Allt-i-Kummelnäs
Natur i Kummelnäs
Miljö och Landskapsbild - Biologisk mångfald - Rekreation


Indelning
- Översikt
  - Bakgrund
  - Sammanfattning
  - Gröna oaser
  - Landskapsbild
  - Trädens betydelse
  - Vägnätet
  - Karbosjön
- Område 1
- Område 2
- Område 3
- Område 4
- Område 5
- Område 6
- Område 7
- Område 8
- Område 9
- Område 10
- Område 11
- Område 12
- Område 13
- Område 14

Område 8 - Bågvägen
Markägare är Nacka Kommun

Karta  

Från Bågvägen finns tre olika 'korridorer' in i området, men de är alla lite svårtillgängliga och den nordöstra går tätt förbi två tomter.

Ingång 1 Ingång 2

I nordväst där granskogen går ända ner till Vikingshillsvägen (ej bebyggd tomt?!) finns däremot en bra stig som leder in i området.

Detta består till största delen av mossrik granskog, men i de högre belägna delarna av hällmarkstallskog. I norra delen av området växer mycket blåbär, särskilt i gläntorna. I den sydvästra 'korridoren' växer frisk granskog med inslag av löv. Den södra 'korridoren' är lite bredare och där finns en liten stig som leder upp genom blandskogen mot hällmarken. På några ställen finns här mycket död ved. I utkanten mot öster växer en del hassel. Vi såg också spår av rådjur och ekorrgnagda hasselnötter.

Död gran

I området finns många döda granar

Tallbacke med blåbärsris

En vacker tallbacke täckt med blåbärsris

© 2001-2002  Gruppen för Naturmiljö
ver 1.0