Allt-i-Kummelnäs
Natur i Kummelnäs
Miljö och Landskapsbild - Biologisk mångfald - Rekreation


Indelning
- Översikt
  - Bakgrund
  - Sammanfattning
  - Gröna oaser
  - Landskapsbild
  - Trädens betydelse
  - Vägnätet
  - Karbosjön
- Område 1
- Område 2
- Område 3
- Område 4
- Område 5
- Område 6
- Område 7
- Område 8
- Område 9
- Område 10
- Område 11
- Område 12
- Område 13
- Område 14

Områdesindelning
Följande naturområden i Kummelnäs har inventerats (klickbar bild).

Översiktskarta

Bakgrund till denna naturinventering

Kummelnäs är på gång att övergå från sommarstugeområde till åretruntbebyggelse. Just nu är ett stort antal detaljplaneläggningar under arbete i området. Dessa kan ha stor påverkan på områdets karaktär och framtida nyttjande. I samband med detta bildade de boende i området genom Samverkan Norra Boo ett antal kompetensgrupper. Uppgiften var att fördjupa sig i för området viktiga ämnen, för att kunna tillvarata de boendes intressen och för att utgöra en bra samarbetspartner för Nacka kommuns tjänstemän under detaljplanearbetet. Arbetet har gjorts helt ideellt under 2001 och denna sammanställning är resultatet av en av dessa gruppers arbete.

Sammanfattning
Arbetet syftar till att ta fram riktlinjer och rekommendationer inför detaljplanearbetet i Kummelnäs. Kortfattat kan man sammanfatta dessa i ett antal punkter, som beskrivs mera ingående i rapporten.

 • Nuvarande tomtstorlekar bör behållas och styckning undvikas.
 • Marklov för trädfällning (över viss storlek) bör införas, då stora träd spelar en stor roll för områdets karaktär och de boendes trivsel.
 • Breddning av det småskaliga vägnätet bör undvikas.
 • Möjliggör fortsatt sommarstugeboende för dem som vill. Detta konserverar en del av områdets karaktär.
 • Bevara så många gröna oaser som möjligt. Dessa får ökad betydelse i ett detaljplanerat Kummelnäs.

Gröna oaser
I Kummelnäs finns det idag ett ganska stort antal 'Gröna oaser'. Dessa utgörs av små naturområden av olika karaktär, som av en eller annan anledning förblivit obebyggda. Dessa är viktiga för områdets nuvarande utseeende. Vissa ägs av olika föreningar, några är privatägda och andra ägs av kommunen.

Idag består många tomter i området av en trädgårdsdel och en eller flera 'skogslika' partier. Detta kan komma att förändras i framtiden i takt med att området bebyggs med större och fler hus. Skogspartierna minskar till förmån för gräsmattor, altaner och fruktträdgårdar. De gröna oaserna bli än mer viktiga för såväl de boende i områdets rekreation, som för djur- och växtlivet. Vi har försökt att identifiera och kartlägga alla gröna fläckar i Kummelnäs och dess närhet. och tagit fram detta material som ska kunna tjäna som beslutsunderlag vid detaljplanearbeten i hela Kummelnäs.

Velamsunds naturreservat har utelämnats eftersom det bedöms vara skyddat från exploatering. Vi har heller inte lagt någon energi på att kartlägga Sågsjön, eftersom det redan finns en aktiv arbetsgrupp som arbetar för att bevara och vårda miljön i och runt sjön.

Två områden som är mycket viktiga ur natur-och rekreationssynpunkt är Gärdesudden och Ramsmora-området. Dessa inventeras och redovisas av Boo Miljö-och Naturvänner under 2002'.

Landskapsbild
Successionen från fritidshusområde till mer blandad bebyggelse med fritidshus och åretruntbostäder ger området dess karaktär. Landskapsbilden präglas av de relativt stora tomterna och det småskaliga vägnätet. På tomterna finns ofta en del som är trädgård och andra delar som är mer skoglika och får sköta sig själva. Styckningsindelningen av tomterna är något som till mycket stor del legat fast under åren. Vägarnas sträckning och storlek är också i stort sett de samma.

Om man tillåter styckning av tomter i området kommer sannolikt stora delar av de 'skoglika' partierna att försvinna. Många av de små sommarstugorna kommer att rivas och bebyggelsen ersätts av helt nybyggda hus, som får samma karaktär eftersom de byggs under samma tidsperiod.

Om styckning inte tillåts kommer förändringstakten av bebyggelse och utomhusmiljö att gå långsammare, vilket stämmer bättre med den hittillsvarande successionen. Om byggytan på husen tillåts att öka kommer en del hus att rivas och ersättas av nya, en del hus att byggas till och en del hus att behållas som de är. Intresset att ha kvar sommarstugorna för rekreation påverkas av förändringstakten i området.

Trädens betydelse
I Kummelnäs finns idag många större träd både på privata tomter och på allmän mark Dessa är viktiga för landskapsbilden och områdets karaktär. Deras miljöskapande värden är mycket stora och upplevs oftast mycket positivt av de boende. Vissa av dem, tex stora ekar och större hålträd, är också mycket viktiga för växt- och djurlivet. Många larver, insekter och fåglar är helt beroende av sådana träd. För områdets biologiska mångfald spelar träden alltså en mycket stor roll. Denna mångfald - tex ett rikt fågelliv är värdefullt inte bara ur biologisk och pedagogisk (förskolor, skolor) synpunkt. Den bidrar också till en variationsrik livsmiljö som nästan alltid uppskattas mycket av de boende.

Av dessa anledningar är sådana träd alltså skyddsvärda och bör bevaras. Detta måste beaktas i detaljplanearbetet. Förekomst av sådana skyddsvärda träd bör inventeras och utmärkas i detaljplanen och förbud mot fällning av dem bör införas.

Marklov bör införas i detaljplanen för fällning av alla träd med större stamdiameter än 15 cm. Erfarenheten visar dock att detta instrument ofta inte fungerar i praktiken. Främst beror detta på att någon påföljd för olovlig trädfällning inte kan eller brukar utdömas. Här bör nya grepp prövas tex genom att sätta prislapp på träden eller införa avgift för ansökan om marklov.

Vägnätet
Vägarnas sträckning och storlek är i stort de samma som efter den ursprungliga styckningen av området. Längs vägarna låter tomtägarna ofta träd och buskar växa, som fungerar som insynsskydd. Denna växtlighet blir också som 'gröna rum' för dem som passerar längs vägen. Ibland breder sig grenar ut över vägen och det blir som 'gröna portaler'. Längs vägen finns också många gånger enklare stenmurar, staket och liknande. För att inte förändra landskapsbilden bör breddning, eller omdragning av det småskaliga vägnätet inte ske annat än i undantagsfall. Då riskerar de 'gröna rummen' och stenmurarna mm att försvinna.

Karbosjön
Inom ramen för arbetet med denna rapport har kompetensgruppen inte gjort någon närmare studie av Karbosjön. Vi kan dock konstatera att sjön är kraftigt igenväxt och påverkad av övergödning på grund av bland annat förorenat dagvatten och den närliggande bebyggelsens avloppsanläggningar.

Kompetensgruppen tycker att man bör försöka hitta en lämplig ambitionsnivå för en framtida restaurering och skötselplan. Karbosjön kommer aldrig att kunna bli någon kristallklar källsjö med regnbågsfiske utan ambitionsnivån bör vara rimlig. Ett bra sätt att bedriva detta arbete är att starta en arbetsgrupp för sjön bestående av boende kring sjön, på liknande sett som gjorts för Sågsjön. Vår rekommendation till denna arbetsgrupp är att se till att öka storleken på sjöns vattenspegel som idag endast utgörs av sjöns västra del sommartid. Hela den östra delen av Karbosjön har de senaste åren täckt med näckrosblad, vass och annan vattenvegetation. Detta kan minskas genom upprepad användning av kommunens klippaggregat.

En annan rimlig ambitionsnivå är att på sikt få sjön badbar igen. Tänkbara badplatser är den trevliga badklippan utmed Risets Alväg och som beskrivs i denna rapport som område 6. Det finns även idag en liten allmänning med en allmän brygga i slutet av Näckrosvägen som skulle kunna lämpa sig för bad. Man bör också se över sjöns bräddavlopp då vattenståndet varierar kraftigt idag och stundtals lägger delar av tomter under vatten.

Vi finner det dock inte meningsfullt att starta något restaureringsarbete av sjön förrän allt tillflöde av avloppsvatten och förorenat dagvatten har stoppats med hjälp av en utbyggnad av nöjaktiga avloppslösningar i samband med detaljplanen.

Gruppen har bestått av:
 • Carl-Cedric Coulianos
 • Kjell Falk
 • Harri Kanerva
 • Tommy Lindberg
 • Marit Lundell
 • Kristina Rönblom
 • Anna Sjögren
Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Område 7 Område 7 Område 7 Område 7 Område 8 Område 9 Område 10 Område 10 Område 10 Område 10 Område 10 Område 11 Område 12 Område 13 Område 13 Område 13 Område 13 Område 13 Område 14

© 2001-2002  Gruppen för Naturmiljö
ver 1.0