Allt-i-Kummelnäs
Natur i Kummelnäs
Miljö och Landskapsbild - Biologisk mångfald - Rekreation


Indelning
- Översikt
  - Bakgrund
  - Sammanfattning
  - Gröna oaser
  - Landskapsbild
  - Trädens betydelse
  - Vägnätet
  - Karbosjön
- Område 1
- Område 2
- Område 3
- Område 4
- Område 5
- Område 6
- Område 7
- Område 8
- Område 9
- Område 10
- Område 11
- Område 12
- Område 13
- Område 14

Område 12 - Svarttjärn
Markägare är Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening

Karta  

Området består av en liten skogssjö omgärdat av blandskog och är beläget SV om korsningen Näckrosvägen/Borevägen i en sänka. Väster om sjön är reser sig berget ganska brant. Svarttjärn är ganska lätt att ta sig runt via en stig mellan Näckrosvägen och Borevägen.

Det dominerande trädslaget är tall med inslag av bl a björk al och gran. Nära strandkanten finns flera buskarter såsom vide pors. skvattram och brakved. Utefter stigen växer revlummer, hjortron, blåbär och lingon.

Svarttjärn sedd från nordost Ormbunksbestånd

Ormbunkar av olika typer växer här och var runt sjön. Längs strandkanten och i vattenbrynet påträffas bl.a. slokstarr, kaveldun, vass, missne, vattenklöver, gul näckros samt vit och röd näckros.

Svarttjärnsområdet har ett rikt djurliv. Den relativt goda tillgången på döda träd och bohålor gynnar mångfalden av insekter och fåglar. Gröngöling, större hackspett, spillkråka uppehåller sig området och åtminstone gröngöling och större hackspett häckar här. Sjön används på våren av bland annat storskrake som parningsställe och för andra året i rad så häckade här ett rörhönepar med två kullar. Hägern kommer ofta på besök för att fiska. Det finns bl.a. dammruda i sjön. Om våren används de grunda pölarna längs framförallt östsidan av sjön som lekplats för vanlig padda. Även vanlig groda, liten vattensalamander och snok trivs här. Rådjuren syns ofta och har legor på flera ställen och det finns minst ett grävlingsgryt i området.

Området är tyst och har ett högt rekreationsvärde för både barn och vuxna. Vintertid lägger sig isen tidigt och sjön används flitigt för skridskoåkning och blir på så sätt en naturlig samlingspunkt för de boende i området. Bevaransvärt.

© 2001-2002  Gruppen för Naturmiljö
ver 1.0