Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2002-04-17

Detta är ett utdrag från protokollet till Boo Områdesnämnds möte 2002-04-17 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vassa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan rekvireras från Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka
___


§ 83
Träffpunkt Boo på Boodagen den 25 maj

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendet
Bosse Ståldal från Boo Folkets Hus informerade om planerna för Boodagen
i Orminge centrum och Centrala parken lördagen den 25 maj. Boodagen
arrangeras i samband med Ormingekarnevalen den 24 och 25 maj. Man har
planerat att områdesnämndens politiker ska delta genom att flytta ut
Träffpunkt Boo på 'Bootorget' mellan centrumhuset och Församlingsgården
kl 10 - 17.

<- Tillbaka

___


§ 86
Förslag till ändring i Renhållningsordningen

Beslut
Områdesnämnden föreslår Tekniska nämnden att föreslå Kommunfullmäktige
att ändra Renhållningsordningen så att 31§ lyder:

'Undantag från förbudet att elda trädgårdsavfall gäller för torrt
vedartat trädgårdsavfall under högst en vecka på våren och en vecka på
hösten om inte allmänna brandskyddsregler anger annorlunda. För övrig
tid kan undantag medges efter särskild prövning av respektive
områdesnämnd.

Eldning ska ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer.'

Ärendet
Miljö- och samhällsplaneringsenheten har redovisat ärendet i en
skrivelse den 26 mars 2002.

Eldning av trädgårdsavfall orsakar stora hälsoproblem för många
medborgare i kommunen. Undersökningar visar att upp till 1500 nackabor
besväras av rök från trädgårdseldning varje år. På grund av rökens
innehåll av cancerogena ämnen som sot, tjära, dioxiner och
polyaromatiska kolväten (PAH) bör möjligheterna att elda sitt
trädgårdsavfall begränsas mer än vad som är fallet idag.

Förslaget att ta bort möjligheten att elda komposterbart trädgårdsavfall
har redan genomförts i många av Nackas grannkommuner som Lidingö,
Stockholm och Danderyd. I dessa kommuner är det bara tillåtet att elda
torrt vedartat trädgårdsavfall under en bestämd tidsperiod på året.
Fuktigt, komposterbart trädgårdsavfall är aldrig tillåtet att elda.
Bakgrund
Idag är det tillåtet att elda vedartat trädgårdsavfall året runt i
Nacka. Två veckor på hösten och två veckor på våren är det också
tillåtet att elda fuktigt trädgårdsavfall som löv och mossa i kommunen.
Enligt miljöbalken (1998:808) ska människors hälsa och miljön skyddas
mot olägenheter. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt
och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Eldning av organiska ämnen ger utsläpp av kväveoxider, stoft, partiklar,
polyaromatiska kolväten, dioxiner m. m. Alla dessa ämnen är skadliga för
hälsan och kan leda till lungcancer och astma. Ofullständig förbränning
ger större utsläpp. Förbränning av fuktigt trädgårdsavfall som löv och
mossa sker ofullständigt och därmed släpps stora mängder miljö- och
hälsoskadliga ämnen ut varje år.

Många nackabor upplever röken som väldigt besvärande och får svårt att
andas när eldningen pågår. Enligt en undersökning från 1999 (Nationella
Miljöhälsoenkäten 1999) kan upp till 1500 nackabor vara besvärade av rök
från trädgårdseldning varje år. Problemen är störst i de tättbebyggda
delarna av Nacka, men även i mer glest bebodda områden finns många som
störs. Miljö & Stadsbyggnad får årligen in en stor mängd klagomål från
boende som besväras av rök. Det finns även medborgare som upplever röken
som så besvärande att de väljer att lämna kommunen de veckor som det är
tillåtet att elda.

Flera av Nackas grannkommuner har infört en begränsning i respektive
renhållningsordning där det föreskrivs att endast torrt vedartat avfall
får eldas under en begränsad tidsperiod. Vått komposterbart
trädgårdsavfall som mossa, löv och liknande får aldrig eldas på grund av
att det orsakar så stor olägenhet för många människor. Exempel på
kommuner som genomfört detta är Lidingö, Stockholm och Danderyd.
Alternativ till eldning
Vått trädgårdsavfall kan ofta komposteras på den egna tomten. Om inte
det är möjligt finns följande möjligheter att bli av med sitt
trädgårdsavfall:
- på återvinningscentralerna i Kovik eller Östervik.
- vid kampanjhämtningarna från småhus då fyra säckar hämtas per gång vår
och höst
- från och med 2002 kan man abonnera på ett trädgårdsabonnemang, vilket
innebär att man får ett 370-liters kärl som töms varannan vecka under
april till november.
- hämtning av buntat och säckförpackat trädgårdsavfall kan även
beställas.

Även Nacka kommun har möjlighet att begränsa eldningen av
trädgårdsavfall enligt 40 § 8 pkt i förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Enligt 17 § Renhållningsordningen (RO) är det
normalt inte tillåtet att elda trädgårdsavfall i kommunen. Enligt 31 §
RO gäller följande:

31 § Undantag från förbudet att elda trädgårdsavfall gäller under högst
två veckor under våren och två veckor under hösten enligt närmare
anvisningar från respektive områdesnämnd. För övrig tid kan undantag
medges efter särskild prövning av respektive områdesnämnd.
Vedartat trädgårdsavfall får brännas utan inskränkning om inte allmänna
brandskyddsregler anger annorlunda.
Eldning ska ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer.
Förslag till ändring
För att minska olägenheterna för boende i Nacka föreslås 31 § ändras
enligt följande:

31 § Undantag från förbudet att elda trädgårdsavfall gäller för torrt
vedartat trädgårdsavfall under högst en vecka på våren och en vecka på
hösten om inte allmänna brandskyddsregler anger annorlunda. För övrig
tid kan undantag medges efter särskild prövning av respektive
områdesnämnd.
Eldning ska ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer.
Yttrande
Förslaget har diskuterats med Räddningstjänsten som är positiv till
ändringen.

Nämnden beslöt i enlighet med miljö- och samhällsplaneringsenhetens
förslag.

<- Tillbaka

___


§ 99      Dnr ONB 93/1998 214
Detaljplan för del av Velamsund 14:1, Bågvägen, Åbroddsvägen med flera i
Nacka kommun

Remiss från Miljödepartementet med anledning av Boverkets yttrande

Beslut
1.   Områdesnämnden beslutar att, med hänvisning till att
förutsättningarna för planeringen i norra Boo ändrats, inte motsätta sig
att nämndens antagandebeslut upphävs.
2.   Områdesnämnden hemställer att kommunstyrelsen ger områdesnämnden
i uppdrag att utarbeta en detaljplan där kommunen är huvudman för
vatten- och avloppsanläggningarna och där huvudmannaskapet för vägarna
får utredas i detaljplanen.
3.   Uppdraget gäller endast om regeringen har upphävt nämndens
antagandebeslut.

Ärendet
Miljö & Stadsbyggnad har redovisat ärendet i en skrivelse den 9 april
2002 som hänvisar till en promemoria den 1 april 2002. Av promemorian
framgår bl.a. följande:

Områdesnämnden Boo antog den 21 februari 2001 förslag till ändring av
detaljplanen för Velamsund 14:1 (B105) Bågvägen, Åbroddsvägen m.fl.
Kommunens beslut överklagades av ett 30-tal fastighetsägare.
Länsstyrelsen avvisade besvären den 2 juli 2001. Länsstyrelsens beslut
har överklagats även denna gång av ett 30-tal fastighetsägare.
Miljödepartementet har remitterat ärendet till Boverket som i sin tur
begärt in yttrande från lantmäteriverket. Departementet har nu begärt in
Nacka kommuns yttrande över vad Boverket anfört. Yttrandetiden har
förlängts till den 30 april 2002.

Överklaganden berör ett stort antal frågor, varav många kan sammanfattas
under följande sex punkter.
1.   Förfaranderegler
2.   Kostnader för genomförande
3.   Trädfällning
4.   Enskilda vatten- och avloppsanläggningar
5.   Huvudmannaskap för allmän platsmark
6.   Villkor för bygglov

Med hänsyn till att förutsättningarna för planeringen för norra Boo har
ändrats väsentligt sedan nu aktuellt ärende startade så är det inte
lämpligt att detaljplanen för del av Velamsund 1:4, Bågvägen,
Åbroddsvägen med flera vinner laga kraft.

Områdesnämnden bör därför återkalla ärendet från regeringen. Samtidigt
bör nämnden hos kommunstyrelsen initiera ett nytt planärende, normalt
förfarande, för området som förutsätter utbyggnad av kommunalt vatten
och avlopp och där huvudmannaskapet för vägarna får prövas i
detaljplanen.

Nämnden beslöt i enlighet med Miljö & Stadsbyggnads förslag till beslut.

<- Tillbaka

___


§ 104      Regnr 233 0195/2002
Velamsund 14:52, Bågvägen 4
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus


Beslut
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus vilandeförklaras
i avvaktan på ny detaljplan för området, dock längst t.o.m. den 5 mars
2004. Till stöd för detta hänvisas till 8 kap 23 § plan- och bygglagen
(PBL).

Ärendet
Bygg- och serviceenheten har redovisat ärendet i en skrivelse den 8
april 2002.

För området gäller en detaljplan som fastställts 30 december 1950 (f.d.
Byggnadsplan). Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med
fristående bostadshus i en våning samt uthus. Byggnaders sammanlagda yta
får på varje tomtplats upptaga högst 175 m2 varav uthus och dylika
byggnader högst 50 m2.

Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus om ca 33 m2 byggnadsarea.

Ansökan om förhandsbesked avser uppförande av ett nytt enbostadshus i en
våning och med en byggnadsarea om ca 145 m2, samt att behålla befintligt
fritidshus.

Kommunstyrelsen beslöt uppdra åt Miljö & Stadsbyggnad 19 februari 1996
att utarbeta ett förslag till ny eller ändrad detaljplan för området.
Innan en sådan ändrad eller ny detaljplan godkänts kan bygglov ej
beviljas för åtgärder som innebär ändrad markanvändning.

Skäl till beslut
Föreslagen byggnadsåtgärd innebär ändrad markanvändning. Bygg- och
serviceenheten föreslår därför områdesnämnden att med stöd av 8 kap 23 §
PBL vilandeförklara ansökan om förhandsbesked för enbostadshus i
avvaktan på att ändrad eller ny detaljplan för området godkänts, dock
längst t.o.m. den 5 mars 2004.

Nämnden beslöt i enlighet med bygg- och serviceenhetens förslag.

<- Tillbaka

___


© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3