2001-06-25

 

 

Minnesanteckningar från möte med representanter för fastighets-ägarna i Söder Grävlingsberg, den 14 juni 2001 kl.18.00-20.00

 

Deltagare:

Representanter för fastighetsägarna

Rolf Ström                           Kummelnäs

Anders Wickberg                 Kummelnäs

David Timner Risets Tomtägareförening

Sverker Sihlberg                  Kummelnäs

Ami Lönnberg                      Kummelnäs

Tommy Lindberg                  Kummelnäs

Jarl Torbiörn                        Norra Hagens Tomtägareförening

Lennart Bergeros                 Risets Tomtägareförening

Arne Björkman                   

Harri Kanerva                      Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening

Anders Lundell                     Kummelnäs Vägförening

Mats Jensen                        

 

Nacka kommun

Eva Nyberg Björklund         Miljö & stadsbyggnad, planfrågor

Per Jerling                                                              , planfrågor

Per Johnsson                                                          , trafik, gator, VA

Gisela Tibblin                                   , kulturmiljö

Elisabeth Rosell                                                      , park och natur

Birgitta Held Paulie                                                 , miljöbevakning, sjöar etc.

 

Allmän diskussion

Planavgränsningen diskuterades utifrån olika aspekter såsom tillrinningsområdet till Karbosjön, vägföreningarnas ansvarsområden etc. Frågan om planområdets avgränsning tas upp vid kommande möten.

 

Lämpliga diskussionsämnen för höstens möten togs upp. Vid respektive möte träffas referensgruppen och kompetensgruppen för det aktuella ämnet.

 

Start-PM för områden F och G för vilka Tord Runnäs är ansvarig, togs den 13 juni. Dessa har gamla byggnadsplaner från 1987 med differentierade byggrätter. De hanteras med enkla planförfaranden.

 

Söder Grävlingsberg kräver normalt planförfarande, då någon gammal plan inte finns. Fastighetsägarna framförde önskemål om att få en helhetsbild av hela Norra Boo, samt att inga skillnader skall göras mellan de olika planområdena med Tord respektive Eva som handläggare.

 

Fastighetsägarna lämnade önskemål om rapportering från de omgivande planarbetena vid de kommande mötena. Information om angränsande planer skall ges vid varje referensgruppsmöte samt ingå i minnesanteckningarna.

 

Vad är en detaljplan?

Eva beskrev vad en detaljplan är samt vilka handlingar den består av.

Laga kartan – är en plankarta som är juridisk bindande, med bestämmelser och genomförandetid.

Planbeskrivning – är en handling som besvarar frågorna hur och varför.

Genomförandebeskrivning – redogör vem som gör vad, samt vem som betalar för vad.

Miljökonsekvensbeskrivning – upprättas om en plan kan medföra en betydande miljöpåverkan, annars kan en mer kortfattad bedömning av miljöfrågorna följa planen.

 

Tidplan

En utformning av planen påbörjas efter höstens möten för att få ett förslag klart för samråd någon gång i februari-mars 2002 och samrådsremiss till maj 2002.

 

Presentation av kompetensgrupper

Kompetensgrupperna har hunnit olika långt med sina uppgifter men arbetet fortsätter under sommaren och hösten.

 

 

 

 

 

 

Mötestider under hösten 2001

Tider samt ämnena för de fem mötena under hösten bestämdes. Mötena hålls kl.18.00-20.00. Ämnena för de tre första mötena måste behandlas innan man slutligt kan ta ställning till planavgränsningen. Vid varje möte deltar referensgruppen och kompetensgruppen för det aktuella ämnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Jerling

planarkitekt