Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2002-06-05

Detta är ett utdrag från protokollet till Boo Områdesnämnds möte 2002-06-05 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vassa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan rekvireras från Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka
___

§ 150
Information om begreppet allmän handling

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendet
Kommunjuristen Helena Meier informerade om begreppet allmän handling.

Hon upplyste om att en allmän handling, som inte är hemlig enligt
sekretesslagen, är offentlig. En offentlig handling har allmänheten rätt att
ta del av.

Ett förslag till beslut i en nämnd blir inte en allmän handling förrän
nämnden har beslutat i ärendet och beslutet är justerat.

Protokoll från nämnden blir allmän handling när det justerats.

Om förslaget till beslut skickas till någon annan än myndighetens politiker
före beslut, t.ex. till tidningar blir det en allmän handling.

Man har som medborgare inte rätt att läsa handlingar, som inte är allmänna
och man har som politiker och tjänsteman naturligtvis inte skyldighet att
lämna ut dem.

Hon betonade samtidigt att det i Sverige finns en meddelarfrihet, som med
vissa undantag, ger oss rätt att utan juridiskt ansvar lämna uppgifter till
tryckta skrifter t.ex. tidningar.

<- Tillbaka

___


§ 152      Dnr ONB 70/2002, 79/2002,
        80/2002 och 81/2002 214
Ändring av detaljplaner för delar av Kummelnäs, Lännersta och Bo (dp 201, dp
225, dp 226 och dp 233), Nacka kommun
Enkelt planförfarande

Beslut
1.   Områdesnämnden uppdrar åt Miljö & Stadsbyggnad att upprätta förslag
till ändring av detaljplan.
2.   Områdesnämnden finansierar planarbetet.

Ärendet
Planenheten har redovisat ärendet i en skrivelse den 17 maj 2002.

Under slutet av 1990-talet pågick arbetet med att styra utvecklingen i
områden med förordnande enligt kap. 5 § 8.1 plan- och bygglagen (PBL). Som
resultat ändrades de gällande planerna genom tillägg till befintliga
bestämmelser. Syftet med ändringarna var att möjliggöra bebyggelse för
permanentboende, förbättra vägstandard samt reglera VA-förhållandena genom
anslutning till kommunala VA-nätet och VA-sanering. Även bestämmelserna
avseende byggrätten ändrades.

Vid den efterkommande bygglovshandläggningen har en otydlighet i en
bestämmelse uppmärksammats, avseende de fall ansökan om bygglov omfattat
huvudbyggnad med källare. Bestämmelsen lyder: 'Högsta tillåtna bruttoarea
för huvudbyggnad är 200 m2, dock får byggnadsarean på mark inte upptaga mer
än 150 m2.' Enligt nuvarande bestämmelse räknas källarplanet in i
bruttoarean, vilket inte var avsikten. Med bruttoarea avses bruttoarea ovan
mark, vilket inte tydligt framgår i bestämmelsens formulering
Ändring och syfte
Den ändring som kommer att föreslås är ett tillägg till planbestämmelserna i
gällande detaljplaner, genom att nämnda bestämmelse kompletteras med
lydelsen 'ovan mark'. Bestämmelsens formulering blir då: 'Högsta tillåtna
bruttoarea för huvudbyggnad är 200 m2 ovan mark, dock får byggnadsarean på
mark inte upptaga mer än 150 m2.'

Syftet är att förtydliga bestämmelsens innebörd.

De fyra detaljplaner ändringen omfattar är följande:

- Dp 201, ändring av byggnadsplan (detaljplan) för del av Kummelnäs 1:840
(B83) Tessinvägen, Sergelvägen med flera, Nacka kommun
(laga kraft 1999-06-24)

- Dp 225, ändring av del av 'Byggnadsplan (detaljplan) för del av
fastigheten Lännersta 1:441 jämte Lännersta 1:841m.fl. fastigheter i Boo
socken' (B 80) Tjäderstigen, Falkvägen samt delar av Sunnebovägen och
Ekallén, Nacka kommun (laga kraft 2000-02-24)

- Dp 226, ändring av del av byggnadsplan (detaljplan) för del av Boo Gård i
Boo socken (B81) Mellanvägen och Ekallén med flera, Nacka kommun
(laga kraft 2000-02-24)

- Dp 233, ändring av del av byggnadsplan (detaljplan) för del av Boo Gård i
Boo socken (B82) Galärvägen, Roddarvägen samt del av Drabantvägen, Nacka
kommun
(laga kraft 2000-05-11)

Planarbetets bedrivande
Planarbetet kommer att bedrivas av Miljö & Stadsbyggnad i samarbete med
övriga berörda förvaltningar. Samråd kommer att kungöras i den lokala
pressen och på kommunens hemsida, www.nacka.se, varmed fastighetsägare och
föreningar inom områdena bereds tillfälle att lämna synpunkter.

Mot bakgrund av att ändringarna enbart består av ett förtydligande i en
planbestämmelses formulering avses planarbetet hanteras som ett enkelt
planförfarande enligt plan- och bygglagens regler, 5 kap 28 §.

Kostnaden för planarbetet föreslås finansieras av områdesnämnden, för att
senare täckas av planavgiften enligt bygglovstaxan.
Tidsplan
Planarbetet och samrådet sker under sommaren 2002. Områdesnämnden beräknas
kunna anta planförslaget augusti-september 2002.

Nämnden beslöt i enlighet med planenhetens förslag.

<- Tillbaka

_


§ 169      Regnr M 02/319-14
Förslag att utöka de lokala hälsoskyddsföreskrifterna i Nacka kommun
En ändring som enbart berör kommundelen Boo

Beslut
Områdesnämnden föreslår Kommunfullmäktige att utöka de lokala
hälsoskyddsföreskrifterna för Nacka kommun med en ny paragraf som lyder:

§ 'Tillstånd av Områdesnämnden Boo krävs för att inrätta och använda en ny
anläggning för grundvattentäkt i det område som har märkts ut på kartbilaga.
Befintliga anläggningar för grundvattentäkter inom angivet område ska
anmälas till Områdesnämnden Boo.'

Ärendet
Miljö- och samhällsplaneringsenheten har redovisat ärendet i en skrivelse
den 21 maj 2002. Av skrivelsen framgår bl.a. följande:

Vid nämndsammanträdet i Boo den 15 maj i år beslutades det bl.a. om
införande av en ny områdesbestämmelse för vissa planområden i norra och
södra Boo, (§ 325 Dnr ONB 192/2001 214, § 99 Dnr ONB och 45/2001 213). De
aktuella områdena omfattar ca 450 fastigheter och utgörs av områdena 'A',
'C', 'N', 'O', 'P', och 'Q' i utredningen 'Planeringsstrategi för
utvecklingsområden i Boo' som tillstyrktes av områdesnämnden i Boo
2001-01-24, §24.

Det nya tillägget lyder: Tillstånd krävs för nya enskilda
färskvattenbrunnar.
Motiv
För att uppmärksamma eventuella problem med vattenförsörjningen införs dels
tillståndsplikt för enskilda brunnar samt anmälningsplikt för befintliga
brunnar genom en ändring i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Senare kan
områdena successivt detaljplaneläggas och VA-försörjas via det kommunala
nätet ('Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo ONB 2002-01-24, §
24).

Syftet med tillståndsplikt för inrättning av nya dricksvattenbrunnar: Att få
kännedom om nya anläggningar för att bl.a. kunna påverka placering,
borrningsdjup, avstånd till avloppsanläggning samt förelägga om kontroll av
både kvantitet och kvalitet. Restriktivitet vad gäller grundvattenuttaget i
Boo är nödvändigt för att en lokal vattenförsörjning ska fungera.

Syftet med anmälningsplikt av befintliga dricksvattenbrunnar: Kunskapen om
grundvattnets kvalitet är för närvarande bristfällig i Boo. För att en
slutlig bedömning av möjligheten till lokal vattenförsörjning ska kunna
göras behöver kvalitetsfrågan för varje enskild fastighet utredas närmare.
Grundvattenkvaliteten bör klarläggas i de områden som blir aktuella för
lokal vattenförsörjning genom provtagning av grundvattnet.

Problembilden
Sammantaget är de naturgivna förutsättningarna för lokal
grundvatten-försörjning i Boo generellt sett begränsade. De tunna jordlagren
och den täta berggrunden ger små grundvattenmagasin och det havsnära läget
innebär dessutom en risk för salt grundvatten. Inom vissa områden finns dock
bättre förutsättningar. Under höst och vinter överskrider
grundvattenbildningen uttaget i samtliga områden. Det är normalt under
perioden april till augusti, då ingen grundvattenbildning sker, som
eventuell grundvattenbrist ger sig till känna.
Beräkningar av grundvattenmagasinens storlek i respektive område
('VA-strategi för delar av Boo', VA-Projekt, maj 2000.)
1) Områdena 'A' och 'C', omfattar ca 215 fastigheter med blandad bebyggelse
bestående av fritidshus och villor:
- I område 'A' bedöms grundvattenmagasinets storlek inte tillgodose
vattenbehovet för samtliga fastigheter. Risken för salt grundvatten är stor
för de kustnära fastigheterna.
- Den norra delen av område 'C' är att betrakta som en ö, och har en lång
strandlinje i förhållande till ytan och Vikingshill utgörs till cirka 80% av
kalt berg. Grundvattenmagasinets storlek bedöms inte kunna tillgodose
vattenbehovet. Risken för salt grundvatten är stor för de kustnära
fastigheterna.

2) Områdena 'N', 'P' (ca 184 fastigheter) och områdena 'O' och 'Q' (ca 256
fastigheter), är belägna i sydöstra Boo i Gustavsvik och har en blandad
bebyggelse bestående av fritidshus och villor.
Vegetationen i Gustavsvik är typisk för Nacka med hällmarkstallskog på
höjderna och blandskog i sänkorna. Med hänsyn till att området består av
berg i dagen, sprickigt berg och tunna moräntäcken är
grundvatten-situationen problematisk. Det föreligger risk att de enskilda
avloppen kan komma att förorena grundvattnet. I områdets sydvästra delar har
detta redan inträffat, varför det under 90-talet blev nödvändigt att
försörja en del av området med kommunalt vatten och avlopp.

- Ungefär en tredjedel av fastigheterna i området 'N' berörs av risk för
salt grundvatten och en tredjedel ligger nära Värmdöleden vilket också kan
utgöra en risk för kvalitetsproblem. I större delen av området är
grundvattenmagasinets kapacitet otillräcklig och i SGU:s utredning
(Vattenbalansberäkning i södra Boo, Nacka kommun. SGU, 1997) har en stor del
av området klassats som 'underskottsområde'. Den kommunala VA-utbyggnaden
måste dock avvakta utbyggnaden västerifrån.

- Inom stora delar av område 'O' bedöms grundvattentillgången vara
tillräcklig då det inte har uttalats något starkt bebyggelsetryck. Dock
måste beaktas att det i hela området föreligger en risk för att vattnet kan
förorenas av den uppströms liggande Dalkarlstippen. Lakvatten avrinner från
tippen och österut till Kilsviken. Det är därför av stor vikt att
vattenkvaliteten bevakas.

- Inom stora delar av område 'P' bedöms grundvattentillgången vara
tillräcklig, men i hela området föreligger risk för kvalitetsproblem
nedströms Dalkarlstippen.

- I område 'Q' är grundvattentillgången tillräcklig i dess inre delar men
närmast stranden är det risk för både vattenbrist och kvalitetsproblem.

Nämnden beslöt i enlighet med miljö- och samhällsplaneringsenhetens förslag.

<- Tillbaka

___


§ 182      Dnr KFKS 145/2002 214
Startpromemoria med program för detaljplan för del av Velamsund, område B
(Riset och Sångfågelvägen) i Boo, Nacka kommun
Upprättad på Miljö & Stadsbyggnad i maj 2002

Beslut
Områdesnämnden beslutar att tillstyrka förslag till startpromemoria med
program.

Ärendet
Planenheten har redovisat ärendet i en skrivelse den 22 maj 2002.

Fastighetsägare i området har under en längre tid uppvaktat kommunen för att
få större byggrätter samt kommunalt vatten och avlopp. Miljö & Stadsbyggnad
har framfört att en omvandling måste lösas genom en detaljplaneläggning.

Området är betecknat som område B i utredningen Planeringsstrategi för
utvecklingsområden i Boo, upprättad på Miljö & Stadsbyggnad och godkänd av
kommunstyrelsen. Området vid Sångfågelvägen som inte ingick i utredningen
har därefter infogats i planområdet.

Detaljplanering av området har aktualiserats i samband med en förestående
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i angränsande områden.
Områdesnämnden Boo har framhållit vikten av att planeringen startar så snart
som möjligt.
Planeringens syfte
Syftet med en detaljplaneläggning är en omvandling av områdets användning
för bl.a. fritidshusboende till enbart permanent boende vilket innebär en
utökning av byggrätterna. Områdets kvaliteter i landskapsbild och
bebyggelsemiljö ska bevaras och skyddas.

Planläggningen syftar vidare till en förbättring av de sanitära
förhållandena. Enskilda vatten- och avloppslösningar kommer att ersättas med
kommunala anläggningar. Vissa, för fastighetsägarna gemensamma frågor måste
ses över. Detta gäller t.ex. vägförbättringar, gång- och cykelförbindelser
och utnyttjandet av allmänna ytor.
Planområdet
Planområdet är beläget i norra Boo och gränsar i väster till det pågående
detaljplanearbetet för Söder Grävlingsberg/Grävlingsberg, i norr av
Höggarnsfjärden och detaljplanen för Rörsundsviken och i söder och öster av
Vikingshillsvägen. Den exakta planavgränsningen får bestämmas under
planarbetet.
Planförhållanden
Enligt kommunens gällande Översiktsplan 1991 ska markanvändningen inte
förändras före en detaljplaneläggning. Enligt förslag till ny översiktsplan
är planområdet avsett för bostadsbebyggelse. Nuvarande blandområde övergår
till permanentområde.

För området gäller områdesbestämmelser (OB3) från 1992, med undantag för 14
fastigheter, för vilka gäller byggnadsplan (Bpl 98) från 1946.
Områdes-bestämmelserna reglerar fritidshusens storlek och innehåller
bestämmelser till skydd för kulturhistorisk värdefull miljö och befintlig
vegetation.

Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo, godkänd av kommunstyrelsen
2001-02-19, §25, utgör ett handlingsprogram för planarbetet och
VA-utbyggnaden i Boo. Föreliggande område har här givits prioritet 2, vilket
innebär att området ska detaljplaneläggas och förses med kommunalt vatten
och avlopp. Orsaken är att det tidsmässigt inte är möjligt att VA-ansluta
området inom ramen för prioritet 1, vilket beror på att ledningsnätet först
måste byggas ut väster om detta område (d.v.s. Söder
Grävlingsberg/Grävlingsberg).
Nulägesbeskrivning
Området innehåller ca 125 fastigheter. Många är permanentbebodda fritidshus.
Övriga fastigheter är bebyggda med fritidshus eller obebyggda.
Tomtstorlekarna varierar inom området. Den minsta är ca 1200 kvm och den
största ca 5900 kvm. De flesta fastigheter har en areal på 1500-3000 kvm.

Området är kraftigt kuperat och har en riklig trädvegetation. En stor del av
området består av berg i dagen eller berg täckt av ett tunt jordlager. Längs
Höggarnsfjärden är stranden brant.

Området närmast Höggarnsfjärden utgör en från kulturhistorisk synpunkt
värdefull miljö. Bebyggelsen vid Sångfågelvägen, Båtvägen och vid
Rörsundsviken har välbevarade sommarvillor från 1880-talet. Området ingår
som helhetsmiljö 28 i Kulturhistoriska miljöer, från 1987. Mindre delar
beskrivs som närmiljöer. I gällande områdesbestämmelser är lovplikten i
detta område utökad.

Den norra delen av området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården
och riksintresse för kust och skärgård. Höggarnsfjärden omfattas dessutom av
riksintresse för farled, då den utgör inseglingsled till Stockholm.

Områdets vägnät har anpassats till de topografiska förutsättningarna och att
området huvudsakligen använts för fritidshusändamål. Vägarna är i allmänhet
smala och har varierande standard. Delar av vägnätet har dåliga
siktförhållanden eller mötesmöjligheter, kraftiga lutningar och dåligt
utformade vägkorsningar. Gångbanor längs vägarna och lekplatser saknas.

Väghållare för områdets vägar är Risets vägförening och vägområdena, d.v.s.
marken ägs av Risets Tomtägareförening. Vikingshillsvägen som ligger utanför
planområdet, trafikeras av buss. Nacka kommun äger vägområdet för den del av
Vikingshillsvägen som angränsar till planområdet.

Fastigheterna försörjs med vatten- och avlopp genom enskilda lösningar.
Vattenförsörjningen sker huvudsakligen genom egna brunnar. Avlopp för
BDT-vatten (bad, disk och tvätt) sker vanligen genom infiltration eller i
vissa fall sluten tank. Toalett löses oftast som torrklosett eller
förmultningstoalett. WC-avlopp är oftast anslutna till sluten tank. Utsläpp
från avloppsanläggningarna påverkar grundvattnet och Rörsundsviken på ett
negativt sätt.

Grundvattenmagasinets kapacitet för nuvarande bebyggelse har bedömts
tillräckligt i största delen av området. Det finns dock kvalitetsproblem i
området närmast Höggarnsfjärden.
Programfrågor
Allmänt
I samband med en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska områdets
fastigheter kunna användas för permanent boende. Byggrätten ökas för
fastigheter som idag används för fritidshusboende. Fastighetsbildning som
främjar områdets användning ska kunna prövas.

Byggrätter
I detaljplanearbetet ska diskuteras hur de utökade byggrätterna ska utformas
för att bibehålla områdets karaktär. Tomternas förutsättningar bör leda till
att byggrätterna utformas något olika vad gäller byggnadernas placering på
tomten, höjd och storlek. Hänsyn ska tas till områdets natur, topografi och
kulturhistoriska kvaliteter.

Natur- och kulturmiljö
Detaljplanen ska identifiera och ge skydd för de natur- och kulturhistoriska
miljöer som bör bevakas. Delar av området ingår i ett större kustområde som
är av riksintresse för kulturmiljövården. Det är därför av stor vikt att
dessa värden lyfts fram i detaljplanearbetet. En inventering av området
kommer att ligga till grund för införande av bevarandebestämmelser i
detaljplanen.

Vägförbättringar
Detaljplanen ska med utgångspunkt i dagens vägnät föreslå nödvändiga
förbättringar av områdets vägar. Området ska kunna fungera på ett
trafiksäkert sätt för permanent boende. Förbättringarna avser vägarnas
bärighet, mötesmöjligheter, god sikt i korsningar och på vissa sträckor
bredare vägområden. Åtgärderna kan leda till vissa intrång på enskilda
fastigheter.

Vatten- och avloppsförsörjning
Detaljplanen ska medge utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsledningar
med ett s.k. LPS-system. För fastighetsägaren tillkommer förutom
anläggningsavgift också kostnad för VA-installation på tomtmark med
LPS-enhet. Dagvatten ska tas omhand lokalt på de enskilda fastigheterna där
så är möjligt. Överskott från fastigheter samt dagvatten från vägar, leds i
öppna diken till respektive recipient.

Gemensamma ytor
Detaljplanen ska vidare verka för att ordna gångväg vid strandpartiet vid
Höggarnsfjärden. Behovet av lekplatser, gångvägar m.m. ska prövas i
planarbetet.
Huvudmannaskap och genomförande
Huruvida Risets vägförening ska fortsätta svara för drift och underhåll av
vägarna och andra gemensamma ytor (allmän platsmark), eller om kommunen ska
överta huvudmannaskapet får prövas i detaljplanearbetet.
Planarbetets bedrivande
Startpromemorian har givits programkaraktär genom att de frågeställningar
som detaljplanen ska behandla beskrivits. Planarbetet bedrivs av Miljö &
Stadsbyggnad i samarbete med övriga berörda förvaltningar. Information och
diskussion med fastighetsägarna och deras representanter kommer att ske
under planarbetets gång.
Preliminär tidsplan
Ett detaljplaneförslag med tillhörande genomförandebeskrivning och
miljökonsekvensbeskrivning upprättas under hösten 2002. Samråd sker med
fastighetsägarna inom området och med andra som har intresse av förslaget,
under vintern 2002/2003. Efter omarbetningar ställs planförslaget ut under
våren 2003. Detaljplanen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under
hösten 2003.

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med planenhetens förslag.

<- Tillbaka

___


§ 184
Simhall i Boo
Remiss av motion

Beslut
Områdesnämnden beslutar att avstyrka motionen med motiveringen att arbetet
redan påbörjats i enlighet med motionen.

Ärendet
Nämnddirektör Göran Helin har redovisat ärendet i en skrivelse den 29 maj
2002.

Christina Ståldal (s) har inlämnat en motion där hon föreslår att en
utredning snarast startas med sikte på att undersöka förutsättningarna att
bygga simhall i Boo, förslagsvis Orminge Centrum. Vidare vill Christina
Ståldal att utredningen skall vara färdig inom ett halvår efter startdatum.

Under ca två år tillbaka i tiden har ett samarbete mellan Skuru simklubb
kommunledningen och tjänstemän ägt rum i syfte att finna en möjlig lösning
för en permanent simhall i Boo.

Behovet av en simhallsanläggning inom Nacka i allmänhet och Boo i synnerhet
har varit känt för gruppen som arbetat med frågan. Behovet av
simhallsanläggning kommer att öka genom ett ökat kommuninvånarantal.
Vetskapen om att reparationen av Nacka simhall får negativa effekter för
klubbarnas simverksamhet och simskoleundervisningen har också bidragit till
att intresset för en placering i Boo har varit stort, även fast just det
skälet kommer att lösas med en provisorisk anläggning. Gruppen har besökt
ett antal olika simhallar inom Storstockholmsområdet för att studera såväl
funktioner som ekonomiska förhållanden i såväl investeringsskedet som i
kommande driftskede.

Under processens gång har kontakter också skett med ett företag som
presenterat en möjlig ekonomisk lösning. Förslaget har presenterats för
ordföranden i Områdesnämnden Boo samt för Kommunstyrelsens ordförande.

Utredningen har således konkret redan påbörjats i enlighet med motionärens
förslag.

Områdesnämnden föreslås besluta att avstyrka motionen med motiveringen att
arbetet redan påbörjats i enlighet med motionärens intention.

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med nämnddirektör Göran Helins förslag.

<- Tillbaka

___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3