Allt-i-Kummelnäs
Natur i Kummelnäs
Miljö och Landskapsbild - Biologisk mångfald - Rekreation


Indelning
- Översikt
  - Bakgrund
  - Sammanfattning
  - Gröna oaser
  - Landskapsbild
  - Trädens betydelse
  - Vägnätet
  - Karbosjön
- Område 1
- Område 2
- Område 3
- Område 4
- Område 5
- Område 6
- Område 7
- Område 8
- Område 9
- Område 10
- Område 11
- Område 12
- Område 13
- Område 14

Område 11 - Öster om Backamovägen
Markägare är Nacka Kommun

Karta  

Området är tillgängligt från Backamovägen samt via en stig från Kummelnäs mitt för Högabergsvägen.

Västra delen består av frisk blandskog som med stigning mot öster övergår i frisk hällmarksskog. Området är omgivet av villabebyggelse.Tämligen fattigt på växt- och djurliv.

Området utnyttjas obetydligt och endast av närmast kringboende. Det har föga allmänintresse som rekreationsområde.

Västra delen

Västra delen
Östra delen

Östra delen

© 2001-2002  Gruppen för Naturmiljö
ver 1.0