Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2002-02-13

Detta är ett utdrag från protokollet till Boo Områdesnämnds möte 2002-02-13 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vassa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan rekvireras från Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka
___


§ 41
Trafikproblem vid Backeboskolan

Beslut
1.	Områdesnämnden noterar informationen om trafikproblemen invid
  Backeboskolan till protokollet.
2.	Områdesnämnden beslutar att beakta objektet 'utbyggnad av
  gångbana utmed Vikingshillsvägen mellan Fösabacken och
  Vikingshillsvägens vändplan' vid utformning av investeringsbudgeten.

Ärendet
Miljö & Stadsbyggnad har redovisat ärendet i en skrivelse den
29 januari 2002.

Vid områdesnämndens möte 2001-03-21 § 61, övriga frågor 2 fick
Nämndkontoret i uppdrag att se över trafiksituationen vid Backeboskolan.

Backeboskolan rektor har utöver detta, under hösten 2001 önskat hjälp
med en trafikutredning från Miljö & Stadsbyggnad eftersom skolans
inverkan på trafiken utmed och på Vikingshillsvägen, tidvis varit
kaotisk och trafikfarlig.

Mötet med skolans representanter, Teknisk Produktion och Miljö &
Stadsbyggnad gav till följd en utredning/redovisning.

Utredningens resultat ger i korthet att skolan har ansvar för att
ta hand om den fordonstrafik som verksamheten alstrar. I planen för
fastigheten har skissats några parkeringsplatser. Men med skolans
stora expansion på senare år är dessa platser allt för få. Skolan har
visat ett förslag på hur man kan använda den ytterst begränsade kommunala
mark som finns invid skolan. Kommande utredning får visa om det är
möjligt att använda denna mark.

För att barnen och deras föräldrar skall ha möjlighet att gå till
skolan finns det ett stort behov av gångbana invid skolan samt
förändrade lägen på busshållplatser.

Miljö & Stadsbyggnad föreslår därför att detta beaktas i kommande
investeringsbudget. Kostnaden uppskattas till 850 tkr inkl ny
vägbelysning.

Nämndkontorets uppdrag om översyn av trafiksituationen invid
Backeboskolan föreslås härmed vara utfört.

Nämnden beslöt i enlighet med Miljö & Stadsbyggnads förslag.

<- Tillbaka

___


§ 44		Regnr 221 15/2000
Kummelnäs 1:103 - Regentvägen 10/ Gustafsvägen 14
Länsrättens remiss med anledning av besvär över Länsstyrelsens beslut
beträffande föreläggande att städa ovårdad tomt.

Beslut
1. Remitterad skrivelse föranleder inget nytt ställningstagande från
områdesnämnden.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet
Miljö & Stadsbyggnad har redovisat ärendet i en skrivelse
den 28 januari 2002.

Områdesnämnden beslöt vid sammanträde den 8 november 2001, som svar på
Länsrättens remiss, dels att remitterad skrivelse inte ändrar nämndens
uppfattning beträffande tidigare föreläggande och dels hemställdes att
länsrätten skulle företa syn på platsen.

Länsrätten har genom beslut 10 januari 2002 beslutat att, med hänsyn till
den utredning som föreligger i målet, syn är obehövlig.

Områdesnämnden bereds tillfälle att skriftligen slutföra sin talan.

Kontoret har vid besiktning på platsen den 30 januari 2002 konstaterat
att fastigheten fortfarande är belamrad i den omfattning som redovisas
i det av ÅK-KONSULT upprättade besiktningsprotokollet daterat 4 maj 2000.

Nämnden beslöt i enlighet med Miljö & Stadsbyggnads förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

<- Tillbaka

___


§ 53
Arbetsplan och budget för Träffpunkt Boo år 2002

Beslut
1.	Arbetsplan för år 2002 godkänns.
2.	Kostnadsramen för Träffpunkt Boo år 2002 uppgår till 175 000 kronor.

Ärendet
Nämndkontoret har redovisat ärendet i en skrivelse den 7 februari 2002.

Träffpunkt Boo har varit ingång sedan den 26 oktober 2000. Syftet med
Träffpunkt Boo är att utveckla kontakten mellan invånarna i Boo och
områdesnämndens politiker och sprida information om viktiga lokala frågor.
Nämnden har gjort den bedömningen att det är värdefullt med
medborgarkontakter och inflytande inte minst mot bakgrund av den utbyggnad
som nu sker och kommer ske i Boo under en dryg tioårsperiod.

Uppföljning av Träffpunkt Boo
I början på år 2001 gjordes en uppföljning av Träffpunkt Boo där följande
förbättringspunkter kom fram:
- brist på relevant och aktuellt material
- detaljplaner och annat material som gäller utveckling av kommundelen
 bör ställas ut
- handlingar till nämndsammanträden behöver finnas så tidigt att invånarna
 kan ta del av dem och har möjlighet att ta upp frågor med politikerna
 före beslut
- hur ska utvecklingen och förvaltning av Träffpunkten gå till: vem tar
 initiativ till utställningar eller teman; vem tar fram aktuellt material
 och ser till att gammalt rensas ut
- hemsidan har ännu inte utvecklats vidare, materialet behöver uppdateras.

Insatser under 2001
Träffpunkt Boo har diskuterats vid några tillfällen under nämndens
sammanträden. Bl.a. har beslutats om närvaroscheman och ersättningsregler
i syfte att få ett brett politikerdeltagande till Träffpunkt Boos
torsdagsmöten. Nämnden har diskuterat den kommunikationsplan som
Informationsenheten har tagit fram. Ett resultat av detta är att en
utställning om nämndens verksamhet och nämndens ledamöter har framställts.
Hemsidan har utvecklats och en del av detta material har lagts ut på
hemsidan En informationssatsning - "kampanj" har tagits fram för att
genomföras i början av år 2002.

Arbetsplan för år 2002
1.	Torsdagsmöten på Träffpunkt Boo
Samma bemanning som under hösten 2001. Närvaroscheman tas fram. Det är
önskvärt att vi kan gå ut med information om vilka politiker som kommer
närvara vid torsdagarna under terminerna.

2.	Öppna temasammanträden
Ett öppet temasammanträde planeras under våren och ett under hösten. :
Förslag på teman: trafiksäkerhet, utbyggnad av förnyelseområdena,
fritidsverksamhet, miljön i närmiljön.

3.	Utställningar, material och uppdateringar på Träffpunkt Boo på
biblioteket och hemsidan
"Projektsamordning" kommer ske genom M&S som ser till att aktuellt och
relevant material finns tillgängligt och kan ställas ut och tar initiativ
till utställningar bl.a. utifrån miljö- och stadsbyggnadsutvecklingen.

4.	Informationskampanj
En informationskampanj går ut om Träffpunkt Boo. Den innehåller vikfolder
och brev från ordförande. Detta matchas med nytt material på hemsidan bl.a.
"tyck till om Boo", korta intervjuer med 4 invånare i Boo kring en aktuell
fråga och med ett öppet Temasammanträde. Syftet är att få Booborna att
hitta till Hemsidan och till Träffpunkt Boo på biblioteket.

Uppföljning
Inför nästa års mandatperiod kommer Träffpunkt Boo att följas upp för att
man ska se vilka effekter som denna satsning har gett. Uppföljningen ska
vara klar under november och kommer behandlas av nämnden under december -
det sista sammanträdet under innevarande mandatperiod.

Kostnader
Kostnader för Träffpunkt Boo under 2002 fördelas enligt följande:

Avtal biblioteket	80 000 kronor
Politikerarvoden	30 000 kronor
Information/hemsida/temasammanträden	55 000 kronor
Projektsamordning	10 000 kronor
Totalt	175 000 kronor

Nämnden beslöt i enlighet med Nämndkontorets förslag.

<- Tillbaka

___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3