Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2002-05-15

Detta är ett utdrag från protokollet till Boo Områdesnämnds möte 2002-05-15 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vassa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan rekvireras från Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka
___


§ 124      Dnr ONB 93/2001
Ansökan om förbud att parkera fordon på del av Kummelnäsvägen

Beslut
Med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 12 trafikförordningen (1998:1276),
beslutas följande.

På Kummelnäsvägen, från Lövbergavägen och västerut till bryggan, inom en
zon, får fordon inte parkeras.

Föreskriften träder i kraft 2002-05-23.

Ärendet
Ärendet bordlades den 14 november 2001.

Kummelnäs vägförening (väghållare) har önskat parkeringsförbudet med
anledning av att området har iordningställts som parkmark med badstrand och
ny samlingsbrygga, vilket gör att det blir en naturlig samlingspunkt
speciellt sommartid.

Miljö- och samhällsplanering beslutade på delegation om ett tillfälligt
förbud över sommaren 2001. Förbudet föreslås bli permanent eftersom den
aktuella delen av Kummelnäsvägen som leder ner till bryggan har en vägbredd
som av trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl inte rymmer den mängd
parkerade bilar som kan komma till badstranden och samlingsbryggan.

Polismyndigheten hade ingen erinran mot förslaget enligt yttrande
2001-09-14, dnr AA 003 52490-01.

Väghållaren Kummelnäs vägförening har bekostat uppsättning av vägmärken och
skall stå för framtida underhåll på erforderliga vägmärken.

Yrkande
Nils Ruus (s) yrkade att nämnden skulle besluta att bordlägga ärendet.

Ordförande Björn Källström (m) yrkade att nämnden skulle besluta följande:

'Med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 12 trafikförordningen (1998:1276),
beslutas följande.

På Kummelnäsvägen, från Lövbergavägen och västerut till bryggan, inom en
zon, får fordon inte parkeras.

Föreskriften träder i kraft 2002-05-22.'


Beslutsgång
Ordföranden ställde först proposition på bordläggningsyrkandet varvid han
fann att det hade avslagits.

Därefter ställde han proposition på sitt eget yrkande och fann att nämnden
hade beslutat i enlighet med det.

Nämnden beslöt alltså i enlighet med Björn Källströms yrkande.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsplanering den 11 september.

<- Tillbaka

___


§ 127      Regnr 233 0299/2002 och 221 0007/2002
Kummelnäs 1:178 - Karbovägen 1
Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av fritidshus samt anmälan av
olovlig byggnadsåtgärd och påföljd för olovlig byggnadsåtgärd

Beslut
1.   Ansökan om bygglov för tillbyggnad avslås med stöd av
'Områdesbestämmelser för norra Boo'.
2.   Med stöd av 10 kap 4 § plan- och bygglagen (PBL) påföres ägarna av
Kummelnäs 1:178, Anders Nolbratt och Madeleine Nolbratt, solidariskt en
byggnadsavgift om fyra gånger bygglovsavgiften 4 x 2310 = 9240 kronor.
Avgiften skall betalas till Länsstyrelsen på postgiro 3 51 72-6, inom två
månader från det beslutet eller domen vinner laga kraft.
3.   Med stöd av 10 kap 7 § PBL överlämnas ärendet till Länsrätten för
prövning av att solidariskt påföra ägarna av Kummelnäs 1:178, Anders
Nolbratt och Madeleine Nolbratt, en tilläggsavgift motsvarande 15 000
kronor.
4.   Med stöd av 10 kap 14 § PBL förelägges ägarna av Kummelnäs 1:178,
Anders Nolbratt och Madeleine Nolbratt vid vite om 100 000 kronor vardera
att senast sex månader efter det att beslutet eller domen vinner laga kraft,
ha rivit den aktuella tillbyggnaden.

Ärendet
Bygg- och serviceenheten har redovisat ärendet i en skrivelse den 30 april
2002.

För området där fastigheten är belägen gäller områdesbestämmelser för norra
Boo. Byggrätten för den aktuella fastigheten uppgår till 45 m² för
huvudbyggnad och 20 m² för uthus och förråd. Planläggning av området Söder
Grävlingsberg pågår med en start promemoria tillstyrkt av KSAU 1999-11-09, §
308.

Byggenheten har i mars 2002 gjorts uppmärksam på att en byggnad uppförts i
vinkel mot nuvarande huvudbyggnad. Vid besök på plats 2002-03-17, har den
olovliga byggnadsåtgärden dokumenterats med foton. I utskick till
fastighetsägarna 2002-03-18 har enheten upplyst om påföljder och ingripanden
enligt 10 kap PBL samt möjlighet att ansöka om lov i efterhand.

På fastigheten finns ett fritidshus på ca 49 m² samt uthus på ca 20 m². Den
olovliga byggnadsåtgärden består i en hus kropp i vinkel mot huvudbyggnaden
och avsedd att sammanbyggas med denna. Byggnadsarean uppgår till ca 40 m².
Tillbyggnaden är placerad närmare stranden än nuvarande byggnad och omfattas
därmed också av strandskydd.

Fastighetsägarna har i brev inkommet 2002-04-04 ansökt om lov i efterhand.
De har beskrivit att tillbyggnaden skett på grund av familjens trångboddhet
samt att de från kommunen fått uppgifter om att vatten och avlopp skulle
vara klart senast 2002.

Skäl till beslut
Tillbyggnaden överskrider högsta tillåtna byggnadsarea med ca 88 % och är
inte möjligt att betrakta som mindre avvikelse. Dessutom ligger byggnationen
inom strandskyddsområde vilket innebär förbud att uppföra nya byggnader. Det
är också olyckligt att på detta sätt föregå planarbetet och försvåra dess
möjligheter att för framtiden t.ex. skapa zoner mot vattnet som är fria från
byggnation.

Enligt 10 kap 4 § PBL skall byggnadsavgift tas ut som motsvarar fyra gånger
den summa som skulle betalats om lov för samma åtgärd meddelats.

Enligt 10 kap 7 § skall frågan om tilläggsavgift överlämnas till Länsrätten
för prövning baserad på 500 kronor för varje m² bruttoarea som åtgärden
omfattat. När bruttoarean beräknats skall dock 10 m² frånräknas. I detta
fallet återstår 30 m².

Enligt 10 kap 14 § PBL får nämnden besluta om föreläggande för att inom viss
tid vidta rättelse. Föreläggandet får enligt 10 kap 18 § förenas med vite.

Enligt 10 kap 22 § skall den myndighet som meddelar ett föreläggande genast
sända sitt beslut till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsboken.

Nämnden beslöt i enlighet med bygg- och serviceenhetens förslag.


Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län av den som
berörs av beslutet, om beslutet går denne emot, enligt regler som bifogas
beslutet.

<- Tillbaka

___


§ 134      Dnr KFKS 95/1999 214 och KFKS 32/2002 214
Detaljplan för del av Kummelnäs, område Söder Grävlingsberg och
Grävlingsberg i Saltsjö-Boo, Nacka kommun
Upprättad på Miljö & Stadsbyggnad i maj 2002

Beslut
Rubricerade förslag till detaljplan skickas för samråd till berörda
remissinstanser.

Förslaget bygger på enskilt huvudmannaskap. I utställningen kan vid önskemål
även ett alternativ med kommunalt huvudmannaskap ställas ut.

Ärendet
Miljö & Stadsbyggnad har redovisat ärendet i en skrivelse den 6 maj 2002.

Planområdet består av två delområden inom Kummelnäs, Söder Grävlingsberg och
Grävlingsberg, vilka i inledningsskedet av planarbetet behandlades som två
planområden. Efter beslut om sammanläggning i kommunstyrelsen den 8 april
2002 ska de två områdena behandlas som ett planområde.

Grävlingsberg har varit föremål för detaljplaneläggning mellan åren 1998 och
2001. I detta arbete godkändes en startpromemoria med program av
kommunstyrelsen i augusti 1998. Områdesnämnden i Boo beslöt vidare i april
1999 att ett förslag till detaljplan kunde sändas ut på samråd. Efter
samrådet begärde dåvarande fastighetsägare att planarbetet skulle avslutas,
vilket innebar att arbetet lades ner.

Den nya fastighetsägare för Grävlingsberg, Kummelnäs 6:2 KB, lämnade in en
begäran om att återuppta detaljplanearbetet i november 2001. Eftersom
planarbetet har en ny inriktning påbörjades arbetet med att ta fram en ny
startpromemoria med program vilken godkändes av kommunstyrelsen den 8 april
2002.

Startpromemoria för Söder Grävlingsberg godkändes av kommunstyrelsen i
december 1999. Bakgrunden till att detaljplanearbetet startade var ett
önskemål från fastighetsägare inom Söder Grävlingsberg. När tidigare
detaljplanearbete för Grävlingsberg pågick, framförde dessa fastighetsägare
att området skulle utökas söderut. Det fanns alltså i ett tidigt skede
synpunkter på att planeringen för hela Kummelnäs borde ske i ett sammanhang,
bl. a. av rättviseskäl.

Syftet med planläggningen av hela området är att ge möjlighet till en
utbyggnad av villor, skydda natur och kulturhistorisk värdefull miljö, ordna
de sanitära förhållandena genom införande av kommunalt vatten- och avlopp
samt att ordna vägförbindelser, naturmark m.m. så att området fungerar för
ett permanent boende.

Vidare är syftet med planläggningen av Söder Grävlingsberg att förhindra
ytterligare förtätning genom att inte tillåta avstyckning av tomter. Syftet
med planläggningen för Grävlingsberg är huvudsakligen ett bevarande. Inom
ett begränsat område ska dock en exploatering av nya villatomter prövas och
passagen genom Grävlingsberg och strandzonen ska göras tillgängliga för
allmänheten.
Huvuddragen i planförslaget
Allmänt
Planförslaget innehåller skyddsbestämmelser av natur och kulturhistorisk
värdefull miljö och medger utökade byggrätter på befintliga tomter, så att
de kan användas för permanentboende. Nuvarande tomtindelning inom Söder
Grävlingsberg bibehålls i huvudsak.

Avstyckning och exploatering av nya villatomter (totalt 16 stycken) tillåts
inom ett mindre delområde av Grävlingsberg och del av angränsande fastighet,
Velamsund 1:8. Exploateringen av de nya villorna ska dock föregås av en
upprustning av kulturmiljön inom kärnområdet av Grävlingsberg och
borttagande av viss bebyggelse som har använts för annat ändamål än boende.
För att säkerställa tillgängligheten för allmänheten inom delar av
Grävlingsberg utformas entréväg, gångvägar ner till stranden och strandzonen
som allmän platsmark.

Enskilt huvudmannaskap för vägar
I kommunens arbete med att ta fram ett samrådsförslag har diskussioner skett
med en referensgrupp av boende inom Söder Grävlingsberg, där det bl.a.
framkommit önskemål om ett enskilt huvudmannaskap för vägar, naturmark m.m.
Dessutom har Östra Kummelnäs Fastighetsägarförening vid årsmöte 2001-06-19
antagit ett antal ståndpunkter att framföras till politiker och tjänstemän i
kommunen. En av dessa ståndpunkter är att 'vägarna även fortsättningsvis
står under lokalt (enskilt) huvudmannaskap i Kummelnäs vägförenings regi'. I
planförslaget har därmed ett enskilt huvudmannaskap för vägar, naturmark
m.m. föreslagits.

Mot bakgrund av de diskussioner som för närvarande pågår kring alternativen
kommunalt eller enskilt huvudmannaskap av vägar m.m. är det viktigt att
under samrådet, vid t.ex. samrådsmöten, informera fastighetsägarna om att de
kan lämna synpunkter på huvudmannaskapet. Valet av huvudmannaskap bör bygga
på fastighetsägarna inställning.

Vägnätet ses i tre nivåer i planförslaget - huvudväg, uppsamlingsväg och
lokalväg. Huvudvägen - Kummelnäsvägen avses behandlas i en särskild
detaljplan. Uppsamlingsvägarna ska ha en standard som medger att två bilar
kan mötas. Lokalvägarna tillåts ha en lägre standard för att bibehålla
områdets småskalighet.

Kommunalt VA
Planförslaget innebär att kommunalt vatten och avlopp byggs ut i området.
Fastighetsägarna ges möjlighet till anslutning till det kommunala VA-nätet
eller kretsloppslösning om så är möjligt, efter särskild prövning på
respektive fastighet.
Samråd
Samråd av förslag till detaljplan kan, efter beslut i Områdesnämnden, hållas
från juni till mitten av september, med uppehåll under juli månad.
Handlingar skickas ut till berörda fastighetsägare och remissinstanser till
sommaren, likaså är samrådsmöten tänkt att hållas i början av juni.
Yrkanden
Björn Källström (m) med instämmande av Dan Johansson (v) yrkade att nämnden
skulle besluta i enlighet med Miljö & Stadsbyggnads förslag med följande
tillägg:

'Förslaget bygger på enskilt huvudmannaskap. I utställningen kan vid
önskemål även ett alternativ med kommunalt huvudmannaskap ställas ut.'

Dan Johansson (v) yrkade att nämnden dessutom skulle göra följande tillägg:

'De två hus som föreslås nedanför ruinen på Grävlingsberg ska utgå ur
samrådsförslaget.'

Beslutsgång
Ordföranden ställde sitt eget yrkande mot Dan Johanssons yrkande varvid han
fann att nämnden hade beslutat i enlighet med hans eget yrkande.

Nämnden beslöt alltså i enlighet med Miljö & Stadsbyggnads förslag med Björn
Källströms tillägg.

Reservation
Dan Johansson (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.

Bo Ericson (mp) lämnade följande reservation mot beslutet:

'Jag anser att detaljplanen ska omarbetas.
De nuvarande vägarna i området ska bibehålla sin nuvarande standard och
utformning
för att slå vakt om den unika miljön i detta gamla bostadsområde.
Vägarna ska kompletteras med mötesplatser där så erfordras.
Då vägarna i området byggts ut, kan de - om så erfordras - upprustas i
samråd med fastighetsägarna. Upprustningarna av vägarna ska ske i enlighet
med PBL
och bekostas på samma sätt som det gjorts i 31 års tid i övriga Nacka.
Kommunen skall vara huvudman för vägarna om inga särskilda skäl finns.
Kommunen skall vara huvudman för vatten och avlopp LPS som byggs ut till
alla fastigheter.
Förslaget till planering av Grävlingsberg innebär att all mark i princip
kommer att upplevas som privat, förutom stranden. Enligt nu gällande
översiktsplan skall marken inte användas till bostäder, utan vara mark för
en institution. Jag anser att marken borde sparas för en skola och för
rekreation, och att endast de gamla värdefulla byggnaderna blir bostäder.'

<- Tillbaka

___


§ 139      Dnr ONB 192/2001 214
Ändring av delar av Områdesbestämmelser för norra Boo, del av Skarpnäs,
Kummelnäs och Velamsund i Nacka kommun (OB3) Område 'A' och 'C'
Upprättad på Miljö & Stadsbyggnad i januari 2002, reviderad i maj 2002
Enkelt planförfarande

Beslut
Områdesnämnden beslutar att anta ändringarna av områdesbestämmelserna.

Ärendet
Miljö & Stadsbyggnad har redovisat ärendet i ett särskilt utlåtande. Av det
framgår bl.a. följande:

Planen omfattar de områden som betecknas 'A' och 'C' i utredningen
'Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo' som tillstyrktes av
områdesnämnden i Boo 2001-01-24, §24 och godkändes av kommunstyrelsen
2001-02-19, §25.

Syftet med ändringen av områdesbestämmelserna är att göra det möjligt att i
avvaktan på den kommande VA-utbyggnaden medge en ökad utbyggnadsmöjlighet
för fritidshus.

Underliggande områdesbestämmelser gäller tillsammans med nedan angiven
ändring för de på kartan markerade områdena.
Nuvarande bestämmelser
'På varje tomt får endast finnas en (1) huvudbyggnad. Dess byggnadsarea får
inte överstiga 45 m2. Huvudbyggnaden får uppföras i en våning, därutöver får
s.k. loft inredas. Invändig nockhöjd i loft får ej överstiga 2,1 m.
Källarvåning får ej utföras. Uthus får sammanlagt uppta högst 20 m2
byggnadsarea. Högsta taknockshöjd för uthus är 3,0 m. Uthus får ej placeras
närmare huvudbyggnad än 4,5 m.'
Bestämmelsen ändras till
Fritidshus som uppförs i en våning får inte uppta en större byggnadsarea än
75 kvm och inte ges en större takvinkel än 27 grader.

Fritidshus som uppförs i en våning med loft får inte uppta en större
byggnadsarea än 60 kvm. Invändig nockhöjd i loft får ej överstiga 2,1 m.
Höjd på väggliv får högst vara 0,4 m räknat från överkant på golv till
utvändig skärningspunkt mellan fasadliv och yttertak.
I båda fallen får uthus uppföras till 30 m2 sammanlagd byggnadsarea. Uthus
får ej placeras närmare huvudbyggnad än 4,5 m.

Källarvåning får ej utföras.
Tillägg till områdesbestämmelserna
Tillstånd krävs för nya enskilda brunnar

Förslaget till ändring av till områdesbestämmelser har hanterats enligt
plan- och bygglagens regler för enkelt planförfarande, 5 kap. 28 §.

Samråd har skett med länsstyrelsens planenhet och lantmäterimyndigheten.
Planhandlingarna har tillsänts väg- och villaägareföreningar i området.
Kungörelse har skett i Dagens Nyheter och i Svenska Dagbladet. Samrådstiden
slutade den 15 mars 2002.

Synpunkter har under samrådstiden inkommit från följande fastighetsägare
inom planområdet: Karin Willebrand och Ulf Winnberg (Kummelnäs 1:392), Bengt
Danneborn och Susanne Spjuth (Velamsund 1:307), Jonas Holmqvist och Pia
Skagerborg (Velamsund 1:69, 1:70 och 22:1).

Till de sakägare som framfört synpunkter under samrådstiden har
underrättelse enligt plan- och bygglagen 5 kap. 28 § utskickats.
Underrättelsetiden har varit från den 4 april till 6 maj 2002. Inga
synpunkter har inkommit under underrättelsetiden.

Mot bakgrund av att förslaget till ändring av områdesbestämmelserna
överensstämmer med den av kommunstyrelsen godkända 'Planeringsstrategi för
utvecklingsområden i Boo', inte strider mot översiktsplanen och den nu
reviderade översiktsplanen som är föremål för utställning samt att planen
bedöms sakna allmänintresse anses ändringen kunna hanteras med enkelt
planförfarande enligt PBL 5 kap 28 §.

Med hänvisning till ovanstående och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
den 16 juni 1987 om delegation föreslår Miljö & Stadsbyggnad att
områdesnämnden antar ändringen av områdesbestämmelserna.

Nämnden beslöt i enlighet med Miljö & Stadsbyggnads förslag.

<- Tillbaka

___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3