§ 187                        Dnr 36/2001 214

Startpromemoria för detaljplan för område ”G”, del av Kummelnäs (Kummelnäs 1)  Nacka kommun

Enkelt planförfarande

 

Beslut

Områdesnämnden beslutar att godkänna startpromemorian och uppdrar till Miljö & Stadsbyggnad att detaljplanelägga området.

 

Bakgrund

Planområdet är beläget i norra Boo, väster om Sågsjön. Området, som om­fattar cirka 200 fastigheter, har en blandad bebyggelse bestående av fritids­hus och villor. För området gäller detaljplan B 166, som vann laga kraft 1987. För de fastigheter som är klassificerade som permanentbostadshus medger planen för friliggande villa som uppförs i en våning högst 160 m2 byggnadsarea, en våning med vind eller sluttningsvåning 120 m2 och i två våningar 80 m2 samt uthus om 40 m2 byggnadsarea. De fastigheter som är klassificerade som fritidshus har en byggrätt för huvudbyggnad om högst 45 m2byggnadsarea i ett plan utan möjlighet till vindsinredning samt en uthus­byggnad om 20 m2. Gällande detaljplan medger ej delning av fastighet.

Området är betecknat som område G i ”Planeringsstrategin för utvecklings­om­råden i Boo”. Planeringsstrategin utgör ett handlingsprogram för beslut om fortsatt planarbete och VA-utbyggnad. Planeringsstrategin redovisar en planerings- och utbyggnadsordning. Områden med prioritet 1 innebär att en detaljplaneläggning påbörjas inom tre år, prioritet 2 påbörjas inom fem år och för områden med prioritet 3 ligger en detaljplanering längre fram i ti­den.

Föreliggande planområde har givits prioritet 1. Området förutsätts i pla­ne­rings­strategin detaljplaneläggas och förses med kommunalt vatten och av­lopp. Enligt tidsplanen avses detaljplaneläggningen påbörjas under första halvåret 2001 och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp har be­dömts ske under 2002.

Planarbetet syftar till att möjliggöra en friliggande villabebyggelse på befintliga tomter samt att vägarna rustas upp och att området förses med kommunalt vatten och avlopp.

Planförslaget avser reglera byggrätterna så att fritidshusfastigheterna ges en ökad byggrätt motsvarande permanentbostadshusen. Nuvarande fastighets­in­delning ska bibehållas. Detta innebär att den huvudsakliga ändringen av planen endast berör de fastigheter som är klassificerade som fritids­hus­fas­tig­heter. Fastighetsbildningsåtgärder som främjar en mer lämplig byggnads­pla­cering, tomttillfart eller dylikt ska dock kunna  prövas.

I planförslaget kan det bli aktuellt att skyddsföreskrifter införs till skydd för särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer.


 

§ 187 forts

 

Planarbetet kommer att bedrivas inom Miljö & Stadsbyggnad i samarbete med övriga berörda förvaltningar och i samråd med fastighetsägarna inom området samt dess väg- och fastighetsägareförening.

Mot bakgrund av att detaljplaneförslaget utgör en ändring av delar av den nu gällande planen, överensstämmer med den av kommunstyrelsen godkända ”Planeringsstrategin för utvecklingsområden i Boo”, inte strider mot över­sikts­­planen och den nu reviderade översiktsplanen som är föremål för sam­råd samt att planändringen bedömts sakna större allmänintresse avses detalj­pla­neförslaget hanteras som ett enkelt planförfarande enligt plan- och bygg­lagens regler, 5 kap 28 §.

 

Nämnden beslöt i enlighet med Miljö & stadsbyggnads förslag.

 

Handlingar i ärendet

Miljö & stadsbyggnads startpromemoria 2001-04-09 med bilaga

­___