Allt-i-Kummelnäs
Natur i Kummelnäs
Miljö och Landskapsbild - Biologisk mångfald - Rekreation


Indelning
- Översikt
  - Bakgrund
  - Sammanfattning
  - Gröna oaser
  - Landskapsbild
  - Trädens betydelse
  - Vägnätet
  - Karbosjön
- Område 1
- Område 2
- Område 3
- Område 4
- Område 5
- Område 6
- Område 7
- Område 8
- Område 9
- Område 10
- Område 11
- Område 12
- Område 13
- Område 14

Område 4 - Rudträsk
Markägare är Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening

Karta  

Rudträsk är en liten brunvattensjö med vit och gul näckros omgiven av en tät strandvegetation med bredkaveldun, pors, skvattram, tuvull, kråkklöver och tranbär. Väster om sjön finns också en mindre damm.

Området mellan sjön, Regentvägen och Oskarsvägen består av tät, fuktig lövblandskog med bland annat klibbal, asp, glasbjörk, brakved och vide. Här finns också hjortron.

Kaveldun vid Rudträsk
Kaveldun vid Rudträsk

Mellan sjön och Drottningvägen finns ett alkärr med grova alar. Detta är en biologiskt mycket skyddsvärd och hotad naturtyp.

Söder om sjön finns en bergssluttning med mycket blåbärsris och ovanför finns en öppen hällmarksskog. Nere vid Föreningsvägen finns en mycket stor skyddsvärd ek.

Eken vid Föreningsvägen

Eken vid Föreningsvägen
Alkärr med grova alar

Alkärr med grova alar

Området har ett rikt fågelliv med bl. a. ringduva, större hackspett, spillkråka, bofink, talgoxe, rödhake, nötväcka, lövsångare, koltrast, knölsvan och gräsand. Det finns dessutom en rik och intressant insektsfauna i alkärret.

Den västra dammen är övergödd och täckt av liten andmat. En nyligen anlagd infiltrationsanläggning för BDT-vatten vid Drottningvägen får inte påverka sjön!

Detta är ett flitigt utnyttjat strövområde som är lättillgängligt och dessutom lättgånget på de fyra stigar som finns. Här finns också ett antal spångar som gör området lättillgängligt även på våren då framförallt den östra delen kan vara ganska vattensjuk. En spång är i behov av renovering. Området används mycket av Kummelnäs Förskola.

Det är ett mycket värdefullt område såväl ur rekreations- som natursynpunkt och bör bevaras i sin helhet.

Spång i gott skick Spång i dåligt skick

Ett antal spångar ökar framkomligheten, framförallt på våren. En är dock i behov av renovering

Stig Stig

Det finns fyra fina stigar som flitigt besöks

Spång i gott skick

Tranbär
Spång i dåligt skick

Hjortron

© 2001-2002  Gruppen för Naturmiljö
ver 1.0