Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2002-09-11

Detta är ett utdrag från protokollet till Boo Områdesnämnds möte 2002-09-11 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vassa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan rekvireras från Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka
___


§ 223
Ansökningar om bygglov för master och torn för tredje generationens
mobiltelenät

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendet
Lovhandläggare Hans Eriksson på bygg- och serviceenheten informerade om de
bygglovsansökningar som kommit in för master och torn för tredje
generationens mobiltelenät.

Under sommaren har kommunen kungjort dessa ansökningar och bett om
synpunkter från allmänheten. Svaren ska bearbetas och ansökningarna ska
behandlas under hösten.

Nämnden tackade för informationen och noterade den till protokollet.

<- Tillbaka

___


§ 231           Dnr 233 0613/2002
Velamsund 14:79, Åbroddsvägen 17
Ansökan om bygglov för påbyggnad av fritidshus (höjning av tak)

Beslut
Ärendet återremitteras för förtydligande.

Ärendet
Bygg- och serviceenheten har redovisat ärendet i en skrivelse den 28 augusti
2002.

För området gäller en detaljplan som fastställts den 30 december 1950
(f.d. Byggnadsplan). Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med
fristående bostadshus i en våning samt uthus. Byggnaders sammanlagda yta får
på varje tomtplats upptaga högst 175m² varav uthus och dylika byggnader
högst 50m².

Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus om ca 80 m² byggnadsarea, tre
förrådsbyggnader samt en carport avsedd för en bil. Byggnaden är enligt
kommunens arkiv klassat som fritidshus (sportstuga).

Ansökan om bygglov avser en höjning av sadeltaket till en lutning på ca 38
grader.

Kommunstyrelsen beslöt att uppdra åt Miljö & Stadsbyggnad den 19 februari
1996 att utarbeta ett förslag till ny eller ändrad detaljplan för området.
Innan en sådan ändrad eller ny detaljplan godkänts kan bygglov ej beviljas
för åtgärder som innebär ändrad markanvändning.

Skäl till beslut
Föreslagen byggnadsåtgärd innebär ändrad markanvändning. Bygg- och
serviceenheten föreslår därför Områdesnämnden att med stöd av 8 kap 23 §
PBL, vilandeförklara ansökan om bygglov för påbyggnad av fritidshus i
avvaktan på att ändrad eller ny detaljplan för området godkänts, dock längst
till den 20 juni 2004.

Förslag till beslut
Ansökan om bygglov för påbyggnad av fritidshus vilandeförklaras i avvaktan
på ny detaljplan för området, dock längst till den 20 juni 2004. Till stöd
för detta hänvisas till 8 kap 23 § plan- och bygglagen (PBL).

Yrkande
Björn Källström (m) yrkade att ärendet skulle återremitteras för
förtydligande.

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med Björn Källströms yrkande.

<- Tillbaka

___


§ 233
Nacka översiktsplan 2002 - yttrande under utställning

Beslut
Nämnddirektörens förslag till yttrande under utställning daterat 2002-09-04
antas med tillägget att områdesnämnden föreslår att lokaliseringen av en
komposteringsanläggning vid Tollare tas bort ur översiktsplanen.

Ärendet
Nämnddirektör Tor Samuelsson har redovisat ärendet i en skrivelse den 4
september 2002.

Den nu gällande översiktsplanen antogs år 1992. Kommunfullmäktige beslutade
1998 att översiktsplanen skulle revideras. Ett program för revidering av
planen var utsänt på samråd under år 2000. Ett samråd över förslag om
översiktsplanering genomfördes under 2001. Med utgångspunkt från samrådet
har förslaget till översiktsplan reviderats och utställning av det
reviderade förslaget sker under tiden 16 juni-12 september 2002.

Revidering av översiktsplanen
Efter samrådsremissen har följande revideringar som berör Boo lagts in i
översiktsplanen:
- Planskissen över en tänkbar framtid för Björknäs har tagits bort.
- Återvinningscentralen vid Tollare har utgått.
- För södra Boo har beskrivningen kompletterats med Utvecklingsområden i Boo
och strandpromenaden utefter Lännerstasundet har tagits in i
rekommendationen.
- Markreservationen för bro vid Knapens hål har utgått. I rekommendationerna
föreslås att någon form av förbindelse för gång och cykel bör tillskapas
över Knapens hål.
- I rekommendationerna har tillförts att ett område vid Trollsjön ska
inrättas som naturreservat.
- För norra Boo har rekommendationen kompletterats med Utvecklingsområden i
Boo.
- Ett område vid Telegrafberget har lagts in med markanvändning för
bostadsbebyggelse.
- Ett område vid sydvästra Kil har lagts in med markanvändning för
enbostadsbebyggelse.

Områdesnämndens yttrande att införa naturreservat för söder Mensättra Gärde
har inte tagits in i rekommendationerna och något uppdrag att förbereda ett
naturreservat har inte givits. Vad gäller nämndens yttrande om
allmäntillgängligheten till oexploaterade kuster och för
grönområdestillgången i södra Boo hänvisar redogörelsen till att detta
behöver bevakas i kommande detaljplanering.

Nämnddirektörens förslag till yttrande
De flesta av nämndens synpunkter i samrådsyttrandet har arbetats in i
översiktsplanen. Det är rimligt att nämnden bevakar allmäntillgängligheten
till oexploaterade kuster och grönområden i södra Boo i kommande
detaljplanering utan att markanvändningen har tagits in i översiktsplanen.
När det gäller grönområdet vid Mensättra gärde och Rensättra är det
värdefullt att ett grönt stråk som förbinder Skarpnäs och Velamsund kan
säkerställas

Nämnddirektören föreslår att områdesnämnden i sitt yttrande under
utställning noterar att nämndens synpunkter i samrådet till stor del har
blivit tillgodosedda i det reviderade förslaget men att nämnden vidhåller
att ett naturreservat införs på Rensättra för att säkerställa ett grönt
stråk som förbinder Skarpnäs med Velamsund. Inga synpunkter har tillkommit
med anledning av det reviderade förslaget på Nackas översiktsplan 2002.

Yrkanden
Bo Ericson (mp) yrkade att nämnden skulle yttra att markreservationen för en
bro över Stäket skulle vara kvar.

Bo Ericson (mp) yrkade att nämnden skulle yttra att markreservation för en
komposteringsanläggning i Tollare skulle tas bort.

Dan Johansson (v) yrkade att nämnden skulle yttra att markområdet vid
sydvästra Kil inte skulle användas för enbostadsbebyggelse.

Beslutsgång
Ordföranden ställde proposition på Bo Ericsons yrkande om bro över Stäket
varvid han fann att nämnden hade avslagit det. Votering begärdes och
verkställdes.
För avslag röstade Björn Källström (m), Ursula Ranégie (m), Magnus
Plathin-Sturaeus (m) Isa Silwing (m), Ann-Sofie Maartmann (m), Lennart
Grudevall (fp) och Gunilla Grudevall-Sten (fp). För bifall röstade Anders
Huzelius (s), Hans Linnér (s), Eva Persson (s), Dan Johansson (v) och Bo
Ericson (mp). Nämnden beslöt alltså med 7 röster mot 5 att avslå yrkandet.

Ordföranden ställde därefter proposition på Bo Ericsons yrkande om
komposteringsanläggning i Tollare varvid han fann att nämnden hade avslagit
det. Votering begärdes och verkställdes. För avslag röstade Björn Källström
(m), Isa Silwing (m), Lennart Grudevall (fp) och Gunilla Grudevall-Sten
(fp). För bifall röstade Ursula Ranégie (m), Magnus Plathin-Sturaeus (m),
Ann-Sofie Maartmann (m), Anders Huzelius (s), Hans Linnér (s), Eva Persson
(s), Dan Johansson (v) och Bo Ericson (mp). Nämnden beslöt alltså med 8
röster mot 4 att bifalla yrkandet.

Ordföranden ställde slutligen proposition på Dan Johanssons yrkande om
enbostadsbebyggelse vid Sydvästra Kil varvid han fann att nämnden hade
avslagit det. Votering begärdes och verkställdes. För avslag röstade Björn
Källström (m),Ursula Ranégie (m), Magnus Plathin-Sturaeus (m), Isa Silwing
(m), Ann-Sofie Maartmann (m), Lennart Grudevall (fp) och Gunilla
Grudevall-Sten (fp). För bifall röstade Anders Huzelius (s), Hans Linnér
(s), Eva Persson (s), Dan Johansson (v) och Bo Ericson (mp). Nämnden beslöt
alltså med 7 röster mot 5 att avslå yrkandet.


Nämnden beslöt alltså i enlighet med nämnddirektörens förslag med tillägg av
att områdesnämnden föreslår att lokaliseringen av en komposteringsanläggning
vid Tollare tas bort ur översiktsplanen.

Reservation
Dan Johansson (v) lämnade följande reservation till protokollet:
'Vänsterpartiet delar i stort områdesnämndens synpunkter på översiktsplanen
men vänder sig starkt emot att ett område vid sydvästra Kil har lagts in med
markanvändning för villabebyggelse. Frågan har inte tidigare varit uppe i
diskussionen om översiktsplanen utan så att säga 'halkat in på ett
bananskal'. Området vid Kils gård är en nästan helt komplett äldre
gårdsbebyggelse med herrgård, lada, växthus och arbetarbostäder väl samlade
i en ursprunglig miljö. Området är m.a.o. av mycket stort kulturhistoriskt
värde och borde bevaras i stort sätt som det är idag. Att föra in området
som lämpligt för villabebyggelse är också att sända felaktiga signaler och
ge halva löften till det fastighetsbolag som köpt upp marken eftersom frågan
om att bebygga Kils gård varken utretts eller diskuterats inom kommunen.
Att sydvästra Kil blivit lämpligt till bostadsbebyggelse samtidigt som
fastighetsbolaget som äger marken visat sig villiga att överlåta mark till
den friskola som planeras i området skapar också misstankar om politiskt
mygel utanför offentlighetens ljus. Frågan om markanvändningen vid Kils gård
borde därför diskuteras och analyseras på ett ordentligt sätt innan den tas
in i kommunens översiktsplan.'

Bo Ericson (mp) lämnade följande reserveration till protokollet.
Översiktsplanen (ÖP) utgår från att kommunens kostnader för våra äldre
kommer att öka med ca 600 miljoner på 15 år. Det motsvarar en skattehöjning
på ca 6 kronor.
Detta oavsett om vi bygger eller inte bygger några nya bostäder här i Nacka.
Gamla invånare flyttar inte så ofta mellan olika kommuner utan de som bor i
Nacka åldras i Nacka. Därför ska ÖP ge utrymme för en omfattande
exploatering av både bostäder och arbetsplatser. Fler nya invånare som
arbetar och betalar kommunalskatt ska hjälpa oss så att kommunalskatten inte
behöver höjas. För kommunens ekonomi ska de nya bostäderna vara dyra småhus
där båda fastighetsägarna måste jobba; de ska helst vara i 30-årsåldern så
de kan jobba många år. De höga huspriserna gör att de inte vill ha
fastighetsskatten kvar och röstar borgligt. Försäljning av mark för
exploatering ska ge kommunen stora inkomster.
På Sicklaön ska bostäder byggas på de gamla arbetsplatsområdena och i Boo
ska kommunen skapa mark för arbetsplatser på naturmark.
I Saltsjöbaden däremot är marken av riksintresse för de boende och mycket
känslig. Där får inga nya bostäder eller arbetsplatser byggas. Där ska
endast kommunens största idrottshall byggas i 'Gröna dalen', trots att
barnantalet minskar.
Jag anser att ÖP borde utarbetats med riktmärket att alla invånarehar samma
behov av mark för rekreation. Den nuvarande visar på en borglig vilja till
segregation mellan kommundelarna.
ÖP bör omarbetas och ställas ut så att alla invånare kan förstå ÖP innebörd
och konsekvenser utan svårighet. Skala 1:4 000, inte 1:40 000.

<- Tillbaka

___


§ 234 Dnr ONB 70/2002, 79/2002, 80/2002 och 81/2002 214
Ändring av detaljplaner för delar av Kummelnäs, Lännersta och Bo (dp 201, dp
225, dp 226 och dp 233), Nacka kommun
Upprättad på Miljö & Stadsbyggnad i juli 2002
Enkelt planförfarande

Beslut
Områdesnämnden beslutar att anta förslagen till ändring av detaljplaner.

Ärendet
Miljö & Stadsbyggnad har redovisat ärendet i en skrivelse den 23 augusti
2002.

Under slutet av 1990-talet pågick arbetet med att styra utvecklingen i
områden med förordnande enligt kap. 5 § 8.1 plan- och bygglagen (PBL). Som
resultat ändrades de gällande planerna genom tillägg till befintliga
bestämmelser. Syftet med ändringarna var att möjliggöra bebyggelse för
permanentboende, förbättra vägstandard samt reglera VA-förhållandena genom
anslutning till kommunala VA-nätet och VA-sanering. Även bestämmelserna
avseende byggrätten ändrades.

Vid den efterkommande bygglovhandläggningen har en otydlighet i en
bestämmelse uppmärksammats, avseende de fall ansökan om bygglov omfattat
huvudbyggnad med källare. Enligt nuvarande bestämmelse om byggnaders
storlek, § 3 moment 2 avseende högsta tillåtna bruttoarea, räknas
källarplanet in i bruttoarean, vilket inte är avsikten. Med bruttoarea avses
bruttoarea ovan mark, vilket inte tydligt framgår i bestämmelsens
formulering.

Planförslaget
Ändringen är ett tillägg till planbestämmelserna i gällande detaljplaner,
genom att nämnda bestämmelse kompletteras med lydelsen 'ovan mark'. Syftet
är att förtydliga bestämmelsens innebörd.

De fyra detaljplaner som omfattas av ändringen är följande:
- Dp 201, ändring av byggnadsplan (detaljplan) för del av Kummelnäs 1:840
(B83) Tessinvägen, Sergelvägen med flera, Nacka kommun (laga kraft
1999-06-24)

- Dp 225, ändring av del av 'Byggnadsplan (detaljplan) för del av
fastigheten Lännersta 1:441 jämte Lännersta 1:841m fl fastigheter i Boo
socken' (B 80) Tjäderstigen, Falkvägen samt delar av Sunnebovägen och
Ekallén, Nacka kommun (laga kraft 2000-02-24)

- Dp 226, ändring av del av byggnadsplan (detaljplan) för del av Boo Gård i
Boo socken (B81) Mellanvägen och Ekallén med flera, Nacka kommun
(laga kraft 2000-02-24)- Dp 233, ändring av del av byggnadsplan (detaljplan) för del av Boo Gård i
Boo socken (B82) Galärvägen, Roddarvägen samt del av Drabantvägen, Nacka
kommun
(laga kraft 2000-05-11)

Samråd
Planförslaget och samrådshandlingar skickades ut till föreningar för de
aktuella områdena samt till föreningar i omgivande områden. Även
länsstyrelsens planenhet, lantmäterimyndigheten i Nacka samt bygg- och
serviceenheten, Miljö & Stadsbyggnad, har tillsänts materialet för yttrande.

Samrådet kungjordes den 30 juli genom annonsering i Dagens Nyheter, Svenska
Dagbladet och Nacka Värmdö Posten. Samrådstiden slutade den 21 augusti 2002.

Under samrådstiden framfördes inga synpunkter på förslaget.

Miljö & Stadsbyggnad föreslår att områdesnämnden antar förslagen till
ändring av detaljplanerna.

Nämnden beslöt i enlighet med Miljö & Stadsbyggnads förslag.

<- Tillbaka

___


§ 241
Bidrag till inspelning av Boo-film

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendet
Nämnddirektör Tor Samuelsson informerade om att Boo Hembygdsförening
inkommit med en ansökan om bidrag för att spela in en film om Boo.

Filmen är en uppföljare till den Boo-film som gjordes 1966 med skådespelaren
Olof Thunberg som speaker under en busstur runt Boo kommun.

Ärendet kommer att behandlas på nästa sammanträde.

Nämnden tackade för informationen och noterade den till protokollet.

Lennart Grudevall (fp) deltog p.g.a. jäv inte i handläggningen av ärendet.

<- Tillbaka

___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3