Huvudmeny Styrelse Stadgar Ekonomi Vinterunderhåll Arkiv Välkommen till Allt-i-Kummelnäs
Kartor & vägar Vart vänder jag mig? Nyheter via mail Handdator Externa länkar
Sektioner/planområden => 2B/Nordöstra (DP391) 2C/Västra (DP497) Sydöstra (DP560) Norra (område A)

Kummelnäs Vägförening

På denna sida:

· Stadgar och styrande dokument
· Gällande stadgar
· Stadgeändring 2007
· Lagtexter
· Fullmakt

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Stadgar och styrande dokument

Föreningens nu gällande stadgar antogs vid ordinarie föreningsstämma 2007-06-14 och vid extra föreningsstämma 2007-08-30. Dessa stadgar är en mindre justering (vars huvudsyfte var att ändra verksamhetsåret) av de stadgar som antogs 2001 i samband med att föreningen i formell mening blev en samfällighetsförening (p.g.a. lagändringar som trädde i kraft 1 januari 1998).

Tidigare stadgar enligt Väglagen var daterade 21 september 1971.

De gällande stadgarna är utformade med utgångspunkt från Anläggningslagen och Lagen om förvaltning av samfälligheter, länkar till dessa lagtexter finns i slutet på den här sidan.

Föreningens verksamhet regleras också av det så kallade förrättningsbeslutet. I det dokumentet har kommunens lantmätare beskrivit vad som ingår i föreningen samt hur det får förvaltas och nyttjas. Förrättningsbeslutet gäller från och med 2009-03-01, efter detta datum tillämpas alltså sektionsindelningen med olika andelstalsserier i de olika sektionerna för 'drift' (löpande underhåll i hela föreningen) och 'utförande' (nybyggnation och standardhöjande åtgärder i olika delområden).

Gällande stadgar

Stadgeändringar gjorda 2007 är understrukna i stadgetexten nedan.


Ärende Stadgar för Kummelnäs Vägförening

enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Kommun: Nacka      Stockholms län

§ 1
Firma
Föreningens firma är Kummelnäs Vägförening.
§ 2
Samfälligheter
Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Kummelnäs GA:1 ombildad vid förrättning 1999 (Dnr 98/219).
§ 3
Grunderna för förvaltningen
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.
§ 4
Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.
§ 5
Styrelse
säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Nacka kommun.

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.
§ 6
Styrelse
val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 2 år.

Första gången val äger rum skall 2 ledamöter och 1 suppleant väljas på ett år.

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter, ordföranden utses för 1 år i taget. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
§ 7
Styrelse
kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden.

Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe.

Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.
§ 8
Styrelse
beslutförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.
§ 9
Styrelse
förvaltning
Styrelsen skall:
 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper
 3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
 5. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter
§ 10
Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant. Den ene revisorn utses till sammankallande.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.
§ 11
Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 november - 31 oktober.
§ 12
Underhålls- och förnyelsefond
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas det belopp som beslutas av ordinarie föreningsstämma.
§ 13
Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas senast 31 januari på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att under stämman ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Betalning ska normalt ske den sista i månaden efter att stämma hållits men stämman kan besluta att annat datum ska gälla.
§ 14
Kallelse till stämma
Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske per brev till mantalsskrivningsadressen. Kallelse får skickas per epost till medlem som själv begärt det.

Kallelse skall skickas senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman samt vilka ärenden som skall förekomma på stämman.

I kallelsen ska även ingå (i de fall punkterna ska behandlas på stämman):
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Utgifts- och inkomststat
 • Revisionsberättelse
 • Valberedningens förslag till val
 • Föreslagen arbetsplan för kommande år
 • Inkomna motioner samt styrelsens kommentarer till dessa
 • Förutsättningar för röstning med fullmakt (enligt § 18)
Med avvikelse från lagen om förvaltning av samfälligheter gäller att om minst 15% av samtliga röstberättigade medlemmar begär att extra föreningsstämma ska hållas är styrelsen skyldig att kalla till sådan stämma.
§ 15
Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda skriftligen senast 15 oktober.
§ 16
Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman
 3. val av två justeringsmän
 4. fastställande av dagordning
 5. styrelsens och revisorernas berättelser
 6. ansvarsfrihet för styrelsen
 7. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 8. ersättning till styrelsen och revisorerna
 9. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 10. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 11. val av revisorer och suppleanter
 12. fråga om val av valberedning
 13. övriga frågor
 14. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
Punkt 13 är endast en diskussionspunkt, beslut måste föregås av styrelseförslag eller motion utskickad med kallelsen.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 7, 14
§ 17
Disposition av avkastning
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.
§ 18
Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

Med avvikelse från lagen om förvaltning av samfälligheter gäller att ombud får företräda mer än en medlem, dock får ett ombud inte företräda mer än 3 medlemmar vid ett omröstningstillfälle (ombud = person, inte nödvändigtvis medlem i föreningen).

När omröstning företas skall resultatet protokollföras.

Personval skall ske med slutna sedlar om någon begär det.
§ 19
Protokollsjustering, tillgänglighållande
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna samt sändas ut per brev. Stämmoprotokollet får skickas per epost till medlem som själv begärt det.
§ 20
Ändring av dessa stadgar
Med avvikelse från lagen om förvaltning av samfälligheter gäller att ändring av dessa stadgar ska antas vid två på varandra följande föreningsstämmor varav minst en ordinarie. De ska därefter för att bli gällande registreras hos behörig myndighet.

Stadgeändring 2007

Följande ändringar gjordes i stadgarna 2007.

ParagrafNuTidigare
§ 11 Räkenskapsperiod'1 november - 31 oktober''1 april - 31 mars'
§ 13 Föreningsstämma'31 januari''30 juni'
§ 14 Kallelse till stämma, första styckettillägg: 'Kallelse får skickas per epost till medlem som själv begärt det.'-
§ 14 Kallelse till stämma, andra stycket'skall skickas''skall ske'
§ 15 Motioner'15 oktober''15 mars'
§ 16 Dagordning vid stämma, näst sista styckettillägg: '...utskickad med kallelsen.'-
§ 19 Protokollsjustering, tillgänglighållandetillägg: 'Stämmoprotokollet får skickas per epost till medlem som själv begärt det.'-

Lagtexter

Nedanstående lagar är de som närmast ligger till grund för styrningen av föreningens verksamhet.

Fullmakt

Medlem i föreningen som inte själv kan delta vid en föreningsstämma (årsmöte eller extra stämma) kan skicka en annan person att företräda honom, se stadgarna §18. För att lämna en fullmakt kan denna mall användas.
Mall för fullmakt


Överst på sidan.