Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2002-08-21

Detta är ett utdrag från protokollet till Boo Områdesnämnds möte 2002-08-21 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vassa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan rekvireras från Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka
___


§ 192      Dnr ONB 52/2002
Ansökan om stopplikt i korsningen Lövbergavägen / Kummelnäsvägen

Beslut
Med stöd av 10 kap. 1§ andra stycket 8 trafikförordningen (1998:1276)
beslutar områdesnämnden följande.

I korsningen mellan Lövbergavägen och Kummelnäsvägen har fordonsförare från
Lövbergavägen stopplikt före infart i korsningen.

Föreskriften träder i kraft 2002-08-28.

Ärendet
Miljö- och samhällsplaneringsenheten har redovisat ärendet i en skrivelse
den 2 augusti 2002.

Kummelnäs vägförening ansöker om tillstånd att reglera korsningen
Lövbergavägen / Kummelnäsvägen med stopplikt.

Ökad trafik och ökade hastigheter, trots 30 km/tim på denna sträcka, ställer
till med problem i korsningen där oskyddade trafikanter ska samsas med
biltrafiken.

Korsningens utformning inbjuder till höga hastigheter varför denna lösning
kan vara ett bra alternativ.

Polismyndigheten har ingen erinran mot förslaget.

Vägföreningen bekostar skylt, vägmålnings- och arbetskostnader.

Nämnden beslöt i enlighet med miljö- och samhällsplaneringsenhetens förslag.

<- Tillbaka

___


§ 196      Regnr 233 0299/2002 och
                221 0007/2002
Kummelnäs 1:178, Karbovägen 1


Remiss från Länsstyrelsen med anledning av överklagande av beslut

Beslut
Områdesnämnden antar Miljö & Stadsbyggnads bifogade förslag till yttrande
över Anders och Madeleine Nolbratts överklagande av Områdesnämndens beslut
den 15 maj 2002, §127.

Ärendet
Bygg- och serviceenheten har redovisat ärendet i en skrivelse den 24 juli
2002.
Områdesnämndens beslut att avslå bygglov för tillbyggnad samt påföra ägarna
byggnadsavgift och förelägga om rivning har överklagats av sökandena Anders
och Madeleine Nolbratt.

Ärendet avser en tillbyggnad om ca 40 m² som uppförts utan bygglov som
komplement till den befintliga byggnaden om ca 49 m². Fastigheten ligger
inom område Söder Grävlingsberg där planläggning pågår.

Klagande yrkar att bygglov skall medges samt att Länsstyrelsen undanröjer
områdesnämndens beslut om byggnadsavgift samt föreläggande om rivning.
Som grunder för överklagandet anföres bl.a. att det på den aktuella platsen
fanns en befintlig grund sedan 60-talet samt att rättelse skett genom att
bygglovsansökan lämnats in. Vidare anföres att planläggning av området gör
att en rivning inte är motiverad med beaktande av den kapitalförstöring som
blir följden.

Miljö & Stadsbyggnad/bygg- och serviceenheten anser inte att det finns något
vägande skäl att ändra uppfattning från tidigare beslut. Byggnadsarean för
fritidshus har överskridits med ca 88% och är inte att betrakta som mindre
avvikelse.

I Nacka kommuns intresse ligger att hindra olovliga byggnadsåtgärder.
Principen om allas likhet inför lagen och den kommunala
likställighetsprincipen medför att lagen skall tillämpas på samma sätt i
lika fall. Ett beslut att inte vidta åtgärder i fallet Kummelnäs 1:178
skulle medföra att andra fastighetsägare som gör det som ägarna till den
fastigheten gjort, inte heller skulle kunna föreläggas att vidta rättelse.
Kommunen skulle få planlägga efter hur fastighetsägarna byggt och således
inte kunna styra hur de skall få bygga. Detta skulle medföra att
verkningsfulla medel att hindra ett föregripande av en planprocess skulle
saknas och få till följd en urholkning av plan- och bygglagens 10 kap.

Områdesnämnden föreslås anta bygg- och serviceenhetens förslag till yttrande
över överklagande av Områdesnämndens beslut.

Nämnden beslöt i enlighet med bygg- och serviceenhetens förslag.


Beslutet om strandskydd får överklagas av Statens Naturvårdsverk och
sökanden enligt P.M. som skickas till dem.

Beslutet om bygglov kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län av den
som berörs av beslutet, om beslutet går denne emot, enligt regler som
bifogas beslutet.

<- Tillbaka

___


§ 197      Regnr 233 0359/2002
Velamsund 1:210 - Sångfågelvägen 3
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus

Beslut
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus vilandeförklaras i avvaktan
på ny detaljplan för området, dock längst till den 16 april 2004. Till stöd
för detta hänvisas till 8 kap 23 § plan- och bygglagen (PBL).

Ärendet
Bygg- och serviceenheten har redovisat ärendet i en skrivelse den 17 juli
2002.

För området gäller detaljplan som fastställts 21 mars 1946 (f.d.
Byggnadsplan 98). Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med
fristående bostadshus i en våning om högst 150m² byggnadsarea samt uthus om
högst 30m² byggnadsarea.

Fastigheten är bebyggd med ett byggnad om ca 100m² byggnadsarea. Nacka
kommuns arkiv saknas uppgifter om byggnadens historik.

Ansökan om bygglov avser tillbyggnad om ca 50m² byggnadsarea.

Kommunstyrelsen i Nacka kommun har den 19 februari 1996 § 40 beslutat ge
Miljö & Stadsbyggnad i uppdrag att utarbeta ett förslag till ny eller ändrad
detaljplan för området.

Områdesnämnden Boo antog den 5 juni 2002, §182, en startpromemoria med
program för del av Velamsund, område B (Riset och Sångfågelvägen) i Boo,
Nacka kommun.

Med beaktande av den påbörjade planprocessen föreslår bygg- och
serviceenheten Områdesnämnden att med stöd av 8 kap 23 § PBL,
vilandeförklara ansökan om tillbyggnad av fritidshus i avvaktan på att ny
detaljplan för området införts, dock längst till den 16 april 2004.

Nämnden beslöt i enlighet med bygg- och serviceenhetens förslag.

<- Tillbaka

___


§ 198      Regnr 233 0646/2001
Velamsund 14:86, Åbroddsvägen 31
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Beslut
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus vilandeförklaras i
avvaktan på ny detaljplan för området, dock längst till den 11 juli 2003.
Till stöd för detta hänvisas till 8 kap 23 § plan- och bygglagen (PBL).

Ärendet
Bygg- och serviceenheten har redovisat ärendet i en skrivelse den 24 juli
2002.

För området gäller en detaljplan som fastställts den 30 december 1950
(f.d. Byggnadsplan). Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med
fristående bostadshus i en våning samt uthus. Byggnaders sammanlagda yta får
på varje tomtplats upptaga högst 175m² varav uthus och dylika byggnader
högst 50m².

Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus om ca 68m² byggnadsarea och en
gäststuga om ca 27m² byggnadsarea samt en carport.

Ansökan om förhandsbesked avser uppförande av ett nytt enbostadshus i en
våning med en byggnadsarea om 148m².

Kommunstyrelsen beslöt att uppdra åt Miljö & Stadsbyggnad den 19 februari
1996 att utarbeta ett förslag till ny eller ändrad detaljplan för området.
Innan en sådan ändrad eller ny detaljplan godkänts kan bygglov ej beviljas
för åtgärder som innebär ändrad markanvändning.

Föreslagen byggnadsåtgärd innebär ändrad markanvändning. Bygg- och
serviceenheten föreslår därför Områdesnämnden att med stöd av 8 kap 23 §
PBL, vilandeförklara ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
i avvaktan på att ändrad eller ny detaljplan för området godkänts, dock
längst till den 11 juli 2003.

Nämnden beslöt i enlighet med bygg- och serviceenhetens förslag.

<- Tillbaka

___


§ 200      Dnr ONB 2002/95
SL:s förslag till utbudsplan 2003

Beslut
Områdesnämnden beslutar att som svar på remissen översända Miljö &
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse den 25 juli 2002 och gör dessutom följande
uttalande:

Områdesnämnden anser att trafiken med nuvarande entreprenör avsevärt
försämrats från tiden då entreprenören övertog kontraktet både vad gäller
antalet sittplatser i bussarna och efterlevnaden av tidtabellen.

Önskvärt är också att informationen på Slussen förbättras avseende inställda
bussturer.

Områdesnämnden vill också att SL ser över utbudet av framtida servicelinjer
och lokalbussar inom kommundelen Boo i Nacka.

Ärendet
Miljö & Stadsbyggnad har redovisat ärendet i en skrivelse den 25 juli 2002.

Av skrivelsen framgår bl.a. följande:

SL har 2002-05-29 till Nacka kommun remitterat 'Förslag till Utbudsplan för
2003 samt inriktning 2004-2005 för buss och lokaltåg i Södra regionen' för
synpunkter senast den 13 september 2002.

Miljö & Stadsbyggnads synpunkter
Busstrafik
- I och med att Värmdö kommun exploaterar längs med Gustavsbergsvägen
föreslås en stomlinje trafikera Slussen - Gustavsbergs centrum - Hemmesta
centrum. Trafikstart planeras tillsammans med exploateringen i
Charlottendal.
Synpunkter: Med hänsyn till framtida behov för resandet mellan Värmdö och
Nacka kommun så bör denna stomlinje även trafikera Orminge centrum och Nacka
centrum.

- Under hösten 2002 inför SL på försök under ett år en ny busslinje mellan
Nacka och Norrmalmstorg via Sickla Udde i Hammarby Sjöstad. På detta vis får
boende i Nacka även en koppling till tvärbanan. Den nya busslinjen ska
utvärderas av SL och Swebus innan beslut fattas om eventuell fortsättning.
Synpunkter: Mycket intressanta och efterlängtade försök. Linjen i Nacka bör
dock förlängas till Orminge centrum. Om inte försöket med trafikering ända
till Norrmalmstorg faller väl ut så är det ändå intressant att behålla en
linje i Nacka med kopplingen till Tvärspåret i avvaktan på andra framtida
resandemöjligheter.

- Den trafik som idag går till Vikingshill och Kummelnäs föreslås gå på
Lövbergavägen och Hasseluddsvägen till Orminge. (Linje 421 0ch 448). SL och
kommunen tittar tillsammans på bra lösningar på en ny linjesträckning.
Synpunkter: Föreslagen ändrad linjesträckning har tidigare diskuterats
varvid kommunen framhållit vikten av att förändringen förankras lokalt med
väg och villaföreningar etc så att de boende får en chans att tycka till om
och påverka förslaget. SL har enligt uppgift tidigare varit i kontakt med
Kummelnäs vägförening (Viktor Brott) som redovisat föreningens synpunkter
och som inte sammanfaller med SL:s förslag. Fortsatt dialog är här
nödvändig.

- Lördagstrafiken mellan Slussen och Orminge planeras att förlängas
ytterligare.

Synpunkter: Samtliga förslag mycket bra

Trafikanläggningar
En ombyggnad av Slussen kan bli möjlig under 2003 om den överklagade
detaljplanen fastställs enligt planerna.
Synpunkter: Vi ser med förväntan fram mot denna ombyggnad. Problemen med
trängsel m.m. i Slussen för resande från Nacka/Värmdö är idag påtagliga och
kräver en snar lösning.

- SL kommer med Swebus och Nacka kommun att studera ombyggnad av
bussterminalen i Orminge. Det finns också planer på att anlägga en
infartsparkering i anslutning till bussterminalen.
Synpunkter: Ombyggnad och omlokalisering av bussterminalen är ett önskemål
som styrs av behovet att kunna omforma platsen vid Orminge centrum till.
Behovet av kompletterande infartsparkeringar i området är mycket starkt med
ideliga påstötningar om behovet från resenärer m.fl. En tänkt och möjlig
plats för en kompletterande infartsparkering är inom området närmast norr om
Edövägen och väster om Mensättravägen. Politiskt ställningstagande om
markens framtida användning måste först till.

- En motorvägshållplats vid Forum Nacka studeras av vägverket och beräknas
vara klar 2004. I anslutning till motorvägshållplatsen håller vägverket på
att anlägga ett kollektivkörfält mot Stockholm för att underlätta
framkomligheten för bussar.

Synpunkter: Motorvägshållplatserna vid Forum Nacka har diskuterats under att
antal år och är ett mycket starkt behov för att öka tillgängligheten till
kollektivtrafiken i denna punkt. Vår förhoppning är att hållplatserna kan
genomföras redan 2003. Busskörfältet är förlängt, iordningställt och
ianspråktaget fram till avfartsrampen från Saltsjöbadsleden.
Övrigt
Sedan tidigare beslutade men ännu ej genomförda förändringar i trafiken bör
också redovisas i kommande remisser av utbudsplaner.

Med hänvisning till ovan redovisade föreslår Miljö & Stadsbyggnad att denna
tjänsteskrivelse jämte eventuellt egna kompletteringar överlämnas som svar
på remissen.

Områdesnämnden Boo beslöt att som svar på remissen överlämna Miljö &
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse den 25 juli 2002 samt göra ett kompletterande
uttalande.

<- Tillbaka

___


§ 214
Anmälningsärenden
....

Följande skrivelser och andra myndigheters protokoll och beslut anmäldes:
...

6. 221 15/2000
Kummelnäs 1:103
Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 25 januari 2001 om byggnadsavgift
och vitesföreläggande enl PBL.
Länsrätten avslår överklagandet vad gäller byggnadsavgift men ändrar bara
tiden när det gäller vitesföreläggandet.

...

10. 233 0299/2002 och 221 0007/2002
Kummelnäs 1:178, Karbovägen 1
Remiss från Länsstyrelsen på överklagande av ONB:s beslut den 15 maj 2002, §
127 ang avslag på ansökan om bygglov och föreläggande om rivning.

...

<- Tillbaka

___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3