Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2002-03-13

Detta är ett utdrag från protokollet till Boo Områdesnämnds möte 2002-03-13 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vassa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan rekvireras från Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka
___


§ 72      Dnr KFKS 32/2002 214
Detaljplan för Grävlingsberg

Beslut
Områdesnämnden beslutar
1.   att tillstyrka förslag till startpromemoria med program med
följande tillägg; möjligheten till markreservat för skola/förskola
undersöks och avsnitt om byggrätt tas bort ur programmet.

2.   att tillstyrka en sammanläggning av områdena Grävlingsberg och
Söder Grävlingsberg till ett planområde, under förutsättning att KS
godkänner förslag till startpromemoria med program.

Ärendet
Miljö & Stadsbyggnad har redovisat ärendet i en skrivelse den 22
februari 2002.

Fastighetsägaren till Grävlingsberg, Grävlingsberg KB Kummelnäs 6:2, har
inkommit med en begäran om detaljplaneläggning (november 2001). Ägaren
föreslår att huvudanvändningen inom området ska vara utökat boende i
villa och att delar av området ska göras tillgängliga för allmänheten.

Grävlingsberg saknar detaljplan men omfattas av områdesbestämmelser från
1989 till skydd för bl.a. kulturmiljön. Grävlingsberg berörs av
riksintresset för kulturmiljön som omfattar Nackas norra kust samt
riksintresset för kust- och skärgårdsområdet. Grävlingsberg omfattas
även av utökat strandskydd enligt 15 § naturvårdslagen 300 meter från
stranden. Dessutom ingår det i en kulturhistoriskt intressant
helhetsmiljö och närmiljö enligt Nackas kulturmiljöprogram. I
översiktsplanen från 1991 anges området användas som institution.

För Grävlingsberg finns sedan tidigare tillstyrkan av startpromemoria
med program i kommunstyrelsen 1998-08-24. Områdesnämnden i Boo beslöt
vidare om samråd kring ett förslag till detaljplan för Grävlingsberg
1999-04-21. Detaljplanearbetet avbröts efter samrådsskedet, på tidigare
fastighetsägarens begäran, genom beslut i Kommunstyrelsen 2000-08-08.

Förslag till Startpromemoria med program
Eftersom nuvarande fastighetsägare delvis har en ny inriktning vad
gäller användningen av området föreslår Miljö & Stadsbyggnad att en ny
startpromemoria med program ska ligga till grund för ett
detaljplanearbete. Till skillnad från tidigare fastighetsägare som ville
utveckla en konferens- och pensionatsrörelse vill nuvarande
fastighetsägare huvudsakligen använda området för bostadsändamål.

Syftet med planläggningen för Grävlingsberg ska vara att skydda natur
och kulturhistoriskt värdefull miljö, pröva ett antal nya byggrätter för
boende i villa samt att göra delar av området tillgängliga för
allmänheten (stranden, utsiktsplatser, vägar osv.).

Vid bedömningen ska prövas hur en utökad bostadsanvändning kan förenas
med riksintressena avseende landskapsbild och kulturmiljö,
strandskyddet, kulturhistoriskt intressant bebyggelse samt önskemålet i
översiktsplanen om en viss allmäntillgänglighet till Grävlingsberg och
Nackas stränder.

Syftet är vidare att ordna vägförbindelserna och de sanitära
förhållandena genom införande av kommunalt vatten- och avlopp så att
området fungerar för ett permanent boende. Dessutom ska mark reserveras
för en framtida förskola.

Förslag till sammanläggning av Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg
Med anledning av nedanstående föreslår Miljö & Stadsbyggnad en
sammanläggning av planområde Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg.

Planläggningen för Söder Grävlingsberg är påbörjad genom politiskt
beslut om startpromemoria med program. Enligt en preliminär tidplan för
Söder Grävlingsberg ska ett samrådsförslag skickas ut under sommaren
2002. Om även Grävlingsberg får beslut om planläggning innebär det att
kommunen har två intill varandra liggande detaljplaneområden som skulle
kunna gå ut på samråd samtidigt.

Vid en diskussion med kommunens fastighetskontor, som numera har ansvar
för exploaterings- och genomförandefrågorna i detaljplaneprocessen,
uppkom frågan om kostnadsfördelning för upprustning av vägar, allmänna
platser m.m. mellan båda dessa områden. Söder Grävlingsberg och
Grävlingsberg har gemensam nytta av en upprustning av det lokala
vägnätet, kunde konstateras. Därmed är det rimligt att båda dessa
områden ska vara med och betala kostnaderna för vägförbättringar m.m.

Grunden för kostnadsfördelningen fastställs vid en lantmäteriförrättning
där alla fastigheter som berörs ingår. För att erhålla en skälig
fördelning av kostnaden för vägupprustningen m.m. är det nödvändigt att
ha uppgifter om antalet fastigheter, typ av bebyggelse m.m. Om
exempelvis Söder Grävlingsberg har en detaljplan men Grävlingsberg inte
har detaljplan vid tillfället för lantmäteriförrättningen skulle
fördelningen av upprustningskostnaden baseras på rådande förhållanden.
De med detaljplan senare tillkomna nya fastigheterna i Grävlingsberg
skulle därmed undgå kostnadsandel i vägupprustningen.

Fördelarna med en sammanläggning är att kostnaderna för vägar och
allmänna platser således delas mellan flera parter och att det inom
Grävlingsberg kommer finnas delar som är en tillgång för hela Kummelnäs.
Nackdelarna med ett så stort område är att arbetet blir omfattande och
att tidsfördröjningar kan komma att ske. För att motverka detta kommer
Miljö & Stadsbyggnad arbeta med området som två projekt med två
projektledare, men vid planhanteringen att behandla området som ett.

Att behandla dessa två områden samtidigt ligger även i linje med
Kommunens strategi 'Planeringsstrategi för Utvecklingsområden i Norra
Boo' som syftar till en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Båda
områdena kan anslutas till det kommunala VA-nätet när vatten- och
avloppsstammar dras fram genom området.

Tidsplan för förslaget
Miljö & Stadsbyggnads förslag till beslut om startpromemoria med program
samt förslag till sammanläggning av planområden behandlas av
Områdesnämnden i Boo den 13 mars, av KSAU den 26 mars och KS den 8
april. För information skickas även förslaget till startpromemoria med
program till de politiska grupperna.

Förslag till beslut
Områdesnämnden beslutar
1.   att tillstyrka förslag till startpromemoria med program.
2.   att tillstyrka en sammanläggning av områdena Grävlingsberg och
Söder Grävlingsberg till ett planområde, under förutsättning att KS
godkänner förslag till startpromemoria med program.

Yrkande
Björn Källström (m) yrkade att nämnden skulle beslut i enlighet med
punkt 2 och tillstyrka förslag till startpromemoria med program med
följande tillägg; möjligheten till markreservat för skola/förskola
undersöks och avsnitt om byggrätt tas bort ur programmet.

Nämnden beslöt i enlighet med Björn Källströms yrkande.

<- Tillbaka

__


§ 74
Information om planbestämmelse angående vägars bärighet i planer med
enskilt huvudmannaskap för vägar

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendet
Per Johnsson handläggare av va och gator på planenheten på Miljö &
Stadsbyggnad informerade i ärendet.

Informationen gavs med anledning av att det i vissa planer finns en
bestämmelse som säger att man inte får ge bygglov förrän vägarna i
området har en bärighet motsvarande trafikklass 2, Mark AMA-83.

Per Johnsson förklarade vad bestämmelsen innebär och varför den finns.
Han visade bilder på vägar i de aktuella planområdena och gav exempel på
problem som kan uppstå om vägarna har för dålig bärighet.

<- Tillbaka

___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3