Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2001-12-12

Detta är ett utdrag från protokollet till Boo Områdesnämnds möte 2001-12-12 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vassa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan rekvireras från Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka
___


§ 312      Regnr 233 965/2000
Kummelnäs 1:652 - Höggarnsvägen 11
Ansökan om bygglov för redan utfört skärmtak över altan och påföljd för
överträdelse

Beslut
1.   Bygglov för skärmtak över altan beviljas med stöd av 8 kap 12 §
plan- och bygglagen.

2.   Med stöd av 10 kap 1, 4 och 9 §§ plan- och bygglagen påföres
ägarna av fastigheten Kummelnäs 1:652, Susanne Hellberg och Jukka Otra,
solidariskt en byggnadsavgift om 5320 kronor. Avgiften skall inbetalas
till Länsstyrelsen på postgiro 3 51 72 - 6, inom två månader från det
beslutet eller domen vinner laga kraft.

3.    Med stöd av 10 kap 7 § PBL överlämnas ärendet till Länsrätten
för prövning av tilläggsavgift.

Ärendet
Miljö & Stadsbyggnad har redovisat ärendet i en skrivelse den 26
november 2001.

Områdesnämnden beslöt vid sammanträde 29 november 2000, med stöd av
områdesbestämmelserna för norra Boo och 8 kap 12 § plan- och bygglagen,
avslå ansökan om bygglov för redan utfört skärmtak över altan.

Länsstyrelsen har genom beslut 21 juni 2001 upphävt områdesnämndens
beslut om föreläggande att riva taket och nämndens beslut att avslå
ansökan om bygglov.
Länsstyrelsen återförvisar ärendet till områdesnämnden för förutsatt
handläggning, varvid sökt lov skall prövas enligt 8 kap 12 § första
stycket 1, 2 och 4 plan- och bygglagen.

Det utförda skärmtaket strider ej mot gällande områdesbestämmelser och
kan anses uppfylla kraven för bygglov i 8 kap 12 § plan- och bygglagen.
Skärmtaket är uppfört på en befintlig altan för vilken bygglov meddelats
1 juni 1993.

Ägaren till fastigheten Kummelnäs 1:653 har i skrivelse daterad den 11
oktober 2000 uttalat att han ej kan godkänna tillbyggnaden då den
reducerar fastighetens sjöutsikt.
Kontoret gör bedömningen att skärmtaket, som till övervägande del döljs
bakom det uppförda fritidshuset, inte medför en betydande olägenhet för
fastigheten 1:653.

Den kommande detaljplaneringen av området ger troligen fastigheterna en
betydligt större byggnadsrätt än vad nuvarande områdesbestämmelser
tillåter. Fritidshuset på Kummelnäs 1:652 har en placering som
överensstämmer med en trolig byggrätt i den kommande detaljplanen.


Enligt 10 kap 1 § PBL skall nämnden ta upp frågan om påföljd eller
ingripande enligt detta kapitel så snart det finns anledning att anta
att en överträdelse har skett av bestämmelser om byggande i denna lag
eller något beslut som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser.

Enligt 10 kap 4 § BL skall fastighetsägaren påföras byggnadsavgift
motsvarande fyra gånger den summa som skulle betalats om bygglov för
åtgärden beviljats.

Enligt 10 kap 7 § PBL skall frågan om tilläggsavgift överlämnas till
Länsrätten för prövning baserad på 500 kronor för varje kvm bruttoarea
som åtgärden omfattat. När bruttoarean beräknas skall dock 10 kvm
frånräknas. I detta fall återstår 10 kvm för prövning.

Nämnden beslöt i enlighet med Miljö & Stadsbyggnads förslag.

<- Tillbaka

___


§ 313      Regnr 233 965/2000
Kummelnäs 1:652 - Höggarnsvägen 11
Föreläggande om rivning av inklädnad av uterum

Beslut
Med stöd av 10 kap 14 § plan och bygglagen föreläggs ägarna av
fastigheten Kummelnäs 1:652, Susanne Hellberg och Jukka Otra,
solidariskt vid vite av 30 000 kronor att senast tre månader efter det
att beslutet eller domen vinner laga kraft ha rivit den utan bygglov
utförda plastinklädnaden av uterum på fastighetens altan.

Ärendet
Miljö & Stadsbyggnad har redovisat ärendet i en skrivelse den 26
november 2001.

För fastigheten, som är klassad som fritidstomt, gäller
områdesbestämmelser som vann laga kraft den 26 november 1992.
Fastigheten är belägen vid Höggarnsfjärden inom den kuststräcka som
utgör en ur kulturhistorisk synpunkt värdefull miljö. Inom området har
byggnadslovsplikten utökats för att säkerställa att det kulturhistoriska
värdet kan beaktas.

Bygglov för befintligt fritidshus meddelades den 1 juni 1993 med
ändringslov den 1 november 1993. Den 29 november 2000 meddelades bygglov
för inbyggnad av öppenarea, c:a 10 kvm. Tillåten byggrätt är med de
givna byggloven överskriden varför nu utförd provisorisk inklädnad ej
kan tillåtas som utökad byggrätt.

Den utförda inklädnaden strider mot gällande områdesbestämmelser och 3
kap 1 § plan- och bygglagen.

Områdesbestämmelsernas avsikt är att hålla ned fritidshusens bostadsyta
för att minska risken för permanentbosättning inom områden som saknar
kommunal service. En utökning av bostadsytan inom fritidsområdena och
därmed ökad risk för permanentbosättning bör föregås av detaljplanering.

Den utförda inklädnaden är inte förenlig med plan- och bygglagens krav
på att en byggnad skall ha en yttre form och färg som är lämplig för
byggnaden som sådan och ger en god helhetsverkan.

Nämnden beslöt i enlighet med Miljö & Stadsbyggnads förslag.

<- Tillbaka

___


§ 314      Regnr 221 0022/2001
Kummelnäs 1:862 och 1:863 - Åkervägen 1 - 3
Föreläggande att städa tomt

Beslut
1.   Ägaren till Kummelnäs 1:862 och 1:863, Thomas Alvén föreläggs
med stöd av 2 kap 17 § plan och bygglagen (PBL) vid vite av 50 000
kronor att senast tre månader efter det att beslutet eller domen vinner
laga kraft ha avlägsnat uppställda bilar, övrigt upplag och
hushållsavfall som samlats på tomterna.

2.   Områdesnämnden beslutar att om fastighetsägaren ej kan nås med
vanlig postgång eller delgivning, kungörelsedelgivning i dagspressen
skall ske.

Ärendet
Miljö & Stadsbyggnad har redovisat ärendet i en skrivelse den 27
november 2001.

Fastigheterna är belägna inom område som omfattas av
områdesbestämmelser. Bebyggelsen utgörs till övervägande del av
fritidshus.

Fastigheten Kummelnäs 1:862 är obebyggd medan det på 1:863 finns ett
fritidshus med förråd och en äldre manskapsvagn. Vid besiktning den 24
november 1999 konstaterades att ett tiotal bilar i varierande skick var
uppställda på tomterna.

Bygg-, kart, och lantmäterienheten har i skrivelse av den 26 november
1999 uppmanat fastighetsägaren att omedelbart städa tomterna så att
olägenheten för omgivningen elimineras.

Enheten har inte lyckats nå fastighetsägaren varför områdesnämnden vid
sammanträde den 29 augusti 2001 beslutade om kungörelsedelgivning i
dagspressen.

Kungörelsedelgivning infördes i Dagens Nyheter den 13 september 2001.
Fastighetsägaren har inte tagit kontakt med enheten.

Vid förnyad besiktning av fastigheterna den 27 november 2001 kan
konstateras att förhållandena är oförändrade.

Ordningen på tomterna bedöms strida mot kraven i 3 kap 17 § PBL.
Fastigheterna, på vilka lagrats ett stort antal bilar och annat avfall,
kan ej anses hållna i vårdat skick och innebär därför olägenhet för
grannarna i den mening som 3 kap 17 § PBL avser.

Nämnden beslöt i enlighet med Miljö & Stadsbyggnads förslag.

<- Tillbaka

___


§ 316      Dnr 2001/195
Ändring av fastighetsplan för del av kvarteret Lövsalen,
(Kummelnäs 29:5), Nacka kommun
Upprättad på lantmäterienheten 2001-11-15

Beslut
Områdesnämnden antar förslag till ändrad fastighetsplan för del av
kvarteret Lövsalen (Kummelnäs 29:5) upprättad 15 november 2001.

Ärendet
Miljö & Stadsbyggnad har redovisat ärendet i en skrivelse den 30
november 2001.

Ägarna till fastigheten Kummelnäs 29:5, Joakim Hemlin och Maria
Hedström,
har ansökt om ändrad fastighetsplan för del av kv Lövsalen för att kunna
dela fastigheten i två tomter. Fastigheten är belägen på Rensättravägen
13, Saltsjö-Boo.

För området gäller detaljplan, Dp 74, sedan 1992-02-20 och Dp 98 från
1993-06-16 samt fastighetsplan för kvarteret Lövsalen sedan 1993-05-12.
I gällande fastighetsplan bildar fastigheten en tomt för
villabebyggelse. Detaljplanen anger att minsta tomtstorlek är 1000 m2.
Kummelnäs 29:5 omfattar 2023 m2. Fastigheten är bebyggd med fritidshus.

Till ansökan har fastighetsägaren fogat skriftliga godkännanden av
berörda grannar till föreslagen ändring av fastighetsplanen. Samråd har
skett med Planenheten, Micaela Lavonius, som inte motsätter sig den
föreslagna ändringen eftersom den har stöd i planbestämmelserna, men
anser det olyckligt att fler skafttomter bildas. Berörda grannar har
haft förslaget på remiss under tiden 15 till 30 november 2001. Under
remisstiden har inga erinringar framkommit mot förslaget. Planförslaget
har utformats enligt yrkandet och överensstämmer med detaljplanen.

Miljö & Stadsbyggnad föreslår att Områdesnämnden Boo antar förslaget
till ändrad fastighetsplan för del av kvarteret Lövsalen (Kummelnäs
29:5) upprättat den 15 november 2001.

Nämnden beslöt i enlighet med Miljö & Stadsbyggnads förslag.

<- Tillbaka

___


§ 325      Dnr ONB 192/2001 214
Startpromemoria för ändring av områdesbestämmelser för del av Kummelnäs
och Vikingshill, områdena 'A' och 'C', Nacka kommun
Enkelt planförfarande

Beslut
Områdesnämnden beslutar att godkänna startpromemorian och uppdrar till
Miljö & Stadsbyggnad att upprätta förslag till ändring av gällande
områdesbestämmelser för områdena 'A' och 'C'.

Ärendet
Miljö & Stadsbyggnad har redovisat ärendet i en skrivelse den 26
november 2001.

Områdena, som är belägna i norra Boo och omfattar ca 215 fastigheter,
har en blandad bebyggelse bestående av fritidshus och villor.
Bestämmelserna omfattar de områden som betecknas 'A' och 'C' i
utredningen 'Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo' som
tillstyrktes av Områdesnämnden Boo den 24 januari 2001 och godkändes av
kommunstyrelsen den 19 februari 2001. Områdena 'A' och 'C' har redan
idag områdesbestämmelser, OB 3, som kan till största delen ligga kvar
tills områdena skall detaljplaneläggas. Men för att ge alla fastigheter
som är klassade som fritidsfastigheter större utbyggnadsmöjlighet tills
dess att områdena har detaljplanelagts kommer områdesbestämmelserna
delvis att ändras för områdena 'A' och 'C'.

I ett område som detta där det finns blandad permanent- och
fritidshusbebyggelse måste permanentboendet identifieras och undantas
eftersom permanentbostäder inte får omfattas av områdesbestämmelser.
Detta görs genom att man undersöker för vilket ändamål lov har givits
för varje byggnad och om inte detta kan fastställas bedöms husets
standard och husets faktiska användningssätt. För de områden som idag
omfattas av områdesbestämmelser är detta redan gjort.

Byggrätten för fritidshus i områdesbestämmelserna är endast en
interimslösning. Bestämmelserna ska utformas för att underlätta en
framtida tillbyggnad och för att förhindra att områdets karaktär
förändras. I planförslaget kan det bli aktuellt att utöka
skyddsföreskrifterna till skydd för särskilt värdefulla natur- och
kulturmiljöer. Två utformningar av fritidshus kommer att tillåtas:
·    75 m2 byggnadsarea i ett plan med en takvinkel om högst 27°.
·    60 m2 byggnadsarea med loft, där en brantare taklutning än 27°
medges.
Bostadsarean för dessa båda byggnadstyper är likvärdig, ca 70 m2. Uthus
begränsas i båda fallen till 30 m2. Skulle frågan om omklassifiering av
byggnadstyp aktualiseras inom området under arbetets gång får detta
prövas samtidigt.

Planarbetet kommer att bedrivas av Miljö & Stadsbyggnad i samarbete med
övriga berörda förvaltningar. Samråd kommer att ske med fastighetsägarna
inom området samt deras fastighetsägareföreningar.


Mot bakgrund av att detaljplaneförslaget överensstämmer med den av
kommunstyrelsen godkända 'Planeringsstrategin för utvecklingsområden i
Boo', inte strider mot översiktsplanen och den reviderade
översiktsplanen som är föremål för samråd samt bedöms sakna
allmänintresse avses planarbetet hanteras som ett enkelt planförfarande
enligt plan- och bygglagens regler, 5 kap 28 §.

Planarbetet beräknas starta med översyn av tidigare inventering av de
kulturhistoriska värdena. Därefter kan samråd ske med berörda
fastighetsägare och organisationer under första kvartalet 2002.
Områdesnämnden beräknas kunna anta planförslaget april-maj 2002.

Nämnden beslöt i enlighet med Miljö & Stadsbyggnads förslag.

<- Tillbaka

___


§ 326      Dnr ONB 114/2001 214
Detaljplan för del av Kummelnäs, Björnbergsområdet - område E, Nacka
kommun
Enkelt planförfarande

Beslut
Områdesnämnden beslutar att godkänna startpromemorian och uppdrar till
Miljö & Stadsbyggnad att detaljplanelägga området.

Ärendet
Miljö & Stadsbyggnad har redovisat ärendet i en skrivelse den 27
november 2001.

Planområdet är beläget i norra Boo, väster om Sågsjön. Området, som
omfattar cirka 90 fastigheter, har en blandad bebyggelse bestående av
fritidshus och villor. För området gäller områdesbestämmelser, Ob 3, som
vann laga kraft 1992. De fastigheter som är klassificerade som
fritidshus har en byggrätt för huvudbyggnad om högst 45 m2 byggnadsarea
i ett plan med möjlighet att inreda loft samt en uthusbyggnad om 20 m2.
De sex fastigheter som är klassificerade som permanentbostadshus
omfattas inte av ovanstående bestämmelser.

Området är betecknat som område E i 'Planeringsstrategi för
utvecklingsområden i Boo'. Planeringsstrategin tillstyrktes av
områdesnämnden Boo 2001-01-24, § 24, och godkändes av kommunstyrelsen
2001-02-19, § 25. Planeringsstrategin utgör ett handlingsprogram för
beslut om fortsatt planarbete och VA-utbyggnad. Planeringsstrategin
redovisar en planerings- och utbyggnadsordning. Områden med prioritet 1
innebär att en detaljplaneläggning påbörjas inom tre år, prioritet 2
påbörjas inom fem år och för områden med prioritet 3 ligger en
detaljplanering längre fram i tiden.

Föreliggande planområde har givits prioritet 1. Området förutsätts i
planeringsstrategin detaljplaneläggas och förses med kommunalt vatten
och avlopp. Enligt tidsplanen avses detaljplaneläggningen påbörjas under
andra halvåret 2001 och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp har
bedömts ske snarast efter planläggning.

I samband med detaljplaneläggningen av Sågsjöhöjden, Dp 201 (ändring av
B 83) förutsattes att fyra fastigheter, Kummelnäs 1:988, 1:989, 1:990
och 1:991, inom denna plan ska få kommunalt vatten och avlopp från
Åkervägen i samband med utbyggnaden av område E.

En arbetsgrupp inom Sågsjöns Fastighetsägareförening har gjort en
enkätundersökning i området för att ta reda på fastighetsägarnas
inställning till en planläggning, utbyggnad av kommunalt vatten och
avlopp samt förbättring av vägstandarden. Fastighetsägarna i området har
ställt sig positiva till detta. Vidare har önskemål om ett förenklat
planförfarande framförts för att förkorta tiden för planarbetet.

Fastighetsägareföreningen har under försommaren 2001 utfört en
inventering av vägar, natur, befintlig bebyggelse och hur man ser på
områdets framtida utveckling.

Planarbetet syftar till att möjliggöra en friliggande villabebyggelse på
befintliga tomter samt att vägarna rustas upp och att området förses med
kommunalt vatten och avlopp.

Planförslaget avser reglera byggrätterna så att fritidshusfastigheterna
ges en ökad byggrätt motsvarande intilliggande detaljplan för
Sågsjöhöjden, Dp 201. Detta innebär att planen i huvudsak berör de
fastigheter som enligt områdesbestämmelserna är klassificerade som
fritidshusfastigheter.

Nuvarande fastighetsindelning ska bibehållas.
Fastighetsbildningsåtgärder som främjar en mer lämplig
byggnadsplacering, tomttillfart eller dylikt ska dock kunna prövas.

Vägarna inom planområdet, som har enskilt huvudmannaskap, förutsätts
rustas upp och ges en standard och bärighet motsvarande markAMA
trafikklass 2. En samfällighetsförening inom området kan vara huvudman
för upprustning av vägarna och andra gemensamma ytor. Efter utbyggnaden
av vägarna kan det vara lämpligt att Kummelnäs Vägförening övertar
huvudmannaskapet samt ansvarar för drift och underhåll inom allmän
plats.

Inom planområdet planeras grunt förlagda VA-ledningar. Avloppet kommer i
huvudsak att vara ett s k LPS-system. Kommunen kommer att vara huvudman
och svara för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar.

Planarbetet kommer att bedrivas inom Miljö & Stadsbyggnad i samarbete
med övriga berörda förvaltningar och i samråd med fastighetsägarna inom
området samt dess väg- och fastighetsägareförening.

Mot bakgrund av att detaljplaneförslaget i princip utgör en ändring av
de nu gällande områdesbestämmelserna, överensstämmer med den av
kommunstyrelsen godkända 'Planeringsstrategin för utvecklingsområden i
Boo', inte strider mot översiktsplanen och den nu reviderade
översiktsplanen, som är föremål för samråd, samt att planen bedömts
sakna större allmänintresse avses detaljplaneförslaget hanteras som ett
enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens regler, 5 kap 28 §.

Planarbetet startar med information och samråd med berörda
fastighetsägare, väg- och fastighetsägareförening under januari/februari
2002. Samrådstiden planeras pågå till mitten av mars, varefter
områdesnämnden i april 2002 beräknas kunna anta planförslaget.

Utbyggnad av VA-ledningar och upprustning av vägar kan med dessa
förutsättningar tidigast påbörjas under senare delen av hösten 2002

Nämnden beslöt i enlighet med Miljö & Stadsbyggnads förslag.

Reservation
Bo Ericson (mp) reserverade sig till protokollet enligt bilaga 1.

<- Tillbaka

___


§ 329      Dnr KFKS 180/ 1999 214
Detaljplan för del av Hasseludden och Kummelnäs, Lövberga, område D,
Nacka kommun

Beslut
Områdesnämnden beslutar tillstyrka startpromemorian och hos
kommunstyrelsen begära att Miljö & Stadsbyggnad ges i uppdrag att
detaljplanelägga området

Ärendet
Miljö & Stadsbyggnad har redovisat ärendet i en skrivelse den 26
november 2001.

Planområdet är beläget i norra Boo, mellan Kvarnsjön och Saltsjön.
Området, som omfattar ett 40-tal fastigheter, har en blandad bebyggelse
bestående av fritidshus och villor. För området gäller
områdesbestämmelser, Ob 3, som vann laga kraft 1992. De fastigheter som
är klassificerade som fritidshus har en byggrätt för huvudbyggnad om
högst 45 m2 byggnadsarea i ett plan med möjlighet att inreda loft samt
en uthusbyggnad om 20 m2 De fastigheter som är klassificerade som
permanentbostadshus omfattas inte av ovanstående bestämmelser. Större
delen av området omfattas av strandskyddsförordnande enligt Miljöbalken.
Hela kustremsan utgör riksintresse för kulturminnesvården.

Området är betecknat som område D i 'Planeringsstrategi för
utvecklingsområden i Boo'. Planeringsstrategin tillstyrktes av
områdesnämnden Boo 2001-01-24, § 24, och godkändes av kommunstyrelsen
2001-02-19, § 25. Planeringsstrategin utgör ett handlingsprogram för
beslut om fortsatt planarbete och VA-utbyggnad. Planeringsstrategin
redovisar en planerings- och utbyggnadsordning. Områden med prioritet 1
innebär att en detaljplaneläggning påbörjas inom tre år, prioritet 2
påbörjas inom fem år och för områden med prioritet 3 ligger en
detaljplanering längre fram i tiden.

Föreliggande planområde har givits prioritet 1. Området förutsätts i
planeringsstrategin detaljplaneläggas och förses med kommunalt vatten
och avlopp. Enligt tidsplanen avses detaljplaneläggningen påbörjas under
andra halvåret 2001 och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp har
bedömts ske snarast efter planläggning.

En arbetsgrupp inom Lövberga Fastighetsägareförening har utfört
inventeringar av vägar, natur, befintlig bebyggelse m.m. och hur man ser
på områdets framtida utveckling. Föreningen har gjort
enkätundersökningar bland de boende i området för att ta reda på
fastighetsägarnas inställning till en planläggning, utbyggnad av
kommunalt vatten och avlopp, förbättring av vägstandarden samt vilka
framtida önskemål som finns kring den egna fastigheten beträffande
tillbyggnad, nybyggnad och förändring av gränser. Dessa undersökningar
och inventeringar avses ligga till grund för det fortsatta planarbetet.

Planarbetet syftar till att möjliggöra en friliggande villabebyggelse på
befintliga tomter, att vägarna rustas upp och att området förses med
kommunalt vatten och avlopp samt att skydda befintlig natur- och
kulturmiljö.

Planförslaget avser reglera byggrätterna så att fritidshusfastigheterna
ges en ökad byggrätt motsvarande permanentbostadens. I planförslaget
avses även skyddsföreskrifter för naturmark och kulturhistoriskt
intressant bebyggelse införas. Vidare ska, mot bakgrund av
riksintresset, hela planområdet betraktas som en värdefull miljö.

Med hänsyn till områdets kulturhistoriska intresse måste stor
försiktighet gälla för eventuella tomtavstyckningar. Detta ska särskilt
studeras och regleras i detaljplanen. Nuvarande exploateringsgrad bör i
princip bibehållas. Ingen nybildad tomt får understiga 2000 m2.
Fastighetsbildningsåtgärder som främjar en mer lämplig
byggnadsplacering, tomttillfart eller dylikt ska dock kunna prövas.

Vägarna inom planområdet, som har enskilt huvudmannaskap, förutsätts
rustas upp och ges en standard och bärighet motsvarande markAMA
trafikklass 2.

En samfällighetsförening inom området kan vara huvudman för upprustning
av vägarna och andra gemensamma ytor. Efter utbyggnaden av vägarna kan
det vara lämpligt att Lövberga Vägförening övertar huvudmannaskapet samt
ansvarar för drift och underhåll inom allmän plats.

Inom planområdet planeras grunt förlagda VA-ledningar. Avloppet kommer i
huvudsak att vara ett s k LPS-system. Kommunen kommer att vara huvudman
och svara för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar.

Miljö & Stadsbyggnad kommer att ansvara för planarbetet. Planarbetet
kommer till stor del att bedrivas av arbetsgruppen inom
fastighetsägareföreningen i samarbete med fastighetsägarna inom området
samt dess vägförening.

Planarbetet startar med information och samråd med berörda
fastighetsägare och väg- och fastighetsägareförening under februari/mars
2002. Samrådstiden planeras pågå till mitten av maj, varefter
områdesnämnden i juni 2002 beräknas kunna fatta beslut om planförslaget.
Förslaget beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under oktober 2002.

Utbyggnad av VA-ledningar och upprustning av vägar kan med dessa
förutsättningar tidigast påbörjas sommaren 2003.

Nämnden beslöt i enlighet med Miljö & Stadsbyggnads förslag.

Reservation
Bo Ericson (mp) reserverade sig till protokollet enligt bilaga 1.

<- Tillbaka

___


Reservation till §§ 326, 327, 328 och 329

Jag anser att förslaget till detaljplan inte skall utgå från att det
skall vara enskilt huvudmannaskap för vägarna. Fastighetsägarna inom
planområdet måste få samma information om huvudmannaskapet för vägarna
och enkät om huvudmannaskapet som fastighetsägarna inom Lännersta 1a och
1b. Se bilaga 1.

Jag anser att fastighetsägarna inom planområdet skall få information om
Plan- och Bygglagens 6 kap 26§ Plangenomförande.
'Inom områden med detaljplan skall kommunen vara huvudman för allmänna
platser, om det inte finns särskilda skäl till annat'. (om det är
fastighetsägarnas vilja) Se bilaga 2.

Bo Ericson (mp)

<- Tillbaka

___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3