacka kommuns reglemente om områdesnämndens uppgifter inom kulturhistorisk
verksamhet, ger nämnden möjlighet att ge bidrag till produktionskostnader
för en film där dagens omgivningsmiljö i Boo dokumenteras. Områdesnämnden
har som inriktningsmål att dagens kulturyttringar ska främjas och äldre
tiders kultur ska tas tillvara, vårdas och levandegöras, vilket borde kunna
ske i filmens form.


Nämnddirektörens förslag till beslut
Det är värdefullt att dagens omgivningsmiljö i Boo dokumenteras med tanke på
den omvandling som sker och kommer ske i området. Att det, som i detta fall,
görs en uppföljning av en film som beskriver miljön från mitten av 6o-talet
gör ju saken bara bättre och mer intressant. Områdesnämnden har enligt
reglementet uppgifter inom detta verksamhetsområde och har mål som
understöder att ett bidrag utges till detta projekt. Nämnddirektören
föreslår att områdesnämnden utger ett bidrag till Hembygdsföreningen om 40
000 kronor avseende produktionskostnader för en ny film om Boo.

Yrkande
Gunilla Grudevall-Sten (fp) yrkade för folkpartiet med instämmande av
moderaterna att bidraget skulle uppgå till 50 000 kronor.

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med Gunilla Grudevall-Stens yrkande.

Lennart Grudevall (fp) deltog p.g.a. jäv inte i behandlingen av ärendet.

<- Tillbaka

___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3