Allt-i-Kummelnäs
Natur i Kummelnäs
Miljö och Landskapsbild - Biologisk mångfald - Rekreation


Indelning
- Översikt
  - Bakgrund
  - Sammanfattning
  - Gröna oaser
  - Landskapsbild
  - Trädens betydelse
  - Vägnätet
  - Karbosjön
- Område 1
- Område 2
- Område 3
- Område 4
- Område 5
- Område 6
- Område 7
- Område 8
- Område 9
- Område 10
- Område 11
- Område 12
- Område 13
- Område 14

Område 10 - Näckdjupet
Markägare är  Sågsjöns Fastighetsägareförening (Västra delen)
Nacka Kommun (Östra delen)

Karta  

Med Näckdjupet avses här hela vattenområdet från Sågsjön - Kummelnäsviken.

I områdets södra del är ett skogsområde med frisk blåbärsrik blandbarrskog. Vid Sågsjön finns bad- och utsiktsplats.

Södra delen (Sågsjön - 75 m. norr om Spångvägen) har en bäck skuggad av klibbal, björk och viden. Vattentillgången varierar mellan år, men trots detta finns ett intressant djurliv med bl.a. strömstare (vintergäst) och insekten bäcklöpare.

Utloppsbäcken mellan Näckdjupet och Sågsjön

Utloppsbäcken mellan Näckdjupet och Sågsjön kantas av tät vegetation

Mellersta delen (det egentliga Näckdjupet) ligger i en sprickdal, dess östra del med brant bergvägg. Ovanför denna finns fin hällmarksskog lätt tillgänglig från Solviksvägen eller Spångvägen. Västra delen har en framkomlig men svårgången stig.

Forsen under gångbron Vägnamn

Vattnet forsar in under gångbron

Vattenområdet är starkt igenväxt i södra delen med vass och bredkaveldun, samt i strandkanten pors och svärdslilja. Centrala delen täckt av näckrosor, andmat mm. Mot norr övergår vegetationen i ett videkärr med inslag av björk och al. Rikt fågelliv med bl.a. stjärtmes. Mot norr fram till avloppskulverten vidtar ett alkärr, en bevaransvärd, hotad naturtyp. Både vide- och alkärret har ett rikt djurliv och är viktiga för områdets biologiska mångfald.

Norra delen ligger helt inom villabebyggelse. Bäcken längs Ättiksvägen är av särskilt stor betydelse både ur rekreations- och biologisk synpunkt (bl.a. strömstare).

Det är mycket viktigt att vattengenomströmningen i hela vattensystemet ej hindras genom utdikning, utfyllnad, kulvertering, etc. dels för Sågsjöns vattenkvalitet, dels för växt- och djurlivet.

Näckdjupet

Näckdjupet sett från berget i nordöst

Einar Wiboms tomt, Kummelnäs 1:512 och 1:675
Markägare är Nacka Kommun

I anslutning till Näckdjupet, sydöst om spångvägen ligger Wiboms trädgård.

Trädgården anlades av Einar Wibom 1927 och finns omnämnd i hans bok 'Vildmarkens blommor kring din stuga' (1938). Förr visades området för intresserade botanister. Det är en gammal trädgårdstomt som numera är starkt ovårdad. Området är lättillgängligt och efter viss röjning lättgånget. Västra delen är orörd med naturlig lav- och mossrik tallskog. Östra delen är en ek- och hassellund med rik örtvegetation bl.a. tandrot, myskmadra, lundstjärnblomma, gullviva, krollilja, gulsippa, blåsippa och vitsippa. Träd och buskar är talrikt företrädda av bl.a. idegran, tibast, benved, hägg, schersmin, ek, hassel, balsampoppel, hästkastanj och bok.

Samtliga träd på området är inventerade och inmätta av Nacka kommun.

Detta är ett stycke kulturmark och kunde med lämplig skötsel bli en naturpark och oas i villabebyggelsen.

© 2001-2002  Gruppen för Naturmiljö
ver 1.0