Allt-i-Kummelnäs
Natur i Kummelnäs
Miljö och Landskapsbild - Biologisk mångfald - Rekreation


Indelning
- Översikt
  - Bakgrund
  - Sammanfattning
  - Gröna oaser
  - Landskapsbild
  - Trädens betydelse
  - Vägnätet
  - Karbosjön
- Område 1
- Område 2
- Område 3
- Område 4
- Område 5
- Område 6
- Område 7
- Område 8
- Område 9
- Område 10
- Område 11
- Område 12
- Område 13
- Område 14

Område 13 - Åbrodden
Markägare är Nacka Kommun

Karta  

Vikingshillsvägen går i en raksträcka i dalgången mellan Högabergsvägen och Åbroddsvägen. Norra sidan av vägen är rätt sank och avskärmad av en tät lövskog med sly, björkar - och dolda bakom dessa finns även stora ekar. Grönområdet fortsätter i sydost, och där Vikingshillsvägen svänger, övergår det i ängsmark mellan Åbroddsvägen och Nordmannavägen. Här finns en vacker gångstig mellan Vikingshillsvägen och Rudsjökroken/ Åbroddsvägen, men ängsområdet åt sydost (i riktning mot skjutbanan, Ramsmora och Velamsunds naturreservat) har på senare år blivit rätt otillgängligt. Det har alltmer avskärmats av omgivande tomter och dessutom igenvuxet av videsnår. Längs fältet går ett tämligen förorenat dike, som rinner åt nordväst och mynnar ut i Karbosjön. En del av ängarna här användes ännu på 50-talet som betesmarker, och landskapsbilden var då betydligt öppnare, och med framträdande inslag av ekar.

Dåvarande Boo Kommun ansåg att detta grönområde hade en viktig funktion när man 1950 planerade för fritidsområdena runt Åbroddsvägen och Bågvägen. I byggnadsplan för Riset III å Velamsund i Boo Socken står att läsa:

'I södra delen skiljer en vacker dalgång med ekbevuxna slänter området från Kummelnäs' (anm: området mellan Åbroddsvägen och Nordmannavägen). Senare står det: 'Ett brett grönbälte har inlagts utmed sydvästra sidan av området (anm: Vikingshillsvägens raksträcka) för att skilja bebyggelsen från den täta exploateringen i Kummelnäs och för att bevara den mäktiga naturformationen utmed allmänna vägen fri från bebyggelse, med förut omnämnda ekbevuxna dalen förmedlar på så sätt god kontakt med de obebyggda områdena söder om området' (anm. mot skjutbanan, Ramsmora och naturreservat). I en senare passus står att 'Évissa sluttningar mot områdets yttersidor undantagits från bebyggelse för att bevara dalgången karaktär av frimark'

Stigen mellan Vikingshillsvägen och Rudsjökroken

Stigen mellan Vikingshillsvägen och Rudsjökroken

En del av de naturvärden som detta grönområde döljer, och som man värdesatte 1950, skulle kunna återskapas med varsam röjning och utan att alltför mycket störa omgivande tomter. Kontakten mellan Norra Boo och naturreservatet Velamsund skulle få en naturskön infart. Området skulle kunna fungera som en promenad- och skidväg till naturreservatet. Idag tvingas man förbi hela detta område och först i slutet av Frövägen finns en stig som leder ut i naturen.

© 2001-2002  Gruppen för Naturmiljö
ver 1.0