Allt-i-Kummelnäs
Natur i Kummelnäs
Miljö och Landskapsbild - Biologisk mångfald - Rekreation


Indelning
- Översikt
  - Bakgrund
  - Sammanfattning
  - Gröna oaser
  - Landskapsbild
  - Trädens betydelse
  - Vägnätet
  - Karbosjön
- Område 1
- Område 2
- Område 3
- Område 4
- Område 5
- Område 6
- Område 7
- Område 8
- Område 9
- Område 10
- Område 11
- Område 12
- Område 13
- Område 14

Område 6 - Öster Karbosjön
Markägare är Risets Tomtägareförening UPA

Karta  

Sydöstra och nordvästra delen av området består av lövskog med bl. a. björk, ek, rönn och sälg. I Nordöst växer mycket örter som bl. a. blåsippa, vitsippa och liljekonvalj. Centrala delen består av hällmarkstallskog som i väster sluttar ned mot karbosjön. Här finns en liten klippa nere vid vattnet, där folk ibland har picknick. Längs vattnet finns videsnår.

Östra delen av Karbosjön

Området är lättillgängligt Här finns flera stigar varav två större. Den ena går längs vattnet och den andra snett genom området från Risets Alväg till Karbovägen. Området är lugnt och har ett högt rekreationsvärde. Från Risets Alväg når man vattnet. Här åker folk ofta skridskor på vintrarna. Under sommaren är sjön nästan helt igenväxt av näckrosor.

© 2001-2002  Gruppen för Naturmiljö
ver 1.0